Patriarchal News Bulletin

Ἰούλιος 2011

Ἐπί τῇ συμπληρώσει τήν 29ην Ἰουλίου ἔ. ἐ. ἑκατόν ἑτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως ἐν Ἁγίοις Θεοδώροις Ἴμβρου τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Βορείου καί Νοτίου κυροῦ Ἰακώβου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰδιαιτέρῳ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου.
Ἐπίσης, ἐπί τῇ μνήμῃ  τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου αὐθημερόν, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρήκαπου καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένου ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς καί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Καισαρείας κυροῦ Καλλινίκου, ἀναπαυομένου ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.   

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 31ης ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀώρως θανόντος ἐν τῇ Πόλει παιδίου Θεοδώρου Kolinko, ἐκ Χάρκοβο Οὐκρανίας παρόντος τοῦ βαρυπενθοῦντος πατρός αὐτοῦ.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Ἀστεριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Συμεών, ἐξ Ὀρεστιάδος
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Φώτιον Ζωγραφίδην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Χαγιάλογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Ἐμμανουηλίδην, Ἄρχοντα πρῴην Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰβάν Σαββίδην, Βουλευτήν, ἐκ Μόσχας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημητρίου Ἀτσματσίδου, ἐκ Ρωσσίας, καί Κυριακοῦ Ἰορδανίδου, ἐκ Γεωργίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Αὐξέντιον Καλαγκόν, Καρδιοχειρουργόν, ἐξ Ἑλβετίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Vitalii Kolinko, τοῦ Ἐντιμ. κ. Stanislav Popov καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νικήτα, ἐξ Οὐκρανίας. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Π. Παντελάρα, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κασιμάκην, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Βασιλικῆς Παπαδημητρίου, Στελέχη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐκ  Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐθύμιον Μητρόπουλον, Ὀδοντίατρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Καρατζᾶ, Φιλολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Παπαδήμα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Εὐστρατίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Πολυξένην Τσαλίκη-Κιοσόγλου, μετά τῆς οἰκογενείας καί οἰκείων αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, Ξεναγόν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Λαφιατῆ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουλίου.
Τό ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χάλκης δοθέν δεῖπνον ἐν πλῷ, τό Σάββατον, 30ήν ἰδίου.

*  *  *

Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως-Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 28ης Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν εἰς τήν ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικήν κατοικίαν δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν οἱ Ἐντιμότατοι κύριοι Rahmi Koç, Ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ ὁμωνύμου Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων, Bülent Bulgurlu, συνεργάτης αὐτοῦ, Hakan Çelik, Δημοσιογράφος, καί Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ καί ἐκπρόσωπος τῶν Μειονοτήτων εἰς τό Συμβούλιον τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, μετά τῶν ἐριτίμων συζύγων αὐτῶν.   

*  *  *

Τήν Τρίτην, 26ην Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προσκληθείς ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του καί ὡμίλησε κατά τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Dedeman παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Κοινωνικῶν καί Οἰκονομικῶν Μελετῶν Marmara Grubu δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Δημάρχου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Δήμου τῆς Πόλεως Dr. Kadir Topbaş, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ἐπίσης ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, Γεν. Πρόξενοι διαφόρων χωρῶν καί ἐκπρόσωποι τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου. Κατά τά ἐπιδόρπια ὁ κ. Δήμαρχος παρουσίασεν εἰς τούς συνδαιτυμόνας τά ἐπιτελεσθέντα ὑπ'αὐτοῦ ἔργα, ὡς καί τά προγράμματα τοῦ Δήμου διά τό μέλλον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον νέων ἐντεῦθεν, μεταβάντων εἰς Φιλλανδίαν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, ὑποβαλόντων Αὐτῷ τάς τάς εὐγνώμονας  εὐχαριστίας των διά τήν στοργικήν πατρικήν μέριμνάν Του ὑπέρ τῶν νέων τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον τοῦ Πέραν.
Ὅμιλον Πολιτικῶν Μηχανικῶν καί Ἀρχιτεκτόνων ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἰφιγενείας Παπακωνσταντίνου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παπανικολάου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Σαρόγλου, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παπάγου, τήν Τετάρτην, 27ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λιαδῆν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ καί Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Φρουρίου Χίου «ὁ Ἅγιος Γεώργιος».
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Παρασκευῆς, ὑποβαλούσης σέβη καί ἐξαιτησαμένης τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί Παντελεήμονα Κιοσέ, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Μαριάνθης, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κελέσογλου καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κουφοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μηταράκην, Ἀναπληρωτήν Τομεάρχην Οἰκονομίας τοῦ κόμματος «Νέα Δημοκρατία», Περιφερειακόν Σύμβουλον Ἀττικῆς, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δημητρίου Παρρᾶ καί Παναγιώτου Ἀργυροπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Μηλιτσόπουλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Χριστίνης καί Γαβριέλας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν κ. Φωτεινήν Ραφαλέτου Δημοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Tρίτην, 26ην Ἰουλίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Κοτσίρας, Ὑπουργός Πολυπολιτισμικῶν Ὑποθέσεων καί Πολιτικῶν Δικαιωμάτων τῆς Πολιτείας Βικτωρίας τῆς Αὐστραλίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς,  ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ Κύπρου καί ἀλλαχόθεν.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μαρίας καί Μαρίας, μητρός καί θυγατρός τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος κ. Παναγιώτου Τσάκου, Εὐεργέτου τῆς Κοινότητος, ὡς καί τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Βασιλείου Σαρόγλου. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Ὁσιωτ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν ἑορταζομένην Ἁγίαν.
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶν Μαΐν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Τραπεζίτην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Κορίνας Γραφανάκη- Φασούλη, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Demet Erciyes, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Göksel Gülensoy, Ἀρχαιολόγον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Kemal Duru, ἐξ Avanos Καππαδοκίας.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 24ης ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ Ἀθηναγόρου τοῦ Ἀπολογητοῦ ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιεπισκόπων Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας Ἀθηναγόρου (Καβάδα) καί Ἀθηναγόρου (Κοκκινάκη). 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Tartu κ. Ἠλίαν, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Raisar καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Martin Toon καί Viljo Vertik, ἐξ Ἐσθονίας. 
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Ἀθηναγόραν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Juan Nadal, Καθηγητήν, ἐξ Ἱσπανίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μανδραγουρέα, Θεολόγου, ἐξ Ἑλλάδος.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Edoardo Scongamiglio, καί κ. Gaetano Castello, Καθηγητάς, ἐπί κεφαλῆς ὁμί- λου ἐπιστημόνων, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παῦλον Σογκότην, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Καλιφορνίας.       
Τόν Ἐξοχ. κ. Stefano Sannino, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Ἐπιτροπῆς Διευρύνσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέαν Ζαΐμην, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἀνδρίτσου, ἐκ Ζυρίχης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Michael Adenauer-Werhahn, Ἐπίτιμον Γενικόν Πρόξενον τῆς Τουρκίας ἐν Κόστα Ρίκα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Karmen. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Τζανῆν, Δήμαρχον Κερατσινίου-Δραπετσῶνος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.   
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Παρισίων.
Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Χαριζάνου. 
Tήν Εὐγεν. κ. Rüya Akdur, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ceylan Akdur Aksüyek καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Sinan Aksüyek  ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γεωργιάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Μαρίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Tόν Ἐντιμ. κ. Harry Radcliffee, Δημοσιογράφον, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης καί τοῦ νεοφωτίστου υἱοῦ αὐτῶν Ἀλεξάνδρου, ὅν καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ προσφάτῳ βαπτίσει αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ρόδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Γλυμῆ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά  τήν ἐν τῷ ἐν Χάλκῃ Μουσείῳ İnönü διοργανωθεῖ- σαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 88 ἐτῶν ἀπό τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 24ης Ἰουλίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Ἱ. Βουλγαρικῷ Ναῶ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας τοῦ Μεγάλου Τυρνόβου Βουλγαρίας, τό Σάββατον, 23ην Ἰουλίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Ρόδη καί Μαρίας Γλυμῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον, ἐξαιτησάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου καί τῶν οἰκείων αὐτῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐάγελλον Ὑφαντίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεόφυτον Μάνδαλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φίλιππον Χαμαργιᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Καλλίνικον καί Μοναχόν κ.  Ἰεζεκιήλ, Ξενοφωντινούς, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τἠν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σαραγιώτου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
10μελῆ ὅμιλον Βουλευτῶν ἐκ τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Ἑνώσεως Ἑλληνισμοῦ, ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Πανταζοπούλου, Βουλευτοῦ.
Τήν νέαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λιάζε.   
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Παγκυπρίου Ἀντιλευχαιμικοῦ Συνδέσμου «ΖΩΗ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Χατζησάββα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Κανακάκον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Σπάρτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Orhan Sınav, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Cynthia Anastas, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Μάρθαν Ζιώγα, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μηθύμνης κ. Χρυσοστόμου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Χίου κυροῦ Διονυσίου, ἐκ τοῦ ἐν Χίῳ Ἱ.Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου, τήν Τρίτην, 19ην Ἰουλίου.

*  *  *

Tήν Πέμπτην, 14ην Ἰουλίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναϋδίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης κατά τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικοδήμου τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, συγχαρείς τῷ ἱερουργήσαντι Ἱεράρχῃ κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ἀγομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 17ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου καί τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισινιέβ κ. Βλαδίμηρον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Μολδαβίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πάφου κ. Γεώργιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν. 
Τόν ἐν Γενεύῃ καί Δυτικῇ Εὐρώπῃ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κ. Μιχαήλ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Σίμωνος, ἐκ τῆς Ἱ. Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Vladimir Puzyrko, πρῴην Γενικόν Πρόξενον τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Η.Π.Α. Πανεπιστημίου Princeton, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἀλεξάνδρας Ricci, Καθηγητρίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Σωτήριον Θεοδοσίου καί Νικόλαον Ἐφέν, Θεολόγους, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γ. Μαραγκόν, ὑπεύθυνον στέλεχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν Ἀλβανίαν καί τό Μαυροβούνιον, ἐκ Βρυξελλῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ζαννέτας.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Χανίοις Παραδοσιακοῦ Συλλόγου «Ἀροδαμός».   
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Τσιβιτζίογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Βασιλείου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀλεξάνδρου Φωτεινοῦ, διατελέσαντος Ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 16ην Ἰουλίου.  

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς παρέστη, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 12ης Ἰουλίου, εἰς τήν δεξίωσιν, τήν ὁποίαν παρέθεσεν ἡ ἐνταῦθα Γεν. Πρόξενος τοῦ Πριγκηπάτου τοῦ Monaco Εὐγεν. κ. Tuna Köprülü, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρῳ Sait Halim Paşa, ἐπί τῇ 6ῃ ἐπετείῳ τῆς ἀναρρήσεως εἰς τόν θρόνον τοῦ Ὑψηλοτάτου Πρίγκηπος Ἀλβέρτου Β' καί ἐπί τῇ τελέσει τῶν γάμων αὐτοῦ μετά τῆς Ὑψηλοτάτης  Πριγκηπίσσης Σαρλέν Γουίτσοκ.

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 13ης Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην, ὅπου ἀφοῦ ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη,  Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Μάρκου Muñoz.
Τόν Ἐξοχ. κ. Serhiy Holovaty, Βουλευτήν ἐξ Οὐκρανίας, Β' Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς νομικῶν ὑποθέσεων καί δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Τσεσμελῆν, Καθηγητήν Φυσικῆς, ἐκ τοῦ ἐν Γενεύῃ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Ἐρεύνης Πυρηνικῆς Φυσικῆς, («CΕRΝ»), μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Κωνσταντίνου Σ. Κενανίδου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Λιούλαν, ἐξ Ἰρλανδίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Bruce Clark, Δημοσιογράφου, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γεν. Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τήν Τετάρτην, 13ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε πατρικῶς τούς πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον μεθ' ἱερῶν ἐνθυμίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Τατούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Ρεγγίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρυσοστόμου Θεοδοσιάδου καί τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Δήμητρας, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Ντελῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Καρβούνη, ἐξ Ἡγουμενίτσης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Τζίμαν, ἐκ Πρεβέζης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Γεώργιον Τουλουμᾶκον, ἐκ Θηβῶν, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Εὐαγγελίας.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστοτέλην Μπιλιούρην, Ὀδοντίατρον, ἐκ Ναού- σης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Εὐαγγέλου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἀργίων «Δαναός», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Παπανικολάου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Guliano Vanacore, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Seta καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀνδρέου, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Oylum Talu, Δημοσιογράφον τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ  HABERTÜRK.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐδέχθη σήμερον, Παρασκευήν, 8ην τ.μ. Ἰουλίου, εἰς ἀκρόασιν τόν ἐν τῇ Πόλει  Γεν. Πρόξενον  τῆς Πολωνίας Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, ὅστις Τόν ἐνημέρωσε διά τά προγράμματα καί τάς προτε- ραιότητας τῆς Χώρας του, ἀναλαβούσης, ὡς γνωστόν, τήν προεδρίαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τό β' ἑξάμηνον τοῦ τρέχοντος ἔτους, καί ἐπέδωκεν Αὐτῷ φάκελλον μέ σχετικόν ὑλικόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς    Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 7ην  Ἰουλίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειος, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριος καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν ὡς ἄνω ἁγίων Ἀρχιερέων, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 39ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειον, συνοδευόμε- νον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικάνορος Παπανικολάου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ.  Βασιλείου.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βενέδικτον Ἰωάννου, ἐκ Κύπρου. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Προφήτου Δανιήλ Μεταξουργείου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Παπασπύρου.  

*  *  *

Τό Σάββατον, 2αν  Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν Θείαν Λειτουργίαν,ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἁγιάσματος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καί ἐπί τῇ λήξει τῶν γενομένων  ἐν αὐτῷ ἔργων ἀνακαινίσεως. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ἰταλίας κ. Γεννάδιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἡ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀγλαΐα Μπαλτᾶ, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Κυριακούλα Σοφιανοῦ, Γεν. Πρόξενος τῆς Κύπρου ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς, Κύπρου, Ἀθηνῶν, Κρήτης καί Κιλκισίου. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη πατρικῶς πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱ. Ἁγιάσματος. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ.

Ἐπίσκεψις τοῦ Ἐξοχ. κ. Guido Westerwelle, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 2 ας Ἰουλίου, ὁ ἐπισήμως ἐπισκεφθείς κατ'αὐτάς τήν Τουρκίαν Ἐξοχ. κ. Guido Westerwelle, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, μετέβη, κατόπιν ἐκφρασθείσης ἐπιθυμίας αὐτοῦ, εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος Eckart Cuntz, Πρέσβεως τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ. Brita Wagener, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ἐν τῇ Πόλει, καί κλιμακίου στελεχῶν τοῦ ὑπ'αὐτόν Ὑπουργείου, ὑπαντηθείς τιμητικῶς εἰς τήν εἴσοδον τῆς Σχολῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων.
Ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός, ἀφοῦ προσεκύνησε  τήν ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ κτιρίου τῆς Σχολῆς εὑρισκομένην εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, ἐπεσκέψατο ἐν συνεχείᾳ μίαν αἴθουσαν διδασκαλίας, τήν Βιβλιοθήκην καί ἄλλους χώρους τῆς Σχολῆς, ὑπέγραψεν εἰς τό Βιβλίον Ἐπισκεπτῶν καί προέβη εἰς τήν κατωτέρω δήλωσιν πρός τούς ἐκπροσώπους τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως:
«Ἡ ἐπίσκεψίς μου εἰς τόν χῶρον αὐτόν ὑπῆρξε δι' ἐμέ πολύ σημαντική. Ἡ Σχολή τῆς Χάλκης εἶναι χῶρος πολιτισμοῦ, ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστον τμῆμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ. Ἐπιθυμῶ μέ τήν ἐδῶ παρουσίαν μου νά δώσω θάρρος καί ἐλπίδα καί νά ἐκφράσω τήν ὑποστήριξίν μου εἰς τήν προοπτικήν τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς. Ἐπιθυμῶ, ἀκόμη,  νά σημειώσω ὅτι ἡ Σχολή διαθέτει μίαν ὑπέροχον Βιβλιοθήκην. Ἐκφράζω τήν εὐχήν συντόμως ἡ Βιβλιοθήκη νά ἐξυπηρετῇ τάς ἐπιστημονικάς ἀνάγκας τῶν φοιτητῶν τῆς Σχολῆς».
Ὁ κ. Ὑπουργός περιηγήθη τό Καθολικόν τῆς Μονῆς καί ἀνεχώρησε προπεμφθείς τιμητικῶς ὑπό τῶν ὑποδεξαμένων αὐτόν προσώπων.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Teodor Baconschi, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ρουμανίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 2ας  ἰδίου,  ὁ Ἐξοχ. κ. Teodor Baconschi, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ρουμανίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ion Pascu, Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ.  Stefana Greavu, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ἐν τῇ Πόλει,  καί τῆς Εὐγεν. κ. Mirela Grecu, συνεργάτιδος τοῦ Ἐξοχωτάτου, καί ἐγένετο ἐνθέρμως δεκτός ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Κατά τήν συνάντησιν παρέστησαν ὁ Σεβ. Ἀρχεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος. Προηγουμένως ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐνῷ ἀπεδόθησαν αὐτῷ αἱ προσήκουσαι τιμαί.   

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς χορῳδίας νέων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ἐπί τῇ συμπληρουμένῃ εἰκοσαετεῖ Αὐτοῦ Πατριαρχίᾳ, καί ὡμίλησεν ἀπαντῶν εἰς τήν συγχαρητήριον προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῶ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας  ἰδίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 3ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ναϋδρίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ἐπί κεφαλῆς τῆς χορῳδίας νέων τῆς κατ'αὐτόν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, μεθ'ὁμίλου συνταξιωτῶν Αὐτοῦ, οὕς προσεκάλεσεν εἰς τήν Πόλιν ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀποφοιτήσεως αὐτῶν ἐκ τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, μετά κληρικῶν τῆς Περιφερείας αὐτοῦ, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Φιλομηλίου κ. Ἠλία, ἐξ Η.Π.Α..   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Teodor Petrutiu.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεόδωρον, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἐπιτυχεῖ ὑποστηρίξει  τοῦ διδακτορικῆς αὐτοῦ διατριβῆς, μέ θέμα: «Τά καθ'ἑαυτόν Νικάνδρου Ζαννουβίου καί ἡ ἐποχή του (1828-1888)», ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κάλλιστον Ginev, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σλίβεν, ἐκ Βουλγαρίας. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Παπασυννεφάκη.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημήτριον Κατιρλῆν, ἐξ Η.Π.Α. .
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κιτίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κλεάνθους Παντελῆ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Κοτρῶτσον, Ἄρχοντα Λαοσυνάκτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντινιᾶς. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Γιολτζόγλου, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Μαστολογίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Λυδίας Ἰωαννίδου-Μουζάκα, Καθηγητρίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τούς τελειοφοίτους τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Τιμοθέου Πατίτσα.   
Τήν Εὐλαβ. κ. Κυριακήν Ἀναγνωστοπούλου, ἐντεῦθεν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Ἀπόστολον Πορίδην, Πέτρον Μπαζγκάρλο, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, Πέτρον Κίλε, Ὑπάλληλον αὐτῶν, καί Ἀπόστολον Σπανίδην, Ὁδηγόν αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον ἐκπαιδευομένων εἰς τό Τμῆμα ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς καταρτίσεως τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως Κιλκισίου.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Murat Yetkin καί Hasan Altmışık, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Gül Demir, Δημοσιογράφους, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Παναγιώτην Πολίτην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Ζιμπάμπουε. 
14μελῆ ὁμάδα Δημοσιογράφων ἐκ Κύπρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐστρατίαν Κίρκα, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἔναρξιν τῆς θερινῆς περιόδου ἐν τῇ Λέσχῃ Θαλασσίων Ἀθλοπαιδιῶν Χάλκης, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 2ας Ἰουλίου.

*  *  *