Patriarchal News Bulletin

Δεκέμβριος 2010

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου,  ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς εὐχάς καί εὐλογίας Αὐτοῦ.
                                                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ εἰκοστῇ πρώτῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παύλου Κίτσου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ἀποστολίδου, Δικηγόρου, πρός καταρτισμόν τοῦ προγράμματος τῆς πραγματοποιηθησομένης κατά μῆνα Μάϊον ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Καβάλαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν στελεχῶν, ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, καί Δράμας  κ. Παῦλον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανασίου Μελισσάρη, Καθηγητοῦ τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς.     
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους Νέστορα Γρηγοριάτην καί Καλλίνικον Ξενοφωντινόν, καί τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς Ἐφραίμ καί Ἰεζεκιήλ, Ξενοφωντινούς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Cernokrak, Κοσμήτορα τοῦ ἐν Παρισίοις Θεολογικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Ἁγίου Σεργίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Catherine.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος,  πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν θυγατέρων αὐτοῦ  Εὐγενεστάτων κυριῶν Ἀθηνᾶς καί Ἑλένης καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν, ὡς καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀριστοτέλους Μητράρα, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Πάριδος, φοιτητοῦ Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
Τούς ἐνταῦθα Ἔντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικίαλους, πρός ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς ἑορταῖς,  παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας,  27ης Δεκεμβρίου, εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ivan Dimitrov, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σόφιας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Yavor Kambourov καί Georgi Krou- mov καί τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Εὐάγγελον Κεχριώτην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Bilgi, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μοσχάνθης καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Βασίλειον Εὐδοκιμίδην, Ἰατρόν, ἐκ Βιέννης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Doris, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Robert.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Κινήσεως Focolari, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς ἀρχηγοῦ αὐτῆς Εὐγεν. κ. Maria Voce Emmaus, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαντζούρην, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσαφαρίδου, Φοιτητοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Μαλομάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης, Χριστοφῆν Χειράκην, θυρωρόν τῶν Πατριαρχείων, καί  Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωσηφίνα Σ. Φραντζελᾶ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Φιλιππίδην, Μηχανικόν, μετά τῶν θυγατρίων αὐτοῦ Ζωῆς καί Θεοδώρας, ἐντεῦθεν. 
Τήν χορῳδίαν τῶν Συγκοινωνιῶν τῆς πόλεως τῆς Σόφιας. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Στοβίου κ. Ναούμ  Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τήν Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Karaköy Μουσείῳ Συγχρόνου Τέχνης «İstanbul Modern»  πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν  ἀπονομῆς τῶν βραβείων τῆς Ἑνώσεως Τούρκων Δημοσιογράφων, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Δεκεμβρίου, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, προσφωνήσαντος ἐξ ὀνόματος ὅλων τόν Πατριάρχην, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Φιλίππου, Λυκειάρχου αὐτοῦ. Ἅπαντας τούς ὡς ἄνω συνεχάρη πατρικῶς ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας αὐτούς καί εὐχηθείς καλάς ἑορτάς, ἐνῷ ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς ἀπηύθυνεν εἰς τήν ὁμήγυριν καταλλήλους λόγους.
                                   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 26ης Δεκεμβρίου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν  κατά τήν ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ πραγματοποιηθεῖ- σαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέ- ρου.
Κατ'αὐτήν ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί τῇ προτροπῇ Αὐτοῦ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Μακάριος Γρινιεζάκης, Καθηγητής, ἐκ Κρήτης.                                                 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας,  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης:
α) ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον  Ἐλευθέριον Ἀντωνιάδην, παλαίμαχον ποδοσφαιριστήν, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀναρρωσιν, καί 
β) παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου δεῖπνον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας αὐτοῦ.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿  αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βράτσης κ. Καλλίνικον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Στοβίου κ. Ναούμ καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ivan Petkov, ἐλθόντας ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς πανηγύρεως τοῦ ἐν Φαναρίῳ Ἱεροῦ Βουλγαρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστου- γέννοις.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Στέφανον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλο- γίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐφραίμ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἀνδρώνη, Ἰατροῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου- Καθηγητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου  Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Ἐκπαιδευτικόν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Πανταζῆν, Φοιτητήν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Farsakoglu, Δήμαρχον Πριγκηποννήσων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, εὐχηθέντας ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πατούλην, Δήμαρχον Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀλεξάνδρου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Σταθούλη, Δημοτικοῦ Συμβούλου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Γεωργίου-Ἀνδρέου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶν Πατσουρίδην, Δήμαρχον Διδυμοτείχου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μόρφως, τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἀναστασίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Τσιανγκανᾶ, Ἀντιδημάρχου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Tekin Küçükali, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκφράσαντας εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kezban, Νομικοῦ. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Γιανναρᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Andrey V. Khomutov, ἐκ Λευκορωσσίας. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς Ἐλλογ. Δρος κ. Ναταλίας Μήλιου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἰωάννην καί Ἀλέξιον Μπανάγον, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakan Kılıç, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Öztürk, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκαφᾶν, ἐκ Πατρῶν, κ. Ἐφραίμ Τσέρτον καί κ. Γεώργιον Καρακατσάνην, Φοιτητάς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, ἐκ Κερκύρας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Χριστίνης Ἀμανατοπούλου.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
α) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν καί ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin, καί
β) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, ὡς καί ἐν τῇ ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει, τήν Πέμπτην, 23ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Maslak Κέντρῳ «TİM Center» πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας, μέ θέμα «İstanbul'un Şehirleri», αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Mayda Saris: «Ἕλληνες Ζωγράφοι τῆς Πόλης», αὐθημερόν.
Τό ἐν τῷ ἐν Kireçburnu ἑστιατορίῳ Bektaş παρατεθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου τῆς ἐνταῦθα Ὀρθοδόξου Ἀντιοχειανῆς παροικίας τῆς κώμης «Tokaçlı» χριστουγεννιάτικον δεῖπνον, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἀφιερωθεῖσαν εἰς τόν ἀείμνηστον Στέλιον Καζαντζίδην, τήν Κυριακήν, 26ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 20ήν Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, μετέβη εἰς Çatalca καί παρέστη κατά τά ἐγκαίνια τοῦ «Μουσείου τῆς Ἀνταλλαγῆς», τό συσταθέν ὑπό τοῦ τοπικοῦ Δήμου ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Ὀργανισμοῦ «Πόλις 2010 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης», ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Doug Silliman, Ἐπιτετραμμένον τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῶν Η.Π.Α., καί  Scott Kilner, Γεν. Πρόξενον ἐν τῇ Πόλει. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Dragan Marković, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Snezana, ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς ἐνταῦθα θητείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. András Gyenge, Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα.
Τούς Μουσικολ. κ. κ. Δημοσθένην Παϊκόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Σταμάτιον-Νικόλαον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου Μουσικοφίλων. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μυλωνᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπους, Καθηγητοῦ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν καί Διεθνῶν Ὑποθέσεων τοῦ ἐν Οὐάσιγκτων Πανεπιστημίου «George Washington».
Τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Πετρίδου, Ἰατρόν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ἰατροῦ.
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Μαρίναν Πετροπούλου, Αἰκατερίναν Λουμίδου καί Γεωργίαν Βαλαωρᾶ, Χημικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Καρακάσην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἐμ. Σαρρῆν, Συντηρητήν βιβλίων, ἐκ Πάτμου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διοργανω- θεῖσαν ὑπό τοῦ 3ου Γυμνασίου Χορτιάτη Θεσσαλονίκης ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Ὅταν ἡ ποίηση συνάντησε τή Μουσική - Ἡ Μελοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς ποίησης ἀπό τήν Ἀρχαιότητα ἕως σήμερα-ἀπό τή Σαπφώ μέχρι τόν Ἐλύτη», τήν Δευτέραν, 20ήν  Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς διοργανωθεῖσαν χριστουγεννιάτικην ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἀδελφοποιήσεως μεταξύ αὐτῆς  καί τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη», αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν  παρουσίασιν ἠχογραφήσεως λατέρνας, μέ τίτλον «Pera Güzeli», καί τήν ἐν συνεχείᾳ προβολήν σχετικῆς ταινίας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστά- τησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὅμιλος μαθητῶν ἐκ τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλεξανδρουπόλεως καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ' ἥν οἱ μαθηταί ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Δεκεμβρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 19ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου κατά τήν Θ. Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γυμνασίου Χορτιάτη Θεσσαλονίκης καί  ἐκ τῆς  Γ' τάξεως τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λα- μίας μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, ὡς καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα τῆς ὑπ'αὐτόν Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος,  καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τήν ἀπερχομένην Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν διά τό ἐπιτελεσθέν ὑπ' αὐτῆς ἔργον, ἐνῷ οἱ μαθηταί ἔψαλον τά κάλαντα τῶν Χριστουγέννων. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέων  Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν ἐν Νεοχωρίῳ Ἱ. Ναῶν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης καί Ἁγίου Νικολάου καἀ ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς γεῦμα παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, ἐν ἑστιατορίῳ  τοῦ Νεοχωρίου, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῶν ἀγομένων γενεθλίων αὐτοῦ.       

