Patriarchal News Bulletin

Ἰανουάριος 2011

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 29ης Ἰανανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ,  ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν τοῦ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν Νέας Καρβάλης Καβάλας, καθ' ἥν ἀπενεμήθησαν βραβεῖα εἰς εὐεργέτας τοῦ Κέντρου, καθώς καί εἰς ἀριστούχους μαθητάς τῆς Πόλεως, τῇ παρουσίᾳ τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν τῆς Παλαιᾶς Καρβάλης (Gelveri-Güzelyurt) Καππαδοκίας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:   
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Τζανμπεζντῆν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, συγχαρείς τῇ θυγατρί αὐτῶν Χριστίνῃ διά τάς ἐπιδόσεις αὐτῆς εἰς τά μαθήματα.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, πρός ὑποβολήν υἱϊκῶν εὐχαριστιῶν ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ, ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου πατρός Θεοφίλου-Φανουρίου. 
Τήν Ἐλλογ. δίδα Ἁγνήν Νικολαΐδου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ παρελθούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aykut Dokur, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Banu Güven, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καφετζῆν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Μπακατσῆ, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν, μετά τῆς Ἐλλογ. Δρος κ. Εἰρήνης Σαρίογλου, Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Metin Şentürk, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ἱδρύματος  Ἀτόμων μέ εἰδικάς ἀνάγκας («Dünya Engelliler Vakfı»).
Τόν Ἐντιμ. κ. Kudret Özeş, Δήμαρχον Güzelyurt, μεθ' ὁμίλου ἐκ τοῦ Κέντρου Καππαδοκικῶν Μελετῶν Νέας Καρβάλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χριστοφορίδου           
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Τόγιαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξίας, Ἰδιωτικούς Ὑπαλλήλους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Δήμητρα Ράπτη, Φοιτήτριαν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου,  κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Κωνσταντακοπούλου, Ἄρχοντος Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος-Ἁγίου Σώστη, τήν Πέμπτην, 27ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 26ης Ἰανουαρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Μουσικῷ Μεγάρῳ Cemâl Reşit Rey διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Οὑγγαρίας  συναυλίαν παραδοσιακῆς οὑγγρικῆς  μουσικῆς, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἀναλήψεως ὑπό τῆς χώρας ταύτης τῆς προεδρείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, ἅτινα φυλάσσονται ἀπό τινων ἐτῶν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Tετάρτης, 26ης Ἰανουαρίου, καθ' ὅν παρέστη συμπροσευχόμενος ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Λόφου Πιερίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Νικολάου Φωτίου, πρός οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους, ὡς καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Πέμπτης, 27ης ἰδίου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἀρχιεπίσκοπον Trento κ. Luigi Bressan, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τόν Ὁσιολ. Ἡγούμενον κ. Φίλιππον Riabix, ἐκ Μόσχας, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Antoine Arjakovsky, ἐξ Οὐκρανίας. 
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Κασσιανόν Νότην, ἐπί τῇ λήξει τῆς στρατιωτικῆς αὐτοῦ θητείας. 
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ  Συντονιστικοῦ Ὀργάνου τῶν Ὁμογενειακῶν Ἱδρυμάτων, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Rum Vader». 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ender Gelen, μέλος τοῦ Τουρκικοῦ Γεροντολογικοῦ Συνδέσμου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Raffi Hermon, Δημοτικοῦ Συμβούλου Πριγκηποννήσων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Παντελιᾶν, Στέλεχος τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν διοργανωθεῖσαν ἐν τῇ ἐν Şişhane Συναγωγῇ «Neve Şalom» ἐκδήλωσιν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς διεθνοῦς ἡμέρας μνήμης τῶν θυμάτων τοῦ Ὁλοκαυτώματος, τήν Πέμπτην, 27ην Ἰανουαρίου.
Tήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.   

