Patriarchal News Bulletin

Ἀπρίλιος 2014


Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἴμβρον

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς, 27ης Ἀπριλίου, ἐκ τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς Του εἰς Ὁλλανδίαν, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον διά τό καθιερωμένον κατ' ἔτος τήν ἄνοιξιν προσκύνημά Του, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου μετά τοῦ διακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Φιλοθέου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Λαζάρου Θεοδοσίου καί τοῦ δημοσιογράφου καί φωτογράφου Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα.

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθησαν ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἱερεῖς καί συμπατριῶται Αὐτοῦ. Κατά τήν διάρκειαν τῆς τριημέρου παραμονῆς Του ἐπεσκέφθη διάφορα χωρία τῆς Νήσου, ἐθιμοτυπικῶς δέ τόν νέον Ἐπαρχον καί τόν νέον Δήμαρχον αὐτῆς, τούς ὁποίους καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν, εὐχηθείς τήν ἐξ ὕψους δύναμιν, ὡς καί τόν ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐκεῖ στρατιωτικῆς μονάδος Συνταγματάρχην. Ἀκόμη, ἐπεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολεῖον τῆς Ἴμβρου καί ηὐλόγησε διδάσκοντας καί διδασκομένους.

Ἡ συναναστροφή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος μετά τῶν συμπολιτῶν Αὐτῆς ὑπῆρξεν, ὡς πάντοτε, ἐγκάρδιος καί συγκινητική.

Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Μαΐου.

*  *  *

Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Ὁλλανδίαν

Τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 27ην Ἂπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Rotterdam, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Θηρεσία-Παρασκευή Ἀγγελάτου, τῆς Ἑλλάδος, καί Κυριακός Κοῦρος, τῆς Κύπρου, ἡ Εὐγεν. κ. Rogaar Ἀγγελίδου, Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἐλλήνων Ὁλλανδίας, Κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί μέγα πλῆθος πιστῶν ἐξ ἐνοριῶν τοῦ Βελγίου, τῆς Ὁλλανδίας καί τοῦ Λουξεμβρούργου, οἵτινες κατέκλυσαν τόν Ναόν καί τόν πέριξ αὐτοῦ χῶρον, ἐνῷ ἔψαλεν ἐμμελῶς ἡ χορῳδία τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Πρωτοψάλτου Μουσικολ. κ. Δημητρίου Ζαγκανᾶ. Ἐπίσης παρέστη καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ νέου Ποιμενάρχου καί εὐλογήσας τήν πολυπληθῆ παρουσίαν τῶν προσελθόντων πιστῶν, εἰς τούς ὁποίους  διένειμε τό ἀντίδωρον καί  εἰκονίδια εἰς εὐλογίαν.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Inntel, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος καί ὁ Πατριάρχης.

Ὁλοκληρώσας τοιουτοτρόπως τήν πενθήμερον ἐν Ὁλλανδίᾳ ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησε τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, διά τήν ἕδραν Αὐτοῦ, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Joris Vercammen  καί τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων κ. Sadık Arslan, τῆς Τουρκίας, καί Θηρεσίας-Παρασκευῆς Ἀγγελάτου, τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἀπριλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 27ης ἰδίου, καθ̉ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, προσκυνηταί ἐντεῦθεν, ἐκ Ρωσσίας, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Χύτα, καί μέλη τῆς Δημοτικῆς Χορῳδίας τοῦ Ἀλεξανδρείου Ὡιδείου Γιαννιτσῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Βασιλείου Τραούδα, Προέδρου αὐτῆς.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
35μελῆ ὅμιλον Δικαστικῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Εὐτέρπης Κουτζαμάνη, Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ὅμιλον ἐκ μελῶν τοῦ Παραρτήματος Ἄργους τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γρίβαν, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα «Διανύοντας ἕν Παπαδιαμαντικόν Πάσχα εἰς τό Νεοχώριον», ἐν τῇ κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, τό Σάββατον, 26ην Ἀπριλίου.

