Patriarchal Monthly Bulletin
2002

Back

Ἰανουάριος 2002

Ἰανουάριος 2002

O Πατριάρχης εις Eλβετίαν και Βατικανόν

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, αναχωρήσας εκ της Πόλεως την 17ην Ιανουαρίου, μετά του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου και του Αρχικλητήρος Αυτού Εντιμ. κ. Βασιλείου Καραγιώργη, μετέβη εις Γενεύην, ένθεν, την επομένην, μετέβη εις Βέρνην και παρεκάθησεν εις επίσημον γεύμα παρατεθέν προς τιμήν Αυτού υπό του εν Ελβετία Πρέσβεως της Ελλάδος Εξοχ. κ. Ελευθερίου Δανέλλη. Εις το γεύμα είχον πρόσκληση και πλείστοι άλλοι κ. κ. Πρέσβεις, ιδιαιτέρως Ορθοδόξων χωρών, ως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Εκείθεν ο Πατριάρχης περί την εσπέραν έφθασεν εις Βασιλείαν, εν τη οποία την επομένην, 19ην ιδίου μηνός, εχοροστάτησε και ωμίλησε κατά την Θείαν Λειτουργίαν εν μέσω πλήθους πιστών εκ της πόλε ως και γειτονικών πόλεων της Ελβετίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, ακολούθως δε εν μέσω γενικής συγκινήσεως και αγαλλιάσεως κατέθεσεν εις το αγορασθέν οικόπεδον τον θεμέλιον λίθον του ανεγερθησομένου Ορθοδόξου Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας δαπάναις ευσεβούς ανωνύμου οικογενείας.

Επιστρέψας εις Γενεύην ο Πατριάρχης εχοροστάτησε την Κυριακήν, 20ήν Ιανουαρίου κατά την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ιερώ Ναώ του Αποστόλου Παύλου του Πατριαρχικού Σταυροπηγίου Σαμπεζύ και ωμίλησε προς το πυκνόν εκκλησίασμα διαφόρων εθνικών προελεύσεων, χειροθετήσας εν τω τέλει εις το οφφίκιον του Άρχοντος Οστιαρίου τον εκ της Πόλεως ορμώμενον διαπρεπή καρδιολόγον Εντιμολ. κ. Αυξέντιον Καλαγκόν, Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Την 21ην ιδίου ο Πατριάρχης παρεκάθησεν εις γεύμα παρατεθέν προς τιμήν Του εν τω Πύργω Bellerive υπό του Υψηλοτάτου Πρίγκηπος Sadruddin Aga Khan και της Ελληνίδας συζύγου αυτού Πριγκηπίσσης Αικατερίνης, ενώ το εσπέρας της αυτής ημέρας ηυλόγησε την τράπεζαν εν τω οίκω της εν Γενεύη Γεν. Προξένου της Ελλάδος Ευγεν. κ. Αικατερίνης Λούπα τη συμμετοχή πλείστων εκλεκτών συνδαιτυμόνων, εν οις και οι Εξοχ. κ. κ. Πέσβεις της Ελλάδος εν Βέρνη και παρά τοις εν Γενεύη Διεθνέσιν Οργανισμοίς.

Προ της αναχωρήσεως Αυτού δια Ρώμην το απόγευμα της 23ης ιδίου, ο Πατριάρχης επεσκέφθη εθιμοτυπικώς τον παρά τοις ως άνω Οργανισμοίς Πρέσβυν της Τουρκίας Εξοχ. κ. Murat Sungar και έσχε μετ' αυτού εγκάρδιον συνομιλίαν.

Εν τω αεροδρομίω της Ρώμης ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Ρηγίου κ. Εμμανουήλ και του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος, εγένετο τιμητικώς δεκτός υπό εκπροσώπων της Α. Αγιότητας του Πάπα με επικεφαλής τον Σεβ. Καρδινάλιον κ. Walter Kasper, Πρόεδρον του Ποντ. Συμβουλίου επί της προωθήσεως της ενότητος των Χριστιανών, και υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας κ. Γεν ναδίου και ωδηγήθη εις τον "Οίκον της Αγίας Μάρθας" εν τω Βατικανώ, οπού και κατέλυσε μετά των συνοδών Αυτού. Την επομένην, 24ην Πέμπτην, επραγματοποιήθη η "Ημέρα Προσευχής δια την Ειρήνην" εν Ασσίζη, ένθα μετέβησαν σιδηροδρομικώς εκ του Βατικανού η Α. Α. ο Πάπας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οι Μακ. Πατριάρχης Αντιοχείας και Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, εκπρόσωποι πολλών άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και πλείστοι εκπρόσωποι διαφόρων δογμάτων και θρησκειών. Κατά την εκδήλωσιν ταύτην ο Πατριάρχης, έχων πανταχού την πρώτην μετά τον Πάπαν θέσιν, ανέπεμψε δέησιν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και ωμίλησε με θέμα: "Μαρτυρία Ειρήνης". Η επιστροφή εγένετο πάλιν σιδηροδρομικώς.

Την 25ην ιδίου ο Πατριάρχης είχεν Ιδιαιτέραν συνάντησιν και συνομιλίαν μετά της Α. Α. του Πάπα, την μεσημβρίαν δε της αυτής ημέρας παρεκάθησεν εις γεύμα παρατεθέν υπ' αυτού εν τω λεγομένω Αποστολικώ Ανακτόρω του Βατικανού, ομού μετά πάντων των εις την Συνάντησιν της Ασσίζης προσκληθέντων.

Το απόγευμα της αυτής ημέρας ο Πατριάρχης επεσκέφθη εθιμοτυπικώς την παρά τω Βατικανώ Εξοχ. κ. Πρέσβυν της Τουρκίας και εν συνεχεία ανεχώρησε δια του ιδιωτικού αεροσκάφους του Εφοπλιστού Εντιμολ. κ. Ι. Λάτση δια την Πόλιν, προπεμφθείς υπό επισήμου Αντιπροσωπείας του Βατικανού υπό την ηγεσίαν του Σεβ. Καρδιναλίου κ. Edward Idris Cassidy.

Εν τω αεροδρομίω τον Πατριάρχην υπεδέχθησαν ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, πλείστοι άλλοι Αρχιερείς και ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα.

 

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002

 

Με την παρουσία της νεολαίας της Ομογένειας  της Πόλης, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, οι εκδηλώσεις για την εορτή των Τριών Ιεραρχών.

Στην Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου, χοροστάτησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  σε συνχοροστασία  με Συνοδικούς Ιεράρχες.

