Patriarchal News Bulletin

Δεκέμβριος 2012

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, 30ῆς Δεκεμβρίου, μετά τό τέλος τῆς ὁποίας ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν κατά τήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις πραγματοποιηθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ὡμίλησε πρός αὐτούς ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ οἱ μαθηταί ἐξετέλεσαν ἑόρτιον πρόγραμμα. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Ἀμβροσίου Χοροζίδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐσέβιον Σπουργίτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Behnam Sony, ἐξ Ἰράκ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Katif Araz, Ἀντιπροέδρου τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Neriman, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήριά των ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῶν υἱῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Θεοδώρου καί Ἐμμανουήλ, Φοιτητῶν. 
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ  Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Νταραβάνογλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Νικόλαον Ματθιουδάκην, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Γεωργίου, Πρέσβεως ἐ.τ., τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Μαρίας, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου, πρός τόν ὁποῖον ὁ Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν διά τό περιοδικόν τοῦ σχολείου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης.  
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Καρακάσην, Βασίλειον Ἰορδάνογλου, Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν, καί Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Καισαρίδου, Καθηγήτριαν Ἀγγλικῶν, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παπαηλιού καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας Εὐγενίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πάριν Μαΐν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς Εὐγεν.  μνηστῆς αὐτοῦ Λόρι.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, ἐκ Κερκύρας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν Κωνσταντίου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet K. Ünal, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ξανθήν Μόρφη, μετά τῶν γονέων αὐτῆς, ἐξ Ἑλλάδος.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Σπυρίδωνος Ἀσπιώτου καί Χριστίνης Ἀμανατοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῶ Ναῷ, τήν Παρασκευήν, 28ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 27ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ εἰκοστῇ τρίτῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν,  ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Θεοχάρην Λαλάκον, ἐκ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτοῦ καί τῇ μεταθέσει του εἰς Σκόπια. 
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Βασίλειον Κυρόπουλον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Σοφίας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀτέσογλου,  Πρόεδρον τοῦ  Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, μετά μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου τοῦ ἐπί θύραις ἔτους 2013.

Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τό Δ. Σ. τῆς  Φιλοπτώχου ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Τριανταφυλλιᾶς Κάφτογλου-Παναγιωτίδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πουσκιούλογλου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης καί τῶν θυγατρίων αὐτῶν Τριανταφυλλιᾶς καί Ἀναστασίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Μαρούσην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nami Araz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayten καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Sinem, ἐκ Καππαδοκίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Λαμπράκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Καραγκιοζοπούλου, Δικηγόρους, ἐκ Πειραιῶς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. Λυκειαρχῶν κυρίας Δεσποίνης Φιλίππου καί κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, ἐνῷ τό Ὀργανικόν Σύνολον καί ἡ χορῳδία διδασκομένων μαθητῶν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, ἔψαλε παραδοσιακά κάλαντα. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς καί νέους, τοῖς ὡμίλησε περί χριστιανικῆς ἀλληλεγύης καί ηὐχήθη αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Göztepe Νοσοκομείῳ Medical Park τήν ἐν αὐτῷ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Γιαννακοπούλου, ἐξ Αἰγίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ρωμανόν Κενανίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Σάββα, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χαριτίνης, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Γενεσίου Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, καί ὁμίλου φίλων καί οἰκείων αὐτῶν.   
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Θεόφιλον Παντοκρατορινόν, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας- Ἰατρόν, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, ἐκ Πρεβέζης.
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Καλλιόπην Σκηνίτη καί Ἐρμιόνην- Ξένην Φύλλα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Abzianidze, ἐκ Μόσχας, Josep Topuridze, ἐκ Γεωργίας, καί Uğur Yıldırım, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον καί Ἀθανάσιον Κουτσιανάν καί τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Πατέρα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Πανωτόπουλον καί Γεώργιον Κτενιαδάκην, Ὀδοντοτεχνίτην, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Καραχρήστου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
α) οἱ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin,
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan,καί
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Marmara διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας τελετήν  ἀπονομῆς βραβείων, τήν Τρίτην, 25ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 24ης Δεκεμβρίου, ἤκουσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τά πατροπαράδοτα κάλαντα τῶν Χριστουγέννων ὑπό ὁμίλων νέων τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη, καί ὑπό μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. Λυκειαρχῶν κυρίας Δεσποίνης Φιλίππου καί κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, ἐνῷ τό Ὀργανικόν Σύνολον καί ἡ χορῳδία διδασκομένων μαθητῶν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, ἔψαλε παραδοσιακά κάλαντα. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη πατρικῶς τούς μαθητάς καί νέους, τοῖς ὡμίλησε περί Πατριαρχικῆς ἀλληλεγύης καί ηὐχήθη αὐτοῖς ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων ἐπεσκέφθη ἐν τῷ ἐν Göztepe Νοσοκομείῳ Medical Park τήν ἐν αὐτῷ νοσηλευομένην Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Γιαννακοπούλου, ἐξ Αἰγίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος καί τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Λωξάνδρας Δημοπούλου, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ρωμανόν Κενανίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Σάββα, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Ὁσιωτ. Μοναχῆς Χαριτίνης, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Γενεσίου Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, καί ὁμίλου φίλων καί οἰκείων αὐτῶν.   
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Θεόφιλον Παντοκρατορινόν, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Ἄρχοντα Ὀστιάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἰατρόν, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, ἐκ Πρεβέζης.
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Καλλιόπην Σκηνίτη καί Ἐρμιόνην-Ξένην Φύλλα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Abzianidze, ἐκ Μόσχας, Josep Topuridze, ἐκ Γεωργίας, καί Uğur Yıldırım, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον καί Ἀθανάσιον Κουτσιανάν καί τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Πατέρα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Πανωτόπουλον καί Γεώργιον Κτενιαδάκην, Ὀδοντοτεχνίτην, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Καραχρήστου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπεσκέψαντο τό ἀπόγευμα τῶν Χριστουγένων:
α) οἱ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Tarlabaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν τόν Σεβ. Μητροπολίτην αὐτῶν κ. Yusuf Çetin,
β) ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν τόν Αἰδεσιμ. κ. François Yakan,καί
γ) ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν τόν Χωρεπίσκοπον αὐτῶν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, καί διεβίβασαν αὐτοῖς τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Marmara διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας τελετήν  ἀπονομῆς βραβείων, τήν Τρίτην, 25ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας  Δεκεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 23ης ἰδίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν προσφάτως χειροτονηθέντα Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, νέον Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν Θεοδότης καί Θεοβρύτης, ἐκ τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀγγελικῆς Στάθη.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρῆστον Τσάκαλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαγδαληνῆς. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐξοχ. Βουλευτήν κ. Ἀναστάσιον Νεράντζην, Γενικόν Γραμματέα τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μυγδάλην, Σύμβουλον αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν-Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ ἐν Γενεύῃ Ὀργανισμῷ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.          Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Victor Tvircun, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίκαν Λαγοσπύρη καί Σεβαστήν Ντούρλαρη, ἐκ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἰμβρίων, πρός ἐπίδοσιν τοῦ ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Öztürk, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Filiz, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Μπροῦχιν, φοιτητήν ἐν Ἰταλίᾳ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Canan Keskin, Ἀστυνομικόν, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Eleanor Beavan καί Breanna Whibe, ἐξ Αὐστραλίας.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Πεύκων Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Ἀγγελάκη.
Τήν Εὐγεν. κ. Dilek Türker, Ἠθοποιόν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἐκμεκτσίογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σῶζον, νέον νεωκόρον τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λυκοῦργον Παπαγιαννόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Charles Tricon καί Samer Khoury, Ἐπιχειρηματίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Κορίναν Γραφανάκη, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Σαμωνᾶ, ἐκ Λονδίνου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ Çırağan διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Faisal Mohamed Alharmi, Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Προξένου τοῦ Κατάρ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν ἐπί τῆ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, τήν Τετάρτην, 19ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐπίσημον ἔναρξιν τῶν συνδιοργανουμένων ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu, τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ καί τῶν Πανεπιστημίων Galatasaray καί Mimar Sinan, ἐκδηλώσεων μνήμης τοῦ Σουλτάνου Beyazıt II, ἐπί τῇ συμπληρώσει 500 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Λυκείῳ Galatasaray, αὐθημερόν.
Τάς ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ ναῷ τῆς Θεοτόκου διοργανωθείσας ἐκθέσεις ζωγραφικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Tatyana Çeliktop καί φωτογραφίας τοῦ Ἐντιμ. Ara Güler, τό Σάββατον, 22αν ἰδίου.   
Τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Pınar Türegün, ἐκ τοῦ ἐν Zincirlikuyu τεμένους, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 18ην Δεκεμβρίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θωμᾶ Συνοδινοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, ἐντεῦθεν,  ὑποβαλόντα τό πόνημα αὐτοῦ περί τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου. 
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Νικολέταν Σαμανίδου καί Μαρίαν Κοτζαμάνη, Ἐκπαιδευτικούς, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐλλογ. κ. İshak Özdemir, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Zafer Polat καί Arman Togaç, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης Δεκεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Ὀργανικοῦ Συνόλου  Μουσικοφίλων Πέραν, ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, μετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε πρός ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τασκένδης τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὡς καί πρός ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ ΕΠΑΛ Παλαμᾶ Καρδίτσης καί ἐκ τοῦ Λυκείου Προβατᾶ Σερρῶν.   

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Προπατόρων, 16ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος,  ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, ὁ Ἐξοχ. κ. Vladimir Ivanovskiy, Πρέσβυς τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Λυκείου Βελεστίνου, τῶν 2ου καί 5ου  Γενικῶν Λυκείων Λαρίσης, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίων καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος καί ὁ Πατριάρχης, ἐπηκολούθησε δέ δεξίωσις καί μουσικόν πρόγραμμα.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τασκένδης κ. Βικέντιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Kamensky καί Alapaevsky κ. Σεργίου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἀγαθάγγελον Σῖσκον, νέον Ἐφημέριον τῆς Κοινότητος Νεο- χωρίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ χειροτονίᾳ αὐτοῦ εἰς Πρεσβύτερον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, Διευθυντήν  τοῦ Τμήματος τῶν ἐξωτερικῶν ἐκκλησιαστικῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Stefan Igumnov, τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Νικολάου Μπαλασώφ καί Vsevolod Chaplin, Στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Δημητρίου Safonov, τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Vladimir Ivanovskiy καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου, καί Alexander Jersov.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μου- σικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Ναῷ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελον, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Στέφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἀγγλικανόν Ἐπίσκοπον Γιβλατάρ κ. Geoffrey Rowell, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Meurig Williams. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Sergio Mainoldi, ἐξ Ἰταλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Mariangela. 
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόλαον Διονυσιάτην, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Κανταϊφάκη, ἐκ Σητείας Κρήτης, τῆς Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Λαζίδου, Συντηρητρίας Ἔργων Τέχνης-Ὑπευθύνου τοῦ Τμήματος συντηρήσεως τοῦ Μουσείου Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βενιζέλου Γαβριλάκη καί Παντελεήμονος Ἀμπουκέλη, Συντηρητῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Λουκάκην, νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Ζησίμου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει.   
Τήν Ἐλλογ. κ. Aslı Bilge, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Yeditepe. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Λιάζε, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀβραάμ Κατραντζῆν, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Osman Kavala καί Cem Mansur , Ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Serap Tuncer, Διευθύντριαν τοῦ ἐν Βαλατᾶ ὑποκαταστήματος τῆς Tραπέζης Garanti, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Nafiz Karadere καί κ. Tamer Çürüksü, Στελέχη τῆς ὡς ἄνω Τραπέζης.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ταλιαδοῦρον, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐντεῦθεν.       

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Bahçelievler ξενοδοχείῳ Polat Renaissance πραγμα- τοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 17 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἱδρύματος Cem, τήν Παρασκευήν, 14ην Δεκεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, χριστουγεννιάτικην συναυλίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15ης ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τῶν Ὁμογενειακῶν Λυκείων τῆς Πόλης παρουσίασιν τοῦ βιβλίου περί τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Νικολάου-Γενναδίου Μαυράκη, μέ τίτλον: «ὁ Δάσκαλος τῆς Πόλης», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Ἀντωνίου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Παπαδοπούλου περί τῆς βιογραφίας τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις αἰθούσῃ τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς, τήν Τετάρτην, 12ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Κούρκουλας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος,
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15ης Δεκεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Κούρκουλας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, εὑρισκόμενος  εἰς τήν Πόλιν ἵνα συμμετάσχῃ εἰς διοργανούμενον Συνέδριον τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί, ἀφοῦ συμπροσηυχήθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν,  ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Τόν κ. Ὑφυπουργόν  συνώδευον οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης,νέος Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί ὁ Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος ἐνταῦθα, ὡς καί συνεργάται τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 12ης Δεκεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γαλλίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντη-θείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 8ης Δεκεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 9ης ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Ρωσσίας.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο:
Ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Καραθανάση, Ἄρχοντος Διερμηνέως τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ.
Μέλη ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ὁμίλου μουσικοφίλων «Βυζαντινόν Ἀναλόγιον Καλαμαριᾶς», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Μουσικολ. κ. Μιχαήλ Πετροπούλου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Προδρόμου Θανάσογλου, Ἄρχοντος Μυρεψοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν Παρασκευήν, 7ην Δεκεμβρίου.
Τό ἀπό κοινοῦ διοργανωθέν ὑπό τοῦ Βήματος Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου (Kültürlerarası Diyalog Platformu) καί τοῦ Πανεπιστημίου Fatih συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ Πρακτική τῆς συνυπάρξεως εἰς τόν Ἰσλαμικόν Πολιτισμόν καί αἱ σύχρονοι ἑρμηνεῖαι», ἐν τῷ ἐν Büyükçekmece Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν 1ην διεθνῆ ἔκθεσιν μπιενάλε, αὐθημερόν.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Organik Holding συναυλίαν μουσικῆς, ἐν τῷ ἐν Haliç Συνεδριακῷ Κέντρῳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 8ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Γαλλίαν 

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 7ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε διά πτήσεως τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν εἰς Νίκαιαν Γαλλίας, ἐκεῖθεν δέ θά μεταβῇ εἰς Κάννας ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τό ὑπό τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν Σχέσεων (IFRI) συγκληθησόμενον 5ον  συνέδριον «5th  WORLD POLICY CONFERENCE».

