Patriarchal News Bulletin

Ἀπρίλιος 2010

Ἡ Ἐξοχ. κ. Quentin Bryce, Γεν. Κυβερνήτης τῆς Κοινοπολιτείας τῆς Αὐστραλίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 27ην Ἀπριλίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Quentin Bryce, Γεν. Κυβερνήτης τῆς Αὐστραλίας, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς εἰς Τουρκίαν, ἐπεσκέψατο τό ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας κέντρον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευομένη ὑπό τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Michael, Καθηγητοῦ, τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Χώρας καί κλιμακίου συνεργατῶν αὐτῆς. Τῇ Ἐξοχωτάτῃ κ. Quentin Bryce ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί, ἐνῷ κατά τήν ἔξοδον αὐτῆς ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Topkapı διοργανουμένην ἔκθεσιν, μέ θέμα:«Οἱ θησαυροί τοῦ Κρεμλίνου ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ Topkapı».   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον,  Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, Δράμας κ. Παῦλον, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Μονακό κ. Bernard Barsi, μετά τοῦ Ὁσιολ. κ. René Giuliano, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί τοῦ Ὁσιολ. κ. Partick Keppel. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σπυρίδωνα Ι. Φλογαΐτην, Καθηγητήν-Διευθυντήν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Δημοσίου Δικαίου, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ  Ἐλλογιμ. κ. İlhan Özay, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Περάματος Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γλύκα, Δημάρχου Περάματος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀσημάκην Κομνηνόν, Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Λιανοῦ, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ, ἐκ Λονδίνου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Παπαδημητρίου καί Γεωργίου Παιδακάκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Λεόντιον Βρυωνίδην καί τήν Εὐγεν. κ. Λουκίαν Ν. Χριστοδούλου, μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν,  ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, προσκαλέσαντα δέ τόν Πατριάρχην καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἰς δεῖπνον παρατεθησόμενον πρός τιμήν αὐτῶν ὑπό τῆς κατ' αὐτόν Κοινότητος.
Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν ἐκ τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Λυκείου «İstanbul Lisesi».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα,  Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου  κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνόν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Κακαλῆ, Δημάρχου Σουφλίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ,  Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Μιχαήλ Κοντόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πιττσβούργου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, Γεώργιον Μαρινάκην, παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί τήν Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Δεμιρτζόγλου, Ἐκπαιδευτικόν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Can Demirel, Φοιτητήν, ἐπί κεφαλῆς διαθρησκειακοῦ ὁμίλου φοιτητῶν, ἐξ Ἑλλάδος, Τουρκίας, Ρουμανίας, Τσεχίας καί Γερμανίας. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τῆς ὑπό τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν  Ὑποθέ- σεων διοργανουμένης 7ης διαθρησκειακῆς συναντήσεως τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ἐν τῷ ἐν Taksim ξενοδοχείῳ «Elite World Istanbul», τήν  Δευτέραν, 26ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τοῖς Ἀνακτόροις «Dolmabahçe» πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Jorge Sampaio, πρῴην Προέδρου τῆς Πορτογαλίας, μέ θέμα: «Αἱ ἐν τῷ μέλλοντι ἀντιμετωπισθησόμεναι δυσκολίαι», αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel-The Bosphorus» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Peter Doyle, Πρέσβεως τῆς Αὐστραλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δε- ξίωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως εἰς Τουρκίαν τῆς Ἐξοχ. κ. Quentin Bryce, Γεν. Κυβερνήτου τῆς Κοινοπολιτείας τῆς Αὐστραλίας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.            

*  *  *

Ἡ Α. Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 23ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος  Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου, καθ'ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησε τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καλαντζῆν, πρῴην Ὑπουργόν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί  διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν.

