Synodal Decisions

Ἀπαντητικόν Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα πρός τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλον περί τοῦ θέματος τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι καί Αἰγαίῳ(31/03/2004).

Ἀριθμ. Πρωτ. 292

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Χριστόδουλε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.
   
Ἐλάβομεν καί μετά προσοχῆς πολλῆς διεξήλθομεν ἐν συνεδρίᾳ τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τό ὑπ᾿    ἀριθμ. Πρωτ. 692 καί ἀπό η´    Μαρτίου ἐ.ἔ. Ὑμέτερον Γράμμα, δι᾿ οὗ ἀποστέλλεται ἡμῖν, ἀποφάσει τῆς καθ᾿ Ὑμᾶς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ κατάλογος τῶν ἐκλογίμων διά τάς Ἱεράς Μητροπόλεις α)Θεσσαλονίκης, β)Ἐλευθερουπόλεως καί γ)Σερβίων καί Κοζάνης, ἵνα ἀσκήσωμεν τά ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως τοῦ 1928 καθοριζόμενα δίκαια ἡμῶν. Ἀναμένοντες ἀνυπερθέτως ὅτι καί ἡ ἀλλοίαν θέσιν λαβοῦσα Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τόν Νοέμβριον τοῦ παρελθόντος ἔτους, εἰς ὀφειλετικήν ἀπάντησιν καί πρός τό ἡμέτερον ἀπό α´ Δεκεμβρίου βγ´ Γράμμα, θά ἐγκρίνῃ τήν ἀνωτέρω ἐνέργειαν Ὑμῶν, καί μόνον ὑπό τόν ὅρον τοῦτον, ἐγκρίνομεν τόν ὑποβληθέντα ἡμῖν κατάλογον ἐκλογίμων διά τήν ἐξ αὐτοῦ ἐκλογήν Ἀρχιερέων πρός πλήρωσιν τῶν ὡς ἄνω χηρευουσῶν Μητροπόλεων τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατραρχείου, συναφῶς πρός τόν ὁποῖον παρακαλοῦμεν ὅπως ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν τό ὑπ᾽ ἀρ. Πρωτ. 291 καί ἡμερομηνίαν λα´    Μαρτίου ἐ.ἔ. ἡμέτερον ἀπαντητικόν πρός Ὑμᾶς Γράμμα. Ἐκφράζομεν δέ τήν χαράν καί τήν ἱκανοποίησιν ἡμῶν, διότι κατενοήθη ὅτι ἡ τελική αὕτη ἐνέργεια τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἦτο ἀρχῆθεν ἐπιβεβλημένη, συμφώνως τῇ διεπούσῃ αὐτήν, κοινῇ δεσμεύσει καί ἀποδοχῇ, ἱεροκανονικῇ ρυθμίσει, οὐδόλως θιγούσῃ, μᾶλλον δέ καί ἐνισχυούσῃ, τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπί δέ τούτοις, δηλοῦμεν τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι ὅτι ἐπί τοῦ παρόντος δέν ἐπιθυμοῦμεν νά ὑποδείξωμεν, ὡς δικαιούμεθα, ὑποψήφιόν τινα πρός ἐγγραφήν εἰς τόν κατάλογον ἐκλογίμων, ὑπό τόν ὅρον ὅτι θά κατανοηθῇ ἡ ὀρθότης τῆς θέσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθ᾽ ἥν οἱ ὑποδεικνύμενοι ὑπ᾿ αὐτοῦ πρός ἐγγραφήν διά τάς ἐν Ἑλλάδι Μητροπόλεις αὐτοῦ ἐγγράφονται ὑπό τήν εὐθύνην αὐτοῦ ὡς ἁρμοδίου ὀργάνου ἴσου ἤ καί ὑπερέχοντος, λαμβανομένου ὑπ᾽ ὄψιν τοῦ θεσμοῦ τῆς ἐκκλήτου, ἄνευ ἑτέρας ἐπικυρώσεως, ἥτις ἐφαρμοζομένη θά ἀπετέλει μείωσιν τοῦ ἱεραρχικῶς ὑπερέχοντος ἤ τοῦ ἐκκλησιολογικῶς ἴσου. Δύναται, ἄλλωστε, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον νά ἐλέγχῃ τήν παρά τοῖς ὑποδεικνυμένοις πρός ἐγγραφήν συνδρομήν τῶν ἀπαραιτήτων προσόντων. Τοῦ δικαιώματος τούτου παραμένοντος ἀκεραίου διά τό μέλλον, ἀναμένομεν, συμφώνως καί πρός τήν ρητήν διαβεβαίωσιν τῆς Ὑμετέρας ὑπό τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον Ἀντιπροσωπείας, ὅπως διακανονισθῇ τοῦτο καί διά νομοθετικῆς ρυθμίσεως, ἐάν αὐτό τυγχάνῃ ἀναγκαῖον.

Ἐν ἀναφορᾷ πρός τό θέμα τῆς διά μεταθέσεως ἤ ἐκλογῆς πληρώσεως τῶν ἐν λόγῳ τριῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἐκτιμῶμεν δεόντως τό ὅτι φέρετε ὀφειλετικῶς εἰς γνῶσιν τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τήν δυνατότητα Ὑμῶν, κατά τά παρ᾽ Ὑμῖν ἰσχύοντα, ὅπως ἡ πλήρωσις γένηται εἴτε διά μεταθέσεως εἴτε δι᾽ ἐκλογῆς. Ἐπισημειοῦμεν ὅτι καί ἐπ᾽ αὐτοῦ κατ᾽ οἰκονομίαν, πρός ἄρσιν τοῦ ἀδιεξόδου, συμφωνοῦμεν ἐπί τοῦ παρόντος, μή θιγομένης τό παράπαν τῆς ἀπαγορεύσεως τῶν ἀρχιερατικῶν μεταθέσεων ἀπό ἐπαρχίας εἰς ἐπαρχίαν κατά τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Πρᾶξιν τοῦ 1928. Κρίνομεν, ἄλλωστε, ὅτι δέν συντρέχουν οἱ ἀπαραίτητοι κανονικοί λόγοι ἐφαρμογῆς τοῦ μεταθετοῦ πρός πλήρωσιν τῶν δύο Ἱερῶν Μητροπόλεων Ἐλευθερουπόλεως καί Σερβίων καί Κοζάνης.

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία Κωνσταντινου- πόλεως, σταυρουμένη καί ἐλαττουμένη, κατά τό παράδειγμα τοῦ πρός τό ἑκούσιον πάθος ἐρχομένου Σωτῆρος Χριστοῦ, διακονοῦσα καί μή διακονουμένη, ἐν τῇ πράξει τηρεῖ τήν ἑνότητα καί τήν εἰρήνην. Δεχθεῖσα ἀφιλάδελφα πλήγματα καί ραπίσματα παρά τινων, εὐτυχῶς ἐλαχίστων, ἀδελφῶν, ἐνθαρρυνόντων καί ἀνευθύνους κύκλους, μέχρι καί αὐτῆς τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ ἐπί αἰῶνας ἀστασιάστου οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος αὐτῆς, ἀλλά καί τῆς ἐν τῷ Γένει ἡμῶν σωτηρίου δράσεως καί ἐνεργείας, διακονεῖ καί αὖθις τῇ ἑνότητι καί εἰρήνῃ, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς ὑπερλάμπρου καί φωτοφόρου ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως.

Περιπτυσσόμενοι δέ τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα καί αὖθις φιλήματι ἀδελφικῷ, ἐν Χριστῷ Σταυρωθέντι καί Ἀναστάντι, διατελοῦμεν μετά πολλῆς ἀγάπης καί τιμῆς ἐξαιρέτου.

βδ´    Μαρτίου λα´         
Tῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος