Ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἱλαρίωνος (29/01/2005)

Tό Σάββατον 29ην τ. μ., ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, συμπροσευχομένου ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἡ εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἱλαρίωνος, βοηθοῦ παρά τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας.

Ἡ χειροτονία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Ἐπιφανίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί Ἀρχιεπισκόπου Σκοπέλου κ. Παγκρατίου.

Κατά τήν ὡς ἄνω Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου, Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ὁ Ἐντιμ. Mykola M. Kyrychenko, Γενικός Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ νεοχειροτονηθείς Ἐπίσκοπος ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον, δεχθείς τά συγχαρητήρια αὐτοῦ.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Ἐπιφάνιος παρουσίασε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι τόν ὑπ᾿  αὐτοῦ χειροτονηθέντα νέον Ἐπίσκοπον, ὅστις ηὐχαρίστησεν εὐγνωμόνως τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον, διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, ὡμίλησεν ἐπίσης ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Σκοπέλου κ. Παγκράτιος, πνευματικός πατήρ τοῦ νέου Ἱεράρχου, ἀντεφώνησε δέ ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς τήν ἀπό Θεοῦ ἱκάνωσιν εἰς τόν νέον Ἐπίσκοπον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐν τῇ ἥν ἀναλαμβάνει διακονίᾳ ἐν Πορτογαλίᾳ.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐπίσημον ἄριστον.