Τό Σάββατον, 24ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿  ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί συγχαρείς τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεώργιον Κασάπογλου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης ἰδίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πολυμελεῖς ὅμιλοι Ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγους καλωσορισμοῦ καί νουθεσίας.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Mark Arey, ᾧτινι ηὐχήθη τά εἰκότα ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιον, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Η.Π.Α. . 
Ὅμιλον κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην  κ. Ἀμβρόσιον Σταμπλιάκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, Ἱερορράπτου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Φώτιον Dumont, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.     
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ζίαν, Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων, μετά τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Ἀναστασίας Τούρτα καί Ἀθηνᾶς Χριστοφίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tούς Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Δ. Ντάγγαν καί κ. Özgen Doğan, Καθηγητάς Ἰατρικῆς τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Πανεπιστημίου Κολούμπια.   
50μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τῶν Τμημάτων Φιλολογίας καί Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Θεοδώρου Κορρέ, Καθηγητοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μάμαλον, Στέλεχος τῆς ἐν Βουκουρεστίῳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, ᾧτινι καί συνεχάρη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ καί ἐπί τῇ ὑποστηρίξει τῆς διδακτορικῆς αὐτοῦ διατριβῆς, μέ θέμα: «Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως στό ἐπίκεντρο διεθνῶν ἀνακατατάξεων-1918-1972- Ἐξωτερική Πολιτική καί Οἰκουμενικός Προσανατολισμός». 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἁγιογράφων καί φίλων Βυζαντινῆς Τέχνης Βεροίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Διᾶκον, Δημοτικόν Σύμβουλον τοῦ Δήμου Κερατσινίου, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀλκαῖον, Καλλιτέχνην, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Christopher J. Armstrong-Stevenson, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Παπᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐκ Huston-Texas.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Καρδίτσης.
Ὅμιλον  μαθητῶν ἐκ τῆς Γενναδείου Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θέρμης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ.  Παναγιώτου Γκιμιτζούδη, Διευθυντοῦ αὐτοῦ. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Καρδίτσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ.  κ. Κωνσταντίνου Καρανίσα, Διευθυντοῦ αὐτοῦ. 
30μελῆ ὅμιλον Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πεύκων.
30μελῆ ὅμιλον Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐλευθερίου-Κορδελιοῦ.
20μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐλευθερίου-Κορδελιοῦ, συνοδευόμενον ὑπό Διδασκάλων αὐτοῦ.
Ὅμιλον μαθητῶν καί Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Ὀρεστιάδος.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου «Afyon Kocatepe» συναυλίαν, τήν Πέμπτην, 22αν Ἀπριλίου.       
Τήν ἐν τῷ Σταδίῳ «Ali Sami Yen» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως τελετήν, ἐπί τῇ  ἑορτῇ τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας καί τῶν Παίδων, τήν Παρασκευήν, 23ην  ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Dünya Ehl-İ Beyt» ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ ἐν Alibeyköy ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 24ην ἰδίου.
Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Μεγάρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Kadıköy καί τοῦ ἐν Kozyatağı Πολιτιστικοῦ Κέντρου, αὐθημερόν.      

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίζοντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείου Darülaceze, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 22αν Ἀπριλίου, γενόμενος δεκτός μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τῶν διοικητικῶν στελεχῶν τοῦ ἱδρύματος.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν  Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ.  Ζαχαρίου Μπατζακάκη, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ὁσιολ. Μοναχόν κ. Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 6ου Διαπολιτισμικοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης «Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος», συνοδευομένους ὑπό τῶν γονέων αὐτῶν καί τῆς Διευθυντρίας, Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Συγκυρίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Χρυσῆν Σιδηροπούλου, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Boğaziçi». 

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευθέντα ἐπί βραχύ Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν, τήν Τετάρτην, 21ην τ.μ. .

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 19ην Ἀπριλίου, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β' καί οἱ συνοδοί Αὐτῆς, συνειργάσθησαν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. 

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, οἱ δύο Προκαθήμενοι μετέβησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα προσεκύνησαν ἐν τῷ Ἱ. Ναυδρίῳ τῆς Μονῆς καί παρεκάθησαν εἰς τό παρατεθέν γεῦμα. Ἀκολούθως ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Μονῆς ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί  ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Σεβ. Μητροπολοπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, καί τῆς Α. Μακαριότητος.     
     
Ἡ ἀναχώρησις τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου  Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β΄
Ἀνεχώρησε, τήν Τρίτην, 20ήν Ἀπριλίου, ἐκ τῆς πόλεως ἡμῶν ἐπιστρέφων εἰς τά ἴδια, ἀεροπορικῶς μέσῳ Ἀθηνῶν, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος Β΄, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ὁλοκληρώσας τήν ἐπίσημον εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
Τήν Α. Μακαριότητα προέπεμψαν ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, Πρόεδρος τῆς ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων Ἐπιτροπῆς, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπῆς Brecia, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Celestino Clementi.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Ε. Ἀρχοντώνη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Β' Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 20ήν Ἀπριλίου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἀναπήρων Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῶν παίδων («Gülen Çocuk Şenliği»), τήν Δευτέραν, 19ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 16ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Marc Pierini, Πρέσβεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Τουρκίᾳ, μέ θέμα: «Τό μέλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μετά τήν Συνθήκην  τῆς Λισσαβῶνος καί αἱ νέαι προκλήσεις».

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης ἰδίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν, Δημάρχων καί ἄλλων προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.       
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου αὐτῆς  καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου .
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φωκᾶν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κεφαληνίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμί- λου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Μαρτινιανόν, ἐκ Πάτμου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωσήφ Ἀλεξανδρίδου, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Θεσσαλονίκης,  Ἀναστασίου Ἠλιοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν, Σιλουανοῦ Σαρτορίου, Δικηγόρου, ἐξ Ἑλβετίας, καί Κωνσταντίνου Στέγγου, Ἐπιχειρηματίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζωῆς καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Πίπιλα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Ὅμιλον Κληρικῶν καί Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Δανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Carl Hertz.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας καί Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκ τοῦ Συλλόγου Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν-Διευθυντήν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων Θρᾴκης, ἐκ Ξάνθης, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Ἰβράκην, Πρέσβυν ἐπί τιμῇ, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δήμου Ἁγίου Γεωργίου Θεσσαλο- νίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Φραντζῆ, Δημάρχου.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Ὀλυμπίου, Κα- θηγητοῦ ἐν αὐτῇ. 
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Vincenzo Fiocchi Nicolai, Καθηγητοῦ, ἐκ Ρώμης. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πειραματικοῦ Σχολείου Μυτιλήνης « Ἰωάννης- Ἀριστείδης Δελλῆς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μαρίνου Μακαρόνη, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέας Βύσσας Ἕβρου «Στέφανος Καραθεοδωρῆς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ὀρμανλίδου, Προέδρου αὐτοῦ.
Ὅμιλον Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐλευθερίου-Κορδελιοῦ.
Ὅμιλον Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολίχνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Κουσίδου, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν Λεωνίδου.   
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γιρμῆν, Φοιτητήν τοῦ Πανεπιστημίου «İstanbul Kültür».
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ ΚΑΠΗ Νέων Ἐπιβατῶν.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Δ' Γυμνασίου καί τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου Καρδίτσης.
Ὅμιλον ἐκ τῆς ὁμάδος ἱστορίας τοῦ Α' Γενικοῦ Λυκείου Φλωρίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Παπαδοπούλου. 
Ὅμιλον Δημοσιογράφων, ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, ἐλθόντων εἰς τήν Πόλιν διά νά καλύψουν τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Πέραν πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τῶν ταινιῶν «Babam Tarih Yapıyor» καί «Mardinlilerden», τήν Παρασκευήν, 16ην Ἀπριλίου. 
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Στυλιανοῦ καί Ἑλένης Μπερμπέρη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 17ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi» διοργανωθεῖσαν  ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, αὐθημερόν.   
Τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Δημοτικῆς Χορῳδίας Ἐλασσῶνος, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 14ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Surp Agop» νοσηλευόμενον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Jean Çolakyan καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, ἐν συνεχείᾳ δέ μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Πολωνίας καί ὑπέγραψεν εἰς τό ἀνοιγέν βιβλίον τῶν συλλυπητηρίων ἐπί τῷ τραγικῷ δυστυχήματι τῆς 10ης Ἀπριλίου.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρέστη εἰς τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων Ὀθωμανικῆς καί Ἰαπωνικῆς καλλιγραφίας, ἐν τῷ Μουσείῳ «Sakıp Sabancı», τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Χώρας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου καί τῆς ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ  Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τοῦ  Πτωχοκομείου Darülaceze.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Σχολαρχεύοντα τῆς Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας, μετά τοῦ ἐκ τῶν Ἐφόρων αὐτῆς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ Ἐσφιγμενίτου, καί ὁμάδος τελειοφοίτων σπουδαστῶν.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χιονίαν, ἐκ τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Ὅμιλον μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ τμήματος Βυζαντινῆς Φιλολογίας  τῆς Φιλοσοφικῆς σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ.  Ἀντωνίου Παναγιώτου, Καθηγητοῦ.
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Γ' Γεν. Λυκείου Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Ἀγιαννίτου, Καθηγητρίας.
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ Γ' Λυκείου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ.  Ἰωάννου Βλυσίδου, Λυκειάρχου.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Κουτρούλαν, Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ Προβληματισμοῦ-ὑποψήφιον Διδάκτορα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Jean-Laurant Colleter καί Philippe Benard, καί τήν Εὐγεν. κ. Noéle Busson, ἐκ Γαλλίας. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Tήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γαλλικῷ Λυκείῳ «Notre Dame de Sion»  δοθεῖσαν συναυλίαν, τήν Τετάρτην, 14ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Haliç Συνεδριακῷ καί Πολιτιστικῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τό Κοράνιον, αὐθημερόν. 
Τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ ἐν Maçka ἐκθεσιακῷ χώρῳ «Bali Art Gallery» ἐκθέσεως ἔργων συγχρόνου τέχνης, τήν Πέμπτην, 15ην ἰδίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, διεβιβάσθησαν καταλλήλως τῷ ἐν τῷ Γηροκομείῳ Artegiana οἰκουροῦντι Ὁσιολ. ΡΚαθολικῷ Πρεσβυτέρῳ κ. Γεωργίῳ Μάροβιτς αἱ εὐχαί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί τῷ Πάσχα καί διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.    

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης μέ τούς μαθητάς καί τούς νέους τῆς Ὁμογενείας

Τό Σάββατον, 10ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος, μετέβη εἰς τήν περιοχήν  Σηλυβρίας τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ἐξ ἀφορμῆς τῆς διοργανωθείσης ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐκδρομῆς διά τούς μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως, σπουδαστάς καί ἐργαζομένους τῆς Πολίτικης Νεολαίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό παρατεθέν ἐν τῷ ἑστιατορίῳ τοῦ ξενοδοχείου Silivri Κlassis Golf & Country Club γεῦμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου, ἀπευθυνθείς πρός τούς 140 Καθηγητάς, μαθητάς, φοιτητάς Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένους, ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, ἀπηύθυνεν αὐτοῖς πατρικούς λόγους πνευματικῆς νουθεσίας καί οἰκοδομῆς καί διένειμεν αὐτοῖς πασχάλια ὠά καί ἀναμνηστικά δῶρα. Ἐν συνεχείᾳ, περιηγήθη μετά τῶν μετασχόντων τῆς ἐκδρομῆς τό κατάσπαρτον τοπίον μέχρι τοῦ ὑψώματος Altıntepe εἰς τά πέριξ τοῦ χωρίου Seymen τῆς Σηλυβρίας, καί ἐπεσκέφθη τό γήπεδον ποδοσφαίρου, ἔνθα προπονοῦνται τακτικῶς ποδοσφαιρικοί σύλλογοι καί τά μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας Διαιτητῶν ποδοσφαιρικῶν ἀναμετρήσεων, καί τό Κέντρον Ἐκπαιδεύσεως Ἱππασίας, ἀμφότερα ἐντός τῶν  εὐρυτάτων ὁρίων τοῦ εἰρημένου ξενοδοχειακοῦ συγκροτήματος.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 11ης Ἀπριλίου, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Πεταλωτῆς, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μιχαήλ Σαντοριναίου,  μαθηταί ἐκ τοῦ Γ' Δημοτικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς, ἐκ τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐκπαιδευτηρίων «Μαντουλίδου», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μαντουλίδου, Προέδρου αὐτῶν, ὅμιλος Ἀποστράτων Στρατηγῶν, ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μπαλτζώη καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν ἀναστάσιμον πατρικόν  χαιρετισμόν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χαϊνόβκα κυροῦ Μύρωνος  καί πάντων τῶν θυμάτων τοῦ ἀεροπορικοῦ δυστυχήματος τῆς Πολωνίας.   

Ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Πεταλωτῆς, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος καί Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος , εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Κυριακήν, 11ην τ.μ. Ἀπριλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Πεταλωτῆς, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ τῆς Ἑλλάδος καί Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψιν εἰς τά Πατριαρχεῖα, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, καί ἐγένετο δεκτός μετά  τιμῆς καί πολλῆς ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παρακαθήσας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,  καί συνεργάται αὐτῆς, ἀπεδόθησαν δέ αἱ προβλεπόμεναι τιμαί, ἐνῷ ὁ Ἐξοχώτατος εἰς δηλώσεις αὐτοῦ εἰς τά Μέσα Ἐνημερώσεως ἐξέφρασε τόν βαθύτατον σεβασμόν του πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν Προκαθήμενον αὐτῆς.   


Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Σαββοπούλου, Μουσικοσυνθέτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γεωργίου Κασάπογλου καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Φωτιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τούς  Σεβ. Ἀρμενίους Ἀρχιεπισκόπους κ. Şahan Sıvacyan καί κ. Aram Ateşyan, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Tatul Anuşyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Vağarşak Seropyan, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, μετά τοῦ Συμβουλίου τῆς Παροικίας αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλάρετον Ἀντύπαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμηκήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου τῆς Σχολῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Hıkmet Konar, Ὑποδιευθυντοῦ αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τό λευκόν Λεύκωμα περί τῆς ἱστορίας τῆς Σχολῆς καί ὑποβαλόντας τάς υἱϊκάς εὐχαριστίας των διά τήν κάλυψιν τῆς δαπάνης τῆς ἐκδόσεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Volodimir Puzirko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Θάλειαν Δραγώνα, Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μαθήσεως καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἀρετήν Δημοσθένους, Καθηγήτριαν, ἐκ Κύπρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Σαββόπουλον, Μουσικοσυνθέτην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Hülya Μπενλίσοϊ, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον Δημοσιογράφων-Ἀρχισυντακτῶν Τουρκικῶν Ἐφημερίδων. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ρένον Μιχαηλίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κύπρου, Ἰωάννην Τσεβρένην, Ἐκδότην, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Ἀλέξανδρον Ζάπερτ, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βαρβάρας Σολομωνίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Κίτσου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λήνας καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶν Β. Σταυρίδην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζαππείου δοθεῖσαν ὑπό τῆς παιδικῆς χορῳδίας τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου συναυλίαν, τήν Πέμπτην, 8ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Σπαστικῶν Παίδων Ἀθηνῶν «Ἀνοικτή Πόρτα» θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου «Ἰθάκη», αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
Τήν ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Λυκείῳ «Adile Mermerci Anadolu Lisesi» πραγματοποιουμένην ἔκθεσιν, μέ θέμα: «Κοινός Πολιτισμός» καί «Κοινή Κληρονομία» («Ortak Kültür-Ortak Miras»), τήν Παρασκευήν, 9ην ἰδίου. Τήν ἐν τῷ ἐν Laleli ξενοδοχείῳ «Crowne Plaza Old City Hotel», διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας  τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, αὐθημερόν. 
Τήν διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑξαετίας ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Ἐπιχειρηματίου Sakıp Sabancı, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τό Σάββατον, 10ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Tozkoparan Οἴκῳ τῆς Ἀστυνομίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 165 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας, αὐθημερόν.
Τήν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς ᾀοιδοῦ Αἰκατερίνης Κούκα, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Melke Akyüz καί Ἐντιμ. κ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς παροικίας αὐτῶν, καί Lütfi Özkök, βοηθοῦ αὐτοῦ, εὐχηθέντας ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Μαϊδώνην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου νέων.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πολύκαρπον Καυσοκαλυβίτην, οἰκονόμον τοῦ ἐν Μικρομάνῃ Μεσσηνίας Ἱ. Μετοχίου Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἰωακείμ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Εὐέλθοντος Χαραλάμπους. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Προδρόμου Κολτουκτσόγλου. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συνδέσμου νέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Χρήστου Χαχαμίδη.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ  Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐξοχ. κ.  Ἰωάννην Μπουρλογιάννην‒Τσαγγαρίδην, Πρέσβυν ἐ.τ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Ἠλίαν Παναγιωτόπουλον, Καθηγητήν Ὀρθοπεδικῆς, Ἀνδρέαν Ἀντωνόπουλον, Καθηγητήν Παθολογίας, καί Χρῆστον Μούλιαν, Δικηγόρον, ἐκ Πατρῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἑταιρίας προστασίας σπαστικῶν παίδων «Ἀνοικτή πόρτα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου Εὐγεν. κ. Δάφνης Οἰκονόμου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Χορῳδίας τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ καλλιτεχνικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καρούζου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Σαρακατσαναίων Λαρίσης «Ὁ Κατσαντώνης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Σούρλα.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου γυναικῶν Δωρίου Μεσσηνίας. 
Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ τοῦ Γραφείου σχολικῶν Συμβούλων Δευτεροβαθμίου ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Πιερίας. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἐλπίδος Εὐόσμου «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Σκορδᾶ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν – μελῶν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γούναρη. 
Ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Σόφιας, ὑπό τόν Καθηγητήν αὐτῶν Ἐλλογ. κ. Ἰβάν Δημητρώφ. 
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Σωματείου φίλων Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Νικονάνου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ποντίων Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Ἀνδρέου Borkowshi, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους Νέστορα, Γρηγοριάτην, καί Φιλήμονα, Σταυρονικητιανόν, καί τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βλάχον καί Χαραλάμπην Ρωμανόν, ἐκ Πατρῶν.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον Καλλίνικον καί Μοναχούς Ἐφραίμ καί Ἰεζεκιήλ, Ξενοφωντινούς.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Κορνήλιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας.
Tόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀμερινόν, Θεολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Στυλιανῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Σαμαρᾶν, Χημικόν Μηχανικόν, ἐκ Βόλου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μελισσόπουλον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Φουντουλάκου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Κωνσταντῖνον Μπαλατῆν, ἐκ Πατρῶν, καί τούς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μανιάτην, ἐκ Καλαμάτας, καί κ. Θε- μιστοκλῆν Προδρομάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Λονδίνου. 
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐξ Η.Π.Α., ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἐλευθερίου Μιχαήλ.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Σμυρναίων-Μικρασιατῶν Ἐλευθερίου-Ν. Κορδελιοῦ «Ἡ Ἁγία Φωτεινή», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Σκορδαλοῦ, Προέδρου αὐτοῦ.      