Ὡσαύτως ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά :
α) Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπ᾿ αὐτοῦ καί τοῦ Συλλόγου Φίλων Χορῳδιακῆς Μουσικῆς Κομοτηνῆς «Ὁ Εὔμολπος» συναυλίαν, τήν Παρασκευήν, 25ην Ἀπριλίου.
β) Τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ ἱδρύματος Türvak διοργανωθείσης ἐκθέσεως μέ θέμα «Ρωμηοί παραγωγοί κινηματογράφου τῆς Πόλεως», ἐν τῷ ἐν Πέρα ὁμωνύμῳ κινηματογράφῳ, αὐθημερόν.
γ) Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας («Türkiye Gazeteciler Cemiyeti») ἐκδήλωσιν ἀπονομῆς βραβείων, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ The Marmara, ὡσαύτως τήν αὐτήν ἡμέραν.
δ) τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γερμανικῷ Προτεσταντικῷ Ναῷ λειτουργίαν, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν παρουσίας τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν Βεστφαλίᾳ Προτεσταντικῆς Ἐκκλησίας, τήν Κυριακήν, 27ην ἰδίου.

*  *  *

4η ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ὁλλανδίαν

Τήν  πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης συνηντήθη μετά τῶν μελῶν τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διαλόγου μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Παλαιοκαθολικῶν καί συνωμίλησε μετ᾽αὐτῶν ἐπί τῆς πορείας τοῦ Διαλόγου, ἀπευθυνθείς αὐτοῖς δι᾽ὁμιλίας.

Μετά ταῦτα, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς πρότυπον ἀγρόκτημα τῆς περιοχῆς Bunschoten, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ ἰδιοκτήτου Ἐντιμ. κ. Jan Huijgen καί ἐγευμάτισε. Κατά τό γεῦμα παρέστη ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος τῆς περιοχῆς κ. Melis van de Croep, ὁ ὁποῖος καλωσώρισε τόν Παναγιώτατον, Ὅστις ἀντεφώνησε καταλλήλως.

Ἐπηκολούθησεν ἡμερίς ἐπί τοῦ θέματος Our Daily Bread-  Sustaining life and human dignity through food and agriculture. Ὁ Ἐλλογιμ. κ. Cees Veerman, πρώην Ὑπουργός Γεωργίας τῆς Ὁλλανδίας, ἦτο ὁ συντονιστής τῆς ἡμερίδος, ἐνῷ κατ᾽αὐτήν ὡμίλησαν οἱ Ἐλλογιμ. κ.κ.  Rudy Rabbinge, Gert van Dijk, Erik Borgman καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen. Παρέστησαν οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Peter Van Dalen, Εὐρωβουλευτής τοῦ Κόμματος  Χριστιανική Ἕνωσις, καί Ruud Lubbers, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ὁλλανδίας, Καθηγηταί καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Κατά τό δεύτερον ἥμισυ τῆς ἡμερίδος ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης  ἐπί τοῦ θέματος αὐτῆς καί ἐπηκολούθησε συζήτησις στρογγύλης τραπέζης.

Μετά τήν ἡμερίδα, ὁ Παναγιώτατος καί οἱ σύνεδροι ἐξεναγήθησαν εἰς τούς χώρους παραγωγῆς γάλακτος γειτονικοῦ ἀγροκτήματος, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐκτρέφονται 190 ἀγελάδες.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Asten καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾽ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος, πλεῖστοι Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί πλῆθος πιστῶν ἐξ Ὁλλανδίας καί Βελγίου. Ἐπίσης παρέστη καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ.  Joris Vercammen.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, ἡ Ὁσιωτάτη  Μοναχή Μαρία, Ἡγουμένη τῆς Μονῆς, καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, εὐλογήσας τήν ἀδελφότητα αὐτῆς καί τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί διανείμας εἰκονίδια, ὡς καί ἀναμνηστικά δῶρα εἰς εὐεργέτας τῆς Ἱ. Μονῆς. Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν αὐτῇ, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε καί αὖθις ὁ Πατριάρχης μεταγλωττίζοντος εἰς τά Φλαμανδικά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου.

*  *  *

3η ἡμέρα τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ὁλλανδίαν

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 25ης Ἀπριλίου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς Χάγην, ἔνθα ἔσχε συνάντησιν, διαρκείας  μιᾶς περίπου ὥρας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Frans Timmermans, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁλλανδίας, ἐντός λίαν ἐγκαρδίου κλίματος, ὁ δέ κ. Ὑπουργός ἐπέδειξε ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τόν θεσμόν καί τήν λειτουργίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης παρεκάλεσε τόν Ἐξοχ. κ. Ὑπουργόν ὅπως μεταφέρῃ τάς εὐχάς Αὐτοῦ τε καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας καί τήν Κυβέρνησίν του.  

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης συνηντήθη ἐντός τοῦ ἐν Χάγῃ Παλαιοκαθολικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, μετά τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ἐν Ὁλλανδίᾳ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν. Κατά τήν  συνάντησιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen, ἡ Ἐλλογ. κ. Katja Tolstaja, ὁ Ἐλλογιμ. Gijsbert van de Brink καί ἡ Α.Θειοτάτη Παναγιότης ἐπί τοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς Πίστεως καί Τάξεως τοῦ Π.Σ.Ε. μέ θέμα «The Church: Towards a Common Vision»,  τό ὁποῖον ἐκλήθησαν νά σχολιάσουν καί οἱ λοιποί ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν. Συντονιστής τῆς συζητήσεως ἦτο ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Rotterdam κ. Van Kende.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Θηρεσία-Παρασκευή Ἀγγελάτου, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ὁλλανδίᾳ, παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. André Dupuis, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ, οἱ ἐν Χάγῃ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ.κ. Sadık Arslan, τῆς Τουρκίας, Timothy Broas, τῶν Η.Π.Α., Haim Daim, τοῦ Ἰσραήλ, Πέτρος Vico, τῆς Σερβίας, Κυριακός Κοῦρος, τῆς Κύπρου, καί Faher Farahat , τῆς Αἰγύπτου, καί οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Ahmet Üzüncü, Τοῦρκος Διπλωμάτης, Γενικός Διευθυντής τοῦ Ὀργανισμοῦ διά τήν ἀπαγόρευσιν τῶν Χημικῶν Ὅπλων, καί Sang-Hyun Song, Πρόεδρος τοῦ Ποινικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης, καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἐξοχ. κ. Ἀγγελάτου.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τῆς Ὁλλανδίας Willem-Alexander ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ. Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη συζήτησις ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν θέσιν τῶν Μειονοτήτων ἐν Τουρκίᾳ, τήν προοπτικήν ὀργανώσεως οἰκολογικοῦ Συμποσίου ἐν Ὁλλανδίᾳ, τάς κατά τό παρελθόν ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Χώραν καί τάς συναντήσεις Αὐτοῦ μετά τῆς τότε Βασιλίσσης Βεατρίκης, ὡς καί τάς ἐπισκέψεις τοῦ Βασιλέως εἰς Τουρκίαν καί Ἑλλάδα.                  

Τό ἑσπέρας, ἐγένετο ἀδελφική συνάντησις τοῦ Πατριάρχου μετά τῶν Παλαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων Ὁλλανδίας καί Ἑλβετίας ἐν αἰθούσῃ τοῦ ἐν Οὐτρέχτῃ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.
Ἐπηκολούθησεν ἑσπερινός ἐν τῷ Καθεδρικῷ ναῷ Οὐτρέχτης καί δεῖπνον, εἰς τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Vercammen καί τοῦ τιμωμένου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

*  *  *

Ἡ συνέχεια τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ὁλλανδίαν

Τήν Πέμπτην, 24ην Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης ἔσχε συνάντησιν μετά τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ Σοφολ. Ραββίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σοφολ. κ. Raphael Evers, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς προβλήματα τῆς συγχρόνου κοινωνίας, ὡς ἡ θρησκευτική βία, αἱ προσπάθειαι ὑπέρ τῆς εἰρήνης, ἡ ἀνεκτικότης καί ἡ σημασία τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν νέων, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος  ἀνεφέρθη εἰς τόν διεξαγόμενον ἀκαδημαϊκόν διάλογον μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἰουδαϊσμοῦ.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μετά τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ ἐκπροσώπων τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν Παλαιοκαθολικῶν καί τῶν Ἀγγλικανῶν, τῇ συμμετοχῇ τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Πολυκάρπου τῶν Συροϊακωβιτῶν, τοῦ  Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Ἀρσενίου τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλων. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen καί ὁ Παναγιώτατος καί διεξήχθη συζήτησις ἐν ἀδελφικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς Χριστιανικῆς μαρτυρίας ἐντός τῆς σημερινῆς ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ παρέστη κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ ἐν Οὐτρέχτῃ Καθεδρικῷ ναῷ τῶν Παλαιοκαθολικῶν ἑσπερινόν, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Willem Eijk, Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Jan Van Zanen καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν αἰθούσῃ τοῦ ναοῦ, μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔδωκε διάλεξιν ἐντός τοῦ ὡς ἄνω ναοῦ ἐπί τοῦ θέματος «Faith and Environment An inspirational perspective», τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Willem Eijk, ἐκπρόσωποι τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί διαφόρων χριστιανικῶν δογμάτων, ὁ Ἐξοχ. κ. Jan-Peter Balkenende, πρώην Πρωθυπουργός τῆς Ὁλλανδίας, Ἐλλογιμ. Καθηγηταί, ἄλλοι ἐπίσημοι καί πλῆθος κόσμου, ὑπερπληρώσαντος τόν Καθεδρικόν ναόν. Ἐπίσης ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Mattijs Ploeger, ὁ Ἐξοχ. κ. Jan-Peter Balkenende, ὁ Ἐντιμ. κ. Erik Kemink καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen, οἱ ὁποῖοι ἐσχολίασαν διά λίαν τιμητικῶν λόγων τήν ὁμιλίαν καί τάς διαχριστιανικάς, οἰκολογικάς καί ἄλλας πρωτοβουλίας τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

*  *  *

Ἡ ἄφιξις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ὁλλανδίαν
Ὡς ἠγγέλθη, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 23ης Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἀφίχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον Schiphol τοῦ Ἄμστερνταμ, γενόμενος μετά τιμῶν δεκτός ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen, καί Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος  Haarlem κ. Dick Jan Schoon, Κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Sadık Arslan, Πρέσβυς τῆς Τουρκίας ἐν Χάγῃ, καί ἡ Ἐξοχ. κ. Θηρεσία Ἀγγελάτου, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Haarlem καλωσώρισε τόν Παναγιώτατον διά λίαν θερμῶν λόγων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τήν πόλιν τῆς Οὐτρέχτης καί κατέλυσαν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Karel V.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρέσβυς τῆς Τουρκίας παρέθεσε, πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Χάγῃ Πρεσβείᾳ τῆς Χώρας, εἰς ὅ παρεκάθησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοποι κ. Joris Vercammen, καί κ. Πολύκαρπoς, τῶν Συροϊακωβιτῶν, ὁ Σοφιολ. Ραββῖνος κ. Awraham Soetendrop, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Marco Hennis, Αὐλάρχης τῶν Ἀνακτόρων, καί Πρέσβυς Jan-Paul Dirkse, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Δάφνης Bergsma, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Mustafa Ünver, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δείπνου ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Sadık Arslan.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ὁλλανδίαν

Τήν  πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 23ης  Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἄμστερνταμ Ὁλλανδίας, ἵνα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen, ἐπισκεφθῇ τήν ὑπ' αὐτόν Ἐκκλησίαν, συναντηθῇ δέ μετά τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Χώρας Willem-Alexander καί ἄλλων Πολιτικῶν Ἀρχόντων.

Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Ἄμστερνταμ θά προστεθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιος Τσέτσης.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 27ης Ἀπριλίου, ἐνῷ κατά τήν ἀπουσίαν Αὐτοῦ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὅστις καί προέπεμψε τόν Πατριάρχην ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Μαλιγκούδη, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Ἐξοχ. κ.  Γεώργιον Χατζημαρκάκην, Εὐρωβουλευτήν, ἐκ Γερμανίας, Ἀρχηγόν τοῦ Κόμματος «Ἕλληνες Εὐρωπαῖοι Πολίτες», μετά τῆς Ἐλλογιμ. κ. Λυδίας Μουζάκα, Καθηγητρίας Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.  
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Νικόλαον Ματθιουδάκην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Ματθιουδάκη, Πρέσβεως ἐ.τ., τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Χρηστάκη καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Μπέρσου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Δημητρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καρατζαφέρην, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., ἐξ Ἀθηνῶν, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λάμπρου, Ὀφθαλμίατρον, ἐκ Παρισίων, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τούς Μουσικολ. κ. κ. Γεώργιον Μαρινάκην, Γεώργιον Μπακόπουλον, Παραδομεστίκους τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί Γεώργιον Καραζέρην, Ἱεροψάλτην τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χαγιάλογλου, καί Γεώργιον Μπερμπέρην, ἐξ Ἴμβρου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον νεανίδων ἐκ τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Διαμαντοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Θανασούλιαν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τζουλιάνας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Costion Nicolescu, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Ρουμανίας.      