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 18ης Δεκεμβρίου, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε  διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως ἡμῶν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Χαριατίδου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 45 ἐτῶν διακονίας εἰς τό ἀναλόγιον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ. Ὡμίλησαν  οἱ  Μουσικολ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, κ. Στυλιανός Φλοῖκος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, καί κ. Νικόλαος-Σταμάτιος Κίσσας, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου Μουσικοφίλων, κατέκλεισε δέ ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσφοράν καί τήν σεμνότητα τοῦ τιμωμένου Λαμπαδαρίου, ὅστις καί ὑπέβαλεν Αὐτῷ υἱϊκάς εὐχαριστίας, ὡς καί τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τούς διοργανωτάς τῆς ἐκδηλώσεως πρός τιμήν του, ἐνῷ ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου ἔψαλεν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Πατριάρχου. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης παρέστη κατά  τήν ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, χριστουγεννιάτικην συναυλίαν.       

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 19ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό ἐν Harbiye Συνεδριακόν Κέντρον «Istanbul Congress Center» καί παρέστη κατά τήν διοργανωθεῖσαν τελετήν λήξεως τῶν ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τῆς Πόλεως ἡμῶν εἰς Πολιτιστικήν Πρωτεύουσαν τῆς Εὐρώπης κατά τό ἔτος 2010, παρουσίᾳ πολιτικῶν καί ἄλλων προσωπικοτήτων.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Σπυρίδωνος Λιονάκη, Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Ἠλιοπούλου, ἐκ Καρπενησίου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ.  Μιχαήλ Καϊκλῆν, Πρόεδρον τοῦ Καριπείου Ἱδρύματος Μελετῶν Μακεδονίας-Θρᾴκης, καί Δημήτριον Δημητριά- δην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν  ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη».
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κανέλλας Ἠλιοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nafiz Karadere, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Esra Kurak καί Serap Tuncer, Στελέχη τῆς Τραπέζης Garanti.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Βερβέρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Οἱ Ρωμιοί Ἀρχιτέκτονες τῆς Πόλης στήν περίοδο τοῦ Ἐκδυτικισμοῦ», τήν Παρασκευήν, 17ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Dolapdere ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου Bilgi  πραγμα- τοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ.  Νίκου Μεγρελῆ, μέ θέμα: «Shooting vs. Shooting: Dying for the truth», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.   
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ Çırağan διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mohamed A. Al-Ali Al-Maadid, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Qatar ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν ἐπί τῆ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τό Σάββα- τον, 18ην ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 19ην τρ.μ. .

