Patriarchal News Bulletin

Ἀπρίλιος 2008

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 25ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.  Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος, ἀναφερθείς εἰς τήν  σημασίαν τῆς Σταυρικῆς Θυσίας τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
Ἐν ἐκκλησιαστικῇ εὐπρεπείᾳ καί τάξει καί ἐν μέσῳ πολυπληθεστάτου ἐκκλησιάσματος ἐτελέσθη, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, καθ'ἥν ἐγένετο καί ἡ περιαγωγή τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῶν Πατριαρχείων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ, Πατριάρχου Δημητρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Σπυρίδωνα Σαμαρᾶν, Χημικόν Μηχανικόν, ἐκ Βόλου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κοντόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μάρθας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν, Γεωργίου, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mariateresa, Φαρμακοποιούς, ἐκ Μιλάνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Καραχοντζίτην, Μηχανοξυλουργόν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Παρασκευῆς, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μαρίου, ἐκ Κορίνθου. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ «Merter Greenpark» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Τουρκίᾳ Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Οἰκονομικῶν καί Πολιτιστικῶν Σχέσεων  («Uluslararası Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Federasyon») ἐκδήλωσιν, τήν Μ. Παρασκευήν, 25ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 24ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Velich κ. Σιώνιον, ἐκ τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἐκκλησίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Εὐθυμίου Dimitrov, Ἱερομονάχου, καί Βασιλείου Ivanov, Μοναχοῦ, συνοδευομένους ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkov, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, καί Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ,  Ἂρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ἰατρόν, Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν καί Ἀνέστην Ἰωαννίδην, ἐντεῦθεν, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἐλισάβετ Φινφίνη, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Ἀργυρῆν Ἁπλωνάκη, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί Ζωήν Τουράτσογλου- Μαμάση, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκην, Δικηγόρον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ντόρου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμάρην, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Ξενοδοχείου «Hilton Park SA».
Τόν Ἐντιμ. κ.  Lloyd H. Siegel, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαγδαληνῆς, ἐξ Οὐάσιγκτων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ν. Φουρουντζόγλου, Ὀδοντίατρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Γαρμπῆ, ἀοιδόν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Σχοινᾶ, Μουσικοσυνθέτου, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Δημητρίου καί συνεργατῶν αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν τελευταίαν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 23ης ἰδίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Φλῶρον Σιγάλαν, Γυμνασιάρχην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σεβαστῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Ζαφείρην, Φοιτητήν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Μιχαήλ Ζαφείρη, Μαθητοῦ Λυκείου, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Ἀνδριόπουλον, Θεολόγον, ἐκ Πατρῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀσπασίαν Ἀρχοντώνη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Δήμητραν Παυλίδη-Πάλλα, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 22ας ἰδίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας αὐτῆς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα τόν κ. Γεώργιον Παπανδρέου, Πρόεδρον τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί καλήν Ἀνάστασιν. 


Σεπτῇ ἐντολῇ, οἱ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, τήν Μ. Τρίτην, 22αν ἰδίου, μετέβησαν εἰς τήν κατοικίαν τοῦ Ἀρχιρραββίνου τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί διεβίβασαν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῷ Πάσχα αὐτῶν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν  Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Chichester κ. Ἰωάννην ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου, ἐξ Ἀγγλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, Γεώργιον Παπαλιάρην καί Γεώργιον Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Μπέλλαν, Ἰδιωτικόν Ὑπάλληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Tήν ἐν τῷ ἐν Feshane Πολιτιστικῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἀναπήρων Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῶν παίδων («Gülen Çocuk Şenliği»), τήν Μ. Τρίτην, 22αν ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ  Συγχρόνου Τέχνης «Istanbul Modern» πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐνάρξεως Ἐκθέσεως σχεδίου, μέ θέμα: «Design Cities», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Δευτέρας, 21ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας αὐτῆς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολογ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Βησσαρίωνα Κομζιᾶν, ἐλθόντα ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ ἐκ τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ἔνθα μετεκπαιδεύεται. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Κορρέν, Καθηγητήν Ὀρθοπεδικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀσημίνας, Οἰκονομολόγου. 
