Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Αὔγουστος 2006

Αὔγουστος 2006

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 30ῆς λήγοντος μηνός, ἐπί τῇ 84ῃ ἐπετείῳ τῆς ἑορτῆς τῆς 30ῆς Αὐγούστου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τό ἐν Harbiye Στρατηγεῖον καί συνεχάρη ταῖς Στρατιωτικαῖς Ἀρχαῖς τῆς πόλεως ἡμῶν, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί συνεχάρη αὐτῷ ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Blatinsky, ἐκ Φλωρεντίας.


Ἐξεπροσωπήθη
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Α΄ Στρατιᾶς Στρατηγοῦ Ἐξοχ. κ. Fethi Tuncel, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω  ἐπετείῳ  τῆς 30ῆς Αὐγούστου, ἐν τῇ ἐν Fenerbahçe Στρατιωτικῇ Λέσχῃ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. κ. Θεοδόσιον Καραμουράτογλου, Ἄρχοντα Μέγαν Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἰατρόν, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῆς ἀποτομῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου καί Ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τήν Τρίτην, 29ην Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος Δημήτριος Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Παΐδας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. Σωτήριος καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Μαραγκουδάκην, Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ ἐν Ἀθήναις, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Καραμουράκη, Ἀρχαιολόγου, καί Νικολάου Σπανοῦ, Σκηνοθέτου.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Krivenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Kandemirov, Διευθυντοῦ Πρωτοκόλλου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Παλληκάρην, Καθηγητήν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς καί Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Ἀλεξόπουλον, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πελοπονήσου καί Σύμβουλον τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. George Rockas, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βασιλείου, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χρυσολωρᾶν, Διεθνολόγον-Πολιτικόν ἐπιστήμονα, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης Αὐγούστου. Ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ὑπεδέχθη, μεταξύ ἄλλων, καί ὁ Ἐντιμ. κ. İsmail Ünal, Δήμαρχος τῆς Περιφερείας Beşiktaş.  Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Μπελαλίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἠλίαν Ἀϊφαντῆν, Καθηγητήν τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἠλία καί τῆς θυγατρός αὐτοῦ Αἰκατερίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sedat Altunay, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Olcay, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Φιλιππίδην, μετά τῆς οἰκεγενείας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Δ. Καραμανώλη, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Αὐγερινῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Ἀλέξανδρον Κορωνιόν, Ἀλέξανδρον Ἀδαμαντόπουλον, ἐντεῦθεν, καί Ἀλέξανδρον Φωτεινόν, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Glieb Markovic Todoric, φοιτητήν Θεολογίας, ἐκ Σερβίας. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Νάνη καί Ἐλεονώρας Οὐλίκ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παΐδα Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κερκύρας καί Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεμιστοκλέους Μουρτζανοῦ, Γενικοῦ Ἀρχιερετικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας καί Παξῶν.
20μελῆ ὅμιλον Μοναχῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Nicula, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βάντ, Φελεάκ καί Κλούζ τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἀλεξάνδραν Δ. Παπίνη, ὑποβαλοῦσαν τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀστόγλου, Ὑπάλληλον τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζωῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Ταρακτσῆ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Στυλιανοῦ Φλοίκου, Ἄρχοντος Β´ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Ζαχαροῦς Μαλλιανοῦ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων τῆς νήσου Ἴμβρου, τήν Κυριακήν, 20ήν Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, 15ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξαιτησαμένης τάς εὐχάς τῆς Α. Σεβασμιότητος ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 13ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεβυτέρους κ. Ἀλέξανδρον Sergeev-Zarnadze καί κ. Ἀνδρέαν Egorov, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βασσαραβίας, τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου Egorov, ἐκ Μόσχας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Βινογράτσκη, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας κ. Νικολέττας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abutalip Ahmedov, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Καζακστάν ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Χ. Χαρισιάδου, Ἀρχόντισσαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ταμπαντζῆν, ὀρθοδοντικόν, ἐκ Γερμανίας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Σαρρῆ, τ. Νομικοῦ Συμβούλου τῶν Πατριαρχείων, ἐκ  τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 10ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Τρίτην, 8ην Αὐγούστου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, τήν δέ Τετάρτην, 9ην ἰδίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαλίνου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, καί κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Μπουρτζῆ, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τῶν ὡς ἄνω Κληρικῶν καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γκιουλέρ, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης Αὐτῆς, ἀντιστοίχως. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Ἁγιοπαντελεημονιτῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ντενισένκο, Ἀντιπροέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καί προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ φερωνύμῳ Μετοχίῳ, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Καλλίνικον Ξενοφωντινόν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Παναγιώτην Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μεγάλου Ρεύματος, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ τάς Εὐγεν. κ. Μαριάναν Μαγιόγλου, Πρεσβυτέραν, Μαρίαν Φούξ καί Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Δόμνας καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Χριστοφόρου Καραμπίνα καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στεφάνκα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Διδάκτορα Θεολογίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Τοπάλογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Ταστσίογλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Τσομλεκτσόγλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Σαμαντζῆ,  ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ    ἑορτῇ αὐτῆς, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ζαφείρας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ.  Αἰκατερίναν Διγενάκη, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Χανίων.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος,
