Patriarchal News Bulletin

Ἰούλιος 2012

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰουλίου, ἐνῷ παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς ἐξ Ἑλλάδος, Ἀμερικῆς, Παναμᾶ καί Λιβάνου, καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον. 
Ἐπίσης, ἐπί τῇ μνήμῃ  τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου αὐθημερόν, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρήκαπου καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐν αὐτῷ ἀναπαυομένου ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς καί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Καισαρείας κυροῦ Καλλινίκου, ἀναπαυομένου ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.   
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀξώμης κ. Πέτρον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Σπυρίδωνος Θ. Καμαλάκη.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον Moufarrej, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βηρυττοῦ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δανιήλ Δανιηλίδην, ἐξ Οὐαλίας.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί Παντελεήμονα Παναγιωτίδην, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Καλογερᾶν, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Χρήστου Παυλάτου, Ὁμοτίμους Καθηγητάς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Dragoljub Ljepoja, Πρέσβυν τῆς Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. İsmail Mete, Δήμαρχον Ağırnas Καισαρείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Tarkan Korkmaz.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Στέλλου, τ. Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τραπάτσαν, Οἰκονομολόγον, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος,  Δικηγόρου, ἐκ Παναμᾶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πετρίδην, ἐξ Αὐστραλίας.     
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλήλως κατά:
Τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν δεῖπνον (iftar) ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği), τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰουλίου.
Τό ἐν τῷ Πτωχοκομείῳ παρατεθέν δεῖπνον (iftar), αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀναστασίου Φουρουντζόγλου καί Λουΐζης Παπαδοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Ἀντιγόνῃ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Καρύπη, τό Σάββατον, 28ην ἰδίου.
Τό ὑπό τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χάλκης δοθέν δεῖπνον ἐν πλῷ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 26ην Ἰουλίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Σκοπέλου κ. Παγκράτιος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Stefana Greavu, Γεν. Πρόξενος τῆς Ρουμανίας, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἡρακλείου Κρήτης καί ἐκ Γαλατσίου Ρουμανίας, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης περεκάθησεν εἰς τό ὑπό τῶν Ὁμοσπονδιῶν καί Συνδέσμων τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀλεβήδων Μπεκτασήδων παρατεθέν δεῖπνον (iftar), τῇ συμμετοχῇ τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ Ξενοδοχείῳ Polat Renaissance, τήν Πέμπτην, 26ην τ.μ. . 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Σκοπέλου κ. Παγκρατίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Νότην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Στογιανέα, Ἱεροσπουδαστοῦ. 
Ὅμιλον Ρωμαιοκαθολικῶν κληρικῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ.  κ. François Goldenberg.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βαρθολομαῖον Πέρδικον, ἐκ τῆς ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, ἐπί τῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν.
Τόν Ἐξοχ. Δρα κ. Corneliu Vadim Tudor, Εὐρωβουλευτήν, ἐκ Βρυξελλῶν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί τῆς Εὐγεν. κ. Stefana Greavu, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα. 
Τήν Εὐγεν. κ. Monica Schmutz-Kirgöz, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστάσιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ  Ρωμανοῦ.
Τούς  Ἐντιμ. κ. κ. Παρασκευᾶν Μαΐν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Παντελεήμονα Κιοσέ, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί Ἠλίαν Γιόφογλου, Ἐπιχειρηματίαν,  ὡς καί τόν Μουσικολ. κ. Παντελεήμονα Ζαφείρην, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον Μουσικοφίλων ἐκ τοῦ Βυζαντινοῦ Ἀναλογίου Καλαμαριᾶς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀριστοτέλην Μητράραν, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀπόλλωνα καί Πασχάλην Ἀφθονίδην, αὐταδέλφους, ἐντεῦθεν.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Atalay, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ έν Sultanahmet Λέσχῃ Marmara, τήν Τρίτην, 24ην Ἰουλίου.
Τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων Τουρκίας,  παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Conrad,  τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.
Τό ὑπό τοῦ Συλλόγου Βιομηχάνων καί Ἐπιχειρηματιῶν (Laleli Sanayici İşadamları Derneği) παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Μουσείῳ Binbirdirek Sarnıcı, τήν Πέμπτην, 26ην τ.μ. .

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 23ης Ἰουλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ  Πανεπιστημίῳ Galatasaray διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα, πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβώνης κ. Χρήστου Κλαίρη, μέ θέμα: « Ἀντιθέσεις καί Ἐλευθερίαι εἰς τάς γλώσσας καί τόν ἐν γένει βίον».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς γενεθλίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Ἀθηναγόραν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν    ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παρασκευᾶν Κονόρταν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Harry Radliff, Δημοσιογράφον, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Θωμόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἔφης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Ἑλένης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Α. Νεραντζούλην, ἐξ Ἀμερικῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἰουλίου, ἐνῷ  τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου, ἐχοροστάτησε κατά τήν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς ἐν τῇ νήσῳ Πρώτῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐφετεινῆς περιόδου λειτουργίας τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων.
Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ ὁποῖος προηγουμένως ὑπεδέξατο τόν Παναγιώτατον ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τῆς νήσου, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὅμιλος νέων ἐξ Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς τό καθιερωμένον Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους ἡμῶν Συμεών Σινιόσογλου.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Μονῆς, καθ'ἥν ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος,  καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Παιδοπόλεως καί νουθετήσας πατρικῶς τούς τροφίμους αὐτῆς, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. Ἐπηκολούθησε  γεῦμα, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον, ἐξαιτησάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐχήν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεόδωρον, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τήν ἐκδοθεῖσαν διδακτορικήν διατριβήν αὐτοῦ, μέ τίτλον: «Ἐθνικός Προσδιορισμός καί Αἰτούμενα στό Ἑλλαδικό Κράτος», εἰς ὅν καί ἐξέφρασε τά  πατρικά συγχαρητήρια καί τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐαρέσκειαν. 
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Csaba Czibere,Ἀντιπρόσωπον τῆς Οὑγγαρίας παρά τῇ Παλαιστινιακῇ Ἀρχῇ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Monica Horvath , Προξένου ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πασαδαῖον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Cynthia, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Σταυρόπουλον, Ψυχολόγον, ἐκ Σικάγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ντηλιακόν, μετά τῆς Εὐγεν. μητρός αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον νέων ἐκ τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ). 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Ἱ. Μητροπολιτικῶ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου  δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Celil Refik Kaya, τήν Κυριακήν, 22 αν Ἰουλίου.   
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ἐν τῇ Λέσχῃ Θαλασσίων Ἀθλοπαιδιῶν Χάλκης πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως τῆς Εὐγεν. κ. Gülderen Baviker, τό Σάββατον, 21ην ἰδίου.
 
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarıgül, Δημάρχου Σισλῆ, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν Mecidiyeköy, τήν Παρασκευήν, 20ήν  Ἰουλίου.
Τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ Μεγάρῳ Aynalıkavak, τό Σάββατον, 21ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Murat καί Juliet Βέρτ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, τήν Κυριακήν, 22αν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Βασιλειάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ.  Γεράσιμον Ζαμπέλλην, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μαθητῶν ἐκ Λευκάδος. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Θεόδωρον Μήτραν, Δικηγόρον, ἐκ Κατερίνης, Γεώργιον Ὀλύμπιον, ἐκ Μονακό, Εὐάγγελον Γεροβασιλείου, ἐξ Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης, καί Ὀδυσσέα Σπανόν, ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἐπιχειρηματίας, μετά τῶν  οἰκογενειῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
50μελῆ ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ἐξ Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Νικολούλη.
Τήν Εὐγεν. δίδα Μερόπην Ν. Ἀρχοντώνη, ἀνεψιάν Αὐτοῦ, ἐκ Σικάγου.

*  *  *

Ἡ Ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀττάλειαν

Ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας, Ὑπερτί- μου καί Ἐξάρχου Σίδης καί Ἀτταλείας, κ. Σωτηρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἀπό 14-18 τ.μ. Ἰουλίου τήν Ἀττάλειαν, εἰς τόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου τῆς ὁποίας Οὗτος ἐχοροστάτησε τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15ην ἰδίου. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Ἐπαρχίας του προσεφώνησεν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἀπήντησεν ὁ Πατριάρχης ὁμιλήσας ἐκτενῶς πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα ἀποτελούμενον κυρίως ἐκ Ρώσσων ὁμοδόξων ἀδελφῶν ἐγκατεστημένων ἐν Ἀτταλείᾳ καί τῇ εὐρυτέρᾳ περιοχῇ, διό καί ἀμφότεραι αἱ ὁμιλίαι μετεγλωττίσθησαν εἰς τήν ρωσσικήν γλῶσσαν.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Σεβ. ἅγιος Πισιδίας παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ.Παναγιότητος, εἰς τά ἐπιδόρπια τοῦ ὁποίου ἐγένοντο καί πάλιν ὁμιλίαι ὑπό τῶν δύο ἀνδρῶν, ἐνῷ ἐπηκολούθησε μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα ἐκτελεσθέν ὑπό ἐξ Ἑλλάδος ἐλθόντων νέων προσκυνητῶν.

Εἴς τε τήν Θείαν Λειτουργίαν καί εἰς τό γεῦμα παρέστησαν ὁ ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐπιτετραμμένος τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Θεοχάρης Λαλάκος καί ὁ ἐν Σμύρνῃ Γενικός Πρόξενος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν αὐτῷ ἐπεσκέφθησαν τόν παλαιόν ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, σήμερον ἰδιοκτησίαν καί Μουσεῖον τῆς οἰκογενείας Suna καί İnan Kıraç, ἐντός τοῦ συγκροτήματος τοῦ ὁποίου λειτουργεῖ καί τό Ἰνστιτοῦτον Ἐρεύνης τῶν Μεσογειακῶν Πολιτισμῶν.

Τό ἑσπέρας παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὁ ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνορίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυξ κ. Βησσαρίων, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν καί οἱ ὡς ἄνω ἐπίσημοι.

Κατά τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ἐν Ἀτταλείᾳ παραμονῆς Του ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη διάφορα ἀξιοθέατα, ἐνῷ τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 17ης τ.μ., μετέβη εἰς Alanya, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Hasan Sipahioğlu, Δικηγόρου, ὅστις καί ἐξενάγησεν Αὐτόν καί τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν εἰς τό φρούριον τῆς κωμοπόλεως καί τόν ἐν αὐτῷ παλαιοχριστιανικόν ναόν, ὡς καί τόν πλησίον αὐτῆς Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τόπον πανηγύρεων τῶν Ρωμηῶν κατοίκων της μέχρι τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 18ης τ.μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου, ὅστις καί ἀνεχώρησεν ἐν συνεχείᾳ εἰς Ἀθήνας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 14ης Ἰουλίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Βαρθολομαίου Περδίκου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Ἀττάλειαν, ἔνθα, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Δ' Συνόδου,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ὁσίου Ἀλυπίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν,  καί  ηὐλόγησε  τούς ἐκεῖ Ὀρθοδόξους πιστούς. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 18ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Νικόλαον Σεργάκην, ἐξ Ἀγγλίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, ἐξ Ἰταλίας, μετά τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Βλαδιμήρου Caroli.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ Λονδίνου. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Τιμόθεον Tynkkynen, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Lisa, καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Pössi, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Jaana, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Πεταλωτῆν, πρῴην Ὑπουργόν-Βουλευτήν Νομοῦ Ροδόπης τοῦ Κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ. .
Τήν Ἐξοχ. κ.  Kirsti Eskelinen, Πρέσβυν τῆς Φιλλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Matti Liukkonen, ἀποχαιρετίσασαν Αὐτόν ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτῆς εἰς Ἑλσίνκι. 
Ὅμιλον Ὑψηλοβάθμων Στελεχῶν τῆς Προεδρείας τῆς Οὐκρανίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Bogdan Yaremenko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Οὐκρανίας ἐν τῇ Πόλει. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιον Γαγάτσην, Καθηγητήν-Ἀντιπρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σαμπίνας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Levent Ak, Δήμαρχον Mustafapaşa (Σινασσοῦ).     
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Φαράσογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
35μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ χορευτικοῦ τμήματος τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Καρδίτσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Κοτρώνη, Προέδρου τοῦ Ἐπιμελητηρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Μερκούριον Μερκούρογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀκύλαν Ν. Μαρούσην, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Günay Kocasay, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου. 
Τήν Εὐγεν. κ. Hacer Zeytin, Ἰατρόν-Ἀναισθησιολόγον, ἐξ Adıyaman.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀθηνᾶν Κρητικοῦ καί Πηνελόπην Γαβρᾶ, Δημοσιογράφον, μετά τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Κανέλλον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Σικάγου. 