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Παναγιώτην Παπαγγελόπουλον, καί Νικόλαον Εὐσταθόπουλον, Ἀναπληρωτάς Καθηγητάς Ὀρθοπεδικῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐανθίας Γαλάνη, Καθηγητρίας Ὀγκολογίας ἐν Η.Π.Α.. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κούτρην, Ναυπηγόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης, Οἰκονομολόγου, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαριάνθης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βεληβασάκην, Πρόεδρον τῆς Παγκρητικῆς Ἑνώσεως Ἀμερικῆς, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τήν Εὐγεν κ. Κανέλλαν Ἡλιοπούλου, Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Καμναρόκον, Στέλεχος τῆς Προεδρείας τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἀρχοντούλαν Μουγάκου, Χρυσαυγήν Παπακώστα καί Γιαννούλαν Νιάρου, Καθηγητρίας ἐν τῷ Γυμνασίῳ Περάματος Ἰωαννίνων, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Συντάκα, Καθηγητοῦ ὡσαύτως ἐν αὐτῷ.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Conrad» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Δημοσίων Σχέσεων τῆς Τουρκίας («Türkiye Halkla İlişkiler Derneği») ἀπονoμήν βραβείων, τήν M. Δευτέραν, 21ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 20ῆς τ. μ., ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἀρχιερέων Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος Chichester κ. Ἰωάννης, κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Μπέζας μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανασίου Καραθανάση, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ, ἐκ μαθητῶν τοῦ 9ου Γυμνασίου Καλαμαριᾶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Νικολαΐδου, Διευθυντοῦ αὐτοῦ, καί τοῦ Β' Γενικοῦ Λυκείου Διονύσου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σωτηρίου Μανδάλου, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐκ Κρήτης, καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν μέν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Μηλαθιανάκην εἰς τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν δέ Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Λιονάκην, εἰς τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀμφοτέρους Νομικούς ἐκ Κρήτης, οὕς προσεφώνησε καταλλήλως, ἐνῷ οἱ νέοι Ἄρχοντες ἐξέφρασαν υἱϊκά αἰσθήματα ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ, ὡς καί εὐγνωμοσύνης διά τήν προσγενομένην αὐτοῖς τιμήν, καί 
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνατόλιον Ψυχογιόν, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Βασιλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοκτίστης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Σταῦρον Ἀρναουτάκην, Εὐρωβουλευτήν, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τούς Ἐλλογιμ. Δρας Ἰωάννην Ζουμπούνην, καί Πέτρον Γιαμαλίδην, Φαρμακοποιόν, μετά τῶν Ἐλλογιμ. Δρος Σουμέλας Τερζάνη, Ψυχιάτρου, καί Δρος Ἑλένης Τσιρανίδου-Wallach, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Βασιλείας Ἑλβετίας. 
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λαμπρινοῦ Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἡρακλείου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.
Τήν Εὐγεν. κ. Κορίναν Γραφανάκη, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀνθῆν Βαλσαμάκη, Στέλεχος τοῦ ἐν Ἀθήναις Μουσείου «Μπενάκη». 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Λεφάκην, Ὑπάλληλον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lucia καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
17μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Πρεσπῶν Φλωρίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης Χατζηγρηγορίου, Καθηγητρίας ἐν αὐτῷ.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Θεάτρῳ «Muammer Karaca» ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δημοτικοῦ Ὁμίλου τοῦ Λυκείου τοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν παράστασιν τῆς κωμωδίας τοῦ Ἀριστοφάνους «Ὁ Πλοῦτος», τήν Πέμπτην, 17ην Ἀπριλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 19ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 16ης Ἀπριλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἱεραποστολή στόν σύγχρονο κόσμο».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βελγίου κ. Παντελεήμονα, Ντένβερ κ. Ἠσαΐαν, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Joakim Guyllamon, ἐξ Ἱσπανίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Henry Paul Scott μετά τῆς Ἐλλογ. συζύγου αὐτοῦ κ. Εἰρήνης Σαρίογλου-Scott, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου Beşiktaş δοθέν ὑπό τῆς Μουσικολ. κ. Ζωῆς Σαμσαρέλου ρεσιτάλ πιάνου, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Mουσικολ. Δρος Mesut İktu, τήν Δευτέραν, 14ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Tophane αἰθούσῃ «Tütün Deposu» ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Κοινωνικῶν καί Οἰκονομικῶν Σπουδῶν παρουσίασιν τῆς ταινίας, «Vatandaşlık Halleri», τήν Τρίτην, 15ην τρ.μ..
Τήν ἐν τῷ Μουσείῳ «Topkapı» ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, καί Ἐλλογιμ. κ. İlber Ortaylı, Διευθυντοῦ τοῦ Μουσείου καί Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἔκθεσιν, μέ θέμα «Surre–i Hümâyûn», τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου καί πρῴην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως, σχολιάσας τό νόημα τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας, καί δή ψαλλομένης ἐν τῇ Πόλει.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 12ης Ἀπριλίου, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Βασιάδου «The Syllogos Movement of Constantinople and Ottoman Greek Education 1861-1923». Ὁ Πατριάρχης κατέκλεισε τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ὁμιλήσας ἐπικαίρως.       


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Ἀπριλίου, πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ ὁποίου ὡμίλησεν εἰς προσελθόντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Κωνσταντινίδου, Ὑποδιευθυντοῦ αὐτῆς, ἐκ τῶν φίλων καί στελεχῶν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Διδασκαλείου «Δημήτριος Γληνός» καί ἐκ Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ Λυκείου τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος «Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Νέος»,  ὡς καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Ε' τῶν Νηστειῶν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Δημητριάδης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Φωτιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμε-νεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπι, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων κ. Γαβριήλ καί κ. Βαρθολομαίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Διογένους Καραγιαννακίδου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Μιράντας Παππᾶ, Ἐκπαιδευτικοῦ, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθανασίου Καβακίδου, Ἐκπροσώπου τοῦ Ἐπιμελητηρίου Πιερίας, καί Βασιλείου Καβουκλῆ, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Λεωνίδαν Κουτσούκνιλ, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Ροῦτσον, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ὀρέστην Κλεισιούνην, Πλοίαρχον καί Ναυτικόν Ἀκόλουθον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος,  ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον μελῶν τῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Ξεινοῦ, Ἰατροῦ, Προέδρου αὐτῆς.
Τόν Μουσικολ. Δρα Mesut İktu, Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Ὠδείου Μουσικῆς «Mimar Sinan».
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Σιούφαν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶν Κοσμίδην, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Τεργέστης, καί κ. Νικόλαον Βαρβατέν, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ἐφοπολιστῶν Μεσογειακῶν φορτηγῶν πλοίων, ἐκ Πειραιῶς.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Χριστόφορον Σωφρονίου, Ἰατρόν, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ, Ἄννης καί Κωνσταντίνου, ἐκ Χαλκίδος, καί Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.     
Τήν Εὐγεν. κ. Καλομοίραν Σαράντη, ἀοιδόν, μετά τῆς μητρός καί συνεργατῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Πατέλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, καί Νικόλαον Γκότσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Τόν Ἐντιμ κ. Mustafa Yalçın, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Τουρκοελληνικῆς Φιλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ κ. Ferhat Akgül, βοηθοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τζαγκαράκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.     
45μελῆ ὅμιλον ἐκ Kαθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Νυκτερινοῦ Λυκείου Φλωρίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σταύρου Νόβα, Λυκειάρχου αὐτοῦ.
35μελῆ ὅμιλον ἐξ Αὐστρίας, Γερμανίας καί  Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Conrad Freiherr von und zu Franckenstein.     


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου δοθεῖσαν ὑπό τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Θρᾴκης συναυλίαν, τό Σάββατον, 12ην Ἀπριλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῷ Γηροκομείῳ αὐτῶν, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Τήν ἐν τῇ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ αἰθούσῃ ἐκθέσεων «CNR»  διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σοφολ. κ. Mustafa Çağrıcı, Μουφτῆ τῆς Πόλεως, ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαθανασίου, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μαρίου καί Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Παζαρίδην, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, Συντονίστριαν τῶν Οἰκολογικῶν Συμποσίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) τήν Κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σουλτάνης Συμεωνίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, τήν Πέμπτην, 10ην Ἀπριλίου, καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει τετραετίας ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἐκλιπόντος Sakıp Sabancı, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 9ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καθ᾿ ἥν ἐψάλη ὁ Μέγας Κανών, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς ἑπομένης, Πέμπτης τοῦ Μεγάλου Κανόνος, 10ης ἰδίου. 


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπίδας Ἀποστολίδου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Παπαδοπούλου.
Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς, Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βαρβάρας Πανούση, συνεργάτιδος αὐτοῦ, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.        

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Ἀρβανιτίδου, Δημάρχου Ἐχεδώρου Θεσσαλονίκης, Ναθαναήλ Λαδοπούλου, Δημάρχου Νεαπόλεως, καί Ἀνδρέου Εὐστρατίου, Ἐμπόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Μήλλαν, Ἰατρόν καί Ἱστορικόν-Συγγραφέα, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἐρατοῦς Πάρη, Καθηγητρίας, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Τιμπάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Eilana, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σπανολιόν, Σύμβουλον τοῦ Ραδιοφωνικοῦ καί Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Σκάϊ», ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν παρουσίασιν τοῦ προγράμματος τοῦ Γυμνασίου Χιλιομοδίου Κορινθίας, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τήν Δευτέραν, 7ην Ἀπριλίου.
Τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου «Meridyen» ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Μουσουλμανικῆς Θρησκείας, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», τήν Τρίτην, 8ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Τανιμανίδην, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Πρόεδρον τοῦ Πανελληνίου Ἱδρύματος «Παναγία Σουμελᾶ», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Ἀποστολίδου, Γενικοῦ Γραμματέως, ἐκ Βεροίας.
30μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Κολλεγίου «Concordia», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Roy Hammerling, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐκ Minnesota Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Heinz Nussbaümer, Δημοσιογράφον-Συγγραφέα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ulrike, ἐξ Αὐστρίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν παρατεθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει ἐντεῦθεν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Δημητρακοπούλου, Προξένου αὐτῆς, κατόπιν μεταθέσεώς του εἰς Βιέννην, τήν Δευτέραν, 7ην Ἀπριλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Τουρκίᾳ Ἱδρύματος Ἐπιστημῶν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἔκθεσιν φωτογραφιῶν  ἀποδημητικῶν πτηνῶν, ἐν τῷ Κέντρῳ Ἐπιστημῶν τοῦ Δήμου Şişli, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 4ην Ἀπριλίου, ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς Δ' τῶν Νηστειῶν, 6ης Ἀπριλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, καθ' ἥν ἐτελέσθη καί τό Τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κυροῦ Αἰμιλιανοῦ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ἐνῷ ἐκκλησιάσθησαν πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ἀλεξανδρουπόλεως καί τῆς Ὀρχήστρας τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐκ τῆς «Μερίμνης Ποντίων Γυναικῶν» Δράμας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Χρύσας Παπαδοπούλου, ἐκ τῆς Πολιτιστικῆς Ὁμάδος τοῦ Γυμνασίου Χιλιομοδίου Κορίνθου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Δελῆ, Διευθυντοῦ αὐτοῦ, καί ἐκ τοῦ 1ου Γυμνασίου Ἀμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίας Ἀθανασίου, Διευθυντρίας αὐτοῦ, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγους οἰκοδομῆς, εὐχηθείς αὐτοῖς εὐφρόσυνον Ἅγιον Πάσχα. Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Ἕξ Μαρμάρων, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantirazde, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Δημητρακόπουλον, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν, κατόπιν μεταθέσεώς του εἰς Βιέννην, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου παρετέθη τήν Κυριακήν, 6ην τ.μ., ἐπίσημον ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Mathỳs Lamberigts, Κοσμήτορα τῆς ἐν Louvain Βελγίου Θεολογικῆς Σχολῆς, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Gwendolyn Verhulst, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Murat Çelik καί Bahattin Koçak, ἐκ Βελγίου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Μελισσάρην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ταλασλῆ, Δικηγόρου ἐν Σύρῳ.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σασσάλου, ἐπιτίμου Ἀντιστρατήγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tήν Εὐγεν. κ. Εὐανθίαν Ρεμπούτσικα, Μουσικοσυνθέτιδα, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Δημητρακόπουλον, Μουσικόν, καί Ἠλίαν Πολίτην, Παραγωγόν Προγραμμάτων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντα Τυροβόλην, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίας Ξενάκη, ἐντεῦθεν.     
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Hakan Yeşilova καί Faruk Tuncer, Δημοσιογράφους ἐκ τοῦ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων τῆς Τουρκίας, συνοδεύοντας ὁμάδα ἐκ τῆς Διεθνοῦς Πρωτοβουλίας διά τόν Διαθρησκειακόν Διάλογον «Damieta», ἐξ Η.Π.Α..
40μελῆ ὅμιλον μαθητῶν μετά γονέων καί διδασκάλων αὐτῶν ἐκ τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χρυσούλας Ρουσβανίδου, Διευθυντρίας αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τό διοργανωθέν ὑπό τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου πρόγραμμα Ἐκπαιδεύσεως διά φυσικάς καταστροφάς, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş παραρτήματι αὐτῆς,  τήν Πέμπτην, 3ην Ἀπριλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Raffi Portakal  δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐαρινῆς δημοπρασίας, ἐν τῷ ἐν Nişantaşı ὁμωνύμῳ Πολιτιστικῷ Οἴκῳ «Portakal Sanat ve Kültür Evi», αὐθημερόν.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς διάλεξιν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. İlber Ortaylı, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου καί Διευθυντοῦ τοῦ Μουσείου Тopkapı, ἐπί τοῦ θέματος: «Ρωμηοί διανοούμενοι στήν Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ συμπληρώσει 163 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας, κατάθεσιν τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ ἐν Şişli ἀνεγερθησομένου Ἀστυνομικοῦ Τμήματος «Şehit Mürüvvet Akpınar», τό Σάββατον, 5ην Ἀπριλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τῆς Νομαρχιακῆς Ὀργανώσεως τῆς Πόλεως τοῦ Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως («ΑΚΡ»), συνάντησιν ἐπί τοῦ θέματος: «Περιβάλλον καί Ὕδωρ», ἐν τῷ ἐν İkitelli Κέντρῳ Ἐλέγχου τοῦ Ὕδατος, αὐθημερόν.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου Μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ἀλεξανδρουπόλεως καί τῆς Ὀρχήστρας τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ 27ου Διεθνοῦς Φεστιβάλ Κινηματογράφου τῆς Πόλεως παρουσίασιν τοῦ ἔργου «L' Avventura Re-edited», ἐν τῷ ἐν Şişhane κτιρίῳ «Bilsar», αὐθημερόν. 
Τό τελεσθέν ἐν τῷ ἐνταῦθα ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Μνημόσυνον τῆς ἐκλιπούσης Chiara Lubich, Ἱδρυτρίας καί Ἀρχηγοῦ τῆς Κινήσεως «Focolari», τήν Κυριακήν, 6ην Ἀπριλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς Σχολάς αὐτῶν, αὐθημερόν.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Χαγιαλόγλου , ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μᾶρκον Arey, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Διορθοδόξων καί Οἰκουμενικῶν Σχέσεων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Πλέγκαν, Οἰκονομολόγον, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σουλτάναν Θ. Δεμιρτζόγλου, ἐντεῦθεν.     

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 28ης Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, κατά δέ τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Εὔα Ντούσα, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τῷ Προέδρῳ καί τοῖς μέλεσι τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν αὐτοῦ διά μίαν καρποφόρον θητείαν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ᾿  οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 30ῆς Μαρτίου, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ.

Μετ' Αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, καί Ἰκονίου κ. Θεόληπτος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι, ὡς καί πλῆθος ἐκκλησιασθέντων πιστῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐντεῦθεν, λαβόντες παρά τοῦ Πατριάρχου τήν θείαν εὐλογίαν τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί τά καθιερωμένα ἄνθη.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλευθέριον Καμπουράκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον-Αἰμίλιον Ταχιᾶον, Ἄρχοντα Καστρίντσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Παλλᾶν, Δήμαρχον Λινδίων Ρόδου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Oğan Soysal, πρῴην Βουλευτήν, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Akkan Suver, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Marmara Vakfı» καί Engin Köklüçınar, μέλους αὐτοῦ, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην νά ὁμιλήσῃ κατά τήν ἐν τῇ Πόλει γενησομένην 11ην Εὐρωασιατικήν Οἰκονομικήν Συνάντησιν Κορυφῆς.   
Ὅμιλον καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Λεοντείου Λυκείου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Νούλα, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Sıddık Yarman, Καθηγητήν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sema, ἐντεῦθεν, καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μπούρη, Καθηγητοῦ, ἐκ Σικάγου. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Ἀντωνιάδην, Καθηγητήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cemal Uşak, Πρόεδρον τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Harun Tokak, Προέδρου τοῦ ἐν Τουρκίᾳ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων, καί Salih Yaylacı, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Abant».   
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Λίτσον, Δήμαρχον Αἰγείρου Ροδόπης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μελῶν καί φίλων τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τοῦ Δήμου αὐτοῦ. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Μεϊντάναν καί Ἀναστάσιον Σταθόπουλον, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Παχοπούλου Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παπαγεωργίου, Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Ἑνώσεως Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Προσκόπων «ὁ Δεσμός», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Εὐγενίου Ζαλοκώστα, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Φίλων «Δεσμοῦ», καί Βασιλείου Μπίρτσα, Ὑπευθύνου τῶν Δημοσίων Σχέσεων ἐν τῶ Σώματι τῶν Ἑλλήνων Προσκόπων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Βοῦλτσον, Ἐθνικόν Προπονητήν Κολυμβήσεως, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Μιχαλίτση, Σύμβουλον τοῦ ἐν Ἀθήναις Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Σκάϊ».
Τόν Ἐντιμ. κ. Bruce Clark, Δημοσιογράφον τοῦ Περιοδικοῦ «Economist», ἐκ Λονδίνου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Στεφανίδου-Καραδημήτρη, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:   
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Θεοδοσίου Καραμουράτογλου, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἰατροῦ καί τέως Διευθυντοῦ τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐλπίδος, τήν Παρασκευήν, 28ην Μαρτίου.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σουλτάνης Δημητριάδου, ἐκ τοῦ ἐν Χαλκηδόνι Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, αὐθημερόν.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Κασπαριάν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τό Σάββατον, 29ην ἰδίου. 
Τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἰταλικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου διοργανωθεῖσαν συναυλίαν Θρησκευτικῆς Μουσικῆς, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
Τήν ὑπό τοῦ Ἰνστιτούτου «Risale-i Nur» διοργανωθεῖσαν  συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης ἐπί τοῦ θέματος: « Χρονικόν τῆς Δημοκρατίας κατά τά 100 ἔτη ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Β' Ὀθωμανικῆς Βουλῆς», ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfi Kırdar , τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου.

*  *  *