Patriarchal News Bulletin

Ἰούλιος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον Προξένων διαφόρων χωρῶν ἐκ Χιοῦστον Τέξας, συνοδευομένων ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Cemâl Uşak, ἐκ τοῦ Κέντρου Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου («Kültürlerarası Diyalog Merkezi»), καί Ali Yurtsever, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Rumî», ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀπόστολον Μάνδραλην, Εὐάγγελον Ταπραντζῆν κσί Ἰωάννην Μπιλάλην καί τάς Εὐγεν. δίδας Ναταλίαν Ἀνδρεάδη καί Ἀγγελικήν Ἀριστείδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Yiğit Bedirgil, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Yasemin, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Eddy Skaff, Δικηγόρον, ἐκ Λιβάνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Κατσακιώρην, χρυσοχόον ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε συγχαρητήριον μήνυμα πρός τόν ἐπανεκλεγέντα Πρωθυπουργόν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, οὗτινος τό Κόμμα ἐπλειοψήφησε κατά τάς προσφάτους βουλευτικάς ἐκλογάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη*
Ὅμιλον Λουθηρανῶν Παστόρων ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. κ. David Roschke, ἐξ Ἀμερικῆς.
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Bosko Bojovic, Καθηγητήν τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Σορβόνης.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἐμμανουήλ Σουργιαδάκην, Καθηγητήν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶν Μαΐν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.
Τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Βουλγαρέλη, ἐξ Ἴμβρου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ὑπό τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 99ετίας ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τοῖς κήποις τῶν Ἀνακτόρων Dolmabahçe, τήν Τρίτην, 24ην Ἰουλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 23ην Ἰουλίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Καρατζαφέρην, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., Εὐρωβουλευτήν, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Εὐγενίδου καί Ἀναστασίου Ψαθᾶ, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τό Πατριαρχικόν ἄριστον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 25ης Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη κατόπιν προσκλήσεως εἰς τό ἐν Γαλατᾷ ἐλλιμενισμένον ἀντιτορπιλλικόν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῶν ΗΠΑ «Donald Cook» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπ'αὐτοῦ δοθεῖσαν δεξίωσιν, γενόμενος δεκτός λίαν τιμητικῶς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. George Walter, Διοικητοῦ τοῦ TF 67 Task Force, καί τοῦ Κυβερνήτου Ἐντιμ. κ. William Parker, καί ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 26ην Ἰουλίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτης Τσάκος, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐφοπλιστής καί Μέγας Εὐεργέτης τῆς Κοινότητος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Θωμᾶς Ζαφείρας, Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Τσάκον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐφοπλιστήν, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Rahmi M. Koç, μεγαλοεπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, παρακαθήσαντα τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Β. Βίγκαν, ἐπιχειρηματίαν, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου, ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν ὀνομαστηρίων αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐάγγελον Λαζαρίδην, Θεόδωρον Χαραλαμπίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Παναγιώτου, Δημήτριον Πολυκρέτην καί Χρῆστον Περπατάρην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Δ. Καρακάσην, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, ἐκ Στρασβούργου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, συναυλίαν ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 800 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ἐν τῷ ἐν Harbiye ὑπαιθρίῳ θεάτρῳ «Cemil Topuzlu», τήν Τετάρτην, 25ην Ἰουλίου.

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς Φανάριον

Κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἀφίχθη τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰουλίου, εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. κ. Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀξώμης κ. Πέτρου, πρός ὀλιγοήμερον ἀνεπίσημον ἐπίσκεψιν καί ἀνάπαυσιν.
Τόν Μακαριώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὁμοῦ μετά τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας,  παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, καί
β) τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ ὡς ἄνω Ἱεράρχου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου. 
Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν διά τόν ἐκλιπόντα Ἱεράρχην οἱ δύο Προκαθήμενοι. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἁγίων μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, τήν Kυριακήν, 29ην Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Ἐγρίκαπου Πατριαρχικόν Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Κυριακοῦ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου, ἐνώπιον τοῦ τάφου αὐτοῦ, δεηθείς καί ὑπέρ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Καισαρείας κυροῦ Καλλινίκου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος, ὑποβαλόντος σέβη καί λαβόντος τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παντελεήμονα Σένσαχιν, ἐντεῦθεν, καί Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐξοχ. κ. Wilhelm Staudacher, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ἱδρύματος Konrad Adenauer, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gudrune καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Jan Senkyr, ἐκπροσώπου ἐνταῦθα τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λεάναν, Ἰατρόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαριλένας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἀθηνᾶν Ἀθανασιάδου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Σερκάνου, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἰωαννίνων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aydın Bostancı, φοιτητήν, ἐκ Κομοτηνῆς, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀρτέμιδος Παπαθεοδώρου, φοιτητρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Μπαρμπούνην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν, ἐκ Πατρῶν.
40μελῆ ὅμιλον ἀθλητῶν καί προπονητῶν τῆς Ἐθνικῆς Ὁμάδος Ἱστιοπλοΐας Ἑλλάδος, κλάσεως 420, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Εὐδοκίας Ἐδιπίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἠλία Γιώτη καί Ἀγγελικῆς Σερκάνου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 29ην Ἰουλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 31ην Ἰουλίου, καί ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ  Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, κ. κ. Θεόδωρος Β΄, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων κ. Μεσρώπ Β΄, ἐν τῇ ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, μεθ'οὗ καί συνεγευμάτισαν τήν μεσημβρίαν ἐν Ξενοδοχείῳ τοῦ Βοσπόρου. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 1ην Αὐγούστου, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, συμπροσηυχήθη κατά τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ καί μετά τήν ἀπόλυσιν ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κοιμηθέντος ἀοιδίμου Πατριάρχου Ρουμανίας κυροῦ Θεοκτίστου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Μουχλίου, καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Μπουρτζῆ, μέλους αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Clermont Γαλλίας κ. Hippolyte Simon, μετά προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Στεφανόπουλον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Σιρίν καί Κωνσταντίνου Μουχλίδου, μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γρηγόριον Παπαεμμανουήλ, Δημοτικόν Σύμβουλον τοῦ Δήμου Δράμας, Καθηγητήν Μουσικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς, Διδασκαλίσσης Κλασσικοῦ Μπαλέτου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, Σύμβουλον ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Παναγιωτίδην, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ρούντι Γιουμουρτᾶ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Καλοτίναν Κόρκου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοφίλου Σακελλαρίου, τῶν τέκνων αὐτῶν Σπυρίδωνος, Νικολάου καί Δημητρίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Καλογεροπούλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἄννης-Μαρίας, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 14ης Ἰουλίου, διεπεραιώθη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῶν ἐν αὐτῇ ἱδρυμάτων. 

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἐπικαίρως, εἶτα δέ ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τόν Ἁγιασμόν καί τό καθιερωμένον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου καί ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Δοσίθεος Κανέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης Εὐρυτανίας,    καί ἡ Ἐλλογ. δίς Χαρίκλεια Καμίλη, ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν  Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ἐδέχθη τούς συνέδρους τοῦ Β΄ Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Νεολαίας, μεθ'ὧν καί ἐφωτογραφήθη.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 15ης Ἰουλίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἱεράρχαι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ὅμιλοι κληρικῶν, μοναχῶν καί νέων, συμμετεσχόντων εἰς τάς ἐργασίας τοῦ Β΄Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Νεολαίας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἀνῆλθεν εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ὅπου διένειμεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τά μέλη τοῦ Συνεδρίου.     

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του τήν καταληκτήριον συνεδρίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ δεῖπνον ἐν  τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Παπαπέτρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Εἰρήνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Πολυδώρου Μωραΐτου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στεφανίας. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σταῦρον Σαρρῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. Εὐφροσύνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Νάσην, Ἀντιστράτηγον καί Α΄Ὑπαρχηγόν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πολυξένης, συνοδευόμενον ὑπό ἀξιωματικῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων μετά τῶν συζύγων αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, μετά συγγενῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Παναηλίδου, Ἁγιογράφου, ἐκ Κατερίνης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Νταλάραν, καλλιτέχνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν κ. Γεωργιάννας. 
40μελῆ  ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ συλλόγου «Καλαρρύτες», ὑπό τἠν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Καίτης Παππᾶ, ἐξ Ἰωαννίνων.
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Edward Gaffney καί James Womack, Καθηγητάς, ἐξ Η.Π.Α..   

Ἐξεπροσωπήθη:   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean Peaucelle, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῆ ἑορτῇ αὐτῆς, τό Σάββατον, 14ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Δήμου Bakırköy, Διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακῶν χορῶν, τήν Παρασκευήν, 13ην ἰδίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. 
18μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Γερμανίᾳ Πανεπιστημίου Muenster, ὑπό τήν ἠγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Rainer Stichel. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Χ.  Χαρισιάδου, Ἀρχόντισσαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τάς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Πριγκηποννήσων ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τῆς παρελθούσης Κυριακῆς, 15ης Ἰουλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βασιλιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Φίλωνα, Πρέσβυν ἐ. τ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean Paucelle, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Gül Demir, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπήλιον Μανιᾶν, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Ροκοφύλλου, Δικηγόρου, Δημοτικῆς Συμβούλου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Görgün Taner, Γενικόν Διευθυντήν τοῦ Ἱδρύματος «İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı», ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη:   
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει ἐκ τῆς χώρας ἡμῶν τοῦ Ἐξοχ. κ. Pinhas Avivi, Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῇ ἐν Etiler Προξενικῇ κατοικίᾳ, τήν Πέμπτην, 19ην Ἰουλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἰουλίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Πάγκαλον, τ. Ὑπουργόν καί Βουλευτήν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτου Κολιοπάνου καί Παναγιώτου Τσίμα, Δημοσιογράφου, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Χάλκης, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἰουλίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐκατονπεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Ἐντιμ. κ. Δημήτριος Ραϊτζανόβσκυ, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Ἀναγνωστόπουλος, Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας-Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, περί τῆς ἱστορίας τῆς ἐν λόγῳ Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί δεῖπνον ἐν πλῷ ηὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 22ας ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη*
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην κ. Δαμασκηνόν, τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἐν Σάο Πάολο Βραζιλίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Μαγδαληνήν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὡσαύτως ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-«Ἱδρυτήν» τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας, Ἰορδάνου Ἰορδάνογλου, Ἀντιπροέδρου, καί Ἀριστοδήμου Σαρρῆ, Ἐφόρου, καί τῆς Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίας Β. Λαιμοπούλου, νέας Λυκειάρχου αὐτῆς, ὑποβαλούσης σέβη καί λαβούσης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῷ προσφάτῳ διορισμῷ αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. δίδα Εὐφημίαν Σέρβου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν.
16μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Duke τῶν ΗΠΑ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Güven Güzeldere, Καθηγητοῦ αὐτῶν, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐλλογ. δίδων Χρυσῆς καί Αὔρας Σιδηροπούλου, αὐταδέλφας, Καθηγητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Boğaziçi.
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Μπόλη, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Γλυκερίαν Μ. Παπαγεωργίου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης, ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Τμήματος Κοινωνιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Galatasaray.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Πρωθυπουργός τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας κ. Vasile Tarlev εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 12ην Ἰουλίου,ὁ Ἐξοχ.  Πρωθυπουργός τῆς Δημοκρατίας τῆς Μολδαβίας κ. Vasile Tarlev μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Greta, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Χριστίνης καί Korina ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ.  Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, γενόμενος δεκτός μετ' ἐγκαρδιότητος καί τῶν προσηκουσῶν τιμῶν. Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῆς ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Μολδαβίας καί ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυς αὐτῆς.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, καθ' ἥν ὡσαύτως παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοποι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Συνοδικοί Μητροπολῖται καί ὅμιλος κληρικῶν καί νέων ἐκ τῆς κατά Κρήτην Ἐκκλησίας, ἐλθών ἐνταῦθα ἵνα συμμετάσχῃ εἰς τό ἐν τῇ Πόλει συνερχόμενον Β΄Συνέδριον Ὀρθοδόξου Νεολαίας.   


