Patriarchal Monthly Bulletin 2016

Ἀπρίλιος 2016

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, 29ης Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου,  Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πρωτοσυγκελλεύων Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Παναγιώτατος διένειμε κατά τό ἔθος τά ἄνθη εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.
Τό ἑσπέρας, συγχοροστατούντων τῷ Πατριάρχῃ τῶν ὡς ἄνω ἁγ. Ἀρχιερέων, προέστη Οὗτος, τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου, ἐν κατανυκτικῇ ἀτμοσφαίρᾳ καί ἐν μέσῳ πλήθους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐκκλησιάσθησαν ἐπίσης ὁ ὡς ἄνω Διπλωμάτης καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ ἐνταῦθα Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρῶν.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Μ. Παρασκευῆς, ὁ Παναγιώτατος  μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀμέσου  προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pirgiç» ἀπό μακροῦ νοσηλευόμενον Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων Μακ. κ. Μεσρόπ Β´.
 
*  *  *
 
Ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῶν Ἁγίων Παθῶν τοῦ Κυρίου, τό ἑσπέρας τῆς Μ. Πέμπτης, 28ης Ἀπριλίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Μίλτωνα Νικολαΐδην, Σύμβουλον Πρεσβείας Α´ἐν τῇ ἐν Παρισίοις Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Παπακωνσταντίνου καί τῶν θυγατέρων των Ζωῆς καί Ἀλίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Numan Kurtulmuş, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Pera Palace», τήν Μ. Τετάρτην, 27ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τετάρτης, 27ης Ἀπριλίου, καί τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας παρέστη  συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐκ Γενεύης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπακόπουλον, Ἄρχοντα Β´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Μαρινάκην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Γεώργιον Μπενλίσοϊ, Γραμματέα, καί Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, καί Γεώργιον Ἀγγελετόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
Τήν Εὐγεν. κυρίαν Ἀργυρώ Παπούλια, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀσπασίας Χασιώτου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κεσίλογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, τῆς θυγατρός των Εὐγεν. δίδος Μαρίας, καί τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Φραντζελατζίογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τήν πρωΐαν τῆς Μ. Τρίτης, 26ης τ.μ., καί τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων Σοφολ. κ. İshak Haleva καί διερμήνευσεν αὐτῷ τάς Σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ἑβραίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Προκόπιον Βροντάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν, ἐκ Καρεῶν Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γεν. Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κάτσικαν, Δημοσιογράφον-Ἱεροψάλτην, ἐκ Κ¬αΐρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καρανικόλαν, μέλος τῆς Δημοτικῆς Ἀστυνομίας Ἴμβρου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Süleyman Kaya καί κ. Murat Numanoğlu, ἐκ Σμύρνης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Ρακτιβάν, Φυσικόν, καί Χρῆστον Χαρίσην, Χημικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαραβελάκην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Garbıs Çapkan καί Paris Dülgeryan, ἐκ τοῦ ἐνταῦθα πολιτιστικοῦ Ὁμίλου «Maral Dans Grubu».
 
*  *  *
 
Ὡς προανηγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐκ Βιέννης εἰς τήν Πόλιν τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς, 24ης πρός τήν 25ην τ. μ., καί σήμερον, Μ. Δευτέραν ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν προσφάτως μεταβᾶσαν εἰς Ἅγιον Ὄρος Πατριαρχικήν Ἐξαρχίαν, ἥτις ἐνημέρωσεν Αὐτόν ἐπί τῆς ἀποστολῆς της εἰς τόν Ἱερόν Τόπον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Ἡγούμενον τῆς  Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Γιάγκου, Καθηγητήν ἐν τῷ Τμήματι Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ναταλίαν Παπαμήτρου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μεταξάκην καί τήν Εὐγεν. δίδα Διονυσίαν Βαλαμάτσα, ἐκ Σητείας.
Ἐξ ἄλλου, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό κοιμητήριον τῆς Κοινότητος Κουσκουντζουκίου, ἔνθα, συμπροσευχομένου τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μάρκου Ἀποστολίδου (Marko Paşa), ἐκ τῶν ἱδρυτῶν καί πρώτου Προέδρου τοῦ Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου (Kızılay), παρουσίᾳ ἐκπροσώπων αὐτῆς, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, τοῦ Λυκειάρχου καί μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου κ. ἄ.
Ὁ Πατριάρχης πρό τοῦ Τρισαγίου προέβη εἰς δηλώσεις πρός τούς προσελθόντας ἐκπροσώπους τῶν Μέσων Γενικῆς  Ἐνημερώσεως.

Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Νυμφίου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν πασχαλινήν ἑορταγοράν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 23ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) μουσικήν ἐκδήλωσιν ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ 10ου  Διεθνοῦς Φεστιβάλ ὑπέρ τῶν παίδων (Gülen Çocuk Şenliği») ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ «WOW», τήν Παρασκευήν, 22αν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Ἁγίου Νικολάου Χάλκης ἐν πλῷ γεῦμα, τήν Κυριακήν τῶν Βαΐων, 24ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Βουλγαρίας Ἐξοχ. κυρίας Nedezhda Neynsky, καί συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη τήν ἐν τῷ Ναυτικῷ Μουσείῳ διοργανουμένην ἔκθεσιν τοῦ καλλιτέχνου Michael Zaimov μέ θέμα «Πίνακες τῆς Μαύρης θαλάσσης» τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς τ. μ. .

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη, τό ἑσπέρας τῆς 20ῆς τ. μ., εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἔνθα ἐχαιρέτισε τόν διερχόμενον ἐκ τῆς Πόλεως Μακ. Πάπαν καί Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεόδωρον Β´ καί συνέφαγε μετ᾽ αὐτοῦ, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γουϊνέας κ. Γεωργίου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Μαχλᾶ, αὐταδέλφης τῆς Α. Θ. Μακαριότητος.

Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ταλιαδούρου, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μεταβαίνει τό Σάββατον, 23ην τ. μ., εἰς Βιέννην ἵνα προστῇ τήν ἑπομένην τῆς τελετῆς τῶν Θυρανοιξίων τοῦ ἀνακαινισθέντος καί ἐξωραϊσθέντος ἱστορικοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῇ παρακλήσει καί προσκλήσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου.
Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τό μεσονύκτιον τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Louis Pelâtre,  μετά τοῦ νεοεκλεγέντος διαδόχου αὐτοῦ Ὁσιολ. ἱερέως κ. Ruben Tierrablanca.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Heikki Huttunen, ἐκ Φιλλανδίας, Γεν. Γραμματέα τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, ἐκζητήσαντα τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς ἱερεῖς κ. κ. Νικόλαον Wyrwol, ἐντεῦθεν, Hölscher Ludger καί Stiegler Heribert, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Steinfort Willi Michael καί Adolf Trawöger, ἐκ Γερμανίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ καλλιτέχνου Ἐντιμ. κ. Abit Güner, ἐν τῇ αἰθούσῃ «İdil», τήν Τετάρτην, 20ήν Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Καισαρίου Βασιλείου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Θεολόγου Χριστοφορίδου καί κ. Κωνσταντίνου Ἀνδρεάδoυ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας, μετά τῶν ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Παϊσίου, Διακόνου κ. Προδρόμου καί Μοναχοῦ κ. Καλλιστράτου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Κεφαλοῦρον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, καί τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Μάριον Ρῆγον, ἐκ Κερκύρας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Murat Yetkin, Yetvart Danzikyan καί  Atilla Güner, Δημοσιογράφους εἰς τάς ἐφημερίδας Hürriyet Daily News, Agos καί Yeni Yüzyıl, ἀντιστοίχως, οὕς ἐνημέρωσεν ἐπί τῆς συγκληθησομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Συγγραφέως Ἐλλογ. κ. Roy Arakelian, «Ἀδριανούπολις καί Ἀρμενική Κοινότητα» (Edirne ve Ermeni Toplumu), ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 18ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προγράμματος ERASMUS+ KA2 «Travelling Words», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων Βαλουκλῆ πασχαλινήν ἑορταγοράν, τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 17ης Ἀπριλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.
Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ.  Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν τελευταῖον Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός. Κατ᾿ ἔθος, ἔψαλεν ἡ χορῳδία τοῦ ἐνταῦθα Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. Ἄρχοντος Α´ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου. 
Ἐν συνεχείᾳ, παρηκολούθησε τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Παραλιμνίου Κύπρου «Ρωμηοσύνη», μουσικήν ἐκδήλωσιν μέ θέμα τά Κάλαντα τοῦ Ἁγίου Λαζάρου, καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως.             

