Patriarchal Monthly Bulletin 2016

Αὔγουστος 2016

Ὑψηλοί ἐπισκέπται ἐξ Οὐκρανίας εἰς Φανάριον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ἐδέχθη σήμερον, 31ην Αὐγούστου 2016, ἐπί δύο σχεδόν ὥρας τούς ἀφιχθέντας τήν πρωΐαν  ἐκ Κιέβου Ἐξοχωτάτους κ. Leonid Kravchuk καί κ. Viktor Yushchenko, πρ. Προέδρους τῆς Οὐκρανίας, οἵτινες μετά τήν συνεργασίαν ταύτην ἀνεχώρησαν ἐπιστρέφοντες εἰς τήν Χώραν αὐτῶν. 

Ἐξ ἄλλου, τήν πρωΐαν τῆς 29ης λήγοντος μηνός ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Rostislav Pavlenko, Ἀναπληρωτήν τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Προεδρίας τῆς Οὐκρανίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 28ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γέροντα Περγάμου κ. Ἰωάννην, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν καί Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον. 
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σοφολογιώτατον Sheikh κ. Δημήτριον Pirbari, ἐπί κεφαλῆς τῆς Κοινότητος τῶν Yezidi ἐν Γεωργίᾳ, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Sheikh Nuri Shekhnamari καί Rostom Amadov, ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. αὐτῆς, Rahman Macit, Διερμηνέα, καί Fırat Kurtcebe, Φωτογράφον. 
Τό μετά τάς νέας ἀρχαιρεσίας διαμορφωθέν Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου βοηθείας ἀπόρων ἀσθενῶν καί γηροκομουμένων Βαλουκλῆ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Βίκτωρος Ζάκου, πρός ἐκζήτησιν τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Selcan Özgür, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Oğuz Gürbüz καί Εὐγεν. δίδος Bengisu, φοιτητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐκ Χάλκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χασάπην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Harun Karagöz, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Λαζαρίδην, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου Ψωΐνου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Tomasz Gzaplejewicz καί Ἀλεξίας Ν. Τζωΐτη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Καβουρίου Βουλιαγμένης, τήν Παρασκευήν, 26ην Αὐγούστου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Χατζηανδρέου, Ἰμβρίας, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων Ἀθηνῶν, αὐθημερόν.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας τῆς Ἑλλάδος
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης, Ὑπουργός Περιβάλλοντος καί Ἐνεργείας, ἐπεσκέφθη τήν Παρασκευήν, 26ην Αὐγούστου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπου ἐγένετο δεκτός μετά τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, παρόντος καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Ἰερσέης κ. Εὐαγγέλου.

Τόν κ. Ὑπουργόν συνώδευον ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης,  Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Γιωτόπουλος, Διπλωματικός Σύμβουλος, καί ἡ Εὐγεν κ. Μαργαρίτα Σύρκου, συνεργάτις αὐτοῦ.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης παρεκάθησεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ἀπεδόθησαν δέ εἰς αὐτόν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τῶν Πατριαρχείων τιμαί.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, πληροφορηθείς περί τῆς ἰατρικῆς ἐπεμβάσεως, ἥν ὑπέστη προσφάτως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’ ἐν Νοσηλευτικῷ Ἱδρύματι τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς μετά τῆς Α. Μακαριότητος καί ἐξέφρασεν Αὐτῇ τάς ἀδελφικάς Του εὐχάς διά πλήρη ἀνάρρωσιν καί ταχεῖαν ἀνάληψιν τῶν Πρωθιεραρχικῶν Αὐτῆς καθηκόντων, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς μεγαλονήσου ταύτης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ ἐπισυμβάντος φονικοῦ σεισμοῦ, δι’ οὗ ἐπλήγη ἡ περιοχή τῆς Κεντρικῆς Ἰταλίας, ἀπέστειλε Πατριαρχικόν Γράμμα συμπαθείας πρός τόν Ἐξοχ. κ. Luigi Mattiolo, Πρέσβυν τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐκφράσας πρός τε τόν Ἐξοχώτατον καί δι’ αὐτοῦ πρός τήν Ἔντιμον Ἰταλικήν Κυβέρνησιν τά συλλυπητήρια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί Αὐτοῦ προσωπικῶς διά τήν ἀπώλειαν δεκάδων ἀθώων θυμάτων, ὡς καί τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν τῶν τραυματιῶν καί ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τοῦ Ἰταλικοῦ ἔθνους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ πληροφορίᾳ τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu ἀπηύθυνεν αὐτῷ καί τῷ ὑπ’ αὐτόν Κόμματι (CHP) διά σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ Γράμματος τήν συμπάθειαν Αὐτοῦ καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰακώβου Ροδίτου καί Ἱερολογ. Διακόνου κ. Φιλοθέου Tomczewski.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου - Κερατίου Κόλπου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σαμουήλ Ἐφέν, διακονοῦντα ἐν Χάλκῃ, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Εὐάγγελον Γρηγοριάδην, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ μεταβάσει αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν, πρός πραγματοποίησιν προπτυχιακῶν σπουδῶν ἐν τῇ ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Holy Cross).
Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Luigi Mattiolo καί Gábor Kiss, Πρέσβεις τῆς Ἰταλίας καί τῆς Οὑγγαρίας, ἀντιστοίχως, ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Αἰκατερίνης, Καθηγητάς ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου, ὅν ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης ἐπί τῇ προσφάτῳ βαπτίσει αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Vasil Hamevi, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φραντζῆν, Ταμίαν τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ἠλία καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Ἀναστασίας Νίκα, ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ζήσην Τσούμπον, Φωτογράφον, καί Σωτήριον Τσελέν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίκαν Στέλγια, ἐκφράσασαν εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ προσφάτῳ ἐκδημίᾳ τοῦ συζύγου αὐτῆς ἀειμνήστου Ἀντωνίου, διατελέσαντος Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Κωνσταντίνου, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Κύζικον Μ. Ἀσίας