*  *  *

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἀπό τινων ἐτῶν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς  Δευτέρας, 24ης Ἰανουαρίου καί τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 25ης Ἰανουαρίου, καθ' ἥν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τόν ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικόν Ναόν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῆς ὑπό τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν τῆς ἐν Ἰταλίᾳ Ἐπαρχίας Trento διοργανουμένης ἐκθέσεως φατνῶν, μέ θέμα «Christmas Cribs From Trentino Italy», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τάς Ὁσιωτάτας Μοναχάς Εὐνίκην καί Τιμοθέην, ἐκ τῆς ἐν Αἰγίνῃ Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
Τούς Συνέδρους τοῦ Παγκοσμίου Χριστιανικοῦ Φόρουμ, συμμετέχοντας εἰς τό ἐνταῦθα διοργανούμενον  Συνέδριον αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος: «Consultation on Major Trends and Changes in World Christianity», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Δήμητρα Κούκουρα, Καθηγήτριαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Π. Χαρίτογλου, ἐκ τῆς Πόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί  ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό διοργανωθέν Φεστιβάλ Μουσικῆς καί Χοροῦ τοῦ ἐν Pangaltı Ἀρμενικοῦ Λυκείου, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ ἐνταῦθα Ξενοδοχείου Cevahir, τήν Τρίτην, 25ην Ἰανουαρίου.          

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Κουμουτσᾶκον, Εὐρωβουλευτήν, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τήν ἔντιμον Ἐφορείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς,  ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ  Ἐντιμολ. κ. Στεφάνου Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντος Καστρινσίου τῆς  Ἁγίας τοῦ  Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παρακαλέσασαν Αὐτόν ὅπως προστῇ τῶν ἐκδηλώσεων ἐπί  τῇ ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Ἀγγελόπουλον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρείας MED EXPO, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Τσαγγάρην, Ταξίαρχον ἐ.ἀ., ἐκ Κύπρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ροζίτας καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mete Akyol καί Cem Kar, Δημοσιογράφων, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Στίκα, ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος,  μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Εὐκλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Caddebostan διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Kadıköy ἐκδήλωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἑβδομάδος τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Δημοκρατίας, τήν Δευτέραν, 24ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Ἰανουαρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι αἱ Πρυτανικαί Ἀρχαί τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί 25μελής ὅμιλος στελεχῶν τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας «DEMO», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κανάκη, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 23ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπί θύραις πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου, τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Ἀθανασίου Μαμάση, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μιράνκο Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, προστάτου τῶν κηπουρῶν.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Μάξιμον, ἐπανελθόντα ἐκ Ρώμης, ἔνθα προσκληθείς ἔδωκε διάλεξιν ἐν τῷ Γρηγοριανῷ Πανεπιστημίῳ, μέ θέμα: «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία καί Μεταμοντερνισμός. Προκλήσεις καί Προοπτικαί».
Τόν Αἰδεσιμ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Anton Bulan, ἐντεῦθεν.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα  κ. Holgerr Nollmann, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Τό ἔντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως ἡμῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, Ἄρχοντος Β' Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν λοιπῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως, ἡγουμένου τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου, δι᾿ ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς. Εἰς ἅπαντας τούς ὡς ἄνω ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα τῇ 22ᾳ τρέχοντος μηνός, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Στυλιανός Μπερμπέρης, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, καί ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς εἰς αὐτούς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῶν ἱερῶν αὐτῶν καθηκόντων.
Tόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστάσιον Κυρίτσην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, καί Ἀθανάσιον Ἀνανᾶν, Ὑπάλληλον αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Α. Μυλόπουλον, Πρύτανιν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Δ. Παντῆ, τῶν Ἐλλογιμ. κυριῶν Δεσποίνης Λιάλιου καί Σοφίας Α. Κονίδου-Ἀνδρέου, Ἀντιπρυτάνεων, καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Στυλιανοῦ Ἀνδρέου, Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἱστορίας- Ἀρχαιολο- γίας τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, ἐπικαλεσθέντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀναλήψει τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων αὐτῶν.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Ροδιᾶν, Πρόεδρον τοῦ Σωματείου Ἰμβρίων «Παναγία ἡ Ἰμβριώτισσα», ἐκ Σαλαμῖνος, Βασίλειον Λενίτσην καί Βασίλειον Δικαῖον, μέλη αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στέφανον Γανωτῆν, Μουσικόν, ἐκ Νάξου καί Νικόλαον Σταυρίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Ρεμιγιάκην, Σπυρίδωνα Μαγκανιάρην, Δημήτριον Κουλέτσην καί Νικόλαον Μανδράκαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Κατσάνη, Σύμβουλον τῆς Πολιτιστικῆς καί Μορφωτικῆς Ἑταιρείας «Ἀνάπλους»,  ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. András Gyenge, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα,  διοργανωθέν  ρεσιτάλ πιάνου τοῦ Ἐντιμ. κ. Gábor Csalog,  ἐν τῷ ἐν Harbiye Γαλλικῷ Λυκείῳ «Notre Dame de Sion», τήν Παρασκευήν, 21ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 19ης Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ Δρος İlber Ortaylı, Ἱστορικοῦ, Διευθυντοῦ τῶν Ἀνακτόρων Τόπκαπι, μέ θέμα «Τό χθές, τό σήμερα καί τό αὔριο τῆς Πόλης», ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «Πόλις 2010, Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης».

