Patriarchal Monthly Bulletin
2009

Δεκέμβριος 2009

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλπίδος καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Παπαδοπούλου. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.  Στυλιανόν Μακρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας καί Ναούσης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἑλένης Παπαθεοδώρου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Κοντογιάννην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκ τoῦ Συλλόγου Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. Νέστορα Γρηγοριάτην, καί κ. Διονύσιον Τζίτζον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραβῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἀρχιρραββινίας, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ Νέου Ἔτους.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν-Διευθυντήν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων, ἐκ Ξάνθης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας. 
Τάς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν Κυριαζῆ καί δίδα Ἄνναν Ψαροπούλου, ἐκ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου, πρός ἐπίδοσιν τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου τοῦ ἔτους 2010.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κρεμλῆν, Στέλεχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Τζότζολα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ  ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
                                         
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ παρατεθέν γεῦμα πρός τούς Καθηγητάς καί μαθητάς αὐτῆς, ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπο- λίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, τήν Δευτέραν, 28ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 24ης Δεκεμβρίου, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλου νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Β. Καλαμάρη, προσφωνήσαντος ἐκ μέρους ὅλων τόν Πατριάρχην, ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου αὐτοῦ, καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Παπίνη-Φιλίππου, Διευθυντρίας αὐτοῦ, ὡς καί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. δίδος Εὐαγγελίας Κανάρη, Διευθυντρίας. Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ὡμίλησαν ὡσαύτως ὁ Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς καί ὁ Πατριάρχης. 
                                                 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά τῆς εἰθισμένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί λαμπρότητος ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, τήν παραμονήν, Πέμπτην, 24ην Δεκεμβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Παρασκευήν, 25ην ἰδίου, προέστη τῆς εἰθισμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου. Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἁρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνω τήν ἐπί τοῖς Χριστουγγένοις Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λύστρων κ. Καλλίνικος, Κληρικοί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμ. κ. Dragan Markoviç, Γενικός Πρόξενος τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, καί κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐνῷ πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κατέκλυσαν τόν Ναόν. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἐπεσκέψαντο τήν Α. Θ. Παναγιότητα, ἐκ μέρους τοῦ οἰκουροῦντος Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop Β', ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Aram Ateşyan, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. κ. Krikor Damatyan καί  Αἰδεσιμ. κ. Garabet Terzyan, καί ηὐχήθησαν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
                                         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης ἰδίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, εἰς τήν ἐν τῇ παρακειμένῃ ἕδρᾳ τοῦ «ΕΡ.Θ.Ο.» διοργανωθεῖσαν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν.
Κατ' αὐτήν ὡμίλησαν ὁ  Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο.,  καί ὁ Πατριάρχης, διανείμας ἐν τέλει εἰς τούς μαθητάς ἑόρτια δῶρα. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,  ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Νοσοκομείῳ «Türkiye Hastanesi» νοσηλευομένην κ. Χαρίκλειαν Φίλη, αὐταδέλφην τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῆ τάς εὐχάς Αὐ- τοῦ ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως. 
             
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 27ην  Δεκεμβρίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.   
             
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν,  ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς εὐχάς καί εὐλογίας Αὐτοῦ.
                                           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ εἰκοστῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.
                                           