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 22ας Αὐγούστου, εἰς Πάνορμον (Bandırma) καί ἐκ τῆς ἀποβάθρας αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς Ἀρτάκην (Erdek), προκειμένου ἵνα προστῇ, διά δευτέραν φοράν, τῆς Θ. Λειτουργίας εἰς τά ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, κατά τήν ἑόρτιον ἡμέραν αὐτῆς, τήν Τρίτην, 23ην ἰδίου, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἧς ἡ ἐφέστιος καί ὁμώνυμος θαυματουργός ἱερά εἰκών τῆς Παναγίας φυλάσσεται, ὡς πολύτιμον θησαύρισμα, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Νάκου, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Παπαμιχαλάκη, Ἄρχοντος Μ. Ὑπομνηματογράφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας - πρῴην Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων (Α’ Νεκροταφεῖον Δήμου Ἀθηναίων), τήν Δευτέραν, 22αν Αὐγούστου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης Αὐγούστου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Tuve Skӑnberg, Μέλος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Σουηδίας, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Eva.
Tόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Τσιτσόπουλον, Τεχνικόν Ἠλεκτρονικῶν Συστημάτων, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, Χημικοῦ, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Βικτωρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντωνίου Παπαδημητρίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου Κρήτης, τήν Τρίτην, 16ην Αὐγούστου.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σαμουήλ Ἐφέ, κατά τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Χάλκης διοργανωθέν ἐτήσιον ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 21ης τ.μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας τελετήν ἀπονομῆς βραβείων,  ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 108 ἐτῶν ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Πέμπτην, 18ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 12ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πιστοί συρρεύσαντες ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Πόλεως καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν καί πρό τῆς ἐπακολουθησάσης δεξιώσεως ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τόν Πατριάρχην καλωσώρισαν διά καταλλήλων προσφωνήσεων ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα τῶν πολυσχιδῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς κατά τό τελευταῖον χρονικόν διάστημα. Οἱ προλαλήσαντες προσέφεραν τῷ Παναγιωτάτῳ τό πρῶτον ἀντίγραφον τῆς προσφάτως συντηρηθείσης ἱερᾶς ἐφεστίου εἰκόνος τῆς Παναγίας Κουμαριωτίσσης.

Ἀπαντητικῶς ὁ Πατριάρχης ηὐχαρίστησεν ἐπί ταῖς ἐκδηλώσεσι καί ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του πρός τούς ὁμιλητάς, διά τό ἐπιτελούμενον ὑποδειγματικόν ἔργον τῆς εἰρημένης Κοινότητος. Τέλος, ηὐλόγησε τούς προσελθόντας πιστούς, εἰς οὕς διένειμεν ἱερά ἐνθύμια. 

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τήν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Ἑλένην Β. Ἠλιάδου καί ηὐχήθη αὐτῇ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀναγνωστόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Χριστίνης, Τραπεζικῆς Ὑπαλλήλου, καί τοῦ μνηστήρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀπόλλωνος Cesur, Συμβούλου Ἐπιχειρήσεων, ἐκ Λονδίνου, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ömer F. Beşkardeş, Ἀρχιτέκτονα - Μηχανικόν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Κωσταρᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Φραγκισκανῶν Μοναχῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. κ. Guastella Giancarlo, ἐκ Σικελίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Μπακατσέλου, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας - Ἐπιχειρηματίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης, τήν Παρασκευήν, 12ην Αὐγούστου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Παρθένας Σαρόγλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης, τό Σάββατον, 13ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἴμβρον

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος καί Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησε τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ης τ.μ., εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, προκειμένου ἵνα προστῇ τῆς τε Θείας Λειτουργίας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί τῶν διοργανουμένων ὑπό διαφόρων Ἰμβριακῶν Σωματείων καί τοῦ ΣΥΡΚΙ ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἐφέτος εἰκοσιπενταετίας ἀπό τῆς ἀναρρήσεώς Του εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 19ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κασσιανός Νότης ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι Νοσοκομείῳ Acıbadem νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Tayfun Şarlak καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, μετά τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπεργκέ, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σπυρίδωνος Μπούρτζη, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου, καί Ἠλία Γιόφογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου, καί μελῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, προσεκάλεσαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν, διά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον.
Τούς Πανοσιολ. Τριτεύοντα κ. Νήφωνα καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Τοποτηρητήν τῆς Πρωτοψαλτείας - Καθηγητήν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, Καθηγητρίας, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Χαραλάμπους, Ζωῆς, Φωτίου καί Αἰκατερίνης, ἐκ Θεσσαλονίκης.     
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Ὀζκουρκούτην, Παναγιώτην Νικολαΐδην καί Παναγιώτην Γραφιαδέλην, ἐκ τῶν Γραμματέων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ταρίναν, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Özcan Şabudak, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Δαφνοπατίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὔας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Χρήστου, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν αὐτοῦ ἐκ τοῦ «University of South Florida», ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Κιοσέ, Nεοκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τῆς ἐμπρηστικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πετράκη, ἀπηύθυνε Γράμμα συμπαραστάσεως καί ἀλληλεγγύης πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καί τήν Ἱεράν Σύνοδον, καταδικάσας ἐντόνως παρομοίας τρομοκρατικάς ἐνεργείας, ὡς ἔπραξε καί τήν παρελθοῦσαν Παρασκευήν ὁμιλῶν ἐπ’ ἐκκλησίας καί ἀναφερόμενος εἰς τήν ἐπίθεσιν ἐναντίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Θεσσαλονίκης καί μάλιστα ἐν ὥρᾳ λειτουργίας.   
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε Γράμμα πρός τόν Πρόεδρον τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, δι’ οὗ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καταδικάζει τήν ἀπόπειραν Πραξικοπήματος τῆς 15ης Ἰουλίου καί διατρανώνει τήν ἀφοσίωσιν αὐτῶν εἰς τά δημοκρατικά ἰδεώδη καί τήν ἔννομον τάξιν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἔλαβεν ἐπιστολήν τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Franҫois Hollande, ἐκφράζοντος τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας ἑαυτοῦ τε καί τοῦ ἔθνους του διά τό Γράμμα συμπαθείας καί συλλυπητηρίων ὅπερ ἀπηύθυνεν αὐτῷ ὁ Πατριάρχης ἀμέσως μετά τήν τραγῳδίαν τῆς Νικαίας, τήν ἐπισυμβᾶσαν τήν ἡμέραν τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Γαλλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 9ην  Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἱαματικοῦ Παντελεήμονος, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτοῦ κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος καί πλῆθος πιστῶν ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Κοινότητος.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Ἱερεμίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, εἴτα δέ ὡμίλησε καταλλήλως, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 9ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησε καί ηὐλόγησε τούς ἐν τῷ Ἱδρύματι σεβασμίους τροφίμους, εἰς οὕς διένειμεν ἀναμνηστικά ἐνθύμια καί δῶρα. Σεπτῇ προτροπῇ, λόγον οἰκοδομῆς πρός τούς παρευρεθέντας πιστούς ἀπηύθυνεν ὁ συμπροσευχηθείς Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βασιλικήν Πετρίδου, Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τοῦ Ζαππείου, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Παντελάρα, Καθηγήτριαν, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καπαρίζα, φοιτητοῦ, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ρομβοπούλου, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Παιδοπόλεως, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Στάνιτς καί τῆς θυγατρός της Αἰκατερίνης, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, Βιβλιοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς Κοινότητος, καί λοιπῶν μελῶν αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἐνημερώσαντας Αὐτόν περί τῶν ἐν γένει δραστηριοτήτων τῆς εἰρημένης Κοινότητος.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Mehmet Alkan, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Şiir, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Esat Başar, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sevil καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mervenur, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jirayr Gamsaragan, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Roy, ἐντεῦθεν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, εὐθύς ὡς ἐπληροφορήθη τό τραγικόν τροχαῖον δυστύχημα, συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου ἀπώλεσαν τήν ζωήν των αἱ μοναχαί Χριστονύμφη, Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Σερρῶν, καί Εὐπραξία, συνελυπήθη διά γράμματος τήν ἀπορφανισθεῖσαν ἀδελφότητα καί τόν Γέροντα αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Ἀντιγόνης, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 5ην Αὐγούστου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί πλεῖστοι πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως καί τῶν Νήσων. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως - Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἀντιγόνης, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό παρακείμενον Κοινοτικόν Κοιμητήριον τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἔνθα ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν διατελεσάντων Μητροπολιτῶν Πριγκηποννήσων καί ἁπάντων τῶν ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένων ὁμογενῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. Τό ἑσπέρας ὁ Παναγιώτατος διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ἔνθα καί διενυκτέρευσεν, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου αὐτῆς, 
β) ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς νήσου Πρώτης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμε τήν εὐλογηθεῖσαν σταφυλήν, εἶτα δέ ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τό καθιερωμένον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου.
Tόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολογ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς              κ. Γρηγόριος. 
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματεύς τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνος Μυγδάλης, Σύμβουλος αὐτῆς, καί πλήθος πιστῶν ἐντεῦθεν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς δεξίωσιν, καθ’ ἥν τόν Παναγιώτατον προσεφώνησεν ἡ Εὐγεν. κ. Μαίρη Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, ὁ Πατριάρχης συνανεστράφη μετά τῶν νεαρῶν ὁμογενῶν κατασκηνωτῶν τῆς Παιδοπόλεως, ὁμιλήσας πατρικῶς πρός αὐτούς, καί, ἀφοῦ καλωσώρισε τούς ἐξ Ἀθηνῶν ὑψηλούς ἐπισκέπτας, παρηκολούθησε τό ὑπό τῶν νέων ἐκτελεσθέν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ καί τοῦ Ποιμενάρχου τῶν Νήσων, ηὐλόγησε τό παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ γεῦμα, κατά τό ὁποῖον ὡμίλησε σχετικῶς ὁ Ἐξοχ. κ. Μιχαηλίδης, ἀναφερθείς εἰς τό ἔργον τῆς ὡς ἄνω Συνελεύσεως καί διαβιβάσας τά σέβη τῶν μελῶν αὐτῆς πρός τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, Ὅστις καί ἀπήντησε καταλλήλως.
Πρό τῆς μεταβάσεως εἰς τήν ἀποβάθραν, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως, μετέβη εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς ἐν τῇ αὐτῇ νήσῳ λειτουργούσης Παιδοπόλεως τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος καί ηὐλόγησε τούς ὑπευθύνους καί τούς νέους κατασκηνωτάς αὐτῆς, εἶτα δέ ἐπεσκέφθη τόν παρακείμενον Ἀρμενικόν Ναόν «Najda Şadyan». 
Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν. 