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μητρόπουλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Σπηλιᾶς, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφαρσάλων, μετά τῶν Εὐγεν. Δίδων Θεοδώρας Τσινοπούλου, Ἰατροῦ, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Κερασίας, Φυσικοθεραπευτρίας, ἐκ Καρδίτσης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Φάνη Κακριδῆ, Καθηγητοῦ Κλασσικῆς Φιλολογίας, ἐπί τοῦ θέματος «Γιά τήν Ἑλληνική Γλῶσσα», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 19ης τ.μ. .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τήν Τρίτην, 18ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 15ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 16ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν, μεταξύ ἄλλων προσκυνητῶν, ὅμιλοι Φοιτητῶν  ἐκ τοῦ Κολλεγίου Eckerd τῆς Φλόριδας Η.Π.Α. καί  ἐκ Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Α' Λυκείου Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Σαλαμάνη, Λυκειάρχου αὐτοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιωτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. 
Tόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην, τούς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν καί Ἀντώνιον Ἠλιάδην, Ἐκπαιδευτικούς, ἐντεῦθεν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀντώνιον Στέλλιαν, Γραμματέα τοῦ Τουρκικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τοῦ Ληξιαρχείου αὐτῶν, Ἀντώνιον Νακόπουλον, Πατριαρχικόν Ὑπάλληλον, καί Ἰωάννην Τουράτσογλου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μίσθιον, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Τορόντο.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ρόδην, Ἀκτινολόγον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Γλύμη καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἔφης Σγουρομάλλη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Κολλεγίου Eckerd, S. Petersburg τῆς Φλώριδας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Seraphim Bruce-Foltz, Καθηγητοῦ Φιλοσοφίας.   
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Β' Γυμνασίου Ἡλιουπόλεως Ἀθηνῶν, μετά τῶν Καθηγητῶν καί γονέων αὐτῶν.
Tάς Εὐγεν. δίδας Αἰκατερίναν Θεοδωρακάτου καί Γκόλφω Σπηλιώτη, Φοιτήτριαν, ἐκ Πατρῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Tήν ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Γερμανικῷ Προτεσταντικῷ Ναῷ πραγματοποιηθεῖσαν δέησιν καί τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ὁμοσποδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Brita Wagener, Γεν. Προξένου, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει ἐντεῦθεν τοῦ Αἰδεσιμ. Πάστορος  κ. Holgerr Nollmann, τήν  Παρασκευήν, 14ην Ἰανουαρίου.
Τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Συνδέσμων Ἀποφοίτων Ὁμογενειακῶν Λυκείων ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Οἱ σχέσεις πολίτη-βουλευτῆ στήν Τουρκία καί θέματα ἐπικαιρότητας τό 2011», τῇ συμμετοχῇ Ἐξοχ. Βουλευτῶν τῆς Μ. Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, τό Σάββατον, 15ην ἰδίου.        