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 15ην Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό  ἐν τῷ ἐν Bahçelievler Ἱδρύματι τῶν Ἀλεβιτῶν  «Cem Vakfı Genel Merkezi» παρατεθέν δεῖπνον (iftar) καί ἐν συνεχείᾳ παρέστη κατά τήν ἐν τῷ ἐν Sirkeci Μεγάρῳ «Sepetçiler Kasrı»  διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Ἤχου Χάλκης συναυλίαν τοῦ συγκροτήματος «Βόσπορος» καί ἐκτέλεσιν παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς καί τουρκικῆς μουσικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 16ης Δεκεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar» δοθεῖσαν συναυλίαν, μέ θέμα: «Gomidas'a saygı: Bu Toprağın Şarkıları».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αἰκατερίνμπουργκ καί Βερχοτούρυε κ. Βικέντιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σάββα, Φαρμακοποιοῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Πετρίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χατζηαργυροῦ, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοστόμου Σταύρου, Διπλωμάτου, συμμετέχοντας εἰς Συνέδριον διοργανωθέν ἐνταῦθα ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης μέ θέμα τήν τρομοκρατίαν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ἀποστολίδην, Καθηγητήν Χειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Ταγούσα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Τριανταφύλλου, Διεθνολόγον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Kadir Has.     
Τήν Εὐγεν. κ. Ayşenur Özturanlı, Σύμβουλον τοῦ Δημάρχου τῆς Πόλεως ἐπί πολιτιστικῶν θεμάτων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀτέσογλου,  Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηρο- κομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου τοῦ ἐπί θύραις ἔτους 2011.
Τάς  Εὐγενεστάτας κυρίας Σεβαστήν Δούρλαρη, Ἀντιπρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Μορφωτικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων, καί Μαρίαν Λαγοσπύρη, μέλος αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συλλόγου τοῦ ἔτους 2011.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τήν ἐν Halkalı πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ «Aşure» τῶν Ἀλεβιτῶν, τήν Πέμπτην, 16ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Σοφίας Θ. Ριζοπούλου, Καθηγητρίας, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀνθοστόλισμα», αὐθημερόν. 
Τήν ἐν τῇ ἐν Dolapdere ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου Bilgi διοργανωθεῖσαν συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ εἰκών τῆς Τουρκίας εἰς τά ἑλληνικά μέσα ἐνημερώσεως καί ὁ ρόλος αὐτῶν εἰς τάς ἑλληνοτουρκικάς σχέσεις», αὐθημερόν.
Τήν ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Yıldız πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν    ἐκθέσεως μουσικῶν βιβλίων ἀπό τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου καί ἐντεῦθεν, ἐκ τῆς συλλογῆς τῆς Εὐγεν. κ. Gönül Paçacı, καθ' ἥν ἐξετέλεσεν  ὕμνους καί ᾄσματα ὁ Μουσικολ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.          

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 15ην Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό  ἐν τῷ ἐν Bahçelievler Ἱδρύματι τῶν Ἀλεβιτῶν  «Cem Vakfı Genel Merkezi» παρατεθέν δεῖπνον (iftar) καί ἐν συνεχείᾳ παρέστη κατά τήν ἐν τῷ ἐν Sirkeci Μεγάρῳ «Sepetçiler Kasrı»  διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Ἤχου Χάλκης συναυλίαν τοῦ συγκροτήματος «Βόσπορος» καί ἐκτέλεσιν παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς καί τουρκικῆς μουσικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 16ης Δεκεμβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar» δοθεῖσαν συναυλίαν, μέ θέμα: «Gomidas'a saygı: Bu Toprağın Şarkıları».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Αἰκατερίνμπουργκ καί Βερχοτούρυε κ. Βικέντιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σάββα, Φαρμακοποιοῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Πετρίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χατζηαργυροῦ, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοστόμου Σταύρου, Διπλωμάτου, συμμετέχοντας εἰς Συνέδριον διοργανωθέν ἐνταῦθα ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης μέ θέμα τήν τρομοκρατίαν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ἀποστολίδην, Καθηγητήν Χειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Ταγούσα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Τριανταφύλλου, Διεθνολόγον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Kadir Has.     
Τήν Εὐγεν. κ. Ayşenur Özturanlı, Σύμβουλον τοῦ Δημάρχου τῆς Πόλεως ἐπί πολιτιστικῶν θεμάτων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀτέσογλου,  Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου τοῦ ἐπί θύραις ἔτους 2011.
Τάς  Εὐγενεστάτας κυρίας Σεβαστήν Δούρλαρη, Ἀντιπρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Μορφωτικοῦ καί Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων, καί Μαρίαν Λαγοσπύρη, μέλος αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συλλόγου τοῦ ἔτους 2011.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τήν ἐν Halkalı πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ ἑορτῇ «Aşure» τῶν Ἀλεβιτῶν, τήν Πέμπτην, 16ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Σοφίας Θ. Ριζοπούλου, Καθη- γητρίας, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀνθοστόλισμα», αὐθημερόν. 
Τήν ἐν τῇ ἐν Dolapdere ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου Bilgi διοργανωθεῖσαν συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ εἰκών τῆς Τουρκίας εἰς τά ἑλληνικά μέσα ἐνημερώσεως καί ὁ ρόλος αὐτῶν εἰς τάς ἑλληνοτουρκικάς σχέσεις», αὐθημερόν.
Τήν ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Yıldız πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως μουσικῶν βιβλίων ἀπό τῆς Ὀθωμανικῆς περιόδου καί ἐντεῦθεν, ἐκ τῆς συλλογῆς τῆς Εὐγεν. κ. Gönül Paçacı, καθ' ἥν ἐξετέλεσεν  ὕμνους καί ᾄσματα ὁ Μουσικολ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.          

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τίτου Ταμπακάκη.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν κληρικῶν αὐτῆς καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομί- σαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνῳ Ἱερῷ Ναῷ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Russell Radoicich, ἐξ Η.Π.Α., μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ.  Ἰωάννου Ξανθοπούλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Montana, καί  ὁμίλου προσκυνητῶν
Τήν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Ἀρετήν Δημοσθένους, ἐκ Κύπρου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Νόρας Τεπέντελεν, ἀποφοίτου αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σουλτάναν Ἀμπατζῆ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Φέλιξ Ἀγραφιώτου, Φοιτητοῦ ἐν Ἀθήναις.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κλήμη Ντούμαβ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ματθαίου, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Hasköy Μουσείῳ Rahmi M. Koç δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa V. Koç, Γεν. Προξένου τῆς Φιλλανδίας ἐπί τιμῇ,  δεξίωσιν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας, τήν Τρίτην, 14ην Δεκεμβρίου.   
Τήν ἐν τῷ ἐν Sirkeci Μεγάρῳ «Sepetçiler Kasrı» πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Aram Kerovpyan  «Ἡ Κλασσική Ὀθωμανική Μουσική καί οἱ Ἀρμένιοι», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 12ην  Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος τῆς Σκήτης, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

                                                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ὁσιωτάτην Μοναχήν Μαγδαληνήν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει ἐκ τῆς Πόλεως κατόπιν τῆς συμπληρώσεως τῆς ἐνταῦθα διακονίας αὐτῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ole Egberg Mikkelsen, Πρέσβυν τῆς Δανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Daniel Boye Østvand, στελέχους τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Μίκοβ καί τῆς θυγατρός αὐτοῦ Στεφανίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Ἐπιστημονικόν συνεργάτην ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος,  ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Σκλάβον, Ἀστυνόμον Α', μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Σταθοπούλου, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Σ. Σαρίογλου, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Ἱστορικῶν Μελετῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Νικολαντῆ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Σταυρούλας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Τσιντζιρᾶν, Ξυλογλύπτην, ἐκ Σερρῶν, καί Ἰωάννην  Βλαχόπουλον, Ἔμπορον ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλήν Παπᾶ - Winner, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τό Συνεδριακόν Κέντρον Feshane καί παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος τῶν Ἀλεβίδων «Dünya Ehl -i Beyt» δεῖπνον (iftar), τῇ συμμετοχῇ ἄλλων θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν καί πολυπληθῶν συνδαιτυμόνων μέ ἐπί κεφαλῆς τούς Ἐξοχ. κ.κ. Hayati Yazıcı καί Faruk Çelik, Ὑπουργούς Ἐπικρατείας, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 11ης τ.μ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὑπεύθυνος διά τό Μετόχιον, ἱκανός ἀριθμός πιστῶν, καί μαθηταί ἐκ τοῦ Λυκείου Ἀλιστράτης Σερρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Κοκκίνου, Καθηγητοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς παροικίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη τῇ πανηγυριζούσῃ παροικίᾳ καί ηὐχήθη τά εἰκότα εἰς τούς προσκυνητάς. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:                               
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Νεραντζούλη, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην. Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Β. Λαιμόπουλον, φοιτητήν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς 80ῆς ἐπετείου τῶν γενεθλίων τῆς Ὁσιωτάτης μοναχῆς Μαρίνης, Ἡγουμένης τῆς ἐν Φιλλανδίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Lintula, ὑπό τῆς Ὁσιωτάτης μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τoῦ ἐν Ἀκριτοχωρίῳ Σιδηροκάστρου Ἡσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης διά Γράμματος Αὐτοῦ πρός τόν ἐν τῇ Πόλει Γενικόν Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhi διεβίβασε πρός τήν Κυβέρνησιν τῆς Χώρας αὐτοῦ τήν συμπάθειαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ  Πατριαρχείου διά τήν πλήξασαν αὐτήν καταστρεπτικήν πυρκαϊάν καί τά ἐξ αὐτῆς ἀνθρώπινα θύματα, οὗτος δέ ἀπαντητικῶς ἐξέφρασε τῷ Πατριάρχῃ εὐγνώμονας εὐχαριστίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. Ἀντιστράτηγον κ. Φράγκον Φραγκούλην, Ἀρχηγόν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (Γ.Ε.Σ.) τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γενοβέφας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Τσαρούχα, Λοχαγοῦ-Ὑπασπιστοῦ αὐτοῦ, Πολυχρόνη Τερεζάκη, Ἀντισυνταγματάρχου-Στρατιωτικοῦ ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ μετά τῶν συζύγων των. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βαΐτσην, Ὑποπτέραρχον, Διευθυντήν Κλάδου Στρατηγικής και Πολιτικής Γ.Ε.ΕΘ.Α., συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημοκρίτου Ζερβάκη, Δημητρίου Μπονώρα, Συνταγματαρχῶν, καί Νικολάου Γαλέου, Ἐπισμηναγοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Λειβαδᾶν, πρῴην Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Τύπου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Ἀθηνᾶς καί τῶν τέκνων αὐτῶν, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Σερέτη, Νευροχειρουργοῦ, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Cemal Uşak, Alaettin Kaya καί Harun Tokak, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ  τοῦ Γ' Λυκείου Ἀργυρουπόλεως Ἀθηνῶν καί τοῦ Γ'Λυκείου Μουζακίου Καρδίτσης.  Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Πακαλίδου, Δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος «Ἀγγελιοφόρος», ἐκ Θεσσαλονίκης.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κίτρους κ. Ἀγαθόνικον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Βαρνάβα Λεοντιάδου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί κ. Μαξίμου Κυρίτση, Ἡγουμένου τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, καί τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων κ. Σιλουανοῦ καί κ. Πορφυρίου ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μεταβαίνοντα πρός μετεκπαίδευσιν εἰς Ρωσσίαν. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Κλιμάκιον Βουλευτῶν ἐκ τῆς Κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (Χριστιανοδημοκράται), ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Vladimir Curgus, Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Dragan Markoviç, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἐπιστροφῇ τοῦ κ. Πρέσβεως εἰς Βελιγράδιον. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀστρακᾶν, νέον Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα Mustafa Efe, στέλεχος τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ «Müjde Fm», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Canet, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Metin Kayaçağlayan, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν.   
Ὅμιλος μαθητῶν τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἁγίου Στεφάνου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δεσποίνης Κυριακοῦ, Καθηγητρίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κοντσέτα, καί τῆς ἐγγονῆς αὐτῶν Μιράντας, ἐντεῦθεν.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «The Ritz-Carlton» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Katsuyoshi Hayashi, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰαπωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Α. Μεγαλειότητος, τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Ἰαπωνίας, τήν Τετάρτην, 8ην Δεκεμβρίου.                               

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρέστη εἰς τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως Ἀρμενίων Ἀρχιτεκτόνων τῆς Πόλεως, ἐν τῷ ἐν Karaköy Μουσείῳ συγχρόνου τέχνης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 8ης τ.μ. .

*  *  *

Ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος τῆς «Δημοκρατικῆς Συμμαχίας» πρῴην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 7ην Δεκεμβρίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος τοῦ νέου Κινήματος «Δημοκρατική Συμμαχία», πρῴην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέψατο τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευομένη ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Μπουρδάρα, πρ. Ὑπουργοῦ, καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτῆς. Ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Αὐτῆς Ἐξοχότητος, εἰς τήν ὁποίαν ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί. Κατά τήν συνάντησιν παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Joseph Maila, ἐπικεφαλῆς τῆς Διευθύνσεως «Prospective»  (Μελέτη προοπτικῶν) τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως τῆς Χώρας κ. Bernard Emie, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Herve Magro, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, Bruno Aubert, David Behar, συνεργατῶν τῆς Α. Ἐξοχότητος, καί Julien Bouchard, Συμβούλου παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Γαλλίας. 
Τούς Ἐξοχ. κ.κ.  Ἰωάννην Καννήν καί Claude Guimond, Βουλευτάς, ἐκ Καναδᾶ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Μελόπουλον, Σκηνοθέτην, καί τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Θεοδωρίδου, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 5ην Δεκεμβρίου. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί ἐκ Κύπρου καί πιστοί ἐντεῦθεν.Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής, καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 6ην ἰδίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ Ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυροῦ Νικολάου, τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου  Ἀνέων κυροῦ Νικολάου, διατελέσαντος Καθηγητοῦ Αὐτοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ καί Ποιμενάρχου Του ἐν Ἴμβρῳ, καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ προσώπων.

Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ νάρθηκι τοῦ Ναοῦ, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου ‒ Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Κριάρην. Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μπουένος Ἄϊρες, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δανιήλ Diaz καί Marciano Schaeffer, Φοιτητῶν Θεολογίας ἐν Θεσσαλονίκῃ. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Στυλιανόν Κυμπαρίδην, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Στεργίου Μπάπκα καί Σπυρίδωνος Μαργαρίτη, συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον - Φωτογράφον, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 4ης Δεκεμβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τῆς Β' τάξεως τοῦ Α' Γενικοῦ Λυκείου Ναυπάκτου «Ἀγέλαος ὁ Ναυπάκτιος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πολιτοπούλου, Θεολόγου, καί ἐκ τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Καλαμαριᾶς Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πετροπούλου, πρός οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους, καί
β) τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 5ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Illinois Κολλεγίου North Central, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Παρασκευᾶ Χαμάλη, Καθηγητοῦ, ὅμιλος Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Κορωπίου Ἀττικῆς, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Σκακιστικῆς Ἀκαδημίας Χανίων, ἡ παιδική χορῳδία τοῦ Δήμου Ἀλεξανδρείας Νομοῦ Ἠμαθίας, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί, πρός οὕς ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς πατρικῶς εἰς τούς ἑορτάζοντας.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ  Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Μπίρδαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Ἀντωνίου καί Γερασίμου, ἐκ τῆς ἐν Βεροίᾳ Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου «Παναγία Δοβρᾶ».
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, καί  τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νι- κόλαον Μπάνοβιτς, ἐκ τῶν ἱερέων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ναυκράτιον Φουρουντζόγλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. 
Τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Κόκλα, Γεν. Γραμματέα Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τῆς συνοδείας αὐτῆς.
Tόν Ἐξοχ. κ. Gordan Bakota, Πρέσβυν τῆς Κροατίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰγνάτιον Καϊτετζίδην, Δήμαρχον Πανοράματος Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον,  Καθηγητήν- Διευθυντήν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχης Παΐζη, ἐξ Ἀθηνῶν.
9μελῆ ὅμιλον κυριῶν-μελῶν τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς ἐν Μπρούκλυν Νέας Ὑόρκης ἐνορίας Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Ψαρᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Β. Μπαζίναν, Στέλεχος τοῦ Ο.Η.Ε., ἐκ Βιέννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Michel Deschamps, Δικηγόρον, ἐκ Μόντρεαλ. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀνδρέαν Μορφιάδην καί Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, Ὑπαλλήλους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Λιάζε, Νικόλαον Σῶτον καί Νικόλαον Σενκοποπόφσκη, Κλητῆρας αὐτῶν, τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Σαρρῆ-Ναούμ, τάς Ἐλλογ. δίδας Ἄνναν-Εὐφροσύνην Ψαροπούλου καί Αἰκατερίναν Καγιάντελεν, ἁπάσας Ἐκπαιδευτικούς, ὡς καί τήν Εὐγεν. δίδα Αἰκατερίναν Ἀθανασιάδου, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀγάπην Παπαδοπούλου, Νηπιαγωγόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Ἀλμπάνη, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Χρόνη Ἀηδονίδου, Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τήν Δευτέραν, 29ην Νοεμβρίου. 
Τήν ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τοῦ Σωματείου Ἐρασιτεχνῶν Φωτογράφων καί Κινηματογραφιστῶν τῆς Πόλεως πραγματο- ποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως φωτογραφιῶν, τήν Τρίτην, 30ήν Νοεμβρίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Ἀγάχαμαμ ἕδρᾳ τοῦ  Τάγματος «Petites Soeurs de Jesus» τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτοῦ Charles de Fouceau, τήν Τετάρτην, 1ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swissôtel-The Bosphorus» δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ştefana Greavu, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Πέμπτην, 2αν ἰδίου.
Τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Grand Cevahir Φεστιβάλ Ἀναπήρων(Engelli Festivali), τήν Παρασκευήν, 3ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς νεανικῆς χορῳδίας τοῦ Δήμου Ἀλεξανδρείας Ἠμαθίας ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Θεοδωρίδου, τό Σάββατον, 4ην ἰδίου.          

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Σωκράτης Ξυνίδης, Ὑπουργός Ἀναπληρωτής Περιφερειακῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Παρασκευήν, 3ην Δεκεμβρίου, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ.κ. Βαρθολομαῖον, ὁ Ἐξοχ. κ. Σωκράτης Ξυνίδης, Ὑπουργός Ἀναπληρωτής Περιφερειακῆς Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.   

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ᾧτινι συνεχάρη ἀδελφικῶς ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας αὐτοῦ, εὐχηθείς αὐτῷ ὑγείαν καί μακρότητα εὐλογημένων ἡμερῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίνου Τσίλη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Κτιστάκην, Νομικόν-Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cem Sofuoğlu, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν, οἵτινες καί ἐπέδωκαν εἰς Αὐτόν τόν τίτλον ἰδιοκτησίας τοῦ ἐν Πριγκήπῳ Ὀρφανοτροφείου ἐπ'ὀνόματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

*  *  *