Ἐξεπροσωπήθη:
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν ἐν τῷ Μουσείῳ τῶν Νήσων πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως φωτογραφίας περί τῆς νήσου Ἴμβρου, τήν Παρασκευήν, 13ην Ἰουλίου, καί
β) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τούς ἐν Πριγκήπῳ ἑορτασμούς τῶν ἐπετείων ἀρχιερωσύνης καί ποιμαντορίας τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Κυριακήν, 15ην Ἰουλίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Γερμανίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τῆς Εὐγεν. κ. S. Wagener, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει, τήν Πέμπτην, 12ην Ἰουλίου. 
Τήν ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 14ῃ ἐπετείῳ τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης ἰδίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France», τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 14ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Ἐξοχ. κ. Lucinda Creighton, Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἰρλανδίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 11ης Ἰουλίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Lucinda Creighton, Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἰρλανδίας, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε 40λεπτον συνομιλίαν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Τήν Ἐξοχωτάτην συνώδευον ὁ Ἐξοχ. κ. Kew Thompson, Πρέσβυς τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί συνεργάται αὐτῆς, κατά δέ τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐξεναγήθη εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἀποδοθει- σῶν αὐτῇ τῶν προβλεπομένων τιμῶν.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 11ης Ἰουλίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί διένει- μεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον καί εἰκονίδια τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον,  Πιττσβούργου κ. Σάββαν καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, ἐλθόντας πρός συμμετοχήν εἰς τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φωκᾶν, Πρω- τοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Ὅμιλον νέων ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Μετοχίου τῆς Θείας Ἀναλήψεως τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐφραίμ Σιμωνοπετρίτου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Καρβούνη.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Ντισπυράκη.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν-Βαρβάραν Ζαννῆ, Ἀναπληρώτριαν Γραμματέα τοῦ Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων καί Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, ἐξ Ἀθηνῶν.  
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Παιδοπόλεως καί τῆς Στέγης Ἐργαζομένων Νεανίδων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀποστολίδου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γιαλιᾶν, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ἀ. Γαργαρίδην, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Ξενιάδου, ἐντεῦθεν, μετά τῆς ἐγγονῆς αὐτῆς δίδος Στεφανίας Πουρνάρα, ἐκ Γενεύης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ Καλῶν Τεχνῶν «Mimar  Sinan» πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Χ. Ξένου, μέ θέμα: «Χρόνος καί Χῶρος» (Zaman ve Mekân), τήν Δευτέραν, 9ην Ἰουλίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κυρίας Tuna Köprülü, Γεν. Προξένου τοῦ Πριγκηπάτου τοῦ Monaco, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 7ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἀναρρήσεως εἰς τόν θρόνον τοῦ Ὑψηλοτάτου Πρίγκηπος Ἀλβέρτου Β', ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρῳ Sait Halim Paşa, τήν Τετάρτην, 11ην Ἰουλίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου  κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησε :
α) ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 28ην Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς, 29ης ἰδίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 30ῆς  ἰδίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεόδωρος.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, διαβιβάσας εἰς πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας, καί
γ) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ἰουνίου καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Ἰουλίου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐδέχθη : 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον, μεθ' ὁμίλου ἀρχηγῶν καί μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Κορέας (KCCK), παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, τό Σάββατον, 30ήν Ἰουνίου.
Καταλλήλως δέ κατά:
Τήν τελεσθεῖσαν, τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου, ἑορτήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Γλυκερίας Ἀμασλῆ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, αὐθημερόν.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ «Turkish Maritime Magazine» ἀπονομήν τῶν βραβείων «τῆς χρυσῆς ἀγκύρας», ἐν τῷ ἐν Ataköy ξενοδοχείῳ Sheraton τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ἰουνίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Λεάνδρου Δασκαλοπούλου καί Μαρίας Κισμάζογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 1ην Ἰουλίου. 
Τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Topkapı παραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ  ὁριστικῇ ἀποχωρήσει ἐκ τῆς διευθύνσεως αὐτοῦ τοῦ Ἐλλογ. κ. İlber Ortaylı, Καθηγητοῦ, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 7ην  Ἰουλίου.
Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, ὐπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωακείμ Παπαδοπούλου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ 40ῇ  ἐπετείῳ ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ, καθ' ὅ παρέστη καί ὁ παρεπιδημῶν κατ'αὐτάς εἰς τήν Πόλιν Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ὡς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἰουλίου, ἐνῷ τήν ἐπομένην Κυριακήν, 8ην ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί  Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, καθ'ἥν ἐτελέσθη καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 40 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, πιστοί ἐντεῦθεν καθώς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐπηκολούθησε φιλολογικόν μνημόσυνον ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ' ὅ ὡμίλησαν ὁ Παναγιώτατος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, σκιαγραφήσαντες τήν προσωπικότητα τοῦ μεγάλου ἐκείνου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ.  Χρυσοστόμου Τύρη, αὐταδέλφου αὐτοῦ, Θωμᾶ Καρανάσσου, Ὑποστρατήγου, καί Γεωργίου Τσιάντα, Ἀντισυνταγματάρχου.
Τόν Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοδόσιον Μαρτζοῦχον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλεόπαν Στρογγύλην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωσίπατρον Στεφανούδην, ἐκ Σουηδίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Dag Larsson, Ἀντινομάρχου, καί Χρήστου Μελέτη, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Στοκχόλμης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Καβαλιώτην, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Παπαχρηστίδου, Ἄρχοντος Μ. Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.   
Τόν Αἰδεσιμολ. Ἀγγλικανόν Πρεσβύτερον κ. James Buxton μεθ'ὁμάδος φοιτητῶν τοῦ Κολλεγίου Corpus Christi τοῦ Πανεπιστημίου Cambridge.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Nenad Milošević.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, Διευθυντήν τῆς Ὀρθο- δόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Norris Jewett Chumley, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Jack, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Momčilo Pavlović, ἐκ Σκοπίων, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Cannito Giuseppe, Καθηγητοῦ Θεολογίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Teresa, ἐξ Ἰταλίας.
Ὅμιλον Θεολόγων-Ἐκπαιδευτικῶν, μελῶν τοῦ Συλλόγου Θεολόγων Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Δήμητρας Κόρδα-Κωτσάκη καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Σωκράτους Νίκα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Φραντζῆν, Ταμίαν τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν, μεθ' ὁμίλου νέων-ἐθελοντῶν αὐτῆς.

*  *  *

Ὁ Διευθυντής Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 5ην Ἰουλίου, ὁ Σοφολ. κ. Mehmet Görmez, Καθηγητής, Διευθυντής Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σοφολ. κ. Rahmi Yaran, Μουφτῆ τῆς Πόλεως, καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ . Βαρθολομαῖον μεθ' Οὗ ἔσχε μακράν καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν.
Κατά τήν διεξαχθεῖσαν συνάντησιν παρέστησαν καί οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Τῇ Α. Σοφολογιότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλου τιμαί, παρεκάθησε δέ αὕτη μετά τῶν συνοδῶν αὐτῆς καί εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Κατά τήν ἀναχώρησίν του ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης ἐπεσκέφθη τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις καί προέπεμψεν αὐτόν ἕως τῆς εἰσόδου τῶν Πατριαρχείων.
Πλειάς ἐκπροσώπων μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως ἐκάλυψε τήν ἐπίσκεψιν καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετά τῆς Α. Σοφολογιότητος προέβησαν εἰς δηλώσεις πρός αὐτούς. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Μάξιμον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας ἐν Καλιφορνίᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπον Καραπάνον, Δικηγόρον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Δαουτσάλη, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τάς Εὐγεν. δίδας Πανωραίαν  Κοταντάκη, Βιολόγον,  καί Ἀσημίναν Σαφαρίκα, Ἰατρόν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Βασιλικῆς, ὡσαύτως Ἰατροῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλήλως, κατά : 
Tήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Παρασκευῆς Ματθιουδάκη, μητρός τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ἐκ τοῦ Κοιμητηρίου Παπάγου, τήν Τρίτην, 3ην Ἰουλίου.
Τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Francis J. Ricciardone καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Scott F. Kilner, Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ καί Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐν τῇ Πόλει, ἀντιστοίχως, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως διακοσίων τριάκοντα καί ἕξ ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.  Τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Mustafa Kızıl, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 4ης ἰδίου.

*  *  *