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρῖτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους.
Τόν Ἐλλογ. κ. Jack Figel, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Ἱδρύματος «Orientale Lumen».
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Καθηγητοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνέστη Βασιλακέρη, προύς οὕς ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης διά τάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Μακροχωρίου καί τοῦ Συλλόγου «Δωρεά ζωῆς»  διοργανωθεῖσαν ἀπό κοινοῦ ἡμερίδα μέ θέμα «Κοινά σημεῖα θρησκειῶν, ἀνθρωπίνη ζωή, δωρεά ὀργάνων», ἐν τῷ πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Yunus Emre», τήν Πέμπτην, 14ην Ἀπριλίου, εἰς τήν ὁποίαν συμμετέσχον ἀρχηγοί καί ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Πόλει δογμάτων καί θρησκειῶν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας διημερίδος, ἀφορώσης εἰς τήν ἐκπαίδευσιν τῶν ἐν τῇ Πόλει Ὁμογενειακῶν Σχολείων, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, τήν Τετάρτην, 13ην Ἀπριλίου. 
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Βλαστόν, συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Παπαδόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπιστρέψας ἐξ Ἴμβρου, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 12ης τ.μ., προσηυχήθη καί κατέθεσεν ἄνθη πρό τῆς κλειστῆς Πύλης τῶν Πατριαρχείων, ἔνθα τήν 10ην Ἀπριλίου 1821 ἀπηγχονίσθη ὁ προκάτοχος Αὐτοῦ Γρηγόριος Ε’.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τήν Τρίτην, 12ην τ.μ., ἐπεσκέφθη τό ἐν Φαναρίῳ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου, γενόμενος δεκτός μετά τιμῆς καί εὐλαβείας ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, Ἐπιτρόπου ἐν τῇ Πόλει, ὅστις καί ἐξενάγησεν Αὐτόν εἰς τά γινόμενα ἐν τῷ συγκροτήματι τοῦ Μετοχίου ἀνακαινιστικά ἔργα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Roy Eappen, ἰατρόν, ἐκ Καναδᾶ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων Τουρκίας ἀπονομήν βραβείων, ἐν τῷ ἐν Ταξείμ ξενοδοχείῳ «Marmara», τήν Δευτέραν, 11ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Τάσσου Τριανταφύλου μέ θέμα «Ταυτότητες», τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.
Ὑπό  τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως ἀραβικῆς γραφῆς, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἰσλάμ, τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Ahmet Davutoğlu, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, καί Σοφολ. κ. Mehmet Görmez, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 8ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Κασάπογλου, Ποδοσφαιριστοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΙΜΒΡΟΝ
8-11 Ἀπριλίου 2016

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἐπεσκέφθη μεταξύ 8ης καί 11ης Ἀπριλίου 2016 τήν γενέθλιον νῆσον Αὐτοῦ Ἴμβρον, ἔνθα ἐτέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι, ἀνακαινισθέντος ριζικῶς τῇ μερίμνῃ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, πρός ἀποκατάστασιν τῶν προκληθεισῶν ἐν αὐτῷ ζημιῶν ἐκ τοῦ πρό διετίας (24/05/2014) ἐπισυμβάντος εἰς τήν νῆσον σεισμοῦ.

Ἀφιχθείς εἰς Ἴμβρον τήν Παρασκευήν, 8ην Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Του, ὑπηντήθη ἐν τῷ λιμένι Ἅγιος Κήρυκος μετ᾽ἐκδηλώσεων χαρᾶς καί τιμῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Νήσου καί πλείστων κατοίκων αὐτῆς, ἀκολούθως δέ μετέβη εἰς τό Διοικητήριον πρός ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἐπάρχου τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel, μεθ’οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν, καί ηὐλόγησε τό ἐν συνεχείᾳ προφρόνως προσφερθέν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γεῦμα.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας προσηυχήθη ὁμοῦ μετά τῶν Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Σερρῶν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων κατά τήν Ἀκολουθίαν τῆς Δ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, χοροστατήσαντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ, συμπροσευχομένων ἐπίσης τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Πόλει, μετά τῆς συζύγου, τῶν τέκνων καί συνεργατῶν αὐτοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης, καί τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν τῶν Σχολῶν τῆς Νήσου ὑπό τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Λυκειάρχην.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ηὐλόγησε τήν φύτευσιν πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ δενδρυλλίων, προσφερθέντων μετά συγκινητικῆς ἀφιερώσεως ὑπό ἑνός ἑκάστου τῶν μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου, ὡς ταπεινόν ἀντιδωρον αὐτῶν πρός τόν Πατριάρχην, δι΄ὅσα Οὗτος προσέφερεν εἰς τήν γενέθλιον Αὐτοῦ νῆσον καί τήν παιδείαν αὐτῆς, τήν Ἐκκλησίαν καί ὅλην τήν ἀνθρωπότητα, κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰκοσιπενταετοῦς εὐκλεοῦς Πατριαρχίας Του. Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τό ἐν τῇ πλατείᾳ παραδοσιακόν καφενεῖον τοῦ χωρίου, διένειμεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τούς μαθητάς καί ηὐχήθη εἰς τούς συμπατριώτας Του ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.

Τὁ ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 9ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ προαναφερθέντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί πλήθους κόσμου, ὑπερπληρώσαντος τόν ἐπιμελῶς ἐπισκευασθέντα εὐκτήριον τοῦτον οἶκον, τόν ὁποῖον ἀνήγειρε περί τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ἡ εὐσέβεια τῶν Ἁγιοθωδωρητῶν διά νά στεγάσῃ τάς εὐχάς, τάς προσευχάς, τούς πόθους, τάς ἀγωνίας, τάς θλίψεις καί τάς χαράς τοῦ πιστοῦ καί εὐλαβοῦς λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἠκολούθησεν ὁ Ἑσπερινός, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου προσεφώνησε τόν χοροστατήσαντα Πατριάρχην ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου, ὅστις ἀνεφέρθη ἀφ’ἑνός, μέν, λεπτομερῶς, εἰς τά γενόμενα ἀνακαινιστικά ἔργα, ἀφ’ἑτέρου δέ εἰς τήν προσφοράν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος πρός τήν Γενέτειραν Αὐτῆς, σεμνυνομένην διά τό ἄξιον τέκνον της. Ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης περιγράψας τήν μεγάλην ἀγάπην Του πρός τήν Ἴμβρον διά τῶν λόγων τοῦ Ἐλύτη: «Σ’ὅλους τούς τόπους κι’ἄν γυρνῶ, μόνον ἐσένα ἀγαπῶ» καί συγχαρείς τόν Ποιμενάρχην, τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον π. Ἀστέριον καί ὅλους τούς συμβαλόντας εἰς τό ἱερόν ἔργον, παρουσιάσας δέ εἰς τό ἐκκλησίασμα διά θερμῶν λόγων τόν τε Σεβ. Μητροπολίτην Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον καί τόν κ. Γενικόν Πρόξενον μετά τῶν συνοδειῶν αὐτῶν.

Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Αἴθουσαν τοῦ «Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως τῆς Ἴμβρου» (Νηπιαγωγεῖόν ποτε τοῦ χωρίου), ἔνθα παρετέθη δεξίωσις ὑπό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐνῷ ἀκολούθως ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς Δ’ Νηστειῶν, ὁ Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος  ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν ὁποίαν ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐτῷ Ἱ. Ναῷ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης, συλλειτουργησάντων αὐτῷ τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀνθίμου Ρεγγίδου καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀστερίου Ὀκουμούση. Ὁ λειτουργός Ἀρχιερεύς κηρύττων τόν Θεῖον Λόγον ἀνέπτυξεν ἐμπεριστατωμένως τό νόημα τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς ἡμέρας, ἐξάρας τάς ἀρετάς τῆς πίστεως, τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τῆς σταυροαναστασίμου ἐλπίδος ὡς διαχρονικῶν στοιχείων τῆς ἰδιαιτέρας ταυτότητος, τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Γένους ἡμῶν. Ὡμίλησεν, ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ηὐχαρίστησε τόν ἅγιον Σερρῶν καί ἐζήτησε τάς προσευχάς τῶν πιστῶν διά τήν ἐπικειμένην συνάντησιν τοῦ Πάπα, τοῦ Ἰδίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἐν Λέσβῳ μετά τῶν προσφύγων, ὡς καί διά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης κατηυθύνθη εἰς τό παρακείμενον Κοιμητήριον τοῦ χωρίου, ἔνθα ἀνέγνω πρό τοῦ τάφου τῆς ἀειμνήστου ἀναδόχου αὐτοῦ Χρυσάνθης Κουκούζη Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν Σεραφείμ καί Χριστοδούλου, Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Ἀποστόλου τοῦ Ἰμβρίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου (ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ), τῶν θεοφιλῶς διαποιμανάντων τήν θεόσωστον Ἐπαρχίαν Ἴμβρου καί Τενέδου μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Ἰακώβου, Μελίτωνος, Νικολάου καί Φωτίου, καθώς καί τῶν ἱερέων Ἀστερίου καί Γεωργίου, διακονησάντων ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς Του ἐν Ἴμβρῳ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη, ὁμοῦ μετά τῶν ἐξ Ἑλλάδος φιλοξενουμένων Αὐτοῦ, τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, ἐξωκκλήσια τῆς νήσου, τήν οἰκίαν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κυροῦ Ἰακώβου καί τό Μουσεῖον «Πατριάρχου Βαρθολομαίου», ἐνῷ τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς παρέθεσεν ἰδιωτικῶς γεῦμα πρός τιμήν τοῦ κ. Ἐπάρχου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ. Εἰς τήν Πόλιν ἐπέστρεψε τό ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 11ης ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Ἴμβρον

Τήν πρωΐαν τῆς αὔριον, Παρασκευῆς, 8ης τ. μ. Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν μεταβαίνει εἰς Ἴμβρον, προκειμένου νά τελέσῃ τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ γενεθλίου χωρίου Αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχεν ὑποστῆ ζημίας ἐκ τῶν τελευταίων σεισμῶν καί ἐν τῷ ὁποίῳ ἐγένοντο ριζικά ἀνακαινιστικά ἔργα, τῇ μερίμνῃ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ἐπίσης δέ καί διά νά εὐχηθῇ τούς συμπατριώτας Του διά τάς ἐπερχομένας ἑορτάς τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Τόν Πατριάρχην συνοδεύουν εἰς τήν ἐπίσκεψίν Του αὐτήν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, οἱ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἰωακείμ καί Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἄνθιμος Ρεγγίδης, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Γραφιαδέλλης, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.

Εἰς τά Θυρανοίξια θά παραστῇ καί ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐπισκεπτόμενος τήν Νῆσον μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Τήν Πέμπτην, 7ην Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW» καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τοῦ Βακουφίου τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανωθεῖσαν 19ην «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ θέματος «Δρόμος τῆς μετάξης: διάλογος, οἰκονομία, ἐνέργεια, μετανάστευσις, τρομοκρατία», παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν, Ὑπουργῶν καί ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων Χωρῶν.
Ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐκεῖ κατ᾿ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Gjorge  Ivanov, Προέδρου τῆς Π.Γ.Δ.Μ., τῇ αἰτήσει αὐτοῦ, πλαισιουμένου ὑπό συνεργατῶν του καί τῆς ἐν τῇ Πόλει κ. Γεν. Προξένου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἐσκίογλου, Εἰκονολήπτην, καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίναν Δανέζη, Σκηνοθέτριαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Χαραλάμπους, Πρύτανιν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Mayda Saris, Ἐκδοτρίας, ἐντεῦθεν, Εὐγεν. κυριῶν Δήμητρας Εὐσταθοπούλου, Παρασκευῆς Εὐσταθοπούλου, καί Μαρκέλλης Τζαχρήστα, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Tuncer Çakmaklı, Ἀρχιτέκτονος, ἐντεῦθεν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως περί τῶν Τουρκοαρμενικῶν σχέσεων, ἐν τῷ πολιτιστικῷ κέντρῳ τοῦ Πανεπιστημίου «Mimar Sinan Güzel Sanatlar», τήν Τετάρτην, 6ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Λονδίνου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδα Πανταζοπούλου, ἐκ Γενεύης. 
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν ἱερέα κ. Stephan Horn, στέλεχος τοῦ ἐν Γερμανίᾳ Ἱδρύματος «Joseph Ratzinger-Benedict XVI», μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Givi Lomidze καί κυρίας Michaela C. Hastetter, Θεολόγων.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Εὐαγγέλου καί τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Κοφινᾶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Tό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 5ης Ἀπριλίου, ὁ Σοφολ. Ἀρχιμουφτῆς τοῦ Καυκάσου Σεϊχουλισλάμης Δρ. κ. Allahshukur Pashazadeh, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Μετά τοῦ Σοφολογιωτάτου προσῆλθον ἐπίσης ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μπακού καί Ἀζερμπαϊτζάν κ. Ἀλέξανδρος, τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ ἐκεῖσε ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Vladimir Fekete καί ὁ Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνος τῆς Χώρας κ. Yevdayev Milikh Ilhanonovich.
Τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἐκάλυψαν τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Ἀπριλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 3ης ἰδίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης διένειμεν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς τά ἄνθη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τόν ὁποῖον ἠσπάσθησαν οὗτοι εὐλογηθέντες ὑπό τοῦ Πατριάρχου. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ὁ Παναγιώτατος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σταυροδρομίου κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης, Κληρικός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον ‒ Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίνης, ἐπίσης Δικηγόρου.
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Πρωτοψάλτην, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ραφαήλ Ζουμῆ, Γεωργίου Κουνατίδου καί Χρυσοστόμου-Νεκταρίου Βλέτση. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ.
Ὅμιλον μελῶν τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, ἐκ τῆς Πόλεως, Ἀλγερίας καί Ἰορδανίας, πραγματοποιούντων διαθρησκειακόν Συνέδριον ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ümit Bukan, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Σταγιᾶν μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος  Ἀναστασίας Βιντζηλαίου, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐκζητήσαντας τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐν τῷ τεμένει «Karanfilköy» εἰς μνήμην τῶν θυμάτων τῶν προσφάτων τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων, τό Σάββατον, 2αν Ἀπριλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξ. μηνός Ἀπριλίου, ἐχοροστάτησε, κατά παλαιόν ἔθος, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Βασιλείου Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χαρίτωνος Ριζιώτου, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Σχολάρχης μετά Καθηγητῶν τῆς Ἀθωνιάδος  Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Λαμίας, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, Πατριαρχικῇ προτροπῇ ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Στέφανος Toma, ἐκ Ρουμανίας, ἡ Εὐγεν. κ. Ἕλλη Φινφίνη, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Προδρόμην, Ἰακώβην, Πανσέμνην, Εὐφημίαν, Πρωτοκλήτην καί Λουκιανήν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ruben Garcia Servet, Διοικητήν τοῦ ΝΑΤΟ διά τήν Μεσόγειον, καί κ.  Juan  Pedro Velazquez Gaztelu, ἐξ Ἱσπανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Muhammed Abdullah Tuncay, ἐπικεφαλῆς στελεχῶν καί τροφίμων τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Ἱδρύματος, «Engelsiz Yaşam Vakfı».
Τήν Εὐγεν. κ. Selma Gezmiş, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Irmak, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Μπουργιώτου μέ θέμα «Τό βλέμμα τῆς αἰωνιότητος», τήν Παρασκευήν, 1ην Ἀπριλίου.
 
*  *  *