Αμέσως μετά  ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε τους καθηγητές και τους μαθητές  των σχολείων της ομογένειας, αλλά και πλήθος επισκεπτών  στην αίθουσα του Θρόνου.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην παράδοση που έχει συνδέσει την εορτή των τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου με την παιδεία του Γένους μας.

"Το Γένος ημών από των αρχαιοτάτων χρόνων έχει να επιδείξει κατορθώματα εις διάφορους τομείς της ανθρωπίνης δράσεως, αλλά δι' ουδέν τούτων σεμνύνεται τόσον όσον διά την παιδείαν αυτού" επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στην συνέχεια ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στις μεγάλες χορηγίες  των ευεργετών για την ανάπτυξη της παιδείας του Γένους ενώ σημείωσε  ότι "Σήμερον περισσότερον από κάθε άλλην φοράν καλούμεθα να εντείνωμεν τας προσπαθείας μας διά την διάσωσιν της κινδυνευούσης παιδείας του Γένους ημών. Διεθνώς τα εκπαιδευτικά συστήματα επιδιώκουν την δημιουργία ανθρώπων-οργάνων του παραγωγικού μηχανισμού και αδιαφορούν δια την πνευματικήν καλλιέργειαν του προσώπου".

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ότι χρέος όλων είναι να εμπνεύσουν στους νέους πνευματικές και ανθρωπιστικές αρχές, κυρίως την πίστη στο Θεό, διαφορετικά ενδέχεται όσοι δεν έχουν αυτές της αξίες και είναι γνώστες της τεχνολογίας να την χρησιμοποιήσουν για καταστροφικούς σκοπούς.

"Άλλως ο κίνδυνος να εκθρέψωμεν αυτόχειρας, οι οποίοι θα στραφούν εναντίον της πεπολιτισμένης ανθρωπότητος, εκδικούμενοι την υπ'αυτής υποβάθμισιν των πνευματικών αξιών του πολιτισμού, είναι εγγύς, δυνάμεθα δε να είπωμεν "και περισσότερον από εγγύς" τόνισε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και κατέληξε λέγοντας "…Ευχόμεθα ολοκαρδίως να                                                                                                                                         γίνη κατανοητόν τούτο, να υπερνικηθούν οι δισταγμοί, να δοθή παρά πάντων η απαραίτητος προτεραιότης εις την παιδείαν, άνευ της οποίας ουδείς άλλος θεσμός λειτουργεί ικανοποιητικώς, ώστε να συνεχισθεί αδιάκοπος η άλυσις της παιδείας του Γένους ημών…" .   

Στην Θεία Λειτουργία, αλλά και στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ι. Μαγκριώτης, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη Π. Καλογερόπουλος, οι διευθυντές, οι καθηγητές, οι μαθητές και οι εφορείες των Γυμνασίων και των Λυκείων της Πόλης καθώς και πλήθος προσκυνητών.

Αμέσως μετά το τέλος της εορταστικής εκδήλωσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε τον Υφυπουργό Εξωτερικών και την συνοδεία του και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Όπως κάθε χρόνο, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων Ιδρυτών, Ευεργετών, Εφόρων, Σχολαρχών, Καθηγητών, Δασκάλων, Επιμελητών και μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, του Ζωγραφείου Λυκείου και του Ζαπείου Παρθεναγωγίου.

 

Δημοσιογραφική ευθύνη:

Ν. Α. Μαγγίνας

*    *   *

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Εν μέσω ικανού εκκλησιάσματος και των ελλογίμων εκπροσώπων του ομογενούς εκπαιδευτικού κόσμου, εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εκ παλαιού καθιερωμένη εορτή των Γραμμάτων, επί τη ιερά μνήμη των Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της παραμονής, Τρίτης, 29ης Ιανουαρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, την Τετάρτην, 30ήν ιδίου, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου και Μοσχονησίων κ. Αποστόλου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σελευκείας κ. Κύριλλος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος και Ικονίου κ. Θεόληπτος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνόδων κ. Διονύσιος, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Ανδρέας Κοτίδης, Υποπρόξενος αυτής, ο Ελλογιμ. κ. Νικόλαος Νικολούλης, Σύμβουλος Εκπαιδεύσεως παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, η Εφορεία μετά του Ιδρυτού, του Λυκειάρχου, Καθηγητών και ομίλου μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, αι Εφορείαι των λοιπών Γυμνασίων και Λυκείων της πόλεως ημών μετά των Διευθυντών, Λυκειαρχών, Καθηγητών και μαθητών αυτών, ως και Διευθυνταί μετά Διδασκάλων και μαθητών των Αστικών Σχολών της πόλεως ημών.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης ετέλεσε το ειθισμένον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των μακαρίων και αειμνήστων Ιδρυτών, Ευεργετών, Εφόρων, Σχολαρχών, Καθηγητών, Διδασκάλων, Επιμελητών και μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και των λοιπών εκπαιδευτηρίων της ομογένειας ημών.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Αιθούση του Θρόνου των Πατριαρχείων εψάλησαν εκκλησιαστικοί ύμνοι υπό μαθητών της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, υπό την διεύθυνσιν του Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Αστέρη, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, είτα δε ωμίλησαν ο Εντιμ. κ. Βασίλειος Καλογιαννίδης, επίτιμος Πρόεδρος της Εφορείας της Μεγάλης του Γένους Σχολής, και ο Πατριάρχης, επιδαψιλεύσας εν τέλει τας σεπτάς Αυτού ευχάς και ευλογίας εις πάντας τους παριστάμενους και ιδιαιτέρως εις τους εκπαιδευτικούς.

 

*    *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Εξοχ. κ. Ιωάννην Μαγκριώτην, Υφυπουργόν των Εξωτερικών της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Φωτεινής και της Ευγεν. δίδος Στυλιανής Μπεζιρτζόγλου, στελέχους του Γραφείου αυτού, συνοδευόμενους υπό του ενταύθα κ. Γενικού Προξένου.

Τοις ως άνω απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτών τιμαί

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή της Ανακομιδής των λειψάνων του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ από του Παραθρονίου, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 27ης  Ιανουαρίου.

*    *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταυρόν Κοφινάν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, μετά της Ευλαβ. πρεσβυτέρας αυτού κ. Γεωργίας, των Αιδεσιμ. Παστόρων κ. κ. Michael Moller-Herr, εκ Γερμανίας, και Fred Coutts, εκ Σκωτίας, και της Ευγεν. κ. Kristi Aalto, εκ Φιλλανδιας, προετοιμάσαντας το επικείμενον εν Φιλλανδία Διεθνές Συνέδριον Ποιμαντικής εν τοις Νοσοκομείοις.

Τον Εξοχ. κ. Γεώργιον Ciamba, Πρέσβυν της Ρουμανίας εν Αγκύρα.

Τω ως άνω Διπλωμάτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι δια το αξίωμα αυτού τιμαί.

Τον Ελλογιμ. Δρ. κ. Horia Popescu, ειδικόν εις την πυρηνικήν ιατρικήν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογιμ. Δρος κ. Ιoanna Lancranjau, εξ Ελβετίας.

Τον Εντιμ. κ. Παρασκευάν Παρασκευόπουλον, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Πακτορείου Ειδήσεων, μετά των συνεργατών αυτού Εντιμ. κ. Αριστείδου Χαλκιά και Αγγελικής Φωτοπούλου, Δημοσιογράφου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Ιωακείμ Τσαλίκουσου, εξ Αυστρίας.

*   *   *

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

                                                                                                      ΑΘΗΝΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


Για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα  μίλησε χθες το βράδυ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, υπογραμμίζοντας ότι «η τεμαχισμένη θέασις του καλλιτεχνήματος διατρυπά ως μάχαιρα την καρδίαν».

Σε ομιλία του, κατά την διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν του η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Γενεύη κα. Αικατερίνη Λούπα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο αίτημα επιστροφής «των βιαίως αποσπαθέντων από του Παρθενώνος γλυπτών και της επανατοποθετήσεως αυτών εις την θέσιν εξ ής αφηρέθησαν».  

«Το γεγονός της καταστροφικής ενεργείας μένει και η τοπική απομάκρυνσις των αποσπασθέντων από την φυσικήν των θέσιν εντός του όλου, το οποίον συναπήρτιζον, αποτελεί  μίαν καλαισθητικήν παραφωνίαν» επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε «Φυσικόν είναι οι κάτοχοι των τμημάτων να μη θέλουν να στερηθούν έστω και αυτής της αποσπασματικής θεάσεως και απολαύσεως, αλλ' ή πνευματική αυτή δημιουργία είναι πλέον κτήμα όλης της ανθρωπότητας, η οποία έχει εύλογον απαίτησιν να βλέπη το όλον εις την θέσιν είς την οποίαν εδημιουργήθη, εντός του φωτός, το οποίον ενέπνευσε τον καλλιτέχνην και είς την κορυφήν του λόφου, η οποία καθιστά αυτό σύμβολον πνευματικής αναβάσεως προς το θείον…».

Ο  Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε όπως επικρατήσουν σκέψεις καλλιτεχνικής αισθητικής και πολιτισμού, μακριά από στενά ιδιοκτησιακά επιχειρήματα, ώστε να αποκατασταθούν κατά το εφικτό τα αποσπασθέντα γλυπτά στην θέση τους. Ευχήθηκε επίσης όλη η ανθρωπότητα να συμβάλει «ώστε το πανανθρώπινον αυτό κτήμα να αποκτήση  δι'αναστηλώσεως την αρχικήν αίγλην του δια  να φωτίζη την ανθρωπότητα ως ναός της του Θεού Σοφίας».

Στο δείπνο παρακάθισαν, εκτός της Πατριαρχικής συνοδείας και άλλων επισήμων, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Βέρνη κ. Ελευθέριος Δανέλης καθώς και ο Πρέσβης της Ελλάδος στην αντιπροσωπεία  του ΟΗΕ στην Γενεύη κ. Δημήτριος Καραϊτίδης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης  κ.κ. Βαρθολομαίος είχε αναφερθεί πολλές φορές στην ανάγκη επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα με τελευταία αναφορά του κατά την  επίσημη επίσκεψη του στην Ξάνθη τον Μάϊο του 2001.

 

Δημοσιογραφική κάλυψη:

Ν. Α. Μαγγίνας

  

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

                                                                                                      ΑΘΗΝΑ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

  


Για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα  μίλησε χθες το βράδυ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, υπογραμμίζοντας ότι «η τεμαχισμένη θέασις του καλλιτεχνήματος διατρυπά ως μάχαιρα την καρδίαν».

Σε ομιλία του, κατά την διάρκεια δείπνου που παρέθεσε προς τιμήν του η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Γενεύη κα. Αικατερίνη Λούπα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο αίτημα επιστροφής «των βιαίως αποσπαθέντων από του Παρθενώνος γλυπτών και της επανατοποθετήσεως αυτών εις την θέσιν εξ ής αφηρέθησαν».  

«Το γεγονός της καταστροφικής ενεργείας μένει και η τοπική απομάκρυνσις των αποσπασθέντων από την φυσικήν των θέσιν εντός του όλου, το οποίον συναπήρτιζον, αποτελεί  μίαν καλαισθητικήν παραφωνίαν» επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε «Φυσικόν είναι οι κάτοχοι των τμημάτων να μη θέλουν να στερηθούν έστω και αυτής της αποσπασματικής θεάσεως και απολαύσεως, αλλ' ή πνευματική αυτή δημιουργία είναι πλέον κτήμα όλης της ανθρωπότητας, η οποία έχει εύλογον απαίτησιν να βλέπη το όλον εις την θέσιν είς την οποίαν εδημιουργήθη, εντός του φωτός, το οποίον ενέπνευσε τον καλλιτέχνην και είς την κορυφήν του λόφου, η οποία καθιστά αυτό σύμβολον πνευματικής αναβάσεως προς το θείον…».

Ο  Οικουμενικός Πατριάρχης ευχήθηκε όπως επικρατήσουν σκέψεις καλλιτεχνικής αισθητικής και πολιτισμού, μακριά από στενά ιδιοκτησιακά επιχειρήματα, ώστε να αποκατασταθούν κατά το εφικτό τα αποσπασθέντα γλυπτά στην θέση τους. Ευχήθηκε επίσης όλη η ανθρωπότητα να συμβάλει «ώστε το πανανθρώπινον αυτό κτήμα να αποκτήση  δι'αναστηλώσεως την αρχικήν αίγλην του δια  να φωτίζη την ανθρωπότητα ως ναός της του Θεού Σοφίας».

Στο δείπνο παρακάθισαν, εκτός της Πατριαρχικής συνοδείας και άλλων επισήμων, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Βέρνη κ. Ελευθέριος Δανέλης καθώς και ο Πρέσβης της Ελλάδος στην αντιπροσωπεία  του ΟΗΕ στην Γενεύη κ. Δημήτριος Καραϊτίδης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης  κ.κ. Βαρθολομαίος είχε αναφερθεί πολλές φορές στην ανάγκη επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα με τελευταία αναφορά του κατά την  επίσημη επίσκεψη του στην Ξάνθη τον Μάϊο του 2001.

 

Δημοσιογραφική κάλυψη:

Ν. Α. Μαγγίνας

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002

Κοινή Συμφωνία για διάλογο και συνεργασία υπέγραψαν την περασμένη Δευτέρα, τελευταία ημέρα της επισκέψεως του στο Ιράν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης  Βαρθολομαίος και  ο Υπουργός Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως, Αχμέντ Μαζέντ Τζαμέι. Η Συμφωνία προβλέπει την συνέχιση του  διαλόγου Ορθοδοξίας  – Ισλάμ, οργανώνοντας παράλληλα διαθρησκειακούς διαλόγους στο Ιράν και σε άλλες χώρες. Επίσης προβλέπει  ανάπτυξη συνεργασίας σε πολιτιστικό και πανεπιστημιακό επίπεδο με  ανταλλαγές καθηγητών και φοιτητών με αμοιβαία χορήγηση υποτροφιών. Σκοπός των επαφών αυτών, μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων  είναι  να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις και να συμβάλλουν  στη σταθερότητα της ειρήνης μεταξύ των ανθρώπων στον κόσμο.                 

Σε εγκάρδια ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (13 Ιανουαρίου) στην Τεχεράνη , η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Μοχάμαντ Χαταμί. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την ανάγκη  διαλόγου ανάμεσα στις θρησκείες αλλά και ανάμεσα στους πολιτισμούς . Ο Πρόεδρος του Ιράν εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την  υλιστική αντίληψη που επικρατεί σήμερα στον κόσμο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρη τον κύριο Χαταμί για τα ανοίγματα που κάνει προς τον διάλογο των θρησκειών και των πολιτισμών ιδιαίτερα δε για τα ανοίγματα που κάνει η χώρα του προς την Δύση. " Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι θερμός υποστηρικτής αυτού του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου , την ανάγκη του οποίου και εσείς υποστηρίζετε" είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε ομιλία του προς τον Πρόεδρο Χαταμί , τονίζοντας ότι  "Το ανώτερον θέλημα Αυτού, το οποίον σαφώς συνάγεται έξ όλων των ιερών γραφών είναι η μεταξύ των ανθρώπων ειρηνική συνεργασία , η αποτελούσα το θεμέλιον της ειρήνης δικαιοσύνη και η παροχή εις όλους τους ανθρώπους ίσων δυνατοτήτων πολιτιστικής και πνευματικής αναπτύξεως." O Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατέληξε λέγοντας " Σας αγαπώμεν άνευ υπεροψίας ως αδελφούς και ελπίζομεν ειλικρινώς ότι, ευδοκία του Υψίστου Θεού, ο μεταξύ ημών διάλογος θα φέρει πολλούς και καλούς καρπούς."

Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά,  ο  Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε:  "Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο των θρησκειών όπως είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο…Όταν οι άνθρωποι σκοτώνονται, όταν συμβαίνουν τραγικά γεγονότα όπως αυτό της 11ης Σεπτεμβρίου   δεν είναι καιρός να αρνούμαστε , να αποφεύγουμε τον διάλογο. Πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα για τον κοινό αγαθό. Να δώσουμε το μήνυμα αγάπης και καταλλαγής, συμφιλιώσεως και συνεργασίας σε όλο τον κόσμο".                                                                                                                 

Την ίδια ημέρα  ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε και με τον Υπουργό Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως κ. Αχμέντ Μαζέντ Τζαμέι, με τον οποίο συζήτησαν  για τον διαθρησκειακό διάλογο επισημαίνοντας την βαρύνουσα σημασία του για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών καταδικάζοντας ταυτόχρονα κάθε επιθετική ενέργεια στο όνομα της θρησκείας "γιατί είναι εναντίον στην ίδια την θρησκεία."

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι "Είναι φανερόν πόσον βαρύνουσαν σημασίαν έχει ο διάλογος για την ειρηνικήν συνύπαρξιν των ανθρώπων με διαφόρους πολιτισμούς και θρησκείας, ώστε πλέον να καθίσταται αυτονόητον το καθήκον όλων μας όπως μετέχωμεν ειλικρινώς και καλοπίστως εις αυτόν και όπως υποστηρίζωμεν την επέκτασιν  αυτού ίνα διαψεύσωμεν τους προβλέποντας την θερμήν σύγκρουσιν των πολιτισμών."

Νωρίτερα ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας που πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό και μοναδικό  Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του "Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Τεχεράνη. Την Λειτουργία παρακολούθησαν εξαιρετικά συγκινημένοι οι ολιγάριθμοι ομογενείς μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του τόνισε "H καρδιά μας μένει συνδεδεμένη μαζί σας, κατανοούμε τους αγώνες σας,  συμμεριζόμεθα τις πνευματικές σας ανάγκες και αναζητήσεις και όλη την προσπάθεια σας για τη ζωή." Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στον προκάτοχό του, αοίδιμο Πατριάρχη Δημήτριο ο οποίος είχε διακονήσει ως Ιερέας και καθηγητής στο σχολείο ελληνικής γλώσσας της Ελληνορθοδόξου κοινότητας της Τεχεράνης κατά την περίοδο 1945-1950 πραγματοποιώντας εξαιρετικά σημαντικό έργο.

Το Σάββατο - 12 Ιανουαρίου – ο Οικουμενικός Πατριάρχης πραγματοποίησε ομιλία στο Ινστιτούτο Διεθνών και Πολιτικών Μελετών του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα : " Η Συμβολή  της Θρησκείας εις της Εγκαθίδρυσιν της Ειρήνης εν τω Συγχρόνω κόσμω."

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επεσήμανε ότι " Κατά την Χριστιανικήν πίστιν ημών ο διάλογος και η συνεννόησις αποτελούν θεάρεστα έργα και καθήκοντα παντός ανθρώπου αγαπώντος τον Θεόν. Συνεπώς,  όλοι οφείλωμεν να ακροώμεθα καλοπίστως των συνανθρώπων μας μετά προσοχής και συμπαθείας και μετά διαθέσεως κατανοήσεως αυτών και να λέγωμεν προς αυτούς ειλικρινώς και φιλανθρώπως και χωρίς υπεροψίαν ή φανατισμόν την καθ'ημάς αλήθειαν , ώστε δια του διαλόγου να κρημνίζωμεν τας προκαταλήψεις και όλα όσα εμποδίζουν την ειρηνικήν συνεργασίαν και συνύπαρξιν και οδηγούν εις πνευματικάς και υλικάς συγκρούσεις και θλιβεράς αιματοχυσίας και καταστροφάς".  Αναφερόμενος στον φανατισμό ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε ότι "Ατυχώς όμως από ουδεμίαν εποχήν ελλείπουν άνθρωποι έχοντες τοιaύτην πεπλανημένην αυτοπεποίθησιν , ώστε να αποδίδουν εις τον Θεόν ακόμη και τας εγκληματικάς των πράξεις".

Οι Θρησκείες, συνέχισε ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, οφείλουν να ελέγχουν συνεχώς τους  εκφραστές τους ώστε να μην διατυπώνουν εμπαθείς ιδέες και επιδιώξεις ως δήθεν θέλημα του Θεού. "Η ειρήνη είναι ύψιστον αγαθόν" υπογράμμισε  ο Οικουμενικός Πατριάρχης  και κατέληξε "Η ειρηνική συνύπαρξις των ανθρώπων, είναι εκ των πρώτων και υψηλών θελημάτων του Θεού".

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Υφυπουργός Εξωτερικών επί Πολιτιστικών  Θεμάτων, κ. Μοχάμαντ Μαζέντ Τζαμέι παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στην ομιλία του, ο κ.Τζαμέι εξήρε την προσωπικότητα και την προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη στον διάλογο των θρησκειών καθώς και για τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει στον Χριστιανικό κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έντονη επίδραση του ελληνικού και Βυζαντινού πολιτισμού, κυρίως  όμως της Ορθοδοξίας  στον Περσικό πολιτισμό  πριν αλλά και μετά την εμφάνιση του Ισλάμ στην περιοχή.

Την Παρασκευή(11 Ιανουαρίου), πρώτη ημέρα της επισήμου επισκέψεως του στο Ιράν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής καθοδηγήσεως με την παρουσία του προέδρου του Οργανισμού Πολιτιστικών και Ισλαμικών Σχέσεων κ. Μοχάμεντ Μοχαμεντί –Αράγχι . Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι η καλύτερη δυνατή μέθοδος για την επίλυση όλων των ανθρωπίνων διαφορών και την επικράτηση της ειρήνης στον σύγχρονο κόσμο. Ο κ. Μοχαμεντί-Αράγχι στην ομιλία του εξέφρασε την πεποίθηση του ότι ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών θα  τις οδηγήσει μακριά από παρανοήσεις . Στην συνέχεια ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστικών και Ισλαμικών Σχέσεων κ. Μοχάμεντ Μοχαμεντί –Αράγχι υπογράμμισε " Σήμερα η ειρήνη στον κόσμο βρίσκεται σε κίνδυνο και κανένας δεν μπορεί να την εγγυηθεί μόνο με προσευχές. Οι θρησκευτικοί ηγέτες  θα πρέπει να επιλέξουν τον σωστό δρόμο του διαλόγου."

               Παραθέτουμε το κείμενο της κοινής συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Υπουργού Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως της Ιρανικής Κυβερνήσεως,  Αχμέντ Μαζέντ Τζαμέϊ στις 14  Ιανουαρίου 2002 στην Τεχεράνη: 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 

            Μία υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπό την ηγεσία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επισκέφθηκε τη χώρα μας το Ιράν τον Ιανουάριο του 2002 κατόπιν προσκλήσεως του εξοχωτάτου Υπουργού Ισλαμικού Πολιτισμού και Καθοδηγήσεως κ. Ahmad Masjed Jamei και φιλοξενήθηκε από τον Οργανισμό για τον πολιτισμό και τις Ισλαμικές σχέσεις.

            Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τα κάτωθι:

            1. Να συνεχίσουν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών στο μέλλον με πιο συγκεκριμένους τρόπους, οργανώνοντας διαθρησκειακούς διαλόγους στο Ιράν και σε άλλες χώρες.

            2. Ένα από τα κοινά ενδιαφέροντα αμφοτέρων των πλευρών είναι να υπάρξουν συγκριτικές μελέτες πάνω στον Ισλαμικό και Χριστιανικό μυστικισμό και ει δυνατόν να διοργανωθούν συναντήσεις διαλόγων πάνω σ'αυτό το θέμα.

            3. Την ανταλλαγή επιστημόνων και φοιτητών με την χορήγηση υποτροφιών και από τις δύο πλευρές.

            4. Την διοργάνωση κοινών κινηματογραφικών φεστιβάλ, ιδιαίτερα θρησκευτικών ταινιών, στο Ιράν, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

            5. Την οργάνωση πολιτιστικών εβδομάδων στο Ιράν, Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

            6. Την σύσταση συντονιστικής επιτροπής για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων εφαρμογής της ανωτέρω συμφωνίας ή οποιωνδήποτε άλλων σχετικών προτάσεων.

Αχμέντ Μαζέντ Τζαμέϊ                                             Οικουμενικός Πατριάρχης

Υπουργός Ισλαμικού Πολιτισμού                       Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

             και Καθοδηγήσεως

 

Υπεύθυνος Συντάξεως

Ν. Μαγγίνας

*   *   *

Ο Πατριάρχης εις το Ιράν

 

Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδηγήσεως του Ιράν Εξοχ. κ. Αχμέτ Τζαμέϊ, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, επραγματοποίησε μεταξύ 11-14 Ιανουαρίου επίσημον επίσκεψιν εις την χωράν ταύτην καθ' ην:

- Συνειργάσθη μετά του ως άνω κ. Υπουργού, του Γεν. Διευθυντού Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Προέδρου και μελών του Οργανισμού Πολιτισμού και Ισλαμικών Σχέσεων, του «Ιμάμη της Παρασκευής», υπευθύνου δια θέματα ορθότητας της πίστεως, των υπευθύνων του Κέντρου Διαθρησκειακού Διαλόγου και άλλων παραγόντων του Κράτους.

- Συνηντήθη μετά του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Χατεμί μεθ' ου έσχεν εγκάρδιον συνομιλίαν διαρκέσασαν περί τα 40 λεπτά.

- Ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν εν τω Ελληνορθόδοξω Ιερώ Ναώ του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου κυρού Δημητρίου, διακονήσαντος εν τη Κοινότητι Τεχεράνης μεταξύ των ετών 1945-1950. Εις την Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν και πολλοί Πρέσβεις ξένων χωρών. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη παρακείμενη Κοινοτική αιθούση, καθ' ην ωμίλησαν ο κ. Πρόεδρος της Κοινότητος και ο Πατριάρχης.

- Ωμίλησεν εν τω Ινστιτούτω Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ενώπιον πολλών Διπλωματών (μεταξύ αυτών ήσαν οι κ. κ. Πρέσβεις της Τουρκίας και της Ελλάδος), θρησκευτικών λειτουργών, δημοσιογράφων κ. ά., με θέμα «Η συμβολή της θρησκείας εις την εδραίωσιν της ειρήνης εν τω συγχρόνω κόσμω», απαντήσας εν τέλει και εις ερωτήσεις των παρισταμένων.

- Παρεκάθησεν εις πρόγευμα εν τη πρεσβευτική κατοικία του κ. Πρέσβεως της Τουρκίας και εις γεύμα εν τη του κ. Πρέσβεως της Ελλάδος, τη συμμετοχή και πολλών άλλων Πρέσβεων.

- Επεσκέφθη την εν Τεχεράνη Αρμενικήν Κοινότητα, γενόμενος δεκτός υπό του οικείου Αρχιεπισκόπου, ενός εκ των δύο βουλευτών της Αρμενικής Μειονότητας και πλήθους πιστών. Αντηλλάγησαν προσφωνήσεις και αναμνηστικά δώρα.

- Ομού μετά του κ. Υπουργού Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδηγήσεως έδωκε συνέντευξιν Τύπου, απαντήσας εις τας ερωτήσεις Ιρανών και ξένων δημοσιογράφων. Εν τέλει υπεγράφη μεταξύ των δύο ανδρών συμφωνία συνεργασίας επί πολιτισμικών θεμάτων και προαγωγής του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου ως συμβολής εις την παγκόσμιον ειρήνην και καταλλαγήν, απηύθυνε δε από της τηλεοράσεως και Μήνυμα προς τον Ιρανικόν λαόν επί τη αναχωρήσει Αυτού εκ της Χώρας.

Τον Πατριάρχην συνώδευον εις το ταξίδιον τούτο ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιος, ο Θεοφιλ, Επίσκοπος Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, Διευθυντής του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, οι Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος και Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος, ο Ελλογ. κ. Αλέξανδρος Καριώτογλου, Δρ Θεολογίας, ειδικός περί το Ισλάμ, οι δημοσιογράφοι κ. κ. Γρηγόριος Καλοκαιρινός, Rıdvan Akar (του CNN Türk ) και Νικόλαος Μαγγίνας, ο Μουσικολ. κ. Στυλιανός Φλοίκος, Β'Δομέστικος, και ο Εντιμ. κ. Βασίλειος Καραγιώργης, Αρχικλητήρ.

Κατά την επιστροφήν του Πατριάρχου δι' ειδικής πτήσεως το εσπέρας της Δευτέρας, 14ης τ. μ., υπεδέχθησαν Αυτόν εν τω αεροδρομίω ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ μετ' άλλων Ιεραρχών του Θρόνου και οι Εντιμ. κ. κ. Πρόξενοι της Ελλάδος και του Ιράν εν τη πόλει ημών.

*   *   *

Ανακοίνωσις

Ανακοινούται ότι σήμερα. Πέμπτη, 17ην Ιανουαρίου, και ώρα 10.05 μ. μ. εις το πρόγραμμα «32. Gün» του CNN Türk θα γίνη αναφορά και εις το πρόσφατο ταξίδι της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικοΰ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου εις το Ιράν.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιον και Σελευκείας κ. Κύριλλον, εξαιτησαμένους και λαβόντας τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτών εορτή.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήταν, συνοδευόμενον υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ιωακείμ Ευαγγελινού, Πρωτοσυγκέλλου αυτού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Απαμείας κ. Βικέντιον, εξ Αμερικής.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Αντώνιον Γιουβανόπουλον, Ιερατικώς Προϊστάμενον της Κοινότητος Παναγίας Νεοχωρίου, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Ιερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, και τον Μουσικολ. κ. Ιωάννην Χαριατίδην, Άρχοντα Λαμπαδάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας,

Τον Εξοχ. κ. Ιωάννην-Αλέξιον Ζέππον, Πρέσβυν, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Αντώνιον Στέλιαν, Γραμματέα του Τουρκικού Γραφείου των Πατριαρχείων, Αθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα του Ληξιαρχείου των Πατριαρχείων, Αντώνιον Οκταποδάν και Αθανάσιον Αθανασιάδην, Υπαλλήλους αυτών, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτών εορτή.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Χρυσούλας Σαρίογλου, εκ του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού της Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή, την Τετάρτην, 16ην Ιανουαρίου.

*   *    *

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Ανακοινούται, ότι η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.   Βαρθολομαίος, κατόπιν  προσκλήσεως  της Κυβερνήσεως του Ιράν, θα επισκεφθή την Χώραν αυτήν από 11 έως 14 τ.μ. Ιανουαρίου.

Κατά την εκεί παραμονήν Του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα συναντηθή με τους Εξοχ. Πρόεδρον της Ισλαμικής Δημοκρατίας κ. M. Khatami, Ηγέτην της Ισλαμικής Επαναστάσεως, κ. Ayatollah S. Ali Khamenei, Yπουργόν Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδηγήσεως, Πρόεδρον του Οργανισμού Πολιτισμού και Ισλαμικών σχέσεων, Πρέσβεις της Ελλάδος και της Τουρκίας και άλλας προσωπικότητας.

Το Σάββατον, 12 τ.μ., θα ομιλήση ενώπιον του Διπλωματικού Σώματος, εις το Ινστιτούτον Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών της Χώρας, με θέμα "Η συμβολή της Θρησκείας εις την εγκαθίδρυσιν της ειρήνης εν τω συγχρόνω κοσμώ", ενώ την επομένην, Κυριακήν, θα τελέση την θείαν Λειτουργίαν εις τον Ελληνορθόδοξον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εις τον οποίον κατά την πενταετίαν 1945-1950 είχε διακονήσει ως ιερεύς ο αοίδιμος Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος. Ακόμη, θα έχη  συνάντησιν   εργασίας   με  αντιπροσωπείαν  του  Κέντρου Διαθρησκειακού Διαλόγου· την τελευταίαν ημέραν, 14 τ.μ., ο Πατριάρχης με την συνοδείαν Του θα επισκεφθούν την πόλιν Isfahan, γνωστήν δια το πολιτιστικόν ενδιαφέρον το οποίον παρουσιάζει.

Σημειωτέον, ότι η Περσία είναι η δευτέρα μετά το Μπαχρέϊν μουσουλμανική χώρα, η οποία επισήμως προσκαλεί και υποδέχεται τον Οίκουμενικόν Πατριάρχην.

Η επίσκεψις αυτή, πραγματοποιούμενη μόλις τρεις εβδομάδας μετά την Διαθρησκειακήν Συνάντησιν των Βρυξελλών, εις την οποίαν παρέστη και εκπρόσωπος του Ιράν, έχει αυτονόητον σημασίαν και σπουδαιότητα και αναμένεται να αποτελέση ουσιαστικήν συμβολήν εις την προσπάθειαν καλυτέρας γνωριμίας και συνεργασίας των μονοθεϊστικών θρησκειών.

 

Εν Φαναρίω, τη 8η Ιανουαρίου 2002

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

*    *    *

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Το έντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου Μουσικοφίλων της πόλεως ημών, υπό την προεδρίαν του Μουσικολ. κ. Νικολάου Ιστεκλή,  Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως-Εκπαιδευτικού, μετά των λοιπών  Ιεροψαλτών της Πόλεως, ηγουμένου του Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Αστέρη, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, δι' υποβολήν σεβασμάτων επί ταις Εορταίς, προσκληθέντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Τον Μουσικολ. κ. Αντώνιον Παριζιάνον, Άρχοντα Λαμπαδάριον της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως-Καθηγητήν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη επικείμενη ονοματική αυτού εορτή.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Παρέσογλου, Πρόξενον της Ελλάδος ενταύθα, μετά της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Χρυσάνθης, εξ Αθηνών.

Την Ελλογ. δίδα Ευαγγελίαν Κανάρη, Εκπαιδευτικόν, Πρόεδρον του Συνδέσμου των εν τη πόλει ημών Ιμβρίων, και τον  Εντιμ. κ. Άνθιμον Πιλίτσογλου, Αντιπρόεδρον αυτού, κομίσαντας το Ημερολόγιον του Συνδέσμου του νέου έτους.

Τους Εντιμ. κ. κ. Ιωάννην Καγιακοπαράν, και Ιωάννην Σταυρίδην. Γραμματέα των Πατριαρχείων, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη διαγενομένη ονομαστική αυτών εορτή.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Πιπερτζήν, Μουσικόν, εκ Σερρών.

Τον Εντιμ. κ. Κυριακόν Μάγον, Αρχιτέκτονα, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Θεμελίνας Κουντούρη, εκ Ρόδου.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Γαρουφαλίδην, Μουσικόν, εξ Αθηνών.

Τους εν τοις Πατριαρχείοις εργαζομένους Γραμματείς, δι' υποβολήν σεβασμάτων επί ταις Εορταις, προσκληθέντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

*   *   *

Σεπτή εντολή, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, επεσκέφθη την Τετάρτην, 9ην Ιανουαρίου, εν τη έδρα αυτού τον Σεβ. Μητροπολίτην των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Yusuf Çetin, και διεβίβασεν αυτώ τε και τοις υπ' αυτόν πιστοίς τας σεπτός Πατριαρχικός ευχάς επί ταις Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και του νέου έτους.

*   *   *

Σεπτή εντολή, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος, επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Εντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Άρχοντα Μυρεψόν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και διεβίβασεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς και ευλογίας.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την τελετήν κοπής της πίττας του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ζωγραφείου Λυκείου, της εισδοχής των νέων αποφοίτων αυτού εις τον Σύνδεσμον και της βραβεύσεως των αριστούχων μαθητών αυτού της σχολικής περιόδου 2000-2001, την Τετάρτην, 9ην Ιανουαρίου, εν τη αιθούση τελετών του Συνδέσμου.

*    *    *

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

Επί τη μεγάλη εορτή των Θεοφανείων, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της παραμονής της Εορτής, 5ης Ιανουαρίου, τον Μ. Εσπερινόν των Θεοφανείων το απόγευμα της αυτής ημέρας, ως καί την Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, την Κυριακήν, 6ην ιδίου, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου και του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Εν τω τέλει της Δοξολογίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ετέλεσε τον Μέγαν Αγιασμόν, αγιάσας εν συνεχεία τους συγχοροστατήσαντας μετ' Αυτού αγίους Αρχιερείς, τους Κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής, και τους Άρχοντας Οφφικιάλους της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εις δε το τέλος της Θείας Λειτουργίας άπαν το ευλαβές εκκλησίασμα.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Βαρνάβαν Τύρην, Πρωτοσύγκελλον της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, μετά των Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. κ. Ελευθερίου Κουτσαυτάκη και Δημητρίου Μποτίνη και του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Νεοχωρίτου, Ιεροψάλτου, εκ της αυτής Μητροπόλεως.

Τους Αιδεσιμ. Οικονόμους κ. κ. Ιωάννην Καμαλακίδην, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ταταούλων, και Πρόδρομον  Αναστασιάδην, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων της Κοινόητος Φερίκιοϊ, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτών εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμολ. κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Άρχοντα Μυρεψόν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

Τους ενταύθα Άρχοντας Οφφικιάλους της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, δι' υποβολήν σεβασμάτων επί ταις Εορταίς, προσκληθέντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

40μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Ιδρύματος Θρησκευτικού Προβληματισμού, υπό την ηγεσίαν των Εντιμολ. κ. κ. Αθανασίου Αγγελοπούλου, Άρχοντος Ακτουαρίου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και Αθανασίου Καραθανάση, Άρχοντος Διερμηνέως, Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον Εξοχ. κ. Δημήτριον Ράλλην, Πρέσβυν, Αναπληρωτήν Μόνιμον Αντιπρόσωπον της Ελλάδος παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, ους ο Πατριάρχης συνεχάρη επί τοις γάμοις αυτών.

Τον Ελλογιμ. κ. Ιωάννην Κώτσιαν, Καθηγητήν Βιολογίας, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Καλαμάρην, Εκπαιδευτικόν, την Ευγεν. δίδα Φωτεινήν Ζωγραφοπούλου, Γραμματέα των Πατριαρχείων, ως και τους Εντιμ, κ. κ. Ιωάννην Βασίλογλου και Ιωάννην Τουράτσογλου, Υπαλλήλους αυτών.

Την Ελλογιμ. κ. Παρασκευτήν Φωκά, Καθηγήτριαν, μετά της μητρός αυτής Ευγεν. κ. Μαρίας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Τρομπούκην, Ιατρόν, εξ  Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Γκιουλέκαν, Δικηγόρον-Δημοσιογράφον, εκ Θεσσαλονίκης.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Ηλιοπούλου, υπεύθυνον Δημοσίων Σχέσεων του Εκδοτικού Οίκου "Παιδεία", εκ Θεσσαλονίκης.

*    *    *

Ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, την Κυριακήν, 6ην Ιανουαρίου, μετέβη εις το εν Κοντοσκαλίω Αρμενικόν Πατριαρχείον και συνεχάρη από μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος τω Μακ. Πατριάρχη κ. Mesrop Β' και τοις περί αυτόν επί τοις Χριστουγέννοις και τοις Θεοφανείοις των Αρμενίων αδελφών ημών.

 

*    *    *

 

Την Πέμπτην, 3ην Ιανουαρίου, επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην, ίνα εκφράση τας εορτίους ευχάς εαυτού τε και της κατ' αυτόν παροικίας, επί ταις Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου και του Νέου Έτους, ο Σεβ. Μητροπολίτης των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενος υπό των Εντιμ. κ. κ. Yakup Tahincioğlu, Προέδρου της παροικίας, και Kenan Altınışık, Αντιπροέδρου αυτής.

Τη Α. Σεβασμιότητι και τη συνοδεία αυτής απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανοπούλου, μετέβη εις την έδραν του Αθλητικού Συλλόγου Ταταούλων, και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τας υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού διοργανωθείσας εκδηλώσεις, επί τη συμπληρώσει 10ετίας από της εις τον Πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον εκλογής και αναρρήσεως Αυτού, ευλογήσας εν τέλει και την κοπήν της Αγιοβασιλόπιττας.

*    *    *

Η ΠΡΩΤΗ TOY ΕΤΟYΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

Μεθ' ιεροπρεπείας και εν εορταστική ατμοσφαίρα εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η πρώτη του ανατείλαντος έτους 2002.

Κατά τον Εσπερινόν της παραμονής, Δευτέρας, 31ης Δεκεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ιωακείμ, Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεοκλήτου, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Αποστόλου και Ικονίου κ. Θεόληπτου, ως και του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιάκος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχαί εκ του εξωτερικού και πιστοί.

Μετά το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού, ο Πατριάρχης εδέχθη τους Αγίους Αρχιερείς, μετά των οποίων αντήλλαξε τον εόρτιον ασπασμόν, και ευλογήσας έκοψε και διένειμεν αυτοίς την Αγιοβασιλόπιτταν, του εν αυτή χρυσού νομίσματος λαχόντος εις το τεμάχιον του Πατριαρχικού Οίκου.

Επικολούθησεν εν τω επισήμω Πατριαρχικώ Γραφείω, κατά το έθος, η επίσημος ακρόασις της Πατριαρχικής Αυλής, καθ' ην, εξ ονόματος των κληρικών και λαϊκών υπαλλήλων αυτής, προσεφώνησε την Α. Θ. Παναγιοτητα, τον Πατριάρχην, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, και αντεφώνησεν ο Πατριάρχης, απευθύνας νουθεσίας και ευχάς εις τα πνευματικά τέκνα και συνεργάτας Αυτού. Εν συνεχεία υπέβαλαν σεβάσματα οι Πατριαρχικοί υπάλληλοι ηγουμένου του Αρχικλητήρος, οίτινες και ησπάσθησαν την δεξιάν του Πατριάρχου, ευχαριστήσαντος αυτοίς δια την ένζηλον υπηρεσίαν αυτών εν τοις Πατριαρχείοις και συμβουλεύσαντος αυτούς πατρικώς δια την καλυτέραν εκπλήρωσιν των καθηκόντων αυτών.

Αμέσως μετά την ακρόασιν ταύτην, εν τη Αιθούση της Παναγίας εγένετο η τελετή του κοψίματος της πίττας της Πατριαρχικής Αυλής υπό του Πατριάρχου, των μαθητών της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής ψαλλόντων τα πατροπαράδοτα κάλαντα και άλλα εόρτια άσματα. Το χρυσούν νόμισμα έλαχεν εις τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Δημήτριον Καββαδίαν.

Κατά το επακολουθήσαν δείπνον, ο Πατριάρχης συνεδείπνησε, κατά την τάξιν, μετά των εσωκατακοίλων κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής και των εν τοις Πατριαρχείοις φιλοξενουμένων κληρικών και λαϊκών.

Την Τρίτην, Ιην Ιανουαρίου 2002, επί τη Εορτή της κατά σάρκα Περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη Ιερά Μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Ηλιουπόλεως και Θυρών κ. Αθανασίου, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Μύρων κ. Χρυσοστόμου και  Ικονίου κ. Θεόληπτου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι του Θρόνου, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιάκος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της ως άνω Θείας Λειτουργίας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Noμοφύλακος της  Αγίας του Χριστού Μ.  Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Καλαμάρην, Δικηγόρον, Νομικόν Σύμβουλον των Πατριαρχείων.

Εν συνεχεία οι Άγιοι Αρχιερείς και οι λοιποί εκκλησιασθέντες επίσημοι ανήλθον εις την Αίθουσαν του Θρόνου, ένθα κατά την διάρκειαν της επισήμου επί τω Νέω Έτει δεξιώσεως προσεφώνησαν τον Πατριάρχην, εκ μέρους μεν της ενταύθα Ιεραρχίας του Θρόνου ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Ευάγγελος, εξ ονόματος δε των ενταύθα Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας και του περιουσίου λαού του Θεού, ο Εντιμολ. κ. Χαρίλαος Διαμάντογλου, Άρχων Μ. Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Ιατρός, του Πατριάρχου αντιφωνήσαντος καταλλήλως επί τω αρξαμένω Νέω Έτει.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αοιδίμων προκατόχων Αυτού Βασιλείου του Γ', επί τη ιερα μνήμη του Μ. Βασιλείου, και Μαξίμου του Ε', επί τη επετείω της εις Κύριον εκδημίας αυτού, και του Επισκόπου Απαμείας κυρού Βασιλείου, διατελέσαντος Ηγουμένου της Ιεράς Μονής.

Εν συνεχεία Ούτος, επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Εντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Διδάσκαλον Αυτού, και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Τον Ελλογιμ. κ. Γεώργιον Πασαδαίον, Καθηγητήν, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, Οικονομολόγον, Λογιστήν της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τη ονοματική αυτού εορτή, μετά του υιού αυτού Σωκράτους, Φοιτητού, εντεύθεν.

Επί τω αυτώ σκοπώ, την Ευγεν. κ. Βασιλικήν Πετρίδου, Ιατρόν, και τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Πορίδην, Εργολάβον, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Servet Sezgin, πρ. βουλευτήν, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Σάββαν Αντώνογλου, Ασφαλιστήν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Φοιτητήν, μετά της Ευγεν. δίδος Βιολάντας Ντίζογλου, Φοιτήτριας, εντεύθεν.