Patriarchal News Bulletin

Αὔγουστος 2011

, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἀνεχώρησεν εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, ἔνθα θά παραμείνῃ ἐπί τριήμερον καί θά προστῇ Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, τό Σάββατον, 13ην ἰδίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰσόδου Αὐτοῦ εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον. Τόν Πατριάρχην ἡμῶν συνοδεύουν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς καί οἱ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος - Φωτογράφος, καί κ. Νικόλαος Σενκοποπόφσκη, Κλητήρ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, καί τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. François del Marmol, Γεν. Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Χώρας κατόπιν τοῦ διορισμοῦ του ὡς Πρέσβεως ἐν Τεχεράνῃ.
Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Τριπόλεως, μετά τῶν τέκνων αὐτῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Πέτρου Μισθοῦ, Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ Ἐκπαιδεύσεως Πελοποννήσου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sadık Kater, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 9ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss», παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil, Προέδρου τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı) δεῖπνον (iftar), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τοῦ Ἐλλογ. Δρος Hasan Kamil Yılmaz, Ὑποδιευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων,  τῶν λοιπῶν προσκληθέντων ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα  θρησκευμάτων καί δογμάτων, ὡς καί πολλῶν προσωπικοτήτων τῆς Πόλεως, ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α)  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη, Προέδρου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Παντούλαν, Βουλευτήν ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἰωαννίνων, Γεν. Γραμματέα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κούλα καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βασιλειάδην, Χρυσοχόον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάννας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μελίνας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Θεοδοσίου, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 8ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Χαραλάμπους Βεβεκίου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν, ἐπ' ἀδείᾳ, ταξειδίου αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην μετά τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Ἀναστασιάδου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοστόμου Τύρη.
Τόν Ἐξοχ. κ. Constantin Mihail Grigorie, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας εἰς Μόσχαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mihaela Karmen , τῆς Εὐγεν. κ.  Veronica Daniela Cusa De Dragan, Ἐπιχειρηματίου, καί τῶν τέκνων αὐτῆς, ἐκ Ρουμανίας. 
Τόν Ἐντιμ.  κ. Σταῦρον Ἀδαμίδην, Πρόεδρον τῆς Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κασνακίδου, Προέδρου τῆς Α.Ε.Κ. Supporters. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Πετράκην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. Ἀλεξάνδρας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Θεοδώρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Χατζηστεργίου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Γρηγοράσκου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἐρτουβάν Χεκημαμέτογλου, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐξ Ἀμερικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ozkur Yıldız, ἐκ τῶν στελεχῶν τοῦ gazeteciler ve yazarlar vakfı. 
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Ἀποστολίδου καί Μαρίαν Ρομβοπούλου, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον ἀντιστοίχως τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Παιδοπόλεως, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Μαρίου Βίγκα, ἐξαιτησαμένους τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Ὅμιλον ἐκ τῆς Χορῳδίας «Σουρουλλᾶ» ἐκ Λύσης Κύπρου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Κωνσταντίνου Κωστέα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Kılınç, μαθητήν τῆς ἐνταῦθα Ζαππείου Σχολῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐχοροστάτησε:
α) Ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Ἀντιγόνης, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῇ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 5ην Αὐγούστου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Pärnou καί Saare κ. Ἀλέξανδρος, ἐξ Ἐσθονίας, καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ἐξ Ἀθηνῶν, ὅστις καί ὡμίλησεν ἐπικαίρως. 
Εἰς τό τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ὡμίλησεν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἀντιγόνης ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητής, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ  μετέβη εἰς τό παρακείμενον Κοινοτικόν Κοιμητήριον τοῦ Προφήτου Ἠλιού καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων,
β) Ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ ὁμωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πριγκήπου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῇ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 6ην ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης Ὅστις διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἀνέγνω Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τάφου τοῦ  ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου (1824-1826).
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ὅστις καί ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς, καί Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὅστις ὑπεδέχθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου, μετά τῆς Ἐλλογ. Δίδος Ἁγνῆς Νικολαΐδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Pärnou καί Saare κ. Ἀλέξανδρος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν, ὡς καί ὅμιλος προσκόπων ἐξ Ἀθηνῶν. Περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας προσῆλθεν ὁ Δήμαρχος Πριγκηποννήσων Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, τούς ὁποίους ἐχαιρέτισε καί ηὐχαρίστησεν ὁ Πατριάρχης διά τήν τιμητικήν παρουσίαν των. 
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς ὁποίας ἐνεκαινίασε καί ηὐλόγησε τήν διοργανουμένην ὑπό τῆς Κοινότητος Πριγκήπου ἔκθεσιν ζωγραφικῆς Ρωμηῶν καλλιτεχνῶν. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Δίς Ἁγνή Νικολαΐδου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαρούσης καί ὁ Πατριάρχης. Ἀκολούθως  παρετέθη γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί, 
γ) Ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 7ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος φοιτητῶν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τούς ὁποίους μετά τήν ἀπόλυσιν ἐδέχθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν καί ἀπηύθυνε πρός αὐτούς λόγους ἐνημερώσεως καί πατρικῶν νουθεσιῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ.Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου  τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χριστόδουλον Χατζηχριστοδούλου, Δρα. Ἀρχαιολογίας-στέλεχος τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἰδρύματος Τραπέζης Κύπρου, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀνθῆς Δίπλα, Καθηγητρίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Χρυσικοῦ, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Pärnou καί Saare κ. Ἀλέξανδρον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Halil Arça, Ὑποδιευθυντήν τῆς Ἁγίας Σοφίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sibel.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εἰρήνην Παρίση, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Ἀνανεωσίμων Πηγῶν Ἐνεργείας «ΚΑΠΕ», μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Τσακανίκα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, Νικόλαον Καλογιάννην, Θεολόγον, καί Νικόλαον Παπαδάκην, Τηλεπαρουσιαστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῶ ἐν Topkapı Δημοτικῷ Ἀναψυκτηρίῳ παρατεθέν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Ὁμοσπονδίας «Rumeli Balkan» δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 3ην Αὐγούστου.
Τό ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείῳ «Darülaceze» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τήν Πέμπτην, 4ην ἰδίου.

*  *  *