Patriarchal News Bulletin

Ἰανουάριος 2007

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά:
α) τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 27ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, ἅτινα φυλάσσονται ἐν αὐτῷ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 28ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματειῶν.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Praveen Verma, Γενικοῦ Προξένου τῶν Ἰνδιῶν ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel», τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις 50 σχολικῶν γυμναστηρίων, ἐν Ümraniye, τό Σάββατον, 27ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, τήν Πέμπτην, 25ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Φώτιον Ζωγραφίδην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τυρολόης καί Σερεντίου Παντελεήμονος, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Φουντούλη, Ἄρχοντος Μ. Χαρτουλαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τήν Πέμπτην, 25ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τῆς Ἑνώσεως Ταξιδιωτικῶν Πρακτορείων Τουρκίας (TÜRSAB), διοργανωθείσης Τουριστικῆς Ἐκθέσεως «Travel Turkey 2007 Turizm Fuarı», ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ Μεγάρῳ «CNR Expo Center», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν κηδείαν τοῦ φονευθέντος Hrant Dink, Δημοσιογράφου, ἐκ τοῦ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τῆς Θεοτόκου, τήν Τρίτην, 23ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Εὐαγγέλου Γ. Ἀγγελίδου, ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν Τετάρτην, 24ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό διοργανωθέν, ὑπό τῶν Σωματείων τῶν Lions πάνελ, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ Εἰρήνη καί ὁ Μεβλανά», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bahçeşehir», αὐθημερόν.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Σκουφαλέρον, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Παναγίας, τῆς νήσου Ἴμβρου, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς εὐχάς τῆς Α. Σεβασμιότητος, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ὑπογραμματεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀναχωρήσαντα εἰς τό ἐξωτερικόν, ἐπί ἐκκλησιαστικῇ ἀποστολῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐντάξει τῆς χώρας ταύτης εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 22αν Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τε τῆς Ἑταιρείας Πολιτισμοῦ καί τῆς Θεατρικῆς Λέσχης Βόλου, παράστασιν τῆς Τραγῳδίας  «Ἀντιγόνη» τοῦ Σοφοκλέους, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ Αἰθούσῃ «Babylon», αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρας Συκάκη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, ὡσαύτως τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης Ἰανουαρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματειῶν.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, αὐθημερόν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Μαξίμου τοῦ Ε´, πρό τοῦ τάφου αὐτοῦ, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν καί τῶν ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Φωτίου τοῦ Β΄ καί Νεοφύτου τοῦ Η´, ὡς καί τῶν  ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Λαοδικείας κυροῦ Μαξίμου, Σάρδεων κυροῦ Μαξίμου, Σταυρουπόλεως κυροῦ Μαξίμου καί Εὐχαΐτων κυροῦ Τιμοθέου, Ἡγουμένου τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Πετρόπουλον, Δικηγόρον, καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Λιακοπούλου, Ἐφοριακόν, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματειῶν, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων τῆς πόλεως ἡμῶν, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., τό Σάββατον, 20ήν Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Gage, Συγγραφέως, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Λεβέντης», τήν Κυριακήν, 21ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Στεφανίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τό Σάββατον, 20ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Zorba», τήν Κυριακήν, 21ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Ian Sherwood, Πρωθιερέα τῆς ἐνταῦθα Ἀγγλικανικῆς Παροικίας καί Ἀποκρισιάριον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας παρά τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Roy Farmer.
Τόν Μουσικολ. κ. Σταμάτιον Κίσσαν, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων ΚΠόλεως.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Gage, Συγγραφέα, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Βασίλειον Διαμάντογλου, Πρόεδρον τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Συλλόγου ΚΠολιτῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 18ην Ἰανουαρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα τῇ περιστάσει.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Μάξιμον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Grigorie, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σαββόπουλον, Ταξίαρχον, Διοικητήν τῆς παρά τῷ ἐν Σμύρνῃ Στρατηγείῳ τοῦ ΝΑΤΟ Στρατιωτικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Πολυζώη Δημάκη, Ἀντισυνταγματάρχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μίντζαν, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Çelebi, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 18ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί τῆς εἰσδοχῆς τῶν νέων ἀποφοίτων αὐτοῦ, τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2005-2006, εἰς τόν Σύνδεσμον, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ross Wilson, Πρέσβεως τῶν ΗΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐν Τουρκίᾳ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Nicholas Burns, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἐπί τῶν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων τῶν ΗΠΑ, ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας αὐτῶν, ὡσαύτως τήν αὐτήν ἡμέραν.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ Γερμανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευόμενον Ἐλλογιμ. κ. Hüsrev Hatemi, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ.  Ἀγαθάγγελον Βαπορίδην, ἐκ τῶν Ἱερέων τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐν τῇ Πόλει.
Ὡσαύτως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐλλογ. κ. κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην καί Συμεών Γιλμάζ, Καθηγητάς, τήν Ἐλλογ. δίδα Ἁγνήν Ν. Νικολαΐδου, ἐκπαιδευτικόν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀντώνιον Καραμανώφ, Διευθυντήν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ἐνταῦθα, Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐπιχειρηματίαν, Ἀντώνιον Στέλιαν, Γραμματέα τοῦ Τουρκικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τοῦ Ληξιαρχείου αὐτῶν, Ἀναστάσιον Κυρίτσην, Ἀθανάσιον Ἀθανασιάδην καί Ἀθανάσιον Ἀνανᾶν, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, καί Ἀντώνιον Νακόπουλον, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Savaş Kutkan, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ  ἐνταῦθα Ξενοδοχείου «Ramada», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, στελέχους  αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Milan Kovasevich, Πρόεδρον τοῦ Δικτύου Ἐνεργείας Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Bergovich, Θωμᾶ Κοτσιᾶ καί Κωνσταντίνου Σταματοπούλου, συνεργατῶν τοῦ ὡς ἄνω Δικτύου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου-Χρήστου Ἀνανᾶ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, καί Ἐντιμ. κ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου, Πέτρου Μπαζγκάρλο καί Βασιλείου Λώλη, ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπί ἐκζητήσει τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 150ετηρίδος τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῆς Κοινότητος.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζτνῆ, καί Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανασίου Μιράνκο καί Λουπέν Κίρωφ, ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Tόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Θεωνᾶν, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Οἱ Ἐξοχ. Ὑπουργοί Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.
Τήν Παρασκευήν, 12ην Ἰανουαρίου, οἱ Ἐξοχ. Ὑπουργοί τῆς Ἑλλάδος κ. κ. Εὐάγγελος Μεϊμαράκης, Ἐθνικῆς Ἀμύνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, καί Γεώργιος Βουλγαράκης, Πολιτισμοῦ, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, ἐπεσκέφθησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει. Τοῖς ὡς ἄνω ὑψηλοῖς ἐπισκέπταις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 14ης Ἰανουαρίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τριετές Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κολωνείας κυροῦ Γαβριήλ.
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησε διά τόν ἐκλιπόντα Ἱεράρχην ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Συμπρόεδρον τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τόν Θεολογικόν Διάλογον μεταξύ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν Μετερρυθμισμένων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. κ. κ. Clifton Kirkpatrick, Προέδρου τῆς Παγκοσμίου Ἑνώσεως Μετερρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν («WARC» World Alliance Reformed Churches»), Setri Nyomi, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτῆς, καί κ. Iain Torrance, Συμπροέδρου τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, καί τῆς Ἐλλογιμ. κ. Μary Mikhail, Προέδρου τοῦ ἐν Βηρυττῷ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου. Οἱ ὡς ἄνω συνειργάσθησαν, ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, μετά τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filuksinus-Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Melke Akyüz καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Kenan Altınışık Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῶν, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Σεϊτανίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μετά  τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ἑλένης, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Μαριάννης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Marco Gniavi, ἐκ Ρώμης.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ἠλιανήν, Συνεσίαν καί Στεφανίδα, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Πατριαρχικοῦ καί Σταυροπηγιακοῦ Μετοχίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Ὁρμυλίᾳ Χαλκιδικῆς.
37μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος «Ἀττική Παράδοση», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Bailey, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου αὐτοῦ, Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Πρωτοψάλτου, Ἀντιπροέδρου, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ὄλγας Julius, Γεν. Διευθυντρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
30μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Β΄ Ἑνιαίου Λυκείου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Βλυσσίδου, Λυκειάρχου αὐτοῦ, Ἐντιμ. κ. Νικολάου Φασφαλῆ, Ἀντιδημάρχου Παιδείας τοῦ Δήμου Νεαπόλεως, καί Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Τσουκαλᾶ, Ἀνιδημάρχου Κοινωνικῆς Πολιτικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χρυσικάκον, ἠθοποιόν, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλεονώρας Παππᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Δημήτριον Δεμιρτζῆν, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, καί Νεκτάριον Νικολακάκην, Ἱστορικόν, ἐκ Κρήτης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Müezzinoğlu, Προέδρου τοῦ Κόμματος «ΑΚ»  (Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως) ἐν τῷ Νομῷ τῆς Πόλεως, συνεδρίασιν ἐπί τῶν θεμάτων «Ἐξωτερική Πολιτική, Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις, Ἐξωτερικόν Ἐμπόριον- Dış Politika, Avrupa Birliği, Dış Ticaret», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, τό Σάββατον, 13ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Χρυσικάκου ἑρμηνείαν τοῦ διηγήματος τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη «Μοιρολόγι τῆς φώκιας», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Παρασκευήν, 12ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, τήν Πέμπτην, 11ην Ἰανουαρίου, ἐπεσκέφθη τούς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένους Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Συντονιστήν τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματειῶν, Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, Ἐντιμολ. κ. Θεοδόσιον Καραμουράτογλου, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἰατρόν, τόν καί ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδραν Συκάκη, καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Κρατικῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας Ἀθηνῶν, συναυλίαν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Βύρωνος Φιντετζῆ, ὑπέρ τῆς Τουρκοελληνικῆς Φιλίας, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Atatürk.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας «UCB», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπαντζῆ, Διευθύνοντος Συμβούλου αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 11ην Ἰανουαρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωάννου Τασσιᾶ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Ἀποστολίδου, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ραχιᾶς Βεροίας, τήν Τετάρτην, 10ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Ἰανουαρίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, 7ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Giovanni Barbaresci, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μιλάνο. 
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησαμένον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀπόστολον Μαυραγάνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μητσοτάκη καί Κωνσταντῖνον Μπακογιάννην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Καμπουρίδου καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ἐκ μέρους τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Μεγαρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», τόν Πρόεδρον αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Μηνᾶν Τσιτσάκην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ρακτιβάν, ὑποβαλόντας τόν νέον ψηφιακόν δίσκον αὐτῆς μέ ὕμνους τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.
40μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Λέσχης Ἑλλήνων Καταδρομέων Θεσσαλίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Δραγανιδάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Δουρίδαν, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἑστίας Νέας Σμύρνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας Πιρπιρῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Muhtar Kent, ἀνώτατον στέλεχος τῆς Coca-Cola, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ Işık, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησαμένον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Φιλόλογον, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπαρμπούνην, μαθητήν, ἐκ Πατρῶν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Μ. Μπίτση, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μουστάκαν, φοιτητήν Θεολογίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Seda Kansu, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Χανίων.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νέων Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τῆς εἰσδοχῆς τῶν νέων ἀποφοίτων αὐτοῦ εἰς τόν Σύνδεσμον καί τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν αὐτοῦ τῆς σχολικῆς περιόδου 2005-2006, τό Σάββατον, 6ην Ἰανουαρίου, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ λειτουργίαν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ. Mesrop τοῦ Β´, τό Σάββατον, 6ην Ἰανουαρίου, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τοῖς Θεοφανείοις τῶν Ἀρμενίων.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Ἄρχοντα Μυρεψόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, χημικόν, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον, προσελθόντας διά τήν συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Fikret Kasapoğlu, Βοηθόν τοῦ Νομάρχου τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην-Παῦλον Kayyuka, Ἰατρόν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου τῆς κατ'αὐτόν Μητροπόλεως, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Χαραλάμπους Λασκαράκη καί Zafer Karahasanoğlu, στελεχῶν αὐτῆς, Βασιλείου Κοτζαμάνη καί Χαραλάμπους Λασκαράκη, φοιτητῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. κ. Παϊσίου Ἀσμανίδου, ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Μητροπόλεως, καί Μαξίμου Ντούρμα, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀναστασιάδου. 