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Γιουβανόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ἀσπασάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν δεξιάν, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, τόν Ἐντιμολ. κ.  Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Ἀστρακᾶν, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Καθηγητήν ἐν τῇ Π. Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, Ἀθανάσιον Μιράνκο, Ἀθανάσιον Δούκοβιτς καί Ἀθανάσιον Γαλάνην, Ἀστυνόμον ἐν τῷ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ömer Faruk Berksan, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικηφόρου Μεταξᾶ καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Παπαγεωργίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Hikmet Konar, Ὑποδιευθυντήν τῆς Π/κῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Νάντια Γκαμσαραγκάν, ἐκ Καναδᾶ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:
Tήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Θεοφίλου-Φανουρίου Δεμιρτζόγλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου (Χρυσοκεράμου), τήν Δευτέραν, 17ην Ἰανουαρίου. 
Τήν ἔκφρασιν συλλυπητηρίων ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἐκλιπόντος Hakkı Sarıgül, πατρός τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, Δημάρχου Şişli, ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.  

*  *  *

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 13ης τ.μ., ἐδέχθη ὁμάδα ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, πραγματοποιοῦσαν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, ἀποτελουμένην δέ ἐκ τῶν Ἐξοχ. κ. Joschka Fischer, πρῴην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας, Emma Bonino, Γερουσιαστοῦ ‒ πρῴην Ὑπουργοῦ τῆς Ἰταλίας ἐπί Εὐρωπαϊκῶν ὑποθέσεων, Timothy Garton Ash, Καθηγητοῦ, ἐκ Μ. Βρεταννίας, Martin Hirsch, Ἐπικεφαλῆς τῆς ὑπηρεσίας πολιτικῶν ὑποθέσεων, ἐκ Γαλλίας,  Danuta Hübner, Εὐρωβουλευτοῦ ἐκ Πολωνίας, Vladimir Lukin, πρῴην Προέδρου τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, Edward Mortimer, Ἀντιπροέδρου τοῦ «Salzburg Global Seminar», Sonja Licht, στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Σερβίας, καί Ayşe Kadıoğlu, Καθηγητρίας ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Sabancı». Κατά τήν ἐν θερμῷ κλίματι διεξαχθεῖσαν συνομιλίαν παρέστησαν ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἐκπρόσωπος τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων εἰς τό Συμβούλιον τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 12ης Ἰανουαρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος: «Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης-Τά πρῶτα σαράντα χρόνια».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Ἰωακείμ Ξανθόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἰορδάνου Παπαδοπούλου, Ἀδάμ Παπαδοπούλου καί Γεωργίου Σφακιανάκη.
Tόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Παπαδερόν, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐκ Κρήτης.
Ὅμιλον Μαθητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Γερμανικῆς Σχολῆς καί τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου τῆς ἐν τῇ Πόλει Γερμανικῆς ΡΚαθολικῆς ἐνορίας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
60μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Σιφνίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Ναδάλη.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 10ης Ἰανουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος καί ηὐχήθη τῷ Ἐντιμ. κ. Βασιλείῳ Μπορνόβᾳ, Γενικῷ Προξένῳ αὐτῆς, ἐπί τοῖς διαγενομένοις αὐτοῦ ὀνομαστηρίοις.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Surp Agop τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Ἰωάννην Τσολακιάν καί, τέλος, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Marmara Grubu δεῖπνον, πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. Scott Frederic Kilner, Γενικοῦ Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Μπέσιου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Μακρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τούς Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», καί κ. Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.   
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀδυσσέα Ἀθανασίου, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς «Lamda Pylaia Development», ἐκ Θεσσαλονίκης.

Σεπτῇ ἐντολῇ, κληρικός τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ἐπεσκέψατο τούς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένους Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Λάμπρον Ψαρόπουλον καί τήν σύζυγον αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Μαρίαν-Σταματίαν καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλον Συκῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης, μεθ' ὁμίλου νέων.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν-Διευθυντήν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων, ἐκ Ξάνθης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἕκτορα Matinata, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Βεατρίκης-Κωνσταντίας Bernardini, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐξ Ἰταλίας, καθ'ἥν ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ.  Θεοδώρου Θεοδωρούδη, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν  Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρη τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan καί τοῖς συγκεντρωθεῖσι προεστῶσι τῆς Ἀρμενικῆς Παροικίας, ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς  Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινό- τητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῶ, τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Εὐμορφίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐ- τοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gianpaolo Scarante, Πρέσβυν τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ὄθωνα Παπαδόπουλον, Καθηγητήν Πλαστικῆς Χειρουργικῆς τοῦ Πανεπισημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωσήφ Κωνσταντινίδου καί Νικολάου Κόλμαν, Φαρμακοποιῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀθανασιάδην, Ἰατρόν-Νεφρολόγον Πρόεδρον τῆς Παμμακεδονικῆς Συνομοσπονδίας Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Φιλιῶς Καύφτογλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παναγόπουλον, πρῴην Πρόεδρον τῆς ΕΡΤ, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Φώτιον Δάκον, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἡροῦς, Ἰωάννην Τσακιρίδην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Στυλιανόπουλον, Ταξίαρχον, καί Ἐμμανουήλ Ψωμαδόπουλον, Ταξίαρχον ἐ.ἀ., ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Δημητριάδην, Δρα Θεολογίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰμβριακῆς Ἕνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, καί Στυλιανόν Μπερμπέρην, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως Ἴμβρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, Γραμματέα παρά τῷ ἐν Ἀθήναις Γραφείῳ ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μαρίας καί Νικήτα.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Λαζάρου Βασιλειάδου. 
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Ζωγραφίδου, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, μετά τοῦ συζύγου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄρη Γιουζμπασιάν καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Νόρας, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σιδηρόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φρειδερίκης, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἐλλογιμ. κ. Χρύσας Σιδηροπούλου, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Σωτηριάδην, Φοιτητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνα Νούσην, Ἀχιλλέα Δημᾶκον καί Σπυρίδωνα Παδιώτην, μετά τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν, ἐκ Πάργας       

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τοῖς Θεοφανείοις τῶν Ἀρμενίων, τήν Πέμπτην, 6ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Βασιλείου τοῦ Γ´, ἐν συνεχείᾳ δέ καί ἕτερον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων διδασκάλων Αὐτοῦ Ἐμμανουήλ Φωτιάδου καί Βασιλείου Μούτσογλου. Ἐν συνεχείᾳ, ἔκοψε τήν πίτταν τῆς Μονῆς, εὐλογήσας τάς ἐν αὐτῇ ἀδελφάς διά τήν διακονίαν αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, πρό τῶν Φώτων, 2ας Ἰανουαρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὀ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Παλληκάρην, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Σοφίαν Κοτζάμπαση, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Τζίμαν, Δημοσιογράφον, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Παναγιωτίδην, Στέλεχος τῆς ΕΡΤ, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ὄλγαν Νικολαΐδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μήτσαν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Λιναρδῆν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον αὐτῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου, Φοιτητοῦ, Ἀβραάμ Κατραντζῆν, Κλητῆρα αὐτῶν, Χρῆστον Τσεβίκ, Νυκτοφύλακα αὐτῶν, καί Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
 
Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν  ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ Surp  Pirgiç νοσηλευόμενον Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἀγαθάγγελον Βαπορίδην, ἐκ τῶν ἐφημερίων τῆς Κοινότητος Σταυροδομίου,  καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος.
Ὡσαύτως, ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης ἐπεσκέψατο τόν εἰς τά ἐν Çamlıca Γερμανικά Νοσοκομεῖα νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Θεόφιλον Δεμιρτζόγλου καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *