Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Ἰούνιος 2006

Ἰούνιος 2006

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Δημητρακόπουλον, Καθηγητήν τῆς Χριστιανικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
30μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Χορευτικοῦ Τμήματος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Πρεβέζης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μίτση, Χοροδιδασκάλου.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Ὁμίλου βετεράνων ποδοσφαιριστῶν Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Παπαδοπούλου, ἐπιχειρηματίου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Γ. Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν, Παῦλον Παντελάραν, Ἀπόστολον Πορίδην, Πέτρον Μπαζγκάρλο καί Ἀπόστολον Γκίκαν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, καί Πέτρον Λιάζε, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά:
α) τήν τελεσθεῖσαν, τήν Πέμπτην, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους, καί
β) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Yves Brodeur, Πρέσβεως τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τρίτην, 27ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν πτυχίων τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τοῦ Πανεπιστημίου «Haliç», ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk», τήν Τετάρτην, 28ην τ. μ., καί
β) τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐγκαίνια τοῦ ὑπογείου σιδηροδρόμου («Metro») Kabataş-Taksim, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan, τήν Πέμπτην, 29ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Damir Perincic, Γενικοῦ Προξένου τῆς Κροατίας ἐνταῦθα, ἔκθεσιν φωτογραφιῶν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Taksim Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ Τέχνης («Sanat Galerisi») τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως, τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Δαμασκηνόν, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου, καί τῆς συνοδείας αὐτῶν, ἐπιδώσαντας Τιμητικόν Τόμον ἐκδοθέντα ἐπί τῷ ἑορτασθέντι Ἰωβηλαίῳ Ἀρχιερωσύνης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας ἐν τῇ κατ'αὐτόν θεοσώστῳ Μητροπόλει.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρώην Λέρου καί Καλύμνου κ. Νεκτάριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηπονήσσων κ. Ἰάκωβον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λαιμοπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπής τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, καί τῶν μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας εὐλαβῶς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἵνα  προστῇ ὀργανουμένης ἐκδηλώσεως εἰς μνήμην τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου Β΄.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς, τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί Ἐντιμ. κ.κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί Γεωργίου Γαδῆ, Γραμματέως τῆς Κοινότητος, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
17μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐξ Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ὁσιολ. Μοναχῶν τῆς Κοινότητος Bose κ. Gian Matteo Malavolti καί κ. Matthias Wirz.
Τόν Ἐντιμ. κ. Charles Harper, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «John Templeton», ἐξ Η.Π.Α.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Ἀλ. Βεριόπουλον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τούς αὐταδέλφους κ. κ. Ἀλέξανδρον καί Ἀκύλαν Μαρούση, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Τσόρμαν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Νεράκη, ἐκ Χίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνην Τσιβιτζίογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Δημοπούλου, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.                  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Βλατάδων καί Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου καί Σπυρίδωνος Μπούρτζη, μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ καί προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τάς ὀργανωθείσας ἐκδηλώσεις τῶν ἀποφοίτων τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρυσόν, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί κ. Κωνσταντῖνον Πιτσάκην, Ἄρχοντα Μ. Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν τῆς Ἱστορίας τοῦ Βυζαντινοῦ Δικαίου ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Θρᾴκης.
12μελῆ ὅμιλον Δικηγόρων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Παξινοῦ, Προέδρου τῆς Ὁλομελείας τῶν ἐν Ἑλλάδι Δικηγορικῶν Συλλόγων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν Βιοχημείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Φραγκούλη καί κ. Κωνσταντίνου Δράϊνα, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαβασίλην καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀργυρῆν Κακαρίκα, Ἀντιδημάρχους Μεγαρέων, ἐπί κεφαλῆς 15μελοῦς ὁμίλου στελεχῶν τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου αὐτῶν.
20μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν τῆς ἀδελφότητος «Loisir-Evasion-Amitié», ἐκ Γαλλίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐλλογ. κ. René Fantin.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ ἐν Χάλκῃ  Ἀθλητικοῦ Συλλόγου («Heybeliada Su Sporları Kulübü Spor Derneği-HSSK)», δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θερινῆς περιόδου, τό Σάββατον, 24ην Ἰουνίου.

Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Μακ. Ὑπάτου Καθολικοῦ Πατριάρχου πάντων τῶν Ἀρμενίων κ. κ. Karekin τοῦ Β΄, λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, τήν Κυριακήν, 25ην τ. μ.. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν δεῖπνον, ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τοῦ Β΄, πρός τιμήν τοῦ ὡς ἄνω ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου αὐτῶν, ἐν τοῖς ἀνακτόροις Çırağan, τό Σάββατον, 24ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 22ας Ἰουνίου, ὁμοῦ μετά τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐν τῇ Πόλει Μακ. Ὑπάτου Καθολικοῦ Πατριάρχου πάντων τῶν Ἀρμενίων κ. κ. Karekin τοῦ Β΄, ὡς καί τοῦ Μακ. Πατριάρχου αὐτῶν ἐνταῦθα κ. Mesrop τοῦ Β΄ καί τῆς συνοδείας Αὐτῶν, διεπεραιώθησαν εἰς τήν νῆσον Χάλκην, ἔνθα προσεκύνησαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος καί παρεκάθησαν εἰς τήν ἐν αὐτῇ μοναστηριακήν τράπεζαν. Ἐν συνεχείᾳ, διαπεραιωθέντες εἰς τήν νῆσον Πρώτην, ἐπεσκέφθησαν τόν ἡμέτερον Ἱερόν Ναόν τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου, γενόμενοι ἐγκαρδίως δεκτοί ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ὡς καί τόν Ἀρμενικόν τοιοῦτον καί τό θερινόν κατάλυμα τοῦ Μακ. κ. Mesrop.

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, κατά τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενικῷ Πατριαρχείῳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου αὐτῶν δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν ἐξεπροσώπησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας, τήν ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ξενοδοχείῳ «Armada» παρουσίασιν τῆς ἐκδόσεως τῆς μεταφράσεως εἰς τήν Τουρκικήν γλώσσαν τοῦ ὑπό τόν τίτλον «Bir Patrik Çocukken-Ἐκθέσεις τοῦ μαθητοῦ Δημητρίου Χ. Ἀρχοντώνη» βιβλίου, τοῦ ἐμπεριέχοντος μαθητικάς Αὐτοῦ ἐκθέσεις, ὁμιλήσας καταλλήλως τῇ περιστάσει καί εὐχαριστήσας τούς συνεργασθέντας διά τήν ἔκδοσιν ταύτην.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Εὐγεν. κυριῶν Αἰκατερίνης Πέσκου, Ἀντιπροέδρου, καί Εὐθαλίας Κ. Παζαρίου, Γεν. Γραμματέως.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ἀναπτύξεως τῆς  Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, τήν Τρίτην, 20ήν Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Σιούφας, Ὑπουργός Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Στεφάνου, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Τερέζας Ἀγγελάτου, Ὑπευθύνου τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου, καί Μαρίας Γεροκωστοπούλου, συνεργάτιδος αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει. Ὁ Ἐξοχώτατος ἔσχε συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων καί προέβησαν ἀμφότεροι εἰς δηλώσεις πρός τά ΜΜΕ κατά τήν ἀναχώρησιν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, εἰς ὅν ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Σόρον, ἐπιχειρηματίαν, Ἱδρυτήν καί Πρόεδρον τοῦ «Open Society Institute» καί τοῦ «Soros Foundations Network», ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γκατζογιάννην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, συγγραφέα-δημοσιογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-«Ἱδρυτήν» τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου Ἐφορείας αὐτῆς, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου, καί τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, οὕς ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Gordan Bakota, νέον Πρέσβυν τῆς Κροατίας ἐν Ἀγκύρᾳ. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρου, ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο καί ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, παρακαθή-σαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν τράπεζαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Κάτω Ἀσιτῶν Μαλεβιζίου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. π. Γεωργίου Φασουλάκη.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρ-χικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Candance Hetzner, Κοσμήτορος τοῦ Boston College, καί David Charles, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ  Ἐλλογ. Δρος Μαρίας Γεωργακοπούλου, ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Βοστώνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον-Μάριον Λυμπερόπουλον, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας.
Τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρι-κῆς παροικίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Λιάζε.
Τήν Εὐγεν. κ. Ζωήν Κ. Κομματᾶ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μανάφην, Ὁμ. Καθηγητήν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τήν Μουσικολ. κ. Δόμναν Σαμίου, ἀοιδόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Γκατζογιάννη, συγγραφέα-δημοσιογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Ὅμιλον Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἐξ Ἀργεντινῆς, Χιλῆς καί Κολομβίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Cemal Uşak, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, 18ης ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οὕς προσεφώνησεν ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Φιλομηλίου κ. Ἠλίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Πέτση, ἱεροσπουδαστοῦ, ἐξ Ἀλβανίας.
8μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας «Ἅγιος Σέργιος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰώβ Getcha, Κοσμήτορος αὐτοῦ, καί Ἐλλογιμ. κ. Joost Van Rossum, Καθηγητοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς.
Τήν Ὀργανωτικήν Ἐπιτροπήν τοῦ συγκληθησομένου ἐνταῦθα κατά τό τέλος τρέχοντος μηνός Συνεδρίου «Συνάντηση στήν Πόλη: Τό παρόν καί τό μέλλον», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Φραγκοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐξοχ. Δρα Eckart Cuntz, νέον Πρέσβυν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
30μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Λευκωσίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογιμ. κ. Al. Peihamer, Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Ἱστορίας, καί κ. Εὐφημίας Ἡγουμενίδου, Καθηγητρίας Λαϊκῆς Τέχνης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Σ. Σάββαν, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Σερβίᾳ Ἑλλήνων «Ρήγας Φεραῖος», καί Βασίλειον Προβελέγγιον, Πρόεδρον τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐν Σερβίᾳ καί Μαυροβουνίῳ Ἑλληνικῆς Μειονότητος.
Τά νέα Διοικητικά Συμβούλια τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελατζόγλου, τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, καί τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἰφιγενείας Μιράνκο.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμήν, Μουσικολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Ἐφραίμογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας, ἐκ τοῦ Ἱδρύματος Μείζονος Ἑλληνισμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Χαϊδεμένον, Ἐκδότην, καί Νικόλαον Μπερῆν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Τζούμαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Πάριδος- Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τεγόπουλον, Ἐκδότην, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀριάνης Φερεντίνου, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν.
42μελῆ ὅμιλον ἐπιχειρηματιῶν ἐκ Χόνγκ Κόνγκ, τῆς Ὀργανώσεως Young Presidents Organisation (YPO), συνοδευομένους ὑπό τῆς Ἐλλογ. κ. Βέρας Bulgurlu, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ara Koçumiyan, Δημοσιογράφον τῆς ἐνταῦθα Ἀρμενικῆς ἐφημερίδος «Jamanak», εἰς ὅν παρεχώρησε συνέντευξιν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακ. κ. κ. Καρεκίν Β΄, ἐξ Ἀρμενίας.
14μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν τοῦ ἐνταῦθα Ἰταλικοῦ Λυκείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ν. Βαπόρην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Pearl, Καθηγητρίας Ψυχολογίας, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ραχήλ καί Εἰρήνης, ἐξ Ἀμερικῆς.
20μελῆ διαθρησκειακόν ὅμιλον, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Naresh Jain, ἐκ Νέας Ἰερσέης ΗΠΑ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Παπαευσταθίου, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἁγνῆς, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Sotero, Δημοσιογράφον, ἐκ Βραζιλίας, εἰς ὅν παρεχώρησε συνέντευξιν ἐν ὄψει τοῦ ὀργανωθησομένου ἐν Ἀμαζονίῳ ΣΤ΄ Διεθνοῦς Οἰκολογικοῦ Συμποσίου