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ.  Ὑπουργός Ἀναπληρωτής Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Δημήτριος Δρούτσας  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 7ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο μετά πάσης τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος τόν ἐπισκεπτόμενον ἐπισήμως κατ'αὐτάς τήν Τουρκίαν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Δρούτσαν,  Ὑπουργόν Ἀναπληρωτήν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Φωτίου Ξύδα, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί συνεργατῶν αὐτοῦ ἐξ Ἀθηνῶν. Ὁ Παναγιώτατος καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός προέβησαν εἰς δηλώσεις εἰς τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. 
Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί.


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σιμόπουλον, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀθανασίου Καραμπίνη καί Στυλιανοῦ Σταματοπούλου, Ἀντιπρυτάνεων, ἐκ Κομοτηνῆς. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συ- ζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Τζότζολα, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.         
Τόν Ἐντιμ. κ. Rıdvan Günaydın, Διευθυντήν τῆς Ἀσφαλείας Sarıyer, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 6ην Ἀπριλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 2ας Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος.  Μετά τῆς εἰθισμένης τάξεως καί μεγαλοπρεπείας  καί παρουσίᾳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐτελέσθη τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας  ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, καί συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου, καθ'ἥν ἐγένετο καί ἡ περιφορά τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῶν Πατριαρχείων.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προσηυχήθη πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου. 

Τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα ἐπεσκέφθησαν τήν Α.Θ.Παναγιότητα τόν Πατριάρχην ἡμῶν καί ὑπέβαλον τά ἑόρτια συγχαρητήριά των οἱ Ἐντιμότατοι κύριοι Δήμαρχοι τῆς Χαλκηδόνος (Kadiköy) κ. Selami Öztürk καί τῶν Πριγκηποννήσων κ. Mustafa Farsakoğlu, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, παρακαλέσαντες Αὐτόν ὅπως διαβιβάσῃ τάς εὐχάς των καί ἅπασι τοῖς μέλεσι τῆς Ρωμαίηκης Κοινότητος τῆς Πόλεως.
Ἐξ ἄλλου, ὁ Δήμαρχος Πέραν (Beyoğlu) Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan ἀπέστειλεν εἰς τό Πατριαρχεῖον εὐχάς, ἄνθη καί δῶρα, ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.     

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ.  Ἱερώνυμον Moćević, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Toύς Ἐξοχ. κ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, καί Παναγιώτην Παναγιωτόπουλον,  Βουλευτάς τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», πρῴην Ὑπουργούς, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον, Ἰατρόν, Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Ἀλέξιον Παπαχελᾶν, Διευθυντήν τῆς ἐν Ἀθήναις ἐφημερίδος «Καθημερινή».
Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καρακώσταν, Ὕπατον Πρόεδρον τῆς Ὀργανώσεως «AHEPA», ἐξ Η.Π.Α., μετά μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἀνδρέαν Δημητριάδην, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mariateresa, Φαρμακοποιούς, ἐκ Μιλάνου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θωμᾶν Σταυρίδην καί  Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην καί τήν Εὐγεν. κ. Ζωήν Τουράτσογλου-Μαμάση, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Θανασούλιαν μετά τῆς Εὐγενεστάτης  συζύγου αὐτοῦ.
Tόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:   
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ  τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τόν ἐνταῦθα Οἶκον τῆς Κινήσεως «Focolari» καί διεβίβασε τοῖς μέλεσιν αὐτῆς τάς ἑορτίους εὐχάς τοῦ Πατριάρχου ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.