Patriarchal Monthly Bulletin 2016

Ἰούλιος 2016

Τήν Κυριακήν, 31ην λ. μ. Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος  τοῦ Ναϋδίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ τῶν δοκίμων αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίου Ἀλούκου, προοριζομένου διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὁ Παναγιώτατος ἀπηύθυνε πρός τόν νέον κληρικόν πατρικούς λόγους καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν.
Κατά τήν ἐν Χάλκῃ παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν αὐτῇ παραθερίζοντα Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί τούς οἰκογενεῖς αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου, Ὁρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνόν, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαίου Ἀστεριάδου καί κ. Ἀθηναγόρου Ζηλιασκοπούλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαϊωάννου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λάζαρον Θεοδοσίου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Ταταούλων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαίρην Φούξ, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Π. Βίγκα, ὅν ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν Πανεπιστημιακῶν σπουδῶν του, εὐχηθείς αὐτῷ καλήν σταδιοδρομίαν.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ἐξοχ. κ. Πέτρου Ποροσένκο ὅπως παραστῇ εἰς τούς ἐν Κιέβῳ ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρώς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰουλίου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Καλλινίκου καί Θεοδότης, μετέβη εἰς τό Πατριαρχικόν Κοιμητήριον Ἐγρήκαπου καί ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κυροῦ Καλλινίκου,  δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν καί τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Γέροντος Κυζίκου Καλλινίκου καί Λύστρων Καλλινίκου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Στέλγια, διατελέσαντος Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Τετάρτην, 27ην Ἰουλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ἐξοχ. κ. Πέτρου Ποροσένκο ὅπως παραστῇ εἰς τούς ἐν Κιέβῳ ἑορτασμούς τῆς ἐπετείου ἐκχριστιανισμοῦ τῶν Ρώς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
 
*  *  *
 
Ἐπιστροφή τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 27ης τ.μ. Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπέστρεψε δι᾿ ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν ἀερογραμμῶν ἐκ τοῦ ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς Σλοβενίαν καί Γαλλίαν, ὅπου διῆλθεν ἕν δεκαήμερον ἀναπαύσεως καί περισυλλογῆς.

Ἐν Γαλλίᾳ παρέμεινε παρά τῇ οἰκογενείᾳ τοῦ  αὐταδέλφου Αὐτοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη, ἐγκατεστημένῃ ἀπό ἐτῶν ἐν τῇ κωμοπόλει Divonne (πλησίον τῆς Γενεύης), ὁ Δήμαρχος τῆς ὁποίας Ἐντιμ. κ. Etienne Blanc ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν πρός τόν Πατριάρχην ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ ὑποβαλών τά σέβη ἁπάντων τῶν δημοτῶν του. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τούς Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν μετά τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου Θεοφιλ. Λαμψάκου κ. Μακαρίου, τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ Ἐκκλησιῶν καί Καθηγητήν τοῦ Ἰνστιτούτου  Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, τοῦ λειτουργοῦντος ἐντός τοῦ συγκροτήματος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡς καί τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην μετά τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ κ. Ζακλίν. Οἱ κληρικοί οὗτοι ὑπεδέχθησαν καί προέπεμψαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Γενεύης.

Τήν Κυριακήν, 24ην Ἰουλίου, ὁ Πατριάρχης ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τοῦ ἐν Σαμπεζύ Πατριαρχικοῦ Σταυροπηγίου καί ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα, ἀπαντήσας καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου.

Μετά τήν διανομήν ὑπ᾿ Αὐτοῦ τοῦ ἀντιδώρου, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τοῦ ἀειμνήστου πρώτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας καί Διευθυντοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ Κέντρου κυροῦ Δαμασκηνοῦ, δεηθείς καί ὑπέρ τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, καθώς τήν ἡμέραν ἐκείνην ἐπετελεῖτο ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀπολογητοῦ Ἀθηναγόρου.

Σημειωτέον, ὅτι κατά τήν ἄφιξιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Γενεύης τήν 20ήν Ἰουλίου, ὑπεδέχθη Αὐτόν καί ἡ Ἐξοχ. κ. Ἄννα Κόρκα, Πρέσβυς, νέα Μόνιμος Ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς, πρός τιμήν τῆς ὁποίας τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 26ης ἰδίου, παρετέθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου δεῖπνον ἐν τῇ κατοικίᾳ τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ.

Κατά τήν ἐπιστροφήν τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Πόλιν συνώδευσεν Αὐτῷ ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, ὑπεδέχθη δέ τήν σεπτήν Κορυφήν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 26ην Ἰουλίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Sergiu Vlad, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, καί  ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου ὀργανωθεῖσαν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν, ὑπό τόν τίτλον «Ποιητικαί Διαδρομαί»,  ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Κουμαριωτίσσης, τήν Τρίτην, 26ην Ἰουλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς Ἰουλίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῶν Η.Π.Α. δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Σωσθενίῳ Γεν. Προξενείῳ αὐτῶν, καί συνεχάρη τῷ Ἐξοχ. κ. John R. Bass, Πρέσβει ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῷ Ἐντιμ. κ. Charles F. (Chuck) Hunter, Γεν. Προξένῳ ἐν τῇ Πόλει.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu διοργανωθεῖσαν τελετήν μνήμης τῶν θυμάτων τῶν ἐν Τουρκίᾳ τραγικῶν γεγονότων τῆς 15ης - 16ης Ἰουλίου καί τήν ὑπό τῶν θρησκευτικῶν Ἀρχηγῶν καί ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Ἐνημερώσεως καί τοῦ καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου ὑπογραφήν Κοινῆς Διακηρύξεως διά τήν δημοκρατίαν, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 20ῆς τ.μ. ἐν τῇ πλατείᾳ Ταξείμ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Ἰουλίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων 630 Πατέρων τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 17ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Κρήτης.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν.
 
*  *  *
 
Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Σήμερον, Παρασκευήν, 15ην Ἰουλίου 2016, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησεν εἰς τό ἐξωτερικόν δι᾽ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν.
Αὔριον, Σάββατον, θά προστεθῇ εἰς τήν συνοδείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος.
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος διά τό διάστημα τῆς ἀπουσίας τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου ὡρίσθη ὑπ᾿ Αὐτοῦ ὁ ἐκ τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. 

Ὁ Πατριάρχης εἰς τάς Νήσους

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 14ην Ἰουλίου, μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, διεπεραιώθη εἰς τήν νῆσον Πρώτην ἵνα εὐλογήσῃ τούς νέους κατασκηνωτάς καί τούς διακονοῦντας ἐν αὐτῇ.
Κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, καθ᾽ ἥν οἱ νέοι τῆς Παιδοπόλεως ἐξετέλεσαν ψυχαγωγικόν πρόγραμμα, ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Μαρία Ἀποστολίδου, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως, ἡ Ἐλλογ. κ. Μαρία Χαραλαμπίδου, Φιλόλογος, ἐπί κεφαλῆς κλιμακίου νεανίδων, στελεχῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως διακονούντων κατ᾿ αὐτάς εἰς τήν Παιδόπολιν, καί ὁ Παναγιώτατος. 
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης ἔνθα μετ᾽ ὀλίγον ἐδέχθη τόν Νομάρχην τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Hikmet Dengeşik, Ἐπάρχου τῶν Νήσων, οἵτινες παρεκάθησαν εἰς τό παρατεθέν ἐν τῇ Μονῇ ἐπίσημον γεῦμα, καθ᾿ ὅ ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Παναγιωτάτου καί τοῦ κ. Νομάρχου ἐγκάρδιοι προπόσεις.   
Τό ἀπόγευμα, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Μονῆς Ἑσπερινόν καί ἀκολούθως ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τόν Ἐλλογ. κ. Νικηφόρον Ψυλλάκην, ἐκ Κρήτης, Καθηγητήν Θεολόγον, ἐκ τῶν ἀποφοίτων τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης τοῦ ἔτους 1963, ὅστις ἀπήντησε διά λόγων εὐγνωμοσύνης καί σεβασμοῦ εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου.
Τό ἑσπέρας, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ἐν Πριγκήπῳ παρατεθέν προφρόνως ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου δεῖπνον.
 
Ἐπί τῷ τραγικῷ γεγονότι τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως ἐν Νικαίᾳ (Nice) Γαλλίας τήν νύκτα τῆς Πέμπτης, 14ης Ἰουλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμά συλλυπητήρια Μηνύματα συμπαθείας εἰς τόν Ἐξοχ. κ. François Hollande, Πρόεδρον τῆς Γαλλίας, καί τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν :
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Πικριδίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ραφαέλας Κιουτσούκνιλ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Darko Tanasković, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τῆς Σερβίας εἰς τήν UNESCO, μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Zoran Markovic καί τῆς Εὐγεν. κ. Sandra Vujinovic, Προξένου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Σπανίδην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Μαρίνης, ἥν καί ηὐλόγησε καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις της.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καλλιόπης Βραχασωτάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου Σταυρακίων Ἡρακλείου, τήν Παρασκευήν, 15ην Ἰουλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 12ης Ἰουλίου, παρέστη εἰς τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Μιχαήλ Χρηστίδου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρῶν, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ 24ῃ ἐπετείῳ τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, εἰς τήν ἐν Σωσθενίῳ ἕδραν του, παρουσίᾳ Διπλωματῶν καί πολλῶν προσωπικοτήτων τῆς κοινωνίας τῆς Πόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Εὐαγγελικόν Ἐπίσκοπον Δρα Thomas Schirrmacher, ἐκ Γερμανίας, τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Behnan Konutgan, ἐντεῦθεν, καί τήν Α. Ὑ. τόν Πρίγκηπα Gharios of Ghassan Al-Nu᾽ Man VIII, ἐξ Ἰορδανίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 11ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ.Πα¬ΐσιον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ, καί κ. Ἀθανάσιον Τσακρῆν, Καθηγητήν Ἰατρικῆς ἐν Ἀθήναις.
Τό νέον Δ. Σ. τοῦ ἐνταῦθα Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Λαγοσπύρη- Μορφιάδου.
Τήν Εὐγεν. κ. Nilüfer Tarıkahya, Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη - Defne», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Celal Başlangıç καί κ. Στυλιανοῦ Μπερμπέρη, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Χάλαν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Χαραλαμπίδου, Φιλόλογον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νεανίδων αἱ ὁποῖαι θά διακονήσουν εἰς τήν Παιδόπολιν Πρώτης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε τάς πατρικάς εὐχάς Αὐτοῦ εἰς τόν οἰκουροῦντα Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σ. Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπέρ ταχείας καί πλήρους ἀναρρώσεώς του.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουλίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὅμιλος μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν διαφόρων Σχολῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χρυσοστόμου Νάσση, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, καί οἱ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί κ. Εὐθύμιος Παντζόπουλος, μέχρι τοῦδε Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος εἰς Καζακστάν, οὕς καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Πετροπέλλη - Φραγκουδάκη, ὑποβαλοῦσαν τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας αὐτῆς τε καί τῆς οἰκογενείας της διά τήν ἐκφρασθείσαν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ ἀειμνήστου πατρός της, Μ. Οἰκονόμου Νικολάου Πετροπέλλη, Ἄρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Κατσικοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουλίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 7ην Ἰουλίου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Ἰνεπέκογλου, Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθήναις Κοντοσκαλιανῶν, καί πιστοί ἐντεῦθεν.   
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἠκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ ἀνακαινισθείσῃ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Του ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἐπί τῇ 44ῃ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωάννην Spassov, ἐκ Βουλγαρίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Πέτρον Μπαζγκάρλο,  καί Ἀπόστολον Πορίδην,  Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, Πέτρον Κίλε καί Ἀπόστολον Σπανίδην, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
 
*  *  *
 
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος, ἐπί κεφαλῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς ἥν συμμετέσχον ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ καί ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων, ἐξεπροσώπησαν τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν κατά τήν Θρονικήν ἑορτήν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν κηδείαν τoῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου Νικολάου Πετροπέλλη, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, τελεσθεῖσαν ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 2αν Ἰουλίου.
 
*  *  *