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, ἐπί τῷ καθιερωμένῳ Πασχαλινῷ προσκυνήματι τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 22αν Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ ἔναρξιν τῆς διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ τίτλον: «Εἰκόνα καί τό πέραν αὐτῆς: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», ἐπί τῇ συμπληρώσει 400 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Κρητικοῦ ζωγράφου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.    
Τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Sara Ildır, ἐκ τοῦ ἐν Κουσκουντζουκίῳ Nakkaştepe Ἑβραϊκοῦ Νεκροταφείου, τήν Τετάρτην, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας τῆς Διακαινησίμου, 21ης Ἀπριλίου, καθ᾿ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἰ  Διδάσκαλοι καί μαθηταί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης διένειμε πασχαλινά ὠά.
Ἐν συνεχείᾳ Οὗτος, ἐδέχθη τούς μαθητάς ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων εἰς ἑόρτιον δεξίωσιν, καθ'ἥν οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι ἀπήγγειλαν ποιήματα καί ἔψαλαν ἑόρτια ᾄσματα καί ἐγένετο προβολή ἐπικαίρου ταινίας, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης ἀπευθυνόμενος πρός τήν ὁμήγυριν ὡμίλησε καταλλήλως, διανείμας ἐν τέλει εἰς ὅλους πασχαλινά δῶρα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿  Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπη Κόκκινον, Πρόεδρον τῆς Διδασκαλικῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλλάδος, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀγγελικῆς, Φοιτητρίας Νομικῆς,  καί κ. Ἀθανάσιον Κικινῆν, Γενικόν Γραμματέα τῆς Ὁμοσπονδίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Παπαδημητρίου καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ζωῆς, μαθητρίας.  
Τούς  Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Μεσσαλᾶν, Μηχανικόν Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, ἐκ Πατρῶν, καί Σπυρίδωνα Τζουμάνην, Φιλόλογον, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 18ης  Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Σεβ. Μητροπoλίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.
Μετά τάξεως καί μεγαλοπρεπείας καί τῇ παρουσίᾳ πλήθους προσκυνητῶν  ἐτελέσθη τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας  ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου, καί συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐν συνεχείᾳ δέ προσεκύνησεν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Κοιμητηρίῳ Ἐγρηκαποῦ καί ἐδεήθη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων Ἱεραρχῶν καί λοιπῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας.  

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
ΕΝ ΤΟΙΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Μετά μεγαλοπρεπείας καί λαμπρότητος ἑωρτάσθη  κατά τό τρέχον ἔτος ἡ ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.
Τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους συρρευσάντων πιστῶν, ἀπευθύνας ἑόρτιον Μήνυμα πρός αὐτούς.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ἡ πασχάλιος πανηγυρική Θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τήν ἐπί τῷ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Αἰδεσιμ. κ. Γεώργιος Teimuraz, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Γεωργίας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ  Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. Charles F. Hunter, τῶν Η.Π.Α., καί κ. Serhii Kravchenko, τῆς Οὐκρανίας, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Alexander Khapilov, Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Tατιανῆς, ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἐν ἀτμοσφαίρᾳ πανηγυρικῇ ἐτελέσθη τήν 10ην πρωϊνήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 20ῆς Ἀπριλίου, καί ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου,  Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, ὡς καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαρκιανουπόλεως  κ. Κωνσταντίνου.
Μετά τήν Εἴσοδον, τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαρκιανουπόλεως κ. Κωνσταντίνου,  Λατινιστί ὑπό τοῦ Ὁσιολ.  ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Rubén Tierrabanca González, Γερμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Μartin George,  Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, Γεωργιανιστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωθιερέως κ. Γεωργίου Bechvaia, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου  κ. Μαξίμου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὁ  Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Γενικοί Πρόξενοι  Alexey Erkhov, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας,  Zoran Marković, τῆς Σερβίας,  Irakli Asasvhili, τῆς Γεωργίας, Igor Bely, τῆς Λευκορωσίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ludmila, καί Vaeceslav Philip, τῆς Μολδαβίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Larisa,  ὁ Ἐξοχ. κ. Victor Tvircun, Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἕλκοντες τήν καταγωγήν αὐτῶν ἐκ Ρωσσίας, Γεωργίας, Μολδαβίας καί Οὐκρανίας. Ἐν τῷ τέλει, ὁ Πατριάρχης διένειμε πρός ἅπαντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν μεταξύ πολλῶν ἄλλων προσῆλθεν εἰς ἔκφρασιν συγχαρητηρίων καί ὁ νέος Δήμαρχος Νήσων Ἐντιμ. κ. Atilla Aytaç.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχης τῆς Πόλεως, ἐπικοινωνήσας γραπτῶς τε καί τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, ηὐχήθη καί συνεχάρη Αὐτῷ τε καί τῇ ἐνταῦθα ὁμογενείᾳ ἐγκαρδίως ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Πάσχα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Doug Becham, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Susan, καί τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Harold D. Hunter, ἐξ Η.Π.Α..
Τάς Ὁσιωτ. Σοφίαν καί Diana, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀδελφότητος τῶν μικρῶν Ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Ἀγγελικούσην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας,  ἐκ Λονδίνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰσμήνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν  Δεσποίνης καί Παύλου, ἐκ Χίου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Θρᾴκης, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.  
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν ἀνεψιῶν αὐτοῦ Ἐλλογ. κυριῶν Δρος Ἑλένης Τραγέα καί Δρος Μαρίας Τογροῦ, Χημικοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. συζύγων αὐτῶν Παναγιώτου κ. Χατζηγιάννη καί κ. Domenico Antignano.
Τόν Ἐντιμ. κ. Angelo Poli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mariateresa, Φαρμακοποιούς, ἐκ Μιλάνου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Uğur Poyraz Δικηγόρον, ἐντεῦθεν, Örkunt Ünal καί Taşkın Ünal, ἐκ Λαμψάκου (Lapseki).  
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Πουσκούλιογλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Ἐντιμ. κ.κ. Πασχάλη καί Ἀπόλλωνος, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γουγούδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Μαγλάρα, ἐξ Ἴμβρου-Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Servet Dik, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῆς κώμης Tokaçlı, μετά τῶν  Εὐγεν. κ. Janet Kılınç καί κ. Μαρίας Βαρδακτσῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Καρανικόλαν, ἐξ Ἴμβρου-Θεσσαλονίκης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Χαραλαμπίδην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παναγιωτοπούλου, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Δήμτσαν, Πρόεδρον τῆς «Ἀποστολῆς» ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς  Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνέστην Ἰωαννίδην καί  Γεώργιον Γιόφογλου, ἐντεῦθεν, Ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Can Başer, ἐξ Ἀτταλείας.        

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου, ἐκ τοῦ  Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνων, τήν Μ. Τετάρτην, 16ην Ἀπριλίου.
        