ἐπεσκέφθη τούς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένους Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Φιλόθεον Μιχαηλίδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου, καί Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-Ἐπιχειρηματίαν, καί διεβίβασεν αὐτοῖς τάς εὐχάς τῆς Α. Παναγιότητος, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Ἀντιγόνης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 5ην Αὐγούστου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοινοτικόν Κοιμητήριον τῆς νήσου, τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἔνθα καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων, καί
β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πρώτης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τό καθιερωμένον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ὡσαύτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος τῆς νήσου Χάλκης ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πάστορα Δρα Stephan Reimers, Ἐκπρόσωπον τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, τούς Ἐξοχ. κ. κ. Ronald Pofalla, Γενικόν Γραμματέα τῆς Χριστιανοδημοκρατικῆς Ἑνώσεως Γερμανίας, καί Arnold Vaatz, Ἀντιπρόεδρον τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος αὐτῆς, Ἐλλογ. κ. κ. Otmar Oehring, Ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, Joachim Koschnicke, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Στρατηγικῶν Σχεδιασμῶν τῆς Χριστιανοδημοκρατικῆς Ἑνώσεως, Matthias Barner, Στέλεχος τοῦ Δ. Σ. αὐτῆς, Rainer Clos, ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας, καί Frank Spengler, Ἐκπρόσωπον τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς χώρας ταύτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Majid Sattar καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Margarethe van Ackeren καί Cordula Eubel, Δημοσιογράφων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κολλᾶτον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Linda καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Εὐγεν. δίδων Ἀλεξίας, Ἀδριανῆς καί Καρολίνας, ἐξ Ἀμερικῆς.
60μελῆ ὅμιλον ἱππέων ἀναβατῶν ἐκ τῶν Ἐθνικῶν Ὁμάδων Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Λοράνδου καί Βασιλείου Φράτεβ. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Stanislav Riji καί Deborah Dedea, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Polonezköy ΡΚαθολικῷ ναῷ, τό Σάββατον, 5ην Αὐγούστου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 3ης Αὐγούστου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ψαλεῖσαν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησεν ἐπικαίρως καί ηὐλόγησε τό ἐν τῷ Ἱδρύματι ἐπιτελούμενον ἔργον. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἀντώνιον Mihalev, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Φιλιππουπόλεως, τῆς  Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀργυρίου Lalkov, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κακλίκην, Πρέσβυν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φλώρας, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου-Μαρίου Λυμπεροπούλου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Λούκαν, Γενικόν Διευθυντήν τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), Μωϋσῆν Κωνσταντίνην, Εἰδικόν Σύμβουλον, καί Βασίλειον Σχοινᾶν, Διευθυντήν Φιλοτελισμοῦ αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Πετρόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Γεωργίου καί Ἰωάννου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Παπαθανασίου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς Γκαλίτση, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀντώνογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Κοντοῦ, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. André Brohy, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swiss», τήν Τετάρτην, 2αν Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Ἀρζουμάνογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 3ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 31ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 1ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιερέως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 1ης ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Νικολαΐδου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζίρογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἱεροθέου Τομπούλογλου, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μποτίνη καί Ἐντιμ. κ. Σάββα Παρίκογλου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ἰατροῦ, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Αἰμιλιανόν Μπογιάννου, στέλεχος τοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάκωβον Ναυπλιώτην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Kass μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνης, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Σουρλατζῆ, Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Κορωπίου Ἀττικῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, τήν Τρίτην, 1ην Αὐγούστου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τοῦ Β΄ δέησιν ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἐν τῷ ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ ναῷ αὐτῶν, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Φωτιστοῦ, τήν Δευτέραν, 31ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Στυλιανοῦ Καραγιάννη, ἐκπαιδευτικοῦ, κατά τόν διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mevlüt Kurban, Ἐπάρχου τῶν Νήσων, 9ον διαγωνισμόν κολυμβήσεως, ἐν τῇ νήσῳ Πριγκήπῳ, τήν Τρίτην, 1ην Αὐγούστου.

*  *  *