Τήν Κυριακήν, 7ην Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, καθ’ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου Νικολάου Πετροπέλλη, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, συλλυπηθείς τούς οἰκείους αὐτοῦ.   
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί Διάκονον κ. Εὐλόγιον, τοῦ ἐνταῦθα Μετοχίου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, ὑποβαλόντας τήν παράκλησιν ὅπως Οὗτος χοροστατήσῃ ἐν αὐτῷ, ἐπί τῇ, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Sergio Vlad, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Demokrasi ve Şehitler Mitingi», εἰς ἥν  κεντρικός ὁμιλητής ἦτο ὁ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, ἐν Υenikapı, τήν Κυριακήν, 7ην Αὐγούστου. 
Ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Πρωτεπιστάτου Βαρνάβα Βατοπαιδινοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου κυροῦ Ἱερεμίου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος, ἐκ τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 5ην ἰδίου.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Alp Ağdemir καί Suna Avcı, ἐν Kadıköy, τό Σάββατον, 6ην τ.μ.. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικολάου Κρασᾶ, κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σπυρίδωνος Ἰσοπούλου, τ. Προέδρου τοῦ Σωματείου «Νέα Σινασός», ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Νικαίας Ἀττικῆς (Γ’ Νεκροταφεῖον Δήμου Ἀθηναίων), τήν Τετάρτην, 3ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 1ης Αὐγούστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Κομοροσάνο, Πρόεδρον τῆς Ἐφορίας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκιν, Νομικόν Σύμβουλον τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Ν. Μαρούσην, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς προλαβοῦσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον-Ἀπόστολον Τριανταφυλλίδην, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Ζουμπουλιάδου-Hayat, μετά τοῦ ὑιοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν-Ἐλβίραν Πλεμετῆ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κότσαλον, Ἠλεκτρολόγον Μηχανικόν, καί τήν Ἐλλογ. κ. Ξανθήν Μόρφη, Θεολόγον, ἐκ Κομοτηνῆς.
 
*  *  *