Patriarchal News Bulletin

Ἰούλιος 2009

ήν Τρίτην, 28ην Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος κ. Eckart Cuntz,  Πρέσβεως τῆς χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐκδήλωσιν, πρός τιμήν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων.
                                             
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην καί Παρασκευᾶν Μαΐν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Haluk Acar, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Hülya, ἐξ Ἴμβρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 24ης Ἰουλίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὀ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὀργανισμοῦ «Μυγδονία» Λαγκαδᾶ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀστερίου Καραγιοβάνη, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Ἐπηκολούθησε τελετή, καθ' ἥν ὁ Πατριάρχης ἀπένειμε τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἐλλογ. κ. Χαρίκλειαν Καμίλη, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης Ἐργαζομένων Νεανίδων, διά τήν προσφοράν αὐτῆς εἰς τά ὡς ἄνω Ἱδρύματα καί ἐπέδωκεν αὐτῇ τό ἐπί τούτῳ Πατριαρχικόν πιττάκιον, ὡς καί ἀναμνηστικόν δῶρον, ἡ δέ τιμηθεῖσα ὑπέβαλε τάς εὐγνώμονας αὐτῆς εὐχαριστίας διά τήν προσγενομένην αὐτῇ τιμήν.
                                         
Τό Σάββατον, 25ην Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, μετέβη, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου,  εἰς τήν νῆσον Τένεδον ἵνα προεξάρχῃ τῆς πανηγύρεως ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς. Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 27ην ἰδίου.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Ἀθηναγόραν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Βερυκάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χανίοις Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Μπικουβαράκη, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Μαγγίνα, Νομικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Ἐλευθερίου Ἀτσιποπούλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Μυστράκη.
Τόν Ἐξοχ. κ. Marc Pierini, Πρέσβυν, ἐπί κεφαλῆς τῆς ἐν Τουρκίᾳ Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κωστάκον, Πολιτικόν Σύμβουλον τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἐν Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας καί τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, Δικηγόρου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα  Κιοσέ, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Anuş Kır, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
                                                 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Χάλκῃ μουσείῳ İnönü διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου «Çağdaş Yaşamı Destekleme» ἡμερίδα, ἐπί τῇ συμπληρώσει 86 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, τήν Παρασκευήν, 24ην Ἰουλίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ὑπό τοῦ Βακουφίου Δημοσιογράφων Τουρκίας, ἐπ᾿  εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 101 ἐτῶν ἀπό τῆς καταργήσεως τῆς λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἐν τοῖς κήποις τῶν Ἀνακτόρων Dolmabahçe, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Νικηφόρου-Utku Azman καί Ἐλευθερίας Κουρτεσιάδου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Ersin Pertan, ἐκ τοῦ ἐν Zincırlikuyu τεμένους, αὐθημερόν. 
Τό ὑπό τῆς Κοινότητος Ἁγίου Νικολάου Χάλκης διοργανωθέν  ἐν πλῷ δεῖπνον, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Toύς γάμους τοῦ ζεύγους Παντελεήμονος Κιοσέ καί Anuş Kır, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 26ην τρ.μ. .
Τήν ἐν τῇ ἐν Πρώτῃ Ἱ. Μονῇ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ δοθεῖσαν ὑπό τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας καί Χορῳδίας τοῦ Δήμου Αἰγίου συναυλίαν, ἐπί τῇ λήξει τῆς α' θερινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδουπόλεως, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ:
α) κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Ἰουλίου καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 19ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν, καί
β) κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς 19ης τ.μ. καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 20ῆς ἰδίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου.
                                                             
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαγγίναν, Δημοσιογράφον-Φωτογράφον.
                                                     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἴριδος Ντερμαντζῆ, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 22αν Ἰουλίου.
Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν, ἐν τῇ ἐνταῦθα προξενικῇ κατοικίᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.  

*  *  *

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, μετέβη εἰς Λυών τῆς Γαλλίας ἵνα συμμετάσχῃ εἰς τάς ἐργασίας τῆς ΙΓ' Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν («ΚΕΚ») καί τούς ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐκφωνῶν καί τόν πανηγυρικόν τῶν ἐκδηλώσεων, μετά ταῦτα δέ πρόκειται νά ἀναπαυθῇ ἐπί τριήμερον καί ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν 23ην ἰδίου. Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἀπουσίας τῆς Α.Θ.Παναγιότητος Ἐπίτροπος Αὐτῆς ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός.
                                                   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Πολυμελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Εὐθυμίου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Echart Cuntz, Πρέσβυν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Peter von Wesendonk, Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί τῆς Εὐγεν. κ. Katrin Buchholz, Στελέχους τῆς Πρεσβείας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovich, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σβολόπουλον, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Ἰωάννην Γρηγοριάδην, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ilyas Burnak, Tuncay Özcanlı καί Veysel Kınacı, Ἀστυνομικούς, ἐντεῦθεν. 
                                                 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως  κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας διημερίδα ἐπί τοῦ θέματος «Θεολογική Ἐκπαίδευσις, Ἐκμάθησις καί Ἔρευνα», τήν Πέμπτην, 16ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας,  παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 10ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος ὡμίλησαν πρός τούς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Χριστοφῆ, καί ἐκ Κομοτηνῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τσουρέλη, καθώς καί πρός προσκυνητάς ἐξ ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.
                                         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, μετέβη τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰουλίου εἰς Πρίγκηπον, εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς ὁποίας ὑπεδέξατο Αὐτόν μετά πάσης τιμῆς καί σεβασμοῦ ὁ Ποιμενάρχης τῶν νήσων, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λαιμοπούλου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, καί ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μεγαλο- μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν γενομένων ἐν αὐτῷ ἀνακαινιστικῶν ἔργων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, οἱ Ἐξοχ. κ.  Θεόδωρος Κασσίμης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος,  καί κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι αὐτῆς ἐνταῦθα, καί Mevlût Kurban, Ἔπαρχος τῶν Νήσων, ὁ Ἐλλογ. Δρ. Mustafa Farsakoğlu, Δήμαρχος αὐτῶν, ἄλλοι ἐπίσημοι, καί μέγα πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Ποιμενάρχης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη πατρικῶς πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ναοῦ, ἐξαιρέτως δέ τόν χορηγόν τοῦ ὅλου ἔργου Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Μαρτῖνον καί τήν Εὐγεν. σύζυγον αὐτοῦ κ. Μαρίναν, ἀπονείμας αὐτῷ, παρακλήσει τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τόν χρυσοῦν σταυρόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Ὁ Πατριάρχης προσέφερεν Ἱερόν Εὐαγγέλιον διά τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἐν συνεχείᾳ δέ ἀπεκάλυψε τήν ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ ἀναμνηστικήν πλάκα καί ηὐλόγησε τό ἐν πλῷ παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γεῦμα.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων, τήν Κυριακήν, 12ην τρ.μ. . Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τόν Ἁγιασμόν καί τό καθιερωμένον Τρισάγιον ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησε πρός τούς συγκεντρωθέντας, ἀπευθυνθείς ἰδιαιτέρως πρός τούς τροφίμους τῆς Παιδοπόλεως. 
                                               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐάγγελον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Κουφαλλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρῆστον Παπᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν κληρικῶν, ἐκ Παδούης Ἰταλίας. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. James F. Jeffrey, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Sharon Anderholm Wiener, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Amy Lillis, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου αὐτῆς.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Matthias von Kummer, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ εἰς Σλοβενίαν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀναγνωστόπουλον, Δήμαρχον Μεσολογγίου, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Βιργινίας, κ. Ἀντώνιον Ἀλετρᾶν, Δήμαρχον Οἰνιαδῶν Αἰτωλοακαρνανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαβρουζιώτην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καί Πρόεδρον Φορέως Διαχειρίσεως Λιμνοθαλάσσης Μεσολογγίου, κ. Δημήτριον Λυμπουρίδην, Γραμματέα τοῦ ὡς ἄνω Φορέως, κ. Θεόδωρον Τραγουλιᾶν, Δημοσιογράφον, καί κ. Παναγιώτην Βρυώνην, Ἐπιχειρηματίαν- Ναυτιλιακόν Πράκτορα, ἐκ Πατρῶν, ὡς καί τήν  Εὐγεν. κ. Δήμητρα Λαοπόδη, Δημοσιογράφον, ἐκ Μεσολογγίου.       
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Νικολαΐδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Ζαφείρη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὄθωνα Μητσάκην, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων, προσκαλέσαν Αὐτόν ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ἔναρξιν τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας αὐτῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ.  Γεώργιον Ἀσημακόπουλον, Καθηγητήν Ἰατρικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τούς Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Σταθόπουλον, Στέλεχος τοῦ Δημοσιογραφικοῦ Ὀργανισμοῦ Λαμπράκη, ἐξ Ἀθηνῶν, καί κ. Εὐστράτιον Μπαλάσκαν, Δημοσιογράφον, ἐκ Μυτιλήνης, ἐκ μέρους τοῦ Σώματος τῶν Ἑλλήνων Προσκόπων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σιδέρην, Ἐκδότην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Πουχτοῦ, συνεργάτου αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Κέρτη.         
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Δαρδανελιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαραλαμπίας Ψαραδέλλη, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν Εὐαγγέλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Στάμου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξαιτησαμένους ὡσαύτως τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Chris Παπασταύρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαίρης, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Δεσποίνης καί Βασιλικῆς, ἐξ Αὐστραλίας.
                                                 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἡροῦς Kaplangi, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τετάρτην, 8ην Ἰουλίου. 
Tήν ἐν τῷ ἐν Βαθυρρύακι θερέτρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Krivenko, Γενικοῦ Προξένου, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν, τήν Πέμπτην, 9ην ἰδίου. 
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Μιχαήλ Δαρδανελιώτου καί Χαραλαμπίας Ψαραδέλλη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 11ην τρ. μ. .

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 7ην Ἰουλίου. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου Μελετίου Σακκουλίδου, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν αὐτοῦ εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν Κοινότητα Κοντοσκαλίου, ἐν ᾗ διηκόνησεν ὡς ἱερατικῶς Προϊστάμενος αὐτῆς. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ Πατησίων καί Ραφήνας Ἀθηνῶν, ὡς καί ὅμιλον Ἰατρῶν καί Νοσηλευτῶν  τοῦ Νοσοκομείου Ἀμφίσσης. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.
                                                          *  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, ἐκ Κορέας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Παγώνην, μετά τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχων κ. Εὐγενίου Ἰωάννου καί κ. Διοδώρου Χριστοδούλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Θεμιστοκλῆν Χριστοδούλου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰουλιανοῦ, Φοιτητοῦ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ταμβακάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Ἀσπιώτην, ἐκ τοῦ διδάσκοντος προσωπικοῦ τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ἐκ Κερκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dursun Kaya, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Kadir-Eyüp, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 2ας Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μετέβη εἰς τήν κωμόπολιν Τρίγλειαν Προύσης (Zeytinbağ) καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐκεῖσε Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σγουρῆ, Δημάρχου Νέας Τριγλείας, κ. Ἀνδρέου Κεχαγιόγλου, Δημάρχου Ραφήνας, καί κ. Ἀλεξάνδρου Κοκκινίδου, Προέδρου τῶν ἁπανταχοῦ Τριγλιωτῶν. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Προύσης Δωροθέου, Πολυκάρπου καί Διονυσίου καί πάντων τῶν ἐν Τριγλείᾳ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν καί ἐν συνεχείᾳ συνέφαγε μετά τῶν ἐκδρομέων καί ἐπεσκέψατο  ναούς καί μνημεῖα αὐτῆς καί τῶν παρακειμένων χωρίων Σιγῆς, Dereköy καί Μυσεπόλεως,  ἐπιστρέψας τό ἑσπέρας εἰς Φανάριον.       
                                                   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βόστρων κ. Τιμόθεον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Γεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Δημοσθένους, Δημοσιογράφου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Μπαρουλίτη.       
Τόν Σεβ.  Ἀρχιεπίσκοπον Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σολνετσνογόρκιϊ κ. Σέργιον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρωσσίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Krivenko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, πρός τελικήν ἐπεξεργασίαν τῶν λεπτομερειῶν τοῦ προγράμματος  τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Βησσαρίωνα Κομζιᾶν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίᾳ αὐτοῦ, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐθυμίας, ἐκ Ξυλοκάστρου Κορινθίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Βασίλειον Παπαθανασίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τῆς ἐγγονῆς αὐτοῦ Ναταλίας, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ τῇ οἰκογενείᾳ αὐτῶν Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ, ἐπί τῷ τραγικῷ θανάτῳ τοῦ ἐπί θυγατρί γαμβροῦ αὐτοῦ ἀειμνήστου Μινάς Ἀκκαγιά.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐθαλίας Μακρῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς τελειοφοίτους τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου αὐτῆς, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Στεφάνου Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντος Καστρινσίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐντίμου Ἐφορείας αὐτῆς. 
Τήν Εὐλαβ. κ. Κυριακήν Ἀναγνωστοπούλου, πρεσβυτέραν, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τῶν παλαιμάχων ποδοσφαιριστῶν τοῦ ΑΡΗ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Βένου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Νεραντζούλη, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νίκανδρον Ζαχαρίαν, ἐκ Πειραιῶς.
                                                     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Τζοβανίδου καί Λάουρας Κοσμάογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 5ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 30ήν λ. μ. Ἰουνίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Περιστερίου Ἀλεξάνδρου καί Μετρῶν καί Ἀθύρων Θεοκλήτου, τοῦ Μ. Οἰκονόμου Γεωργίου Ἀναστασιάδου καί τοῦ ἱερέως  Γεωργίου Κατακάλου, διακονησάντων ποτέ ἐν τῇ Κοινότητι.  Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ  Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖ-νος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος  Ἀπαμείας κ. Βικέντιος καί ἡ Α.Θ.Παναγιότης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τούς Ἁγίους ἐνδόξους καί πανευφήμους Δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπί τῇ Συνάξει αὐτῶν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
                                           
Τήν Τετάρτην, 1ην Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ  Ἐξοχ. κ. Πρέσβεως καί τῆς ἐν τῇ Πόλει  Εὐγεν. κ.  Γεν. Προξένου τῶν ΗΠΑ δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων τριάκοντα καί τριῶν ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς. 
                                             
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀπαμείας κ. Βικέντιον, Ἀναπληρωτήν Ἡγουμένου τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου.
Ὅμιλον νέων Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ  Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Yve Guerpillon. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Nelson Strobridge Talbot, πρῴην Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Adrian.
Τόν Ἐντιμ. κ. Thomas Hammarberg, Ἐπίτροπον Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἐκ Στρασβούργου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιταροπούλου, στελέχους τοῦ Γραφείου αὐτοῦ.
Ἀντιπροσωπείαν τῆς «ΟΙΟΜΚΩ», μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πρόεδρον αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν τοῦ Πολυ- τεχνείου Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Παριζιᾶνον, ἐντεῦθεν. 
       
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελεσθεῖσαν, τήν Δευτέραν, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mathias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Σλοβενίαν, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πρεσβευτικῇ θερινῇ κατοικίᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.    

*  *  *