Αὐθημερόν τό  ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκήρυξε δι'ὁμιλίας Αὐτοῦ τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Β΄ Συνεδρίου  Ὀρθοδόξου Νεολαίας, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Ξενοδοχείου Χίλτον, τῇ παρουσίᾳ τῆς ἐνταῦθα Ἱεραρχίας καί Ἱεραρχῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ,  τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων Μεσρώπ τοῦ Β΄, ἐκπροσώπων τῶν ἄλλων ἐνταῦθα χριστιανικῶν δογμάτων, καί πολυπληθῶν ὁμάδων νέων ἐκ τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί κυρίως ἐκ τῶν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ  Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου. 


Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 12ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἁρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον «Swiss» καί ὡμίλησε, κατόπιν προσκλήσεως, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς «Ὀργανώσεως Νέων Ἐπιχειρηματιῶν» («Young Presidents Organization») συνέδριον, κατακλείσας τάς ἐργασίας αὐτοῦ.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ αὐτῆς καί Καθηγητήν τῆς Ἀν.  Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Λουκᾶν, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος. 
Τάς Ὁσιωτάτας  Μοναχάς Χριστοδούλην καί Ἁγνήν, ἐκ τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Γενικόν Γραμματέα τοῦ ἐνταῦθα «Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης «ΟΣΕΠ».
Ὁμίλους  νέων  ἐλθόντων πρός συμμετοχήν εἰς τό διοργανούμενον Β΄Συνέδριον Ὀρθοδόξου Νεολαίας. 


Ἐξεπροσωπήθη:   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῶν ἐν Kadıköy ὑποψηφίων Βουλευτῶν τοῦ κόμματος «AKP», πρόγευμα ἐν τῷ ἐν Μοδίῳ Ναυτικῷ Ὁμίλῳ, τήν Τετάρτην, 11ην Ἰουλίου.  

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 9ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν,  ἐπεσκέφθη τόν ἐν Yenikapı ἀρχαιολογικόν χῶρον τοῦ παλαιοῦ βυζαντινοῦ λιμένος τῆς Πόλεως, καί ἐξεναγήθη ἐν αὐτῷ ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας κ.  Βέρας Μπουλγκουρλοῦ.
     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον.
Τόν  Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Raasol Balouch, Πρόξενον τοῦ Πακιστάν ἐν Huston τῶν Η.Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Razia καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Fuad, τόν Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Sofinsky, Πρόξενον τῆς Ρωσσίας ἐν τῇ ὡς ἄνω πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀλεξίου, τόν Ἐντιμ. κ. Γαβριήλ Στυλιανόν,  Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ αὐτῇ πόλει, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Cemal Uşak, Cemil Tebev, Yaşar Tiriyakioğlu, καί Edip Erçetin, στελεχῶν τοῦ ἐν Huston Ἱδρύματος «Raindrop» καί τῆς Εὐγεν. κ. Gülseren Baş, διερμηνέως.   


Ἐξεπροσωπήθη:   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Εὐγεν.  κ. Tuna Aksoy Köprülü,  Γεν.  Προξένου τοῦ Πριγκηπάτου  τοῦ Μονακό ἐνταῦθα δεξίωσιν, ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Πρίγκηπος τοῦ Μονακό Ἀλβέρτου τοῦ Β΄, τήν Τρίτην, 10ην Ἰουλίου.   
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς «Ὁμάδος  διεθνοῦς συνεργασίας διά τά δικαιώματα τῶν κοινοτήτων» ἡμερίδα, μέ θέμα: « Αἱ νομοθεσίαι κατά τῶν διακρίσεων καί αἰ σχετικαί δίκαι», ἐν τῷ ἐνταῦθα ξενοδοχείῳ Taksim Hill, τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς    Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 7ην Ἰουλίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολογ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος.  Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται  ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰώβ Getcha, Κοσμήτωρ τοῦ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ἅγιος Σέργιος», Μοναχαί, ὁ Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γενικός Πρόξενος τῆς Γεωργίας ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Παναγόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως («ΕΡΤ») μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀθήναις Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μηλίγκου, φοιτηταί τοῦ ἰδιωτικοῦ Ἐργαστηρίου Καλῶν Τεχνῶν Σερρῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου Γιατζόγλου καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.   

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὁ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μηλίγκος προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ἐκ μέρους τῆς  Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 70 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, καί ἀντεφώνησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 35ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 8ης Ἰουλίου , καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Σεβ Μητροπολῖται,  μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, 160μελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ ποιμενάρχου αὐτῶν Σεβ.  Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγενίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Γεννηματᾶς, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ.  Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, ὅμιλος ἱατρῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί πολυπληθεῖς  ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε τόν λόγον καί ἐπεδαψίλευσε τἠν εὐλογίαν Αὐτοῦ.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον,  Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον, καί Ρόδου κ. Κύριλλον. 
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ κ. Γεώργιον Γεννηματᾶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  Ἀλεξάνδρου Δημητρακοπούλου Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παναγόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως «ΕΡΤ», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης,
Τόν Ἐντιμ.  κ. Νικόλαον Χαϊδεμένον, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Μίλητος», μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ καί Νικολάου Μπερῆ, συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Leyla Umar, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. John George, ἐξ Ἀτλάντας Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Steve Hellor, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Κατσούλα.

Ἐξεπροσωπήθη: 
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν δεῖπνον, ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ, τό Σάββατον, 7ην Ἰουλίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Στεφάνου Νούση, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Ξενίδου καί Παρασκευῆς Τσίπουρα, τελεσθέντας ἐν τῇ ἐν Πριγκήπῳ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τό Σάββατον, 7ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 3ης Ἰουλίου, διεπεραιώθη προσκυνηματικῶς εἰς Ἀρτάκην, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐκ νέων τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, ὡς καί 40μελοῦς ὁμίλου νέων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καταγομένων ἐκ τῆς Πόλεως, ἵνα ἐπισκεφθῇ τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Φανερωμένης, ἧς ἡ θαυματουργός ἐφέστιος ἱερά εἰκών ἀποτεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπιστρέψας εἰς τήν Πόλιν αὐθημερόν τό ἑσπέρας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Μάξιμον.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Δημητριάδην, Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καί Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βαρβάρας Πανούση, συνεργάτιδος αὐτοῦ, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Samer Laham, Μηχανολόγον, Διευθυντήν τῶν Οἰκουμενικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, καί Ἠλίαν Zayat, Ἁγιογράφον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Δαμασκοῦ.
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Κυριακήν Δ. Ἀναγνωστοπούλου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Deborah K. Jones, Γεν. Προξένου τῶν ΗΠΑ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων τριάκοντα καί ἑνός ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 3ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 2αν Ἰουλίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Wilfried Martens, Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος «European People's Party-EPP», ἐκ Βρυξελλῶν, γενόμενον δεκτόν μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ingrid Goossens, Διευθυντρίας τοῦ Γραφείου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σασματζόγλου, Γραμματέως ἐπί τῶν Διεθνῶν Σχέσεων, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἱερώνυμον Mocevic, ἐκ τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μπάτσκας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Βαλεντῖνον Ἠλίεφ Kantarciyev, ἐκ Βουλγαρίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Βουλγαρικῆς παροικίας, καί Ἐντιμ. κ. Ἀργυρίου Λάλκωβ, γραμματέως αὐτῆς .
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μπαλκῆν, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπασταματίου, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ἐπιμελητηρίου Δωδεκανήσου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριάννης, ἐκ Ρόδου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hasan Akgün, Δημάρχου Büyükçekmece, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ ὑπό τοῦ Δήμου αὐτοῦ διοργανωθέντος 8ου Διεθνοῦς Φεστιβάλ Πολιτισμοῦ καί Τέχνης, τήν Δευτέραν, 2αν Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 28ης Ἰουνίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Παρασκευῆς, 29ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, καθ᾿ ἥν μετέλαβεν Οὗτος τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 30ήν λ. μ. Ἰουνίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, ἡ Ἐλλογ. κ. Εὐθαλία Μπρούσαλη, ἐκ μέρους τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἰώβ Getcha, Πρύτανις τοῦ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ἅγιος Σέργιος», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί φοιτητῶν αὐτοῦ, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας εἰς πάντας τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ἰουνίου, ἐδέχθη 15μελῆ ὅμιλον Πρέσβεων, Ἀρχηγῶν τῶν Μονίμων Ἀντιπροσωπειῶν χωρῶν μελῶν τοῦ ἐν Παρισίοις Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καί Ἀναπτύξεως (ΟΟΣΑ), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀντωνίου Κουράκη, Πρέσβεως, παρακαθήσαντας εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Ἰουλίου, καθ'ἥν παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Ὀρφανός, Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.


Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν Κυριακήν, 1ην Ἰουλίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Ὀρφανός, Ὑφυπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, Ἁρμόδιος ἐπί θεμάτων Ἀθλητισμοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μερόπης καί συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου-Μαρίου Λυμπεροπούλου, Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα. Τῇ Α. Ἐξοχότητι, παρακαθησάσῃ τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τάπεζαν, ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 1ης Ἰουλίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τά Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέων μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἀχαλτσίχε κ. Θεόδωρον καί Ζουκτίτι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμον, ἐκ τῆς κατά Γεωργίαν Ἐκκλησίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γεωργίας ἐν τῇ Πόλει, προσκαλέσαντας Αὐτόν, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Κυβερνήσως τῆς χώρας ταύτης, ὅπως ἐπισκεφθῇ ἐπισήμως αὐτήν, κατά τόν προσεχῆ Ὀκτώβριον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰώβ Getcha, Πρύτανιν τοῦ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ἅγιος Σέργιος», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Καθηγητῶν καί φοιτητῶν αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀναστάσιον Τασόπουλον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ, ἐπί κεφαλῆς 15μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημήτριον Ρεκατσίναν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ἐλευθερίας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Bari Ἰταλίας, ὑπό τόν Ὁσιολ. π. Ἰωάννην Petrucci.
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Niyazi Öktem, Καθηγητήν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐπισκεπτῶν, ἀσχολουμένων μέ τόν Διαθρησκειακόν Διάλογον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Μ. Πνευματικόν, Δήμαρχον Κορινθίων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Φλεβάρη, Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου, ἐπί κεφαλῆς 12μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Δημήτριον Γ. Βλάχον, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Πρόεδρον τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, καί Ἰωάννην Ἀ. Τσουκαλᾶν, Γεν. Γραμματέα «Ἔρευνας καί Τεχνολογίας» τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ ἐν Πειραιεῖ Χατζηκυριακείου Ἱδρύματος Παιδικῆς Προστασίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπακούρη.
Ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ὁ Ὀνήσιμος», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παπασαραντοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον συνεργατῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀ. Χατζητρύφωνος.
Tούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Ἀπόστολον Πορίδην, Πέτρον Μπαζγκάρλο καί Ἀπόστολον Γκίκαν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, καί Πέτρον Κίλε, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Μαυραγάνη καί Ἀργυρῆς Παπαβενετίου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 30ήν Ἰουνίου, καί
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τῆς ἑταιρείας «Borusan Holding», δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τῶν γραφείων αὐτῆς, ἐν Rumelihisarı, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά:
α) τήν τελεσθεῖσαν, τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους, καί
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Εὐαγγέλου καί Ceyda Κεχριώτου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ, τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, τό Σάββατον, 30ήν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά τελεσθέντα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐγκαίνια κατασκηνώσεων προσκόπων παρά τό ἄλσος Ümraniye, τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, συναυλίαν,  ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 800 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τό Σάββατον, 30ήν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυπριανοῦ Γλαρούδη, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν πτυχίων τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Ἀνατόλια», αὐθημερόν.

*  *  *