Patriarchal News Bulletin

Ἰούλιος 2010

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 28ης Ἰουλίου, παρέθεσεν, ἐξ ὀνόματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ, ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα πρός τιμήν τῶν ἀναχωρούντων ἐκ Τουρκίας κατόπιν μεταθέσεως Ἐξοχωτάτου κ. James F. Jeffrey, Πρέσβεως τῶν  Η.Π.Α. ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Εὐγεν. κ. Sharon  Anderholm Wiener, Γεν. Προξένου αὐτῶν ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Johan Bonny, ἐκ Βελγίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἱερέων-συμφοιτητῶν αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τῖτον Γερονικολόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, διακονήσαντα ἐπί τι διάστημα ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης. 
Tόν Αἰδεσιμ. Ἀρμένιον Πρεσβύτερον κ. Detad Uzunyan, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ  Εὐλαβ. Διακόνου κ. Hagop Zerunyan, ἐκ Los Angeles.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Μαγδαληνήν, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἀγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ὀρέστην-Ἀθανάσιον Καφόπουλον, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μόντρεαλ Καναδᾶ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Ἀρσενίου Ἀρσενάκη, Θεολόγου, ἐκ Ρεθύμνης, κ. Ἰωάννου Φλώρου, Ἐκδότου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν πρῶτον τόμον τῆς Mεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σπανόν, Στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ λήξει τῆς θητείας αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαρικλείας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἰωάννου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Coşkun Özden, πρῴην  Δήμαρχον Πριγκηποννή- σων.
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Καλιφορνίᾳ Κέντρου «Ministry Leadership», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Laurence J. O' Connell. 
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Περιβαλλοντολόγον-Μηχανικόν, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Ράφτην, Πρόεδρον τοῦ Θεάτρου Ἑλληνικῶν Χορῶν «Δώρα Στράτου», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Özlem Lale Kaleli, Στελέχους τῆς UNESCO, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Μούζαν, Διευθυντήν τῆς Τραπέζης Millennium ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Βουκουρέστιον. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστοτέλην Κατσώνην, Φαρμακοποιόν, καί Πέτρον Ζαχαριάδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γεωργαντζῆν, Ζαχαροπλάστην, ἐκ Ξάνθης, μετά τῶν μαθητῶν Ἰωάννου καί Γεωργίου Πετροπούλου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Γεωργίαν Βεριοπούλου, μετά  τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Σπυρίδωνος, ἐκ Ρόδου.      

*  *  *

Τό Σάββατον, 24ην Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί κ. Ἀποστόλου Κουφαλλάκη, ἐκ Νέας Ὑόρκης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, ἐπεσκέφθη τήν νῆσον τῆς Ἁγίας Γλυκερίας πλησίον τῶν Τούζλων, ἰδιοκτησίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Rahmi M. Koç, οὗτινος καί τό ὄνομα φέρει σήμερον αὕτη, καί ἀφοῦ προσεκύνησαν ἅπαντες εἰς τά κατάλοιπα τοῦ Καθολικοῦ τῆς ποτε Μονῆς τῆς Ἁγίας ἐξεναγήθησαν καί ἐγευμάτισαν ἐν τῇ νήσῳ, μεθ' ὅ ὁ Πατριάρχης διεπεραιώθη εἰς Χάλκην.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης ἰδίου, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, ὅμιλος προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Τσάκου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἄλλοι προσκυνηταί ἐξ Ἀμερικῆς καί ἱκανόν ἐκκλησίασμα ἐκ τῶν Πριγκηποννήσων.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ.  Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Τόν ἐν Γενεύῃ καί Δυτικῇ Εὐρώπῃ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Μιχαήλ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Sergey Popov, Βουλευτοῦ τοῦ Ρωσσικοῦ Κοινοβουλίου, Vladimir Ivanovsky, Πρέσβεως τῆς Ρωσσίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί  Protr Stegny, Πρέσβεως τῆς χώρας ἐν Tel Aviv, τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσίας ἐνταῦθα, καί Vladimir I. Yakunin, Προέδρου τῶν Σιδηρο- δρόμων Ρωσσίας καί τοῦ ἐν Μόσχᾳ Ἱδρύματος «Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος», ὡς καί ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς χώρας ταύτης, ἁπάντων πραγματοποιούντων πολυήμερον ἐπίσκεψιν εἰς χώρας καί πόλεις ὅπου ἔπεσαν ρῶσσοι στρατιῶται καί αἰχμάλωτοι πρό 90 ἐτῶν, ὑπέρ ὧν, μετά τήν ἀκρόασιν ὁ Πατριάρχης ἔψαλε τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.   
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Ἀθηναγόραν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Κουφαλλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Γεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Tόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος  κ. Ἀντωνίου Λυμπεράκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Προέδρου τοῦ  Τάγματος τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ὀφφικιάλων « Ἅγιος Ἀνδρέας», καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  Harry A. Radliffe, Παραγωγοῦ τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «CBS», ὡς καί ὁμίλου προσκυνητῶν.       
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σέργιον Σεργίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κιτίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Mitja Štrukelj, Πρέσβυν τῆς Σλοβενίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Mira, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ἀλιβιζάτον, Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί Ἰωάννην Κτιστάκιν, Λέκτορα τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, Νομικούς Συμβούλους τοῦ Πατριαρχείου, οἷς καί εὐχαριστήσας συνεχάρη διά τήν οὐσιαστικήν συμβολήν αὐτῶν εἰς τήν αἰσίαν ἔκβασιν ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τῆς ὑποθέσεως τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου.     
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Φωτιάδην, Καθηγητήν τοῦ Πα- νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βάσον Καραγιώργην, Διευθυντήν τοῦ  Ἱδρύματος «Ἀναστάσιος Γ. Λεβέντης», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Μπακιρτζῆ, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παρασκευᾶν Μαΐν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, καί Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἐπιχειρηματίαν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Διδασκάλων καί Νηπιαγωγῶν Μεσολογγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Τσάμη. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Εὐθυμιάδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ δίδος Πηγῆς, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Γκαλίτση, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Θεοδώρου καί Βασιλικῆς καί τῆς ἐγγονῆς αὐτῆς  Θαλείας, ἐκ τῆς Πόλεως.
Ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν, ὐπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Καγκελίδου.     

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου κατά  τήν ἐν τῷ ἐν Χάλκῃ Μουσείῳ İnönü διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 87 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουλίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ἐν Sütlüce Συνεδριακῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθέν φεστιβάλ μουσικῆς «Köroğlü operası», τήν Παρασκευήν, 23ην Ἰουλίου.
Tήν ἐν τῷ ἐν Βαθυρρύακι θερέτρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύμα- τος «Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐξόδου τοῦ ρωσσικοῦ στρατοῦ ἐκ Κριμαίας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τό ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χάλκης δοθέν δεῖπνον ἐν πλῷ, τό Σάββατον, 24ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Elçin καί Tamer Yılmaz, τελεσθέντας ἐν Μεσαχώρῳ, τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου.  

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 18ης Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Βουλγαρίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Sabiha Gökçen», ὑπό τῶν καί προπεμψάντων Αὐτόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Διονυσίου, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Νικολάου καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δαμιανοῦ Παλιάκη, Θεολόγου, Σταύρου Φραγκουδάκη, Ἐπιχειρηματίου, Θεολόγου Χατζηθανάση, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί Σπυρίδωνος Ἀτσαλάκη, Ἐλεγκτοῦ ἐναερίας κυκλοφορίας, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Κιοῦλον, Προϊστά- μενον τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Λύτρα, Ὑποστρατήγου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐ.ἀ., καί Γεωργίου Πρασινούδη, Διοικητοῦ Ἀστυνομικοῦ  Σταθμοῦ Καστανεῶν, μετά τῆς συζύγου  Εὐγεν. κ. Ἀποστολίας Γεωργαντζόγλου, Ἀστυνομικοῦ, ἐξ Ὀρεστιάδος.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ν. Ἐφέσου «Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δημητριάδου, Γυμνασιάρχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Francisco Galindo, Θεολόγον, ἐκ Μπουένος Ἄϊρες.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν. 
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Koç καί ἐκ τοῦ ἐν Η.Π.Α. Πανεπιστημίου Princeton.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ψωμόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐξ Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Lucia Cuocci.    

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 18ης Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Βουλγαρίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Sabiha Gökçen», ὑπό τῶν καί προπεμψάντων Αὐτόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Διονυσίου, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Νικολάου καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δαμιανοῦ Παλιάκη, Θεολόγου, Σταύρου Φραγκουδάκη, Ἐπιχειρηματίου, Θεολόγου Χατζηθανάση, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί Σπυρίδωνος Ἀτσαλάκη, Ἐλεγκτοῦ ἐναερίας κυκλοφορίας, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Κιοῦλον, Προϊστά- μενον τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Λύτρα, Ὑποστρατήγου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας ἐ.ἀ., καί Γεωργίου Πρασινούδη, Διοικητοῦ Ἀστυνομικοῦ  Σταθμοῦ Καστανεῶν, μετά τῆς συζύγου  Εὐγεν. κ. Ἀποστολίας Γεωργαντζόγλου, Ἀστυνομικοῦ, ἐξ Ὀρεστιάδος.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ν. Ἐφέσου «Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δημητριάδου, Γυμνασιάρχου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Francisco Galindo, Θεολόγον, ἐκ Μπουένος Ἄϊρες.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν. 
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Koç καί ἐκ τοῦ ἐν Η.Π.Α. Πανεπιστημίου Princeton.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ψωμόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐξ Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Lucia Cuocci.    

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς παρέστη, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 12ης Ἰουλίου, εἰς τήν δεξίωσιν καί τό δεῖπνον ἅτινα παρέθεσεν ἡ ἐνταῦθα Γεν. Πρόξενος τοῦ Πριγκηπάτου τοῦ Monaco Εὐγεν. κ. Tüna Köprülü, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρῳ Sait Halim Paşa, ἐπί τῇ 5ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀναρρήσεως εἰς τόν θρόνον τοῦ Ὑψηλοτάτου Πρίγκηπος Ἀλβέρτου Β'.

Τήν Τρίτην, 13ην ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, διεπεραιώθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα προτίθεται νά διαμείνῃ μέχρι καί τῆς Πέμπτης, 15ης Ἰουλίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γερμανοῦ Γαλάνη. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ.  Λεόντιον Καρίκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λάβαν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Sharon Anderholm Weiner, Γεν. Πρόξενον  τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐκ τῆς Πόλεως εἰς Ἀμερικήν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bohdan Yaremenko, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος «Marmara Grubu», μετά μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Μάνον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν.  κ. Δεσποίνης Berry,  τοῦ Ἐντιμ.  κ. Ἰωάννου Τριπιδάκη, Δικηγόρου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, ἐξ Αὐστραλίας. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τήν Τρίτην, 13ην Ἰουλίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τό ἐν Küçükçekmece διοργανούμενον ὑπό τοῦ ὁμωνύμου Δήμου 5ον  Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικῆς καί Χοροῦ, τήν Τρίτην, 13ην ἰδίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων, τό Σάββατον, 10ην Ἰουλίου.
Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν ἀποβάθραν τῆς νήσου ὑπεδέξαντο Αὐτόν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Σίσκος, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί πιστοί ἐκ τῆς νήσου, ἀκολούθως δέ ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τόν ἐν τῇ νήσῳ Ἱ. Ναόν τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Παρέστησαν ὡσαύτως ὁ Ἐλλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητής, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Kezban, Νομικῆς Συμβούλου τῶν Πατριαρχείων. Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τόν Ἁγιασμόν καί τό καθιερωμένον Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς, καθ'ἥν ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους πρός τούς τροφίμους τῆς Παιδοπό- λεως, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. Ἐπηκολούθησε  γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.     


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, 50μελής ὅμιλος ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἄλωνα» Λευκωσίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Δράκου,  90μελής ὅμιλος μελῶν καί φίλων τῆς οἰκολογικῆς κινήσεως Πατρῶν «Ἐν αἰθρίᾳ», μέλη ἐκ τοῦ Σωματείου «Παναγία Γάλαξα ἡ Θαλασσοκρατοῦσα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Λουκᾶ Γκούλτα, καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ Καλαμάτας, Κρήτης καί ἀλλαχόθεν,  πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως, διανείμας αὐτοῖς εἰκονίδια τῆς Ἁγίας Εὐφημίας εἰς εὐλογίαν καί ἀνάμνησιν. 
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου-Τριανταφυλλίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Ἄνθιμον Ρεγγίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.   
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆ, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Ἀνδριοπούλου, Θεολόγου, ἐκ Πατρῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ὄλγαν Νικολαΐδου, ἐξ Ἀθηνῶν, συγχαρείς αὐτῇ πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.   
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Ἰσαάκ Boyadhiyski, ἐκ Βουλγαρίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Bassam Said Freiha, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν παρά τῇ UNESCO, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Miriam Quintana, ἐκ Γαλλίας. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Γ. Παναγιωτίδην, Καθηγητήν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Νάνην, Λογιστήν τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλεονώρας καί τῶν τέκνων αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Καρβούνην, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύ- γου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean Hawwa, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Λιβάνου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Özlem Bozacı, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Σιδέρην, Ἐκδότην, καί Κωνσταντῖνον Πουχτόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν κ. Παρασκευήν Κυπριωτάκη, μεθ' ὁμίλου προσκυ- νητῶν, ἐκ Κρήτης.
Tόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κουφόν, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου κατά τήν ἔναρξιν τῆς θερινῆς περιόδου ἐν τῇ Λέσχῃ Θαλασσίων Ἀθλοπαιδιῶν Χάλκης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 10ης Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρί- σαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 7ην Ἰουλίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,  50μελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί- του κ. Διονυσίου Γκόλια, 100μελής ὅμιλος Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ τῆς Α'-Γ' Ε.Λ.Μ.Ε. Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, ὅμιλος Κοντοσκαλιανῶν ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Ἰνεπέκογλου, ὡς καί ὅμιλος ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου Φίλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Παρέστησαν ὡσαύτως καί οἱ Σύνεδροι τοῦ ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Orientale Lumen» διοργανουμένου ἐνταῦθα συνεδρίου. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος Γκόλιας καί ὁ Πατριάρχης, καλωσορίσας καί εὐλογήσας τούς προσκυνητάς. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνο- δείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 38ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Cyril Vasil, ἐκ Ρώμης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Jack Figel, ἐξ Η.Π.Α. .   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερώνυμον Ἀρβανίτην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, με- τεκπαιδευόμενον ἐν Νεαπόλει Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Δαμιανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Özcan Işıklar, Δήμαρχον Σηλυβρίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Tήν Ἐλλογιμ. κ.  Roseanne Mirabella, Καθηγήτριαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Νέᾳ Ἰερσέῃ Πανεπιστημίου Seton Hall.
Τόν Ἐλλογ. Δρα. κ. Ἰωάννην Κωστοῦρον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Στεφανίας Ρουμελιώτη, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου.   
16μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς ὁμάδος πετοσφαίρας  θηλέων Ξάνθης.

*  *  *

Τήν Πέμπτην, 1ην Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τῆς  Εὐγεν. κ. Sharon Wiener, Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων τριάκοντα καί τεσσάρων ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς. 
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν  Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης Ἰουλίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος καί  Τορόντο κ. Σωτήριος, ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς ἐν Τορόντο Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς  Ἀκαδημίας καί ἄλλων ἐκ Καναδᾶ προσκυνητῶν, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν, πρός οὕς πάντας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κυροῦ Ἰωάννου.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς ἐν Τορόντο Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς  Ἀκαδημίας καί πολυμελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Δεμερτζῆν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀγκύρας.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Δικτύου Δήμων Ἑλλάδος-Τουρκίας-Βουλγαρίας «ΠΟΛΙΣ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ.  κ. Κωνσταντίνου Χαριτοπού- λου, Προέδρου αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν. κ. Christina Bache Fiden, Στέλεχος τοῦ Πανεπιστη- μίου Sabancı, μεθ' ὁμίλου φοιτητῶν ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου καί ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Κλέονα Παπαδόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Ταχυδρομι- κοῦ Ταμιευτηρίου τῆς Ἑλλάδος,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐτυχίας Τζανετουλάκου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Συγγραφέων καί Καλλιτεχνῶν, ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ντινίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ὄλγας, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Sengopopovski, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας- Μελίσσης Ἄκντεμιρ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τῆς ταινίας τῆς  Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Σισκοπούλου «Ἡ Πόλη τῶν Θαυμάτων», ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, τήν Παρασκευήν, 2αν Ἰουλίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου Μινοπούλου καί Linda Tecer, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 3ην ἰδίου.
Tούς γάμους τοῦ ζεύγους Murat Soysal καί Duygun Tekin, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Gayrettepe Ξενοδοχείῳ Sürmeli, αὐθημερόν.
Tήν ἐν τῷ ἐν Küçükyalı Ἀρχαιολογικῷ Πάρκῳ πραγματοποιη- θεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας γυναικῶν τοῦ ἐν Η.Π.Α. Πανεπιστημίου Yale, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.  

*  *  *

Τήν Κυριακήν, 4ην Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν τέως Ἀστικήν Σχολήν τῆς Κοινότητος Χάλκης καί ἐπεσκέψατο τήν ἐν αὐτῇ ἕδραν τῆς νεοσυστά- του μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως «Πολιτιστική Συνεργία Βόσπο- ρος», ἐνημερωθείς περί τῶν ἐν αὐτῇ ἐπιτελουμένων ἔργων ἀνακαι- νίσεως.
 
Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 5ης ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ηὐλόγησε τό ὑπό τῶν Λυκειαρχῶν τῶν ἐνταῦθα Ὁμογε- νειακῶν Σχολείων παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Borsa.         

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον Hilton καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Orientale Lumen» διοργανουμένου συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος: «Αἱ Σύνοδοι τῆς Ἐκκλησίας». 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kenan Altınışık, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα καθεδρικοῦ ναοῦ αὐτῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Lütfi Özkök. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τανάγρας κ. Πολύκαρπον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἁγνῆς, ἐκ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Ἀναλήψεως Κυρίου Σκούρτων Βοιωτίας. 
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἰσαάκ Terov, ἐκ Βουλγαρίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Argir Lalkov, ἐκ τῆς Πόλεως. 
Ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λητῆς Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καμπούρη, ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου τῶν χωρίων Νεοχωροπούλου καί Δουρούτης Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Στεργιούλη-Μπόζιου,  καί ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Περάνθης Ἄρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Παπαθανασίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Emmanuel Mosko, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Tina, ἐκ Bahamas. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Τμήματι Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Maltepe πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας: «Ἐκ τῆς ἀπειθείας εἰς τήν Φιλοσοφίαν∶Ἰωάννα Κουτσουράδη» («Başkaldırıdan Felsefeye: İoanna Kuçuradi»), τήν Δευτέραν, 5ην Ἰουλίου.    

*  *  *