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:  
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν  τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Μ. Πέμπτης, 17ης Ἀπριλίου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Surp Agop οἰκουροῦντα Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Jean Çolakyan καί ηὐχήθη αὐτῷ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Ἐν συνεχείᾳ μετέβη παρά τῷ ἐνταῦθα Ἀρχιρραββίνῳ Σοφολ. κ. İshak Haleva καί ηὐχήθη αὐτῷ τε καί τοῖς περί αὐτόν τά πρῶτα φέρουσι τῆς Κοινότητος αὐτῶν τά εἰκότα ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ  κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μαρκιανουπόλεως κ. Κωνσταντῖνον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Stolinchοv καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Βασιλείου Tanev, τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας.
Tόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Ünal, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Parigün, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Παπαχαραλάμπους, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, Δημοσιογράφου ἐκ Κύπρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Μ. Τετάρτης, 16ης Ἀπριλίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν  τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος Ἠχώ-Δημοσιογράφον, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Χαραλάμπους καί Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κούρκουλαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Βιολέταν Δούκα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Χριστιάνας, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως  κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ 8ου  Διεθνοῦς Φεστιβάλ ὑπέρ τῶν παίδων («Gülen Çocuk Şenliği»), ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ ξενοδοχείῳ «WOW», τήν Τετάρτην, 16ην τ.μ. .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Τρίτης, 15ης Ἀπριλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ κατά τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Τζήκαν, Πρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐδοκίας Νάτση.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων  τῆς Μ. Δευτέρας, 14ης Ἀπριλίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα ὁλοθύμους τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Βόζεμπεργκ, Δικηγόρον-Στέλεχος τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σεβαστήν Δούρλαρη, ἐντεῦθεν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ τῇ οἰκογενείᾳ αὐτῆς Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Δημητρίου, διατελέσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν νεωκόρου τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Π. Μέγα, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Θεοφάνους Μέγα καί Εἰρήνης Σπανοῦ, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ βαπτίσει τοῦ θυγατρίου αὐτῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων  τῆς Παρασκευῆς, 11ης Ἀπριλίου.
β) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης τρ.μ., καθ'ὅν παρέστησαν ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 5ου Γυμνασίου Λαρίσης καί προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων.  
γ) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 13ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου  καί  Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν θεῖον λόγον, ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος Ἐλλογ. Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ Ὀρθοπεδικῆς κ. Γεωργίου Καπετάνου,  ὅμιλος μελῶν τοῦ Βιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ.  κ. Ἀναστασίου Λυκάρτση, Προέδρου τοῦ τμήματος ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ  Ἀριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Καλαμαριᾶς, τοῦ ἐν Λαρίσῃ  Κέντρου Ἑλληνικῆς Παιδείας-Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης Ράπτη, τῶν Μοντεσσοριανῶν Σχολείων Ἀθηνῶν, τοῦ 1ου Γυμνασίου καί τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Γυμνασίου Γέρακα Ἀθηνῶν καί τοῦ Εἰδικοῦ Λυκείου Ἰλίου Ἀθηνῶν, πρός τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν, εὐχηθείς εὐλογημένον καί πανευφρόσυνον τό ἐπί θύραις Πάσχα.
δ) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 12ην τ.μ., παρέστη κατά τήν συναυλίαν τῆς ἐξ Ἑλλάδος ᾀοιδοῦ κ. Ἀναστασίας (Νατάσας) Θεοδωρίδου, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç, διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ ἐπί τῇ 25ῃ ἐπετείῳ τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν ἀρχῇ τῆς ὁποίας καλωσώρισε τήν καλλιτέχνιδα καί ἐχαιρέτισε τούς παρόντας ἑλληνιστί καί τουρκιστί  ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Jan Dellüler, ἐξ Ἀντιοχείας (Antakya).
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν Μιχαηλίδην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγκύρας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ζαχαρίου, Φοιτητοῦ Ἰατρικῆς ἐν Φιλιππουπόλει,, τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Θεοδώρου Ἠ. Πιτταρᾶ, Ἰατροῦ-Λέκτορος τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης Χαϊδάρογλου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Παπαθανασίου, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Φιλιππουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Προϊστάμενον τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.    
Tούς Ἐντιμ. κ.κ. Önder Erdoğan καί Tacettin Tıraş, στελέχη τοῦ ξενοδοχείου Ramada Ραιδεστοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀργεντινῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Luis Rosales.    
Τούς  Ἐντιμ. κ.κ. Ἀθηνόδωρον Γλαβέλην καί Χρῆστον Πατούλιαν, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν, καί  Νικόλαον Καλημέρην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καρασερίδην, ἐκ Ριάντ Σαουδικῆς Ἀραβίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδριανῆς Φάνου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου-Πορφυρίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Θεοδωρίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Χριστιάνας καί συνεργατῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.  
Τόν Ἐντιμ. κ.  Κωνσταντῖνον Μουζάκην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν καί Χρῆστον Χαρίσην, ἐξ Ἀθηνῶν.  

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Tήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην Δημητρίου Καντεμίρ, μέ τίτλον: «Ὁ Δημήτρης Καντεμίρ ἐπιστρέφει στή Σχολή», καθ'ἥν ἐξετέλεσε συνθέσεις αὐτοῦ τό Ὀργανικόν Σύνολον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέρα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη.
Tήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τό Σάββατον, 12ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Ataköy σταδίῳ Sinan Erdem, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, τήν Κυριακήν, 13ην τρ.μ..

*  *  *

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τοῦ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Εʹ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ὡς κατ̉ ἔτος, προσηυχήθη πρό τῆς κεντρικῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, τόπου τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ, ἤναψε λαμπάδα καί κατέθεσεν ἄνθη.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 10ης Ἀπριλίου, ἐκήρυξε διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως  τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Χαλκιδικῆς ἡμερίδα μέ θέμα, «Σπονδή στή μνήμη Γιώργου Σεφέρη: Τρεῖς μέρες στά μοναστήρια τῆς Καππαδοκίας».

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης προσκληθείς παρηκολούθησεν ἐν τῷ «Sabancı Center» τήν εἰς μνήμην τοῦ Sakıp Sabancı δοθεῖσαν συναυλίαν ἐπί τῇ συμπληρώσει δέκα ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκθέσεως συγχρόνου τέχνης «ΤΙΩ ΕΙΛΑΡ 7», τήν Πέμπτην, 10ην Ἀπριλίου, καί
β) τήν ἐν τῷ ἐν Tozkoparan Οἴκῳ τῆς Ἀστυνομίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 169 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας, αὐθημερόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μπουρούτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Τετάρτης, 9ης Ἀπριλίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως, ἀντιφωνήσαντος τοῦ ὡς ἄνω Σεβ. Ἱεράρχου.    

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Manfred Thodeu Selsingen, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Βαλεργάκη, Προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ἐκζητήσαντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπανεκλογῇ αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ron Keller, Πρέσβυν τῆς Ὁλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, πρός συνεργασίαν ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ἐπισκέψει Αὐτοῦ εἰς Ὁλλανδίαν.
Ὁμίλους Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Πολίχνης Θεσσαλονίκης καί τοῦ 1ου Γυμνασίου Κοζάνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Σταύρου, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Χειμωνίδου, ἐκ μέρους τῆς Ὀργανώσεως RE-ACTION, ἐκ Κύπρου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 4ης Ἀπριλίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τοῦ 3ου Γυμνασίου Καλαμαριᾶς καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, καθώς καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Σωματείου  Κρητῶν Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσόντου, Προέδρου,  πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.
β) τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, τοῦ 5ου Γυμνασίου Καβάλας καί τοῦ  2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Βαρθολομιοῦ Ἠλείας καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς.
γ) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Ἀπριλίου, καθ'ὅν παρέστη ὅμιλος φοιτητῶν ἐξ Ὁλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Michel Remery.    

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 5ης ἰδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Οἰκονομίδου, μέ τίτλον: «Χαλκηδόνα-Ἡ Ἑλληνική Κοινότητα τῆς Ἀσιατικῆς Πόλης».

Τήν Κυριακήν, 6ην Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐπιμνημόσυνον θείαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Tarlabaşı ναῷ τῶν Συροϊακωβιτῶν, ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἐν Ἀντιοχείᾳ Πατριάρχου αὐτῶν Ἰγνατίου Zakka Ayvaz I.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Χαντσεριωτίσσης κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Λάζαρος Θεοδοσίου, ἐνῷ ἔψαλε, κατ'ἔθος, ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.Ἐκκλησίας κ. Λεωνίδου Ἀστέρη.              

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Rubén Tierrablanca καί Martin Kmetec, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Alexis Torrance, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Εὐγενίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cianpaolo Rigotti, ἐξ Ἰταλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. M. Ali Akgün, Eyüp Özen καί Hasan Aydın, ἐκ τοῦ χωρίου Elbasan Μετρῶν (Çatalca).
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Χανίων.
Τήν Εὐγεν. κ. Κλειώ Λυμπέρη, Στέλεχος τῆς Τραπέζης HSBC, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Agape Caliaro καί τόν Ἐντιμ. κ. Carmine Donnici, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
Τήν Εὐγεν. κ. Mayda Saris, Ἐκδότριαν τοῦ περιοδικοῦ Faros, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν προσεχῶς δοθησομένην διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου.
      
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Νικολαΐδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου, τήν Παρασκευήν, 4ην Ἀπριλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)» τοῦ  Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 5ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῶν κωμῶν Tokaçlı καί Altınozu «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν» (Μπαζάρ), τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 2αν τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν ἐπί τοῦ Λόφου τῆς Ἐλπίδος Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα ἔψαλε τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Κωνσταντίνου  Εʹ, ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετίας ἀπό τῆς ἐν Κυρίῳ κοιμήσεως αὐτοῦ, διανυκτερεύσας δ̉ ἐν αὐτῇ κατῆλθε τήν ἑπομένην εἰς Φανάριον.

*  *  *