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Ἁγιαννιωτάκη, Ἰατροῦ, ἐξ Ἱεράπετρας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Ἀρπατσῆ, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρούσσης κ. Νεόφυτον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkov, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Ivan Stoychev καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Ivan Petkov,  τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ivan Zelev Dimitrov, Καθηγητοῦ Θεολογίας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Λιάζε, Προέδρου τῆς Βουλγαρικῆς Παροικίας, καί Yavor Kamburov, ἐλθόντας ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς πανηγύρεως τοῦ ἐν Φαναρίῳ Ἱεροῦ Βουλγαρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.     
Τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Καβαλιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Κουλιούδη.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Παῦλον Radusinoviç, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Σερβίας.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Σιλουανόν, ἐκ τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Γαλάνη.
Τούς Ὁσιωτ. κ. Καλλίνικον, Ἱερομόναχον, καί Ἰεζεκιήλ, Μοναχόν, Ξενοφωντινούς, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καρατζαφέρην, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ.,  μετά τοῦ Ἐξοχ.  κ. Ἀδώνιδος Γεωργιάδου, Βουλευτοῦ  τῆς Β' Ἀθηνῶν, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Φιλίππου Γεωργάκη καί Δημητρίου Μπρακούλια, Στελεχῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Παρασκευόπουλον, Πρέσβυν-Διευθυντήν τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cem Toker, Πρόεδρον τοῦ Φιλελευθέρου Δημοκρατικοῦ Κόμματος («Liberal Demokrat Parti»), μετά στελεχῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Γιανναρᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. Καθηγήτριαν κ. Ἀλεξάνδραν Ricci, Βυζαντινολόγον, ἐκ Ρώμης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐανθίαν Χατζηαλεξιάδου-Βουτσᾶ, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ali Karacan, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Τηλεοπτικοῦ Δικτύου «Number One», μετά τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Leyla Umar, Δημοσιογράφου, Nazlı Tanrıkulu καί Noella Nance, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ρηγογιάννην, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλένας, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Νταβαρῖνον, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Σαντορίνης.
Τούς Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου καί κ.  Βασίλειον Κυρόπουλον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους, τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Καλαμάρη, ἐντεῦθεν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Μαλομάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης, Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, Χρῆστον Ψευτέλην, Λογιστήν, Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐντεῦθεν, καί Χριστοφῆν Χειράκην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί τήν Εὐγεν. δίδα Ἀγλαΐαν Γρηγοριάδου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Παπαστεργίου, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Ἀνδρίτσου, Δικηγόρου, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σεργίου καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας K. Fix, Οἰκονομολό- γου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Μπρούχιν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σουζάνας Πανταζῆ, τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος, Φοιτη- τοῦ, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Suna Avcı, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φοῖβον Ἠλιάδην, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Φραντζελατζίογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κοκκινάκην, Φοιτητήν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yerli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Καραγιώργη, ᾗτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τοῦ τέκνου αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Canbaşar, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayşe, ἐξ Ἀτταλείας.       

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
α) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν καί ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin, καί
β) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς παροικίας αὐτῶν, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
           
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῇ ἐν Φαναρίῳ Γυναικείᾳ Βιβλιοθήκῃ («Kadın Eserleri  Kütüphanesi») διοργανωθεῖσαν συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης, μέ θέμα: «Τά κατά τήν Ὀθωμανικήν περίοδον γυναικεῖα περιοδικά τῆς Πόλεως», τό Σάββατον, 26ην ἰδίου.
Tήν ἐν Halkalı πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ «Aşure» τῶν Ἀλεβιτῶν, αὐθημερόν.   
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τήν Ἑλληνοτουρκικήν Φιλίαν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Οἱ Μακαριώτατοι Ἀλεξανδρείας καί Ἀθηνῶν πρός τόν Πατριάρχην

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος καί ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ἐπικοινωνήσαντες τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐξέφρασαν πρός Αὐτόν τάς ἀδελφικάς εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου καί διεβεβαίωσαν Αὐτόν ὅτι εὑρίσκονται εἰς τό πλευρόν τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας.
Ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐξέφρασεν εἰς τούς ὡς ἄνω ἐν Χριστῷ ἀδελφούς Αὐτοῦ τήν εὐγνωμοσύνην Του καί τοῖς ηὐχήθη ὁμοίως τά εἰκότα ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος Κυρίου. 
                                       
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ.  Teimuraz Sharashenidze, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ταμβακάκην, νέον Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ κ. Ἄγιδος Λεωπούλου καί κ. Ömer Aras.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Τσουράκη, Ἰατρόν-Μικροβιολόγον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀντωνίου, ἐξ Ἁγίου Νικολάου Κρήτης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Aslı Aydınntaşbaş, Δημοσιογράφον, εἰς τήν ὁποίαν παρεχώρησε συνέντευξιν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakkı Günay μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Figen, ἐξ Ἴμβρου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Πατάρων κυροῦ Εἰρηναίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰσοδίων Θεοτόκου Μαρκοπούλου Ἀττικῆς, τήν Τρίτην, 22αν Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θωμᾶν Συνοδινόν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μπορνόβαν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἐκζητήσαντα τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί ταῖς ἑορταῖς καί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἔν ὄψει τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Παπαδόπουλον, Καθηγητήν Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Μονάχου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Vesna, Ἰατροῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κωνσταντινίδου, Δικηγόρου, καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐαγγελίνας, ἐκ Μονάχου.
Tόν Ἐντιμ. κ. Nizam Hışım, Πρόεδρον τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ Συνδέσμου Πέραν («Beyoğlu Güzelleştirme Derneği»), συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀτέσογλου. 
Τό Ἐντιμ. Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων Ζαππείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Κυβέλης Τσιτσέκογλου, Προέδρου αὐτοῦ. 
Τό Ἐντιμ. Διοικητικόν Συμβούλιον τῶν Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τήν Εὐγεν. κ.  Θέκλαν Κάτση, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἐντιμ. κ. Şükrü Genç, Δήμαρχον Sarıyer, καί ηὐχαρίστησεν αὐτόν διά τό ἐνδιαφέρον καί τήν ὑποστήριξίν του πρός τάς Κοινότητας ἡμῶν τῆς περιοχῆς Βοσπόρου. Κατά τήν συνάντησιν παρέστη καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιναρδῆς, συνεργάτης τοῦ κ. Δημάρχου.
                                           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Νέων «Πιερική Νεολαία», ἐκ Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Λιακοπούλου, Ἀντιδημάρχου, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
                   
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου 19ης Δεκεμβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 20ήν ἰδίου, προέστη Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ' ἥν ἐτελέσθη μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Παναγιώτου Ἀγγελοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου καί Μ. Εὐεργέτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἑλένης, Ἀρχοντίσσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας ἀπό τῶν ἐγκαινίων τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου, ἀνοικοδομηθέντος δαπάναις αὐτῶν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε κατά τήν τάξιν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ πρεσβύτερος υἱός τῶν ἀειμνήστων Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τάς ἀρετάς καί τήν ἐν γένει μεγάλην προσφοράν τοῦ ἀποιχομένου Μ. Εὐεργέτου τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους.
                                           
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν ἐν Γενεύῃ καί Δυτικῇ Εὐρώπῃ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κ. Μιχαήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μύρωνα Κτιστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στυλιανόν Κυμπαρίδην, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Καράογλου, ἐκ Κιλκίς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Θεοδοσίου, Χρήστου Βαλαβάνη καί Παναγιώ- του Κανελλοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Harry Jenkins,  Βουλευτήν, ἐξ Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Michele καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς χώρας αὐτῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Amanbek Makhashevich, Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Καζακστάν, μετά μελῶν τοῦ «Dialog Avras Platformu», ὡς καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Cemal Uşak, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. H. Tekin Enerem, Πρόεδρον τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος («DP») τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Garbis Çam,  Okan Sarıkaya καί Βασιλείου Καρακάση, στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος. 
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Ζηρίδου, μεθ'ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐκπαιδευτηρίου «Νέα Γενιά-Ζηρίδη».   
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσόστομον Δαμδᾶν, ἐξ Ἴμβρου.
                                           
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ Çırağan διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohamed A. Al-Ali Al-Maadid, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Qatar ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῆ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Παρασκευήν, 18ην Δεκεμβρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην    Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 19ην ἰδίου.
Τό ἐν τῷ Ἱδρύματι «Dünya Ehl-İ Beyt» τῶν Ἀλεβιτῶν παρατεθέν δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν. 
Τήν ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Γαλατᾶ πραγματοιηθεῖσαν ὑπό τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη ἐκτέλεσιν συνθέσεων κλασσικῆς τουρκικῆς μουσικῆς, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 20ήν τρ. μ. .

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Κοκκάκην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀριστοτέλους Ἐλευθερίου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην Καρκάνην, καί Παναγιώτην Μαγκλάραν, νέα στελέχη τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ramazan Kurnaz, Γεν. Διευθυντήν τοῦ εἰδησεογραφικοῦ πρακτορείου «Habertürk», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Sultan Uçar, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν παιδαγωγικήν ἡμερίδα μέ θέμα «Γιά μιά καλύτερη ἐκπαίδευση», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 17ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 16ης Δεκεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, καθ' ἥν παρέστησαν ὡσαύτως συμπροσευχόμενοι πολυάριθμοι  κληρικοί καί λαϊκοί προσκυνηταί ἐκ Ρωσσίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐγκορίεβσκ κ. Μάρκου, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικός Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα.  Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε πατρικῶς τόν ὡς ἄνω ὅμιλον καί διένειμεν αὐτῷ τό ἀντίδωρον καί ἱερά ἐνθύμια.
                                             
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Harbiye Συνεδριακόν Κέντρον «Lütfi Kırdar», καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Μουσικοχορευτικοῦ  Σωματείου «Maral», ἐπί τῇ 30ετηρίδι ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του. 
                                                       