Τό Σάββατον, 8ην ἰδίου, θά ἐπισκεφθῇ τήν ἑλληνικήν παροικίαν Κυανῆς Ἀκτῆς-Μονακό. Εἰς τό Πριγκηπᾶτον θά παραλάβῃ παρά τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου ναόν τιθέμενον εἰς τήν διάθεσιν τῶν Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς διά τάς λειτουργικάς ἀνάγκας αὐτῶν.

Τήν Κυριακήν, 9ην τ.μ., θά μεταβῇ εἰς Βυρητόν, ἔνθα θά προστῇ τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κυροῦ Ἰγνατίου, ἐκεῖθεν δέ θά μεταβῇ εἰς Παρισίους, ὅπου, κατά τήν τριήμερον παραμονήν Αὐτοῦ, θά συναντηθῇ μετά τῶν Ἐξοχ. κ. κ. François Hollande, Προέδρου τῆς Γαλλίας, Jean-Marc Ayrault, Πρωθυπουργοῦ αὐτῆς, Ὑπουργῶν καί ἄλλων ἐπισήμων.       

Τόν Παναγιώτατον συνοδεύουν οἱ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας καί Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων καί ὁ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶς, Ἀρχικλητήρ Αὐτοῦ. Εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν θά προστεθῇ ἐν Γαλλίᾳ πλήν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας. Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 5ην Δεκεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ  Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Μουσικολ. κ. Πρόεδρος καί ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου,  ἀπένειμον τιμητικήν πλακέτταν καί δίπλωμα εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον-Φωτογράφον, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος ἀπένειμεν εἰς αὐτόν τόν σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καί τιμητικόν πιττάκιον διά τήν ἐν πιστότητι καί ἀφοσιώσει προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν, εὐχηθείς αὐτῷ πατρικῶς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κυροῦ Ἰγνατίου Δ'.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ,
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 6ην ἰδίου.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Καζακστάν, τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν Φιλιππουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Arnaudov, καί ἐκ Χαλκιδικῆς, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας κυροῦ Νικολάου καί Ἀντιοχείας κυροῦ Ἰγνατίου, τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Ἀνέων κυροῦ Νικολάου, διατελέσαντος Καθηγητοῦ Αὐτοῦ ἐν τῷ Ζωγραφείῳ καί Ποιμενάρχου Του ἐν Ἴμβρῳ, καί Ἀδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ὡς καί τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἐν Ἀμερικῇ Ἐπισκόπου Ἀμορίου κυροῦ Ἰωάννου.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ νάρθηκι τοῦ Ναοῦ, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης καί οἱ ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Μητροπολῖται, ἀνταποκρινόμενοι εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ Προξενικῇ κατοικίᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σεβσεβμέ, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Καλαμάρην, Πρόεδρον τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. καί τῆς Κοινότητος Ξυλοπόρτης, Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον-Φωτογράφον, Νικόλαον Σῶτον, Νικόλαον Σενκοποπόφσκη, Κλητῆρας τῶν Πατριαρχείων, καί Νικόλαον Κιλίντς, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Henri Vantieghem, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐν τῇ Πόλει.   
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Nadareişvili, Ἀκαδημαϊκόν-Καθηγητήν Ἰατρικῆς, ἐκ Τιφλίδος, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού καί τῆς Εὐγεν. κ. İnga Gogiaşvili, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Korkut, Ἀντιπρόεδρον τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ  Συνδέσμου Ρωσσικοῦ Πολιτισμοῦ.   
Ὅμιλον Ἑλλήνων ἐγκατασταθέντων ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Β. Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Α. Χαραλαμπίδου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Laurent Bili, Πρέσβυν τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hervé  Magro, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐξοχ. Δρα κ. János Hóvári, Πρέσβυν τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Gergely Pröhle, Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας, καί Ἐντιμ. κ. Τibor Halmai, Γραμματέως αὐτοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Mónika Horváth, Προξένου ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Γεώργιον-Σπυρίδωνα Μάμαλον, Σύμβουλον Τύπου τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας. 
Τήν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Elif Çepni, Πρύτανιν τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Doğuş. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Silvére Lang, Φωτογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Anny-Thérèse Koebel, ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος «Chemin Neuf», ἐκ Γερμανίας, πρός οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Stefana Greavu, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν,  ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Divan τήν Τετάρτην, 5ην Δεκεμβρίου.

*  *  *