Patriarchal News Bulletin

Ἰούλιος 2008

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Mohamed Ahmed Şherif, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς «World Islamic Call Society», καί Ἐλλογ. Δρος κ. İbrahim Radu, μέλους αὐτῆς, ἐκ Λιβύης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Παπαθωμᾶν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ἐσθονίας, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαγεωργίου, Λέκτορος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί Σωκράτους Βασιοπούλου, Θεολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους κ. Καλλίνικον, κ. Πορφύριον καί κ. Σιλουανόν, μετά τοῦ Ὁσιωτ. κ. Δοσιθέου Μοναχοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ἐν Ὀλύμπῳ Πιερίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου.     
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Καλλίνικον, καί Μοναχόν κ.  Ἰεζεκιήλ, Ξενοφωντινούς, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τἠν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ντόβα, Τεχνικοῦ Κινηματογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κύριλλον Didof, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Daniella καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννας καί Δημητρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δανελάκην, Ἀντιδήμαρχον Χερσονήσου Κρήτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀλεξανδρίδου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Παπουτσάκη, Δημοσιογράφων, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀργυράκη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. İsmail Peker, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Adil Özer, Εἰσαγγελέως, καί Mehmet Yazar, Κτηνιάτρου, ἐντεῦθεν.            

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 30ήν Ἰουλίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Ἐγρίκαπου Πατριαρχικόν Κοιμητήριον καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου, ἐνώπιον τοῦ τάφου αὐτοῦ, δεηθείς καί ὑπέρ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Καισαρείας κυροῦ Καλλινίκου. 

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον, ἐξαιτησάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. Τήν Α. Σεβασμιότητα ἐπεσκέφθη κατ' οἶκον καί συνεχάρη ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 29ην τ.μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην καί Παρασκευᾶν Μαΐν,  ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Ἠλίαν Γιόφογλου, ἐπιχειρηματίαν, καί Παντελεήμονα Παναγιωτίδην, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
40μελῆ ὅμιλον μελῶν τοῦ χορευτικοῦ συγκροτήματος τοῦ Δήμου Πετρουπόλεως Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Θ. Καραγιαννίδην, Φοιτητήν Ὀδοντιατρικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar» δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς ἑλληνοτουρκικῆς ὀρχήστρας νέων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Vladamir Ashkenazy, τό Σάββατον, 26ην Ἰουλίου.

*  *  *

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

Τάς πρώτας πρωϊνάς ὥρας τῆς Δευτέρας, 28ης Ἰουλίου, ἐπέστρεψε δι' ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β' καί τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, ἐκ Κιέβου, ἔνθα, ὡς γνωστόν, εἶχε μεταβῆ, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀπευθυνθείσας Αὐτῷ τιμητικάς προσκλήσεις ἐκ μέρους τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καί τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Οὐκρανίας, προκειμένου νά προστῇ τῶν ἐπισήμων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ 1020ῇ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ βαπτίσματος  τῆς Κιεβινῆς Ἡγεμονίας, αἵτινες ἐστέφθησαν ὑπό πλήρους ἐπιτυχίας.

Ἡ Α.Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, παρέμεινεν ὡς φιλοξενουμένη τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τήν Πόλιν ἕως τῶν ἀπογευματινῶν ὡρῶν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὅτε καί ἀνεχώρησεν εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ, προπεμφθείς ἐν τῷ Ἀερολιμένι τῆς Πόλεως μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου. Ἐνωρίτερον ὁ Πατριάρχης εἶχε παραθέσει πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου Του γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Four Seasons» τοῦ Βοσπόρου.


Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ὁσιωτ. ΡΚαθολικούς ἱερεῖς Alfonso καί Albertom M. Sammut, αὐταδέλφους, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Lina, αὐταδέλφης αὐτῶν, ἐκ Μάλτας.    

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης  Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 27ης  ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί προσκυναί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί Πρεσβυτέρου κ. Silviu State, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐν τῷ ναῷ τούτῳ φιλοξενουμένης ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας τῆς Πόλεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἀμισσοῦ κ. Νικόλαον, ὑπεύθυνον τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Καρπαθορώσσων ἐν Η.Π.Α. . 
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Μαγδαληνήν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Antoine Eid, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Randa καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐκ Λιβάνου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Christian Megreli, Πρόεδρον τῆς ἐν Γαλλίᾳ Βιβλικῆς Ἑταιρείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Chantal.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τοῖς ἀνακτόροις Dolmabahçe δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Orhan Erinç, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας, δεξίωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἄρσεως τῆς λογοκρισίας, τήν Πέμπτην, 24ην Ἰουλίου.      

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιος καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ὡς καί ἱκανόν πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί κ. Ἀνθίμου Ρεγγίδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Κοτζαμάνη, Κωνσταντίνου Δημαρᾶ καί Ἐμμανουήλ Φραγκάκη, Φοιτητῶν. 
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Τόλιου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν – μελῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Notre Dame de Vie, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Pierre Coulange, ἐκ Γαλλίας. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παναγόπουλον, Πρόεδρον καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως «ΕΡΤ», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ὑφαντῆ, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Διοικητικῶν καί Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
30μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Θρᾳκικῆς Ἑστίας Ἑορδαίας «Ὁ Ἀρχιγένης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Στογιάννου, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νίκανδρον Ζαχαρίαν, ἐκ Πειραιῶς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀναστασίου καί Ἀγγελικῆς Τσεκούρα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 19ην Ἰουλίου.
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ κατά τήν κηδείαν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρῴην Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κυροῦ Ἱεροθέου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης, τήν Πέμπτην, 17ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα ὑπ'αὐτοῦ Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Στέφανον Νούσην. 
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τζεβελέκη, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει.
15μελῆ Ἀντιπροσωπείαν Δημοσιογράφων ἐξ Οὐκρανίας, πρός οὕς Οὗτος παρεχώρησε συνέντευξιν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Gula, Ὕπατον Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὀργανώσεως «AΗEPA», μετά μελῶν αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀστόγλου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Δ.  Καρακάσην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Χατζημανώλη, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Ρεσέλη, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας καί τῶν θυγατέρων αὐτῆς Μαριάννης καί Αἰκατερίνης, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Πολιτιστικῆς Παραδόσεως Χαλκίδος «Τό Ἁλωνάκι», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Λαμπρινοπούλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Christine Moro, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France» τήν Δευτέραν, 14ην Ἰουλίου.
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως καταλλήλως, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Θαλείας Ντόνα, ἐκ τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν Τρίτην, 15ην ἰδίου.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 15ης Ἰουλίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, διεπεραιώθη εἰς τήν  νῆσον Πρώτην καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Παιδοπόλει διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν Λαογραφικοῦ Συλλόγου «Περπερούνα» μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι κληρικοί καί λαϊκοί ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀπόστολος Παπατόλιας, Νομάρχης Μαγνησίας, καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος  Μουσικοδιδασκάλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Μουσικολ. κ. Κυριαζῆν Νικολέρην, Πρωτοψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 13ης Ἰουλίου,  καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, καί  προσκυνηταί ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Νικολάου Κοτσίρη, ὡς καί συνταξιοῦχοι Ἀστυνομικοί ἐκ Μεσσηνίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Φίλου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Εὐδόκιμον Ἁγιοπαυλίτην, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Behr, Κοσμήτορος τοῦ Σεμιναρίου Ἁγίου Βλαδιμήρου Νέας Ὑόρκης, καί οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παῦλον Βογιατζῆν, Νομάρχην Λέσβου, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μαρῖνον Σταγάκην, Ἀστυνομικόν Σύνδεσμον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτοῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Εὐαγγέλου.
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Κετέογλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Δεσποίνης καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπανικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζώην Γράψαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Matilde, ἐξ Ἀργεντινῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alberto Sobredo, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Νικολάου καί Μαρίνης, ἐκ Χιλῆς.
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Τουρκικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Μ. Μαυροπούλου, Καθηγητρίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ καί τῆς Δημαρχίας Fatih τελετήν παραδόσεως 121 ἀνακαινισθέντων ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Δήμου καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κτιρίων ἐν τῇ περιοχῇ Βαλατᾷ, τήν Κυριακήν, 13ην Ἰουλίου.
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως καταλλήλως, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. Dr. Eckart Cuntz, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ συγκληθέντος 6ου Forum διά τήν ἐνταξιακήν πολιτικήν, τό Σάββατον, 12ην ἰδίου, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις θερινῇ πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ τῆς Γερμανίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τόν ἑσπερινόν τῆς Πέμπτης, 10ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ ἐν Δυτικῇ καί Κεντρῴᾳ Εὐρώπῃ Μητροπολίτου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας Σεβ. κ. Ἰωάννου. 

*  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν ἐν Δυτικῇ καί Κεντρῴᾳ Εὐρώπῃ Μητροπολίτην τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας Σεβ. κ. Ἰωάννην (Γιαζιτζί).
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους Κρουσῶνος Μαλεβιζίου Ἡρακλείου, τῆς Ἰερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Φασουλάκη.
Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Ἀλέξανδρον Πρῖτσον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα, καί Ἰωάννην Κασσιμάτην, Ἄρχοντα Δεπουτάτον, ἐξ Ἀμερικῆς.
18μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Διεθνοῦς Ἀντιπροσωπείας Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Bartolomeu Constantin Savoiu, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Προέδρου τῆς  ἐν Ρουμανίᾳ Ἑνώσεως Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Harry Radcliff, Δημοσιογράφον-Παραγωγόν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντινίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Στριμπῆν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Καραπάνον, Ἱεροψάλτην, ἐξ Ἀγρινίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καλύβαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ἰωάννου, καί τόν αὐτάδελφον αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Καλύβαν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γρηγορίου.
Πολυπληθεῖς Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πενταλόφου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Τούσκα, Προέδρου αὐτοῦ, ἐκ Κονταριωτίσσης Πιερίας, καί μέλη τῆς τοπικῆς διοικήσεως Αχαΐας τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς  Ἐντιμ. κ. Σταύρου Τσεκούρα.
Τόν μουσικοχορευτικόν Ὅμιλον Ἀλεξανδρείας Ἡμαθίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
α) τήν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Κρατικῆς Ὀρχήστρας Τουρκικῆς Κλασσικῆς Μουσικῆς δοθεῖσαν συναυλίαν, ἐν τῷ Μουσείῳ τῶν ἀνακτόρων Τόπκαπου, τήν Τετάρτην, 9ην Ἰουλίου.
β) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Εὐγεν.  κ. Tuna Aksoy Köprülü,  Γεν.  Προξένου τοῦ Πριγκηπάτου  τοῦ Μονακό ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Πρίγκηπος τοῦ Μονακό Ἀλβέρτου τοῦ Β', τήν Πέμπτην, 10ην ἰδίου, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρῳ Sait Halim Paşa.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σπυρίδωνος Θεοδωροπούλου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Gerry Blaszczak, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Barbara Hay, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ κ.κ. Gani Bekenov, Zair Moldabayev, Πρόξενον καί Ὑποπρόξενον τοῦ Καζακστάν ἀντιστοίχως, ἐνταῦθα, καί  Berik Aryn, Εἰδικόν Ἐκπρόσωπον τῆς Γραμματείας τοῦ «Κογκρέσσου Ἡγετῶν τῶν Παγκοσμίων καί Παραδοσιακῶν Θρησκειῶν» τῆς Χώρας ταύτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Momcilo Pavlovic, Καθηγητήν ἐν τῇ ἐν Σκοπίοις Ὀρθοδόξῳ Θεολογικῇ Σχολῇ.
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ «İstanbul Kültür Ünivirsitesi» ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Murat Bilhan, Καθηγητοῦ, Πρέσβεως ἐ. τ. .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς    Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 7ην Ἰουλίου. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἀντεφώνησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καλωσώρισε διά πατρικῶν λόγων τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης, Χίου καί Ἀθηνῶν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 36ῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μωκησσοῦ κ. Δημητρίου, ἐπεσκέφθη τόν οἰκουροῦντα Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop Β' ἐν τῇ ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 7ης Ἰουλίου, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα τῇ περιστάσει.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά :
α) τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων, τό Σάββατον, 5ην Ἰουλίου.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, εἶτα δέ ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τόν Ἁγιασμόν καί τό καθιερωμένον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι  οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος αὐτῆς ἐνταῦθα, καθώς καί πιστοί ἐξ Ἀθηνῶν καί Ξάνθης,
β) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καί
γ) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 6ης ἰδίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ, τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Χρῆστος Φωτιάδης, Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος καί ὁ Πατριάρχης.
Παρέστησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, καθώς καί φοιτηταί τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πρυτάνεως αὐτοῦ, Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Τσουγκαράκη.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τῷ ἐν Çağlayan Νοσοκομείῳ «Florence Nightingale» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἐπιστροφήν οἴκαδε.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. κ. Νεκτάριον Τσολίδην καί Σεραφείμ Ρίβιον, καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Παρασκευᾶν Ζωγράφον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαρίλαον Ρούκαν, Συνταγματάρχην Πυροβολικοῦ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Κανταρτζῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Δουσμάνοβιτς καί Εὐθύμιον Γαβριηλίδην, Δικηγόρους, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Νικόλαον Μπογονικολόν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Λαγγούσην, Ἰατρόν, ἐκ Πατρῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Κονδύλην, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν, Παναγιώτην Καφκαλιᾶν, Τελωνειακόν, καί Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Χριστοδούλου, Δρα Θεολογίας, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κ. Κουτσουμπέλην, στέλεχος τοῦ «group Company Resti», ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Αἰδεσιμολ. Πάστορας Δρα Duncan Hanson καί κ. Bruce Menning, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Rebekah, ἐκ τῶν ἐν Ἀμερικῇ Μετερρυθμισμένων, μετά τῶν Rachel Fletter καί Willis Jenkins, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. Ἐμμανουήλ Δεστούνην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μουτσάτσου, Ἡθοποιούς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tήν Ἐλλογ. κ. Βαρβάραν Γεωργοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στέφανον Ρουλάκην, Christopher Trapani, Nikolas Danforth καί Denwood Holmes καί τάς Εὐγεν. δίδας Εἰρήνην Ρουλάκη, Mevlûde Bakır, Pınar Candaş καί Daphne McCurdy, φοιτητάς.
Τόν  Ἐντιμ. κ. Keith Collins, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Pam καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Alexandra, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαϊδάμ, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐμμανουήλ Σαράπογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, τήν Πέμπτην, 3ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμαννουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ.κ. Ἰωάννου Πενλόγλου καί Γεωργίου Βλέτση, Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Παναγιωτοπούλου, τοῦ Ἐλλογ. κ. Στυλιανοῦ Ἰωαννίδου, Προέδρου τοῦ Ἀλεξανδρείου Τεχνολογικοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Μπελεβεσλῆ, Ὑπαλλήλου τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος, Κύριλλον Ζάπρην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, καί Βασίλειον Κόστιτς, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἐδέσσης καί Πέλλης.
Ὅμιλον Διδασκάλων ἐξ Arona Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡKαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Giancarlo Minchiotti.
Τόν Ἐξοχ. κ. Olexandr Mischenko, Πρέσβυν τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Εὐσταθίου, Ἀρχιπλοίαρχον-Διευθυντήν Α'κλάδου Γ.Ε.Ν., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κασσιανῆς, Λυμπέριον Λιβερίου, Πλοίαρχον-Διευθυντήν Α' Διευθύνσεως Γ.Ε.Ν., Περικλῆ Ρουκᾶν καί Δημήτριον Γούναρην, Ἀντιπλοιάρχους, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀρέστην Κλεισιούνην, Πλοίαρχον καί Ναυτικόν Ἀκόλουθον παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σπανοῦ, Γραμματέως αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπαράτσον, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἰωαννίνων, ἐπικεφαλῆς ἐπιχειρηματιῶν καί τῶν συζύγων αὐτῶν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
α) ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου κατά τήν ἔναρξιν τῆς θερινῆς περιόδου ἐν τῇ Λέσχῃ Θαλασσίων Ἀθλοπαιδιῶν Χάλκης, τήν 28ην Ἰουνίου καί
β) ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sharon Anderholm Wiener, Γεν. Προξένου τῶν ΗΠΑ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων τριάκοντα καί δύο ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς, τήν Τετάρτην, 2αν Ἰουλίου.

*  *  *

Ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος
Ἐξοχ. κ. Χρῆστος Φώλιας
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 1ην Ἰουλίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Χρῆστον Φώλιαν, Ὑπουργόν Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ.

Ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος, τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, εἰς τόν ὁποῖον ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου  κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, τοῦ κ. Γεωργίου Χονδροπούλου ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, καί τοῦ κ. Γεωργίου Γαδῆ, Γραμματέως τῆς Κοινότητος, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Palos Hills τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Ἰωνᾶ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Σχοινᾶ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰσαάκ Ἀναστασιάδην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων καί Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Ἴμβρῳ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Πολυπληθῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἑλκόντων τῆν καταγωγήν αὐτῶν ἐκ Τριγλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σγουρῆ, Δημάρχου Νέας Τριγλίας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Κοινότητος Πολυδενδρίου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Σαρκίρη.
Ὅμιλον μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τῆς Σχολῆς Ἀρχιτεκτόνων-Μηχανικῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Σερράου καί τῆς Ἐλλογ. κ. Σοφίας Αὐγερινοῦ, Καθηγητῶν αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ζουρελῆ, Στέλεχος τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.

*  *  *