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Ἐγκορίεβσκ κ. Μᾶρκον καί Μπομπρουΐσκ καί Μπυχώβ κ. Σεραφείμ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρωσσίας, μεθ'ὁμίλου κληρικῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Eugene J. Pentiuc, Καθηγητήν τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζαχαρίαν Ζαχαριάδην, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρίδην καί κ. Κωνσταντῖνον Λύτραν, ἐξ Ὀρεστιάδος. 
                                           
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου κατά τήν ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Εὐγενιδείῳ Ἱδρύματι διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Χατζηδάκη, Δημάρχου Παλαιοῦ Φαλήρου, καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς» ἐκδήλωσιν, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τό Ὀρφανοτροφεῖον Πριγκήπου, τήν Τετάρτην, 16ην Δεκεμβρίου. 
                                             
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Θεοδώρου Βασιλειάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markoviç, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhei, νέον Γενικόν Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα.
Τήν Ἐλλογ. κ. Brigitte Πιταράκη, Βυζαντινολόγον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Παπαδημητρίου-Δούκαν, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, πρῴην Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Τήν ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίας Παντελάρα Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα Κυριῶν Χαλκηδόνος, ὑποβαλοῦσαν τό Ἡμερολόγιον αὐτῆς τοῦ ἔτους 2010.
                                                         
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ ἐν Taksim Γερμανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ Ἐλευθερίαν Ντούσα, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Βλαχερνῶν, καί ηὐχήθη αὐτῇ τά δέοντα, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, καί ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.   

 


*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἱερῷ αὐτῶν Ναῷ.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδου, Ἐκδότου-Διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κάτση, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαίρην Κομοροσάνο καί Παναγιώταν Σαμαντζῆ, ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου τοῦ ἐπί θύραις ἔτους 2010. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Hüseyin Öztürk καί Ali-Cemâl Arslan, ἐντεῦθεν, Ἀντώνιον Γιαννόπουλον καί Σπυρίδωνα Γιαννετόπουλον, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Saint Catherine's British School, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἄννης Βοσυνιώτη, Καθηγητρίας ἐν αὐτῷ.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Μουσικοχορευτικοῦ  Σωματείου «Maral», προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τήν συναυλίαν ἐπί τῇ 30ετηρίδι ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γιρμῆ, Φοιτητήν Φυσικῆς, ἐντεῦθεν. 
                                                     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Α. Ὑψηλότητος τῆς Μ. Δουκίσσης τῆς Ρωσσίας Maria Vladimirovna Romanova ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 210 ἐτῶν  ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ ρώσσου ποιητοῦ Ἀλεξάνδρου Πούσκιν, τό Σάββατον, 12ην Δεκεμβρίου. 
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ritz-Carlton δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Katsuyoshi Hayashi, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Α. Μεγαλειότητος, τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἰαπωνίας, καί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀναρρήσεως αὐτοῦ εἰς τόν θρόνον,  τήν Δευτέραν 14ην ἰδίου.   
                                         
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λαφιατῆν, καί ηὐχήθῃ αὐτῷ τά εἰκότα.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 9ης τ.μ., ἀνῆλθεν εἰς τήν ἐν Χάλκῃ Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐξ ἧς θά ἐπανέλθῃ εἰς Φανάριον τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 12ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη ἐν Χάλκῃ τόν ἐν Ἀγκύρᾳ νέον Πρέσβυν τῆς Ὁλλανδίας Ἐξοχ. κ. Jan-Paul Dirkse, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Onno Kervers καί τῆς Εὐγεν. κυρίας Leyla-Barlas-Aslan, στελέχους τοῦ Γεν. Προξενείου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 5ην Δεκεμβρίου. 
Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,  ὅμιλος μαθητῶν  τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρη Μπίρνταχα, Καθηγητοῦ, μέλη τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου,  Καθηγηταί τοῦ Μουσικοῦ Γυμνασίου Δράμας, καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής, καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καί 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος.
Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἷς ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν,  προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου ‒ Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης. 
   
Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν καί Νικόλαον Σαπουντζῆν, Προξένους τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί  Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Βλαδίμηρον Κάϊσεβ, Πρωθυπουργόν τῆς Καρνασιο-Τσερκεζικῆς Δημοκρατίας τῆς Ρωσσίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Κουζνέτσοβ, Στρατηγοῦ, καί Γεωργίου Ἠλιάδου, Διευθυντοῦ τοῦ Ὑπουργείου Τουριστικῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alp Ay, Διευθυντήν τοῦ τμήματος πολιτικῶν ὑποθέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Εὐρωπαϊκῶν θεμάτων, ἐξ Ἀγκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Τρεμόπουλον, Εὐρωβουλευτήν τοῦ Κόμματος «Οἰκολόγοι Πράσινοι», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Λογγινίδου, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰβάν Σαββίδην, Βουλευτήν τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, Συντονιστήν τῆς διακοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ρωσσίας ‒ Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Ἰορδανίδου, στελέχους τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ (Σ.Α.Ε.).
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαρίλαον Γκορίτσαν, Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνοβρεταννικοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Oğuz Ceylan, Καθηγητήν‒βοηθόν Πρυτάνεως τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Mimar Sinan, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἰόλης Γεωργιάδου, Ἐκπαιδευτικοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶν Κοσμίδην, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Τεργέστης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Πάρην Ἀσανάκην, Δικηγόρον ‒ Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, Κυριάκον Μπακάλην, ἐκ τοῦ Δ. Σ. αὐτοῦ, καί Στυλιανόν Μπερμπέρην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως Ἴμβρου, ἐντεῦθεν. 
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Τσάμην, ἐκ τοῦ Βυζαντινοῦ χοροῦ «Ἡδύμελον», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημητρίου Κεχαγιᾶ καί Γεωργίου Κοκκώνη, καί τῆς Εὐγεν. κ. Χριστίνης Ὀρφανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσιγάραν ,Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Κωνσταντέλλη, Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς ἑταιρίας «Bristol Myers Squibb», καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Δεσποίνης Μουρατίδου, Ἰατροῦ, καί Εὐτέρπης Μπίκα, Χημικοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικοδήμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Σπυρίδωνος, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ, τήν Κυριακήν, 6ην Δεκεμβρίου.
Καταλλήλως δέ κατά :
Τήν ὑπό τοῦ ἁρμοδίου δι' Εὐρωπαϊκά θέματα Ὑπουργείου,  ὁμοῦ μετά τοῦ Δήμου τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐγκαινίων τῶν γραφείων τοῦ «Κέντρου  Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως», ἐν Μεσαχώρῳ, τό Σάββατον, 5ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἔναρξιν τῆς 19ης γενικῆς συνελεύσεως τῆς Ἑνώσεως ταξιδιωτικῶν γραφείων τῆς Τουρκίας (TÜRSAB), ἐν τῷ ἐν Harbiye συνεδριακῷ κέντρῳ «Lütfi Kırdar», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Silviu State, ἀπερχόμενον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί κ. Vlad Sergiu Marcel, διάδοχον αὐτοῦ,  ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Κομνηνόν, στέλεχος τῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρίας «Aegean Airlines», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰμιλίας, Σπυρίδωνα Μπούρτζην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Κοντσέτα,  Ἀνδρέαν Μορφιάδην, Νικόλαον Σαϊδάμ, Νικόλαον Λαιμόπουλον, Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, ἐκ τῶν στελεχῶν τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί τήν Ἐλλογ. δίδα Ἄνναν-Εὐφροσύνην Ψαροπούλου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίκαν Μπεκιάρη ‒ Παντελάρα, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Παναγιώταν Μορφιάδου καί Σεβαστήν Ντούρλαρη, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Δ.Σ. τοῦ ἐνταῦθα Συλλόγου Ἰμβρίων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, ἐντεῦθεν, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς στρατιωτικῆς θητείας αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Εὐδοξίαν-Μέλισσαν Φινφίνη, Φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πουσκιούλογλου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ, Φοιτητοῦ, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ἀποδήμων Βουλγάρων κ. Bojidar Dimitrov  εἰς τά Πατριαρχεῖα. 
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 3ην  Δεκεμβρίου, ἐδέξατο τόν Ἐξοχ. κ. Bojidar Dimitrov, Ὑπουργόν Ἐπικρατείας, ἁρμόδιον διά τούς ἐκτός Βουλγαρίας Βουλγάρους, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ,  Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Εὐγενίου Genev καί Βασιλείου Jechev, Γεν. Προξένου καί Προξένου ἀντιστοίχως τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα, καί Yordan Dinev, Στελέχους τοῦ Ο.Η.Ε., παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. Ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος, ἐνῷ κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα ὡς καί κατά τήν ἀναχώρησιν ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Μηλαθιανάκην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Νομικόν Σύμβουλον τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Μούτσου, Δήμαρχον Στυρέων Εὐβοίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Ροδάκη, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί Ἀλεξάνδρου Καλέμη, Συγγραφέως-Ἐκδότου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐμορφίας.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Διευθύντριαν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Ζαβόν, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄλκη Καλομπάρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Ἐκπαιδευτικόν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην Νιότη καί Çiseli Demirci, ἐντεῦθεν.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν (παράρτημα Βορείου Ἑλλάδος), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Χρήστου Γιάντσιου, Ἀστυνόμου Α', ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σανταλτζίδην, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος  Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου τῆς Πόλεως, ὁμοῦ μετά τοῦ Συλλόγου παραπληγικῶν τῆς Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) καί τοῦ Πανεπιστημίου «Galatasaray» ἡμερίδα, ἐν τῷ ὡς ἄνω Πανεπιστημίῳ, τήν Τετάρτην, 2αν Δεκεμβρίου.     
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Nişantaşı οἴκου τέχνης «Portakal Sanat ve Kültür» δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις ἐκθέσεως ἀντικειμένων προσωπικῶν συλλογῶν, τήν Πέμπτην, 3ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης,  1ης Δεκεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Καλογερᾶ, Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος: «Μεθοδολογικά προβλήματα στίς ἀποκαταστάσεις τῶν ἱστορικῶν κτιρίων. Τό παράδειγμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου». 
                                               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀνδρέαν Vujisic, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Πέτρου Dileo, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεξικοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Λυδίαν Ἰωαννίδου-Μουζάκα, Καθηγήτριαν Ἰατρικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Βγενόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Ὁμίλου Ἑταιρειῶν «MIG» καί τῆς Olympic Air, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σεραφείμ Κωνσταντινίδου, συνεργάτου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν ἐκ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Χριστοφόρου Κοντάκη, Προέδρου αὐτῆς.   
                                               