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ. Ἰωάννην Καμαλακίδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τό ἔντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς πόλεως ἡμῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, Ἄρχοντος Β΄ Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν πλείστων ἐκ τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἡγουμένου τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, δι᾿ ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τό Πατριαρχικόν Ἄριστον.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Ἐλλογ. κ. Βασιλικήν Πετρίδου, παιδίατρον, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Γεωργίου, ἰατροῦ, τούς Ἐλλογ. κ. κ. Ἰωάννην Κότσιαν, Καθηγητήν, Ἰωάννην Καλαμάρην, ἐκπαιδευτικόν, Φώτιον Δάκον, Παιδίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἡροῦς, Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Ἰορδάνογλου, ἐπιχειρηματίαν, Ἰωάννην Καγιάκοπαραν, κοσμηματοπώλην, Ἰωάννην Σταυρίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Ἰωάννην Βασίλογλου Ὑπάλληλον αὐτῶν, καί Χρῆστον Μπαρμπαλώνην, Ὑπάλληλον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ταμουρίδην, Συνταγματάρχην, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Βόλου.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Ταταούλων, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου, κομίσαντας Αὐτῷ ἀναμνηστικήν πλακέτταν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 110 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου.
Τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἀρμενικοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος «Üç Horan», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Apik Hayribetyan, δι᾿ ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σπυρίδωνα Σαμαρᾶν, Χημικόν Μηχανικόν, ἐκ Βόλου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, Καθηγητήν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἐκ Κερκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μαυρογιάνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας Βεριοπούλου καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Σπυρίδωνος, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Φυντάνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Δημητρίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Salih Çoruh, ἐπιχειρηματίαν, καί Aykut Demiray, ὑποδιοικητήν τῆς Τραπέζης İş Bankası, ἐντεῦθεν, καί τήν Εὐγεν. κ. Maria Jose Gonzales, Διευθύντριαν τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους τῆς Ἱσπανίας, ἐκ Μαδρίτης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, καί Erdoğan Çınar, ἐπιχειρηματίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κίρκαν, Ὑπάλληλον τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Mayda Saris, ἐκδότριαν καί σύμβουλον ἐπί θεμάτων τέχνης τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενικῆς Ἐφημερίδος «Agos», ὑποβαλοῦσαν τό νέον βιβλίον αὐτῆς ὑπό τόν τίτλον «Bir İstanbul Ressamı Civanyan».
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κεντητόν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος  Ἑλένης Μανωλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Coşkun Özden, Δημάρχου αὐτῶν, ἐκφράσαντος τά συγχαρητήρια αὐτοῦ, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ Νέου Ἔτους.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, συνοδευόμενον ὑπό μελῶν τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Εὐθυμιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Δημητρώφ, Γενικόν Διευθυντήν Θρησκευμάτων τῆς Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Rositsa Stoeva, Ὑποπροξένου αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐντιμ. κ. İlyas Burunak, Διευθυντήν Ἀστυνομίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Πασαδαίου, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίου, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Ζιώγα, ἠθοποιόν-σεναριογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Eglise Gutierrez, Luis Ledesma καί Burak Bilgili, Καλλιτέχνας τῆς Ὄπερας τῆς Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Σογκότην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου ΗΠΑ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροπεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Λιναρδῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Βασίλειον Καραγιώργην, Κλητῆρα, καί Βασίλειον Παπαγεωργίου, Ὑπάλληλον αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πάριδος, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Δορμούσογλου καί τήν Εὐγεν. κ. Δήμητραν Μπεναρδῆ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Stefano Benassati, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Emmanuela καί τῶν τέκνων αὐτῶν Isabella καί Federico, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐλλογ.  κ. Jesus Toscano Jiménez, Καθηγητήν τῶν Γαλλικῶν, ἐξ Ἱσπανίας. 


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Στέφανον Παπαδόπουλον, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. κ. Θεοδόσιον Καραμουράτογλου, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἰατρόν,  καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *