Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,

Ἐντιμότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἀρχοντες,

Ἐλλογιμώτατοι ἐκπαιδευτικοί,

Φίλοι μαθηταί καί μαθήτριαι,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

         Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν «λαμπρῶν θεολόγων», τῶν «οἰκουμενικῶν διδασκάλων» καί «Προστατῶν τῶν Γραμμάτων», μᾶς δίδει καί πάλιν τήν εὐκαιρίαν ἐπιστροφῆς εἰς τάς πνευματικάς ρίζας τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν Γένους, διά νά ἀνακαινισθῶμεν καί νά ἀντλήσωμεν δύναμιν διά τήν ἔνθεον μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ καί διά τήν πορείαν μας ἐν τῇ ἱστορίᾳ.

         Ἡ μελέτη τῶν βαθυστοχάστων ἔργων τοῦ «οὐρανοφάντορος» καί «ὑψινόου» Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τοῦ, μετά τόν Ἰωάννην τόν Θεολόγον, «δευτέρου Θεολόγου» καί «δευτέρου Ἐπιστηθίου», τοῦ «θερμοτάτου ὑπερμάχου τῆς Τριάδος» Γρηγορίου, καί τοῦ θεορρήμονος ἀριστέως τῆς εὐσεβείας καί «προφήτου τῆς φιλανθρωπίας» Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μᾶς ἀποκαλύπτει ἀνεκτιμήτους ἀληθείας. Ὅσον ἐμβαθύνομεν εἰς αὐτά, ἀνακαλύπτομεν κοιτάσματα σοφίας πολυτιμότατα καί νοήματα ὑψηλά. Εἰς τούς τρεῖς θεοφθόγγους «θεράποντας τῆς Τριάδος» δέν συναντῶμεν μίαν θεολογίαν ἀποκομμένην ἀπό τήν ζωήν, ἀλλά θεολογικόν στοχασμόν ἐν διαλόγῳ μέ τήν ἑλληνικήν φιλοσοφίαν, ἀπάντησιν, ἐπί τῇ βάσει τῆς βιωμένης Ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τάς προκλήσεις τῶν καιρῶν. Ἡ συνάντησις μέ τήν ἑλληνικήν σκέψιν δέν ὡδήγησεν εἰς «ἐξελληνισμόν τοῦ Χριστιανισμοῦ», ὅπως ὑπεστήριξαν δυτικοί κριτικοί τῆς Πατερικῆς θεολογίας, ἀλλά εἰς τόν λεγόμενον «ἐκχριστιανισμόν» ἤ τόν «ἐκκλησιασμόν» τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἰς τό «καινοτομεῖν τά ὀνόματα», δηλαδή τήν μετατροπήν φιλοσοφικῶν κατηγοριῶν εἰς ὄχημα ἐκφράσεως τῆς ἐκκλησιαστικής ἐμπειρίας καί διδασκαλίας. Ὄντως, ἐντυπωσιάζει ἡ εὐρύτης τοῦ πνεύματος, ἡ σοφία καί τό διανοητικόν σφρῖγος τῶν Πατέρων. Μᾶς διδάσκουν ὅτι ὁ χριστιανός ὄχι μόνον δύναται, ἀλλά ὅτι καί ὀφείλει νά ἀγαπᾷ τήν παιδείαν, τήν φιλοσοφίαν, τήν τέχνην, τόν πολιτισμόν.

         Εἰς τήν σημερινήν Ἑορτήν τῶν Γραμμάτων, ἐπιθυμοῦμεν νά ἀναφερθῶμεν εἰς τήν σημασίαν τῆς πνευματικῆς παρακαταθήκης τῶν τριῶν μεγάλων σοφῶν Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας διά τήν παιδείαν. Πῶς θά ἐγκεντρίσωμεν τήν ἀλήθειαν τῆς κατά Χριστόν ζωῆς εἰς τήν παιδείαν, ἡ ὁποία σήμερον εὑρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ τόν πλουρα-λισμόν καί τήν σύγχυσιν τῶν ἀξιῶν, μέ τόν ἀτομοκεντρισμόν καί τόν εὐδαιμονισμόν, μέ τήν βαθεῖαν ἀλλαγήν τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί μέ τήν κυριαρχίαν τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί τῆς λογικῆς των;

         Ἐλέχθη προσφυῶς ὅτι ἡ διαπαιδαγώγησις τῆς νέας γενεᾶς ἀποτελεῖ ἕν ἐκ τῶν δυσκολωτέρων προβλημάτων διά τήν ἀνθρωπότητα. Διότι δέν εἶναι ἁπλῶς μετάδοσις πληροφοριῶν καί γνώσεων, ἀλλά ἀνθρωποποιΐα, μόρφωσις, «θεραπεία τῆς ψυχῆς», ἀγωγή ἀξιῶν, καί προϋποθέτει συμπόρευσιν τῶν παιδαγωγούντων καί τῶν παιδαγωγουμένων, κατάλληλον κοινωνικόν καί ἐπικοινωνιακόν περιβάλλον, ἀλληλεγγύην τῶν γενεῶν καί πνεῦμα προσφορᾶς. Ὁ ἀνθρωπος εἶναι μορφώσιμος, ἀλλά δέν εἶναι εὐάγωγος πρός ἀρετήν.

         Πάντοτε ἡ παιδεία θέτει ὑψηλάς ἀπαιτήσεις εἰς τόν διδάσκαλον καί τόν μαθητήν. Ὁ αὐθεντικός διδάσκαλος ἀπευθύνεται εἰς τόν νοῦν καί τήν καρδίαν τῶν μαθητῶν του. Διδάσκει μέ τό παράδειγμά του, μορφώνει μέ τήν ἰδικήν του ἀνθρωπιάν. Ἀφιερωμένος ὁλοκληρωτικῶς εἰς τήν ἀποστολήν του, ἀξιολογεῖ πρόσωπα καί γεγονότα μέ κριτήριον, ἐάν αὐτά λειτουργοῦν ἤ ὄχι ὑπέρ τοῦ μαθητοῦ. Διά τόν λόγον αὐτόν ἐνδιαφέρεται διά τήν κοινωνικήν καί ἐκπαιδευτικήν πραγματικότητα, διά τήν παιδαγωγικήν θεωρίαν καί πρᾶξιν, διά τήν μελέτην τῆς ψυχικῆς, συναισθηματικῆς, νοητικῆς καί θρησκευτικῆς ἀναπτύξεως τῶν παίδων, διά τάς ἀπειλάς καί τάς θετικάς προοπτικάς διά τήν παιδικήν ἡλικίαν εἰς τήν ἐποχήν μας. Μόνον τότε δύναται νά λειτουργήσῃ ὡς ὁ μῖτος τῆς Ἀριάδνης, βοηθῶν τούς νέους νά ἐξέλθουν ἀπό τούς συγχρόνους λαβυρίνθους. Σήμερον ἡ ἀγωγή κατέστη ὄντως πολυπλοκωτέρα, ἀλλά ἐμφανεστέρα προβάλλει καί ἡ καιρία συμβολή της εἰς τόν ἀξιολογικόν προσανατολισμόν τῆς νεότητος. «Τό νά δώσῃς ἀγωγή ἀπαιτεῖ ἀγάπη, τέχνη καί κόπο», σημειώνεται εἰς τό ἐξαίρετον κείμενον «Τό Ἅγιον Ὄρος καί ἡ Παιδεία τοῦ Γένους μας».

         Ὁ μαθητής, ἀπό τήν πλευράν του, ὀφείλει νά ἀναπτύξῃ πνεῦμα μαθητείας, νά ἀναγνωρίζῃ καί νά σέβεται τόν παιδευτικόν ρόλον καί τόν μόχθον τοῦ διδασκάλου. Ἡ παιδική ἡλικία εἶναι ἡ φάσις τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, κατά τήν ὁποίαν εἶναι δυνατόν νά ἀσκηθῇ ἀποτελεσματικόν ἔργον ἀγωγῆς καί παιδείας, καί ἡ ὁποία πρέπει νά προστατευθῇ ἀπό τούς συγχρόνους κινδύνους συρρικνώσεώς της, ὡς ἐπακόλουθον τῆς λεγομένης «ὀπτικῆς ἐπαναστάσεως», τῆς ὑποταγῆς ὅλων τῶν τομέων τῆς ζωῆς εἰς τήν τεχνολογίαν καί τήν «πληροφορίαν», ἀλλά καί λόγῳ τῶν ραγδαίως μεταβαλλομένων κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν συνθηκῶν, αἱ ὁποῖαι καθιστοῦν ἀναπόφευκτον τήν μετοχήν τῶν παιδίων εἰς τόν, πλήρη διασπάσεων, κόσμον τῶν ἐνηλίκων.

Τό στῖγμα τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ εἶναι ὁ ἑαυτοκεντρισμός, ὁ ὁποῖος ἐπηρεάζει ἐντόνως καί τήν ταυτότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ὁ ἑαυτοκεντρικός ἄνθρωπος μετατρέπει τά πάντα εἰς μέσον τῆς αὐτοπραγματώσεώς του. Ἐπαναστατεῖ ἐναντίον κάθε περιορισμοῦ. Ἀποκαλεῖ τήν δέσμευσιν καί τό καθῆκον ἑτερονομίαν καί ὑποτέλειαν, τήν θρησκείαν ἀλλοτρίωσιν, τήν ἀγάπην ἀδυναμίαν, τήν ἠθικήν καταπίεσιν, ὑποτιμᾷ τόν μόχθον, τήν πειθαρχίαν, ἀναζητεῖ πάντοτε τήν εὔκολον λύσιν. Ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀγόνου ὑποταγῆς εἰς τόν ἑαυτόν μας ἠκούετο, καί ἠχεῖ καί σήμερον, τό Εὐαγγέλιον τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας, τό ὁποῖον εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς κατανοήσεως τῆς παιδείας ἐκ μέρους τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Αὐτή ἡ θεώρησις τῆς ἀγωγῆς καί τῆς παιδείας συγκροτεῖ μίαν πρότασιν πρός τούς συγχρόνους νέους, «ὅπως ἄν ἐκ τῶν χριστιανικῶν ὠφελοῖντο λόγων».

         Ἡ ἔνθεος παιδεία δέν μᾶς ὑποδουλώνει εἰς τόν ἑαυτόν μας καί εἰς τά ἀτομικά δικαιώματά μας, ἀφοῦ ἡ ἀληθής ἐλευθερία ταυτίζεται μέ τήν ἔξοδον ἀπό τήν εἱρκτήν τοῦ ἀτομισμοῦ. Ὀρθῶς ἐλέχθη ὅτι ἡ θύρα τῆς ἐλευθερίας ἀνοίγει μόνον πρός τά ἔξω. Ἡ πεῖρα αἰώνων μέ τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν καλύπτεται ὑπαρξιακῶς οὔτε ἀπό τήν ἱκανοποίησιν τῶν ἀναγκῶν του, οὔτε μέ τήν συνεχῆ ἐνασχόλησιν μέ τόν ἑαυτόν του, ἀλλά ὅτι ἐπιθυμεῖ νά ἀφιερωθῇ εἰς ἕνα σκοπόν πέραν τοῦ ἑαυτοῦ, νά πραγματώσῃ ὑπερατομικάς ἀξίας, νά ἔχῃ κοινωνικήν προσφοράν, νά μοιράζεται τήν ζωήν.

         Αὐτήν τήν ἀλήθειαν διασώζει τό χριστιανικόν ὅραμα τῆς παιδείας, πάντοτε ἐν ἀναφορᾷ πρός τόν τελικόν καί αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου. Ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῆς τῆς «παιδείας ἐλευθερίας», ἡ νέα γενεά θά διδάσκεται τόν λόγον τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως, φιλοθεΐαν καί φιλανθρωπίαν, φιλοκαλίαν καί εὐαισθησίαν ἀπέναντι εἰς τό θαῦμα τῆς ὑπάρξεως καί εἰς τά θαυμάσια τῆς δημιουργίας, τήν θυσιαστικήν ἀγάπην, τό μυστήριον τῆς ἁγιότητος, τό πνεῦμα τό ὁποῖον ἐκφράζει ἡ φωτεινή μεγαλοπρέπεια τῆς Ἁγια Σοφιᾶς, τά μέγιστα καί πρώτιστα τοῦ βίου τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως, τήν εὐχαριστιακήν σχέσιν μέ τήν κτίσιν, τήν ἀντίστασιν εἰς τάς συγχρόνους συρρικνώσεις τοῦ ἀνθρώπου καί εἰς τάς τάσεις, αἱ ὁποῖαι θίγουν τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, θά μάθῃ τήν ἀντίδρασιν εἰς τόν αὐτάρεσκον εὐδαιμονισμόν, εἰς τόν προμηθεϊκόν «ἀνθρωποθεόν», εἰς τό «καθελῶ μου τάς ἀποθήκας καί μείζονας οἰκοδομήσω» (Λουκ. ιβ’, 18) τοῦ συγχρόνου ἄφρονος κερδοσκοπισμοῦ.

         Πρόκειται περί ἀληθειῶν αἰωνίως ἐπικαίρων. Δέν ἔχουν ἀνάγκην ἐκσυγχρονισμοῦ ὁ Σταυρός, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰς τό διηνεκές ἡ κρίσις τῆς κρίσεώς μας, οὔτε ἡ ἀνυπέρβλητος ἀγάπη τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου, τό ἀσκητικόν φρόνημα, ἡ ταπεινοφροσύνη καί ἡ μετάνοια, τό μυστήριον τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας.

 

         Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 

         Αὐτάς τάς ἀληθείας φυλάσσομεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ σήμερον. Αὐτάς ἠγωνίσθη ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία νά ὑπερασπισθῇ καθ᾿ ὅλην τήν ἱστορικήν της πορείαν. Αὐτήν τήν κληρονομίαν τῶν Πατέρων ἡμῶν μεταβιβάζομεν εἰς τήν νέαν γενεάν, ἡ ὁποία καλεῖται, μέ τήν σειράν της, νά συνειδητοποιήσῃ τό προνόμιον νά ἀνήκῃ εἰς τήν φωτεινήν Παράδοσιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τό μέγεθος τῆς εὐθύνης της. Ὑπενθυμίζομεν μετ᾿ ἐμφάσεως καί τήν παραίνεσιν τῆς ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου πρός τούς ὀρθοδόξους νέους «νά συνειδητο ποιήσουν ὅτι εἶναι φορεῖς τῆς μακραίωνος καί εὐλογημένης παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ταυτοχρόνως δέ καί οἱ συνεχισταί αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι θά διαφυλάσσουν θαρραλέως καί θά καλλιεργοῦν μέ δυναμισμόν τάς αἰωνίους ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας διά νά δίδουν τήν ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν» (Ἐγκύκλιος, § 8). Σύμβουλοι καί ὁδηγοί τῆς νεολαίας μας θά εἶναι οἱ μέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου Θεότητος καί κήρυκες τῶν «ἐνταλμάτων» τοῦ Χριστοῦ, οἱ τιμώμενοι σήμερον Ἱεράρχαι, καί οἱ διδάσκαλοι τοῦ Γένους πάλαι τε καί ἐπ᾿ ἐσχάτων.

         Περαίνοντες τόν λόγον, δεόμεθα, ὁ Τρισάγιος Θεός, διά τῶν πρεσβειῶν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, νά εὐλογῇ καί νά ἐνισχύῃ τούς διδασκάλους καί τούς μαθητάς τῶν σχολείων μας, καί νά χαρίζῃ εἰς ὅλους σας, ἀγαπητοί παρόντες, τήν ἄνωθεν εἰρήνην καί τάς ἀπείρους, ζωοπαρόχους καί σωτηριώδεις αὐτοῦ δωρεάς.

 

         Χρόνια πολλά!.

 

 

Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατά τάς χειροτονίας τῶν Ἰωακείμ Μπίλλη καί Βοσπορίου Μαγκαφᾶ (Φανάριον, 08.10.2017).

Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ τῆς περί ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κύριε Ἰωακείμ,

Ἀνέτειλε καί διά σέ ἡ ἡμέρα τῆς ἀνόδου σου εἰς τόν β' βαθμόν τῆς ἱερωσύνης, καθώς μόλις πρό ἡμερῶν διωρίσθης ἐπί κεφαλῆς τῶν συνοδικῶν σεκρέτων, ὁμοφώνῳ ἀποφάσει τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀφοῦ ὑπηρέτησες πιστῶς καί εὐόρκως ἐπί σειράν ἐτῶν ἀπό διαφόρων θέσεων ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.

Ἀσφαλῶς, κατά τό διάστημα τοῦτο ἐδιδάχθης πολλά, καθώς τό βουλευτήριον τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας εἶναι πανεπιστήμιον, εἶναι ἀκαδημία, εἶναι ἡ περιωπή ἀπό τήν ὁποίαν βλέπει κανείς ὅλην τήν οἰκουμένην· διότι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς θά ἔχῃς ἐμπειρικῶς διαπιστώσει, ἀσχολεῖται μέ ἕνα εὐρύτατον φάσμα θεμάτων θεολογικῶν, ἐκκλησιαστικῶν, διοικητικῶν, ὁμογενειακῶν, διορθοδόξων, διαχριστιανικῶν, διαθρησκειακῶν, οἰκουμενικῶν, παγκοσμίων. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι τό κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀπό τό ὕψος τῶν λόφων τῆς τοῦ Κωνσταντίνου πόλεως θεᾶται τόν κόσμον καί τά τοῦ κόσμου, χωρίς νά εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου.

Τώρα ἀναλαμβάνεις μείζονας καί ηὐξημένας εὐθύνας, καθώς μάλιστα διαδέχεσαι ἕναν ἄξιον κατά πάντα Ἀρχιγραμματέα, τόν ἅγιον Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, καί καλεῖσαι νά ἀγωνισθῇς, ὄχι ἐντός ὡραρίων ἀλλά νυχθημερόν, διά τήν διεκπαιρέωσιν πλείστων ὅσων θεμάτων, ὑπαρχόντων καί καθημερινῶς ἐμφανιζομένων, ὑπεράνω ὅμως τῶν τρεχόντων ἐπί μέρους ζητημάτων, καλεῖσαι νά κήδεσαι τῶν δικαίων καί τῶν προνομίων τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τά ὁποῖα "οἰκουμενικοῖς καί συνοδικοῖς ψηφίσμασι" κατωχυρώθησαν καί ἰσχύουν καί λειτουργοῦν, ὄχι πρός προβολήν ἤ αὐταρέσκειαν ἀλλά πρός διακονίαν τῆς πανορθοδόξου ἑνότητος καί-πολύ εὐρύτερον- πρός διακονίαν τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου.

Μᾶς ἦλθες ἀπό τήν ποτε συμβασιλεύουσαν καί νῦν συμπρωτεύουσαν Θεσσαλονίκην ὅπου ἐσπούδασες τήν θεολογίαν καί τήν νομικήν ἐπιστήμην, καί ἔκτοτε ἔγινες Πολίτης, δηλαδή ἔγινες ὄλβιος· διότι ὁ χρησμός τοῦ Μαντείου τῶν Δελφῶν προέβλεψεν ὅτι "ὄλβιοι οἵ κείνην πόλιν ἀνέρες οἰκήσουσιν". Πόσῳ μᾶλλον οἱ κληθέντες νά διακονήσουν, ὡς ἡ Ὁσιολογιότης σου, τόν ὕπατον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον, τήν ἑστίαν τοῦ φέγγους τῆς Ὀρθοδοξίας.

Καί σύ, Διάκονε Βοσπόριε, πού θά φέρῃς εἰς τό ἑξῆς αὐτό τό σπάνιον ὄνομα πού θά θυμίζῃ συνεχῶς τόν ἀειδίνητον Βόσπορον, καί σύ μᾶς ἦλθες ἀπό τήν Ἑλλάδα διά νά γίνῃς καί σύ ὄλβιος καί εἶσαι τώρα υἱός μας ἐξ υἱοθεσίας.

Καί, ὄχι μόνον αὐτό· ἀλλά ἀφοῦ ἐκόσμησες τό ἀναλόγιον τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ἐπί τινα ἔτη, τώρα ἀξιώνεσαι νά εἰσέλθῃς καί εἰς τά ἅγια τῶν ἁγίων καί, συνοδικῇ ἀποφάσει, νά ἐκτελῇς καθήκοντα Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μυούμενος, διαρκῶς καί περισσότερον, εἰς τό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τό θαῦμα τῆς ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας, ἐπάνω εἰς τό ὁποῖον ἐθεμελιώθη ἡ λαμπρότης τῆς πόλεως αὐτῆς, κατά τόν ἅγιον προκάτοχον ἡμῶν Γεννάδιον τόν Σχολάριον.

Σπουδάζεις τώρα Θεολογίαν, ἐνῶ ἔχεις ἀποφοιτήσει ἀπό τό τμῆμα Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Γνωρίζεις δηλαδή ἱστορίαν καί εἶσαι, ἑπομένως, καί κατά τοῦτο ὄλβιος, εὐτυχής, διότι "ὄλβιος ὅς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν". Καί αὐτή ἐδῶ ἡ πόλις, ἡ πόλις τῶν πόλεων, πόσα δέν ἔχει νά μᾶς διδάξῃ μέ τήν μακράν καί ἀπύθμενον καί ἀτέρμονα ἰδικήν της ἱστορίαν, τήν ἔνδοξόν τε καί μαρτυρικήν. Ναί! Καί ἔνδοξον καί μαρτυρικήν. Διότι ἡ τοῦ Κωνσταντίνου αὕτη διῆλθε " διά δόξης καί ἀτιμίας, διά δυσφημίας καί εὐφημίας" κατά τήν μακράν διαδρομήν τῆς ζωῆς καί τῆς προσφορᾶς αὐτῆς.

Καί, πόθεν τό περίεργον ἀλλά καί χαρίεν νέον ὄνομά σου; Ἦτο, λέγει, ὁ Βοσπόριος ἐπίσκοπος Κολωνίας τῆς Δευτέρας Καππαδοκίας. Καί γνωρίζεις, ἀγαπητέ Διάκονε, πόσον ἀγαπῶμεν τήν Καππαδοκίαν καί πόσον ἀνελλιπῶς τήν ἐπισκεπτόμεθα κατ'ἔτος, πάντοτε μέσα εἰς τήν πασχαλινήν ἀτμόσφαιραν, καί τῆς ψάλλομεν τό "Χριστός Ἀνέστη" καί μᾶς ἀπαντοῦν σκιρτῶντες οἱ κωνοειδείς βράχοι της μέ τό "Ἀληθῶς Ἀνέστη". Ἐκεῖ, λοιπόν, εἰς τά μέρη της ὑπῆρξεν ἐπίσκοπος ὁ Βοσπόριος εἰς τά τέλη τοῦ Δ' αἰῶνος. Καί μᾶς λέγει ἀκόμη ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία ὅτι ἦτο ἐπιστήθιος φίλος Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ὁ Βοσπόριος, πρός τόν ὁποῖον σώζεται καί ἐπιστολή τοῦ Ναζιανζηνοῦ περιγράφουσα τάς ἀνθρωπίνας δυσκολίας καί στενοχωρίας του. Εἰς αὐτήν τήν ἐπιστολήν ὁ Γρηγόριος λέγει ὅτι τόν Θεόν "λανθάνει τῶν ὄντων οὐδέν"· καί εἰς ἄλλο σημεῖον λέγει "τῆς Ἐκκλησίας τά δυνατά φροντίζειν οὐ κατοκνήσομεν"- δέν πρέπει καί ἡμεῖς ὅλοι νά ἀποφεύγωμεν νά πράττωμεν ὅ, τι εἶναι δυνατόν διά τήν Ἐκκλησίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὀφείλομεν τά πάντα.

Καί τώρα, ἐν κατακλείδι, ἀπευθυνόμεθα πρός ἀμφοτέρους ὑμᾶς, προσφιλεῖς νεοχειροτονηθέντες Ἰωακείμ καί Βοσπόριε, πού ἔρχεσθε σιγά-σιγά, μαζύ μέ τούς ἄλλους νέους ἀδελφούς σας τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, νά παραλάβετε τήν σκυτάλην ἀπό ἡμᾶς τούς πρεσβυτέρους καί νά συνεχίσετε τήν ἀγάπην εἰς ὅ, τι ἐπιγράφεται "Κωνσταντινούπολις, ὁ ἐμός ἔρως", ὅπως λέγει ὁ περισπούδαστος ἡμῖν Δοσίθεος ὁ τῆς Τατάρνης. Τί ὠραῖα καί ἐπιγραμματικά πού περιγράφει αὐτήν τήν διαδοχήν τῶν γενεῶν Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής: "Ἀργείτω τά γηράσαντα καί ἀνθείτω τά νέα"!

Σᾶς ὑπενθυμίζομεν, λοιπόν, μετά τοῦ σημερινοῦ Ἀποστόλου, ὅτι κατά τήν διακονίαν σας εἰς τό ἱερόν τοῦτο Κέντρον πρέπει νά σπείρετε ἐπ'εὐλογίαις διά νά θερίσετε καί ἐπ' εὐλογίαις. Διότι ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως καί θερίσῃ. Νά ἐργάζεσθε μή ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης ἤ ἐκ καθήκοντος, διότι ἱλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Καί ἐάν κλονισθῆτε, ἐάν ἀποδυσπετήσετε, ἐάν σᾶς ἔλθῃ βαρύς ὁ σταυρός καί δριμύς ὁ χειμών, νά ἐνθυμῆσθε ὅτι "δυνατός ὁ Θεός πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντί πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν". Καί τά ἀγαθά ἔργα τά χρειάζεται ἰδιαιτέρως ἡ ἐποχή μας μέ τήν παγκοσμιοποίησιν τῆς ἀδιαφορίας, διά νά χρησιμοποιήσωμεν μίαν ἔκφρασιν τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Νά εἶσθε ἐλεύθεροι, ἀνοιχτόκαρδοι, ἀγαπῶντες· νά εἶσθε εἰς τόν κόσμον "μαρτυρία τῆς ἀγάπης, τοῦ κάλλους καί τῆς χαρᾶς τήν ὁποίαν μᾶς ἀποστέλλει ὁ Δημιουργός μας", ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Θεός πού εἶναι ἀγάπη.

Καί, τέλος, νά διαβάσετε σύ μεν, ἅγιε Ἀρχιγραμματεῦ Ἰωακείμ, τώρα πού ἔγινες ἱερεύς, τό ποίημα Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου "Πρός τούς τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἱερέας, καί αὐτήν τήν πόλιν", σύ δέ, Διάκονε Βοσπόριε, τήν Φλογέρα τοῦ Βασιλιᾶ τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ πού ἀναφέρεται "στούς κόρφους καί στούς Βόσπορους καί σ' ὅλα τ' ἀκρογιάλια".

Ἄξιοι!