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Topkapı διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν μέ θέμα: «Ten Thousand Years of Iranian Civilization. Two Thousand Years of Common Heritage», τήν Τρίτην, 1ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 27ην Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τόν ἐν Taksim ξενοδοχεῖον «Intercontinental Ceylan» καί  ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθέντος Α' Διεθνοῦς Συνεδρίου ἐπί τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν καρδιολογικῶν παθήσεων καί τοῦ διαβήτου.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Νοεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας διένειμεν Οὗτος τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν.
                                                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν  Γερασίμου καί Ἀντωνίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Βεροίᾳ Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου «Παναγίας Δοβρᾶ».   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην  τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς  Παπαδοπούλου, Ἀντιπροέδρου,  Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην  Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Καλιφορνίας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μελίτωνος Μπέλλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνος Λιονάκη, Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Χανίων, καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Κωνσταντίνου Κενανίδου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Τσίλη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένην ἀπό Θεοῦ ποιμαντορίαν. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κνωσσοῦ κ. Εὐγένιον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μετά τοῦ  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παύλου Καλουτσάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Μητράρα, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Ἀνδρέαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύ- ρου Ἠλιοπούλου, ἐκ Καρπενησίου.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰώβ Getsha, Λέκτορα τοῦ ἐν Παρισίοις ΡΚαθολικοῦ Θεολογικοῦ Ἰνστιτούτου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Νεκτάριον Trevino, ἐκ τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐν Η.Π.Α. Καρπαθορώσσων, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. John Birkenmeier καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Jeffrey Burke. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Holger Nollmann, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Σηφουνάκην, Ὑφυπουργόν Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων τῆς Ἑλλάδος,  μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Χρήστου Νικολαΐδου, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱδρύματος Λάτση.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Β´ Δομέστι- κον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαχαροῦς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Στυλιανόν Κατσώνην, Στυλιανόν Ζοβέν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Askar ZH. Shokybayev, Γεν. Πρόξενον τοῦ Καζακστάν ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Zhados Chulakov, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίου Μπίλκεντ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Πέτρον Μαλίταν, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Ζησάκη, Ἰατροῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Μανιάτη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Γκελντῆν, Δικηγόρον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Φωτίου, ἐκ Κατερίνης, καί Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ἐν Gümüşsuyu ἑστιατορίῳ «Great Hong Kong» διοργανωθέν ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πάστορος κ. Benjamin van Rensburg καί Ἐντιμ. κ. Onno D. Kervers, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεῖπνον, τήν Τρίτην, 24ην Νοεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Sultanahmet ξενοδοχείῳ «Four Seasons» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Al Ghazzawi, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Λιβάνου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς χώρας ταύτης, αὐθημερόν.                                                                                                                                                                                                                                         
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου κ. Νικολάου Μακεδόνος, ἐκ τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Ν. Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.

*  *  *