Ἀνακοινωθέν (11/03/2017).

Ἀπό τῆς σήμερον, 11ης Μαρτίου 2017, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἐν τῇ ποιμαντικῇ αὐτοῦ εὐαισθησίᾳ καί εὐθύνῃ, ἀλλά καί εἰς ἀνταπόκρισιν πρός σχετικά αἰτήματα, καθιέρωσε τήν τέλεσιν, ἅπαξ τοῦ μηνός πρός τό παρόν, τῆς θείας λειτουργίας διά τούς ἐν Ἀγκύρᾳ κατοικοῦντας Ὀρθοδόξους διαφόρων ἐθνικοτήτων, μέλη τῶν Πρεσβειῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν, Καθηγητάς Πανεπιστημίων, ὡς καί ἄλλους ἐργαζομένους ἐν τῇ περιοχῇ. Αἱ λειτουργίαι αὗται καί ἄλλαι ἱεραί ἀκολουθίαι θά τελῶνται ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατόχου καί τῆς ρωσσικῆς γλώσσης, ἐπί τούτῳ μεταβαίνοντος εἰς τήν πρωτεύουσαν.

Αἱ ἱεραί ἀκολουθίαι θά τελῶνται ἐν τῷ ἐκεῖσε Ρωμαιοκαθολικῷ Ναῷ, προφρόνως τιθεμένῳ εἰς τήν διάθεσιν καί ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων, ὡς καί ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τῆς Χώρας.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Μαρτίου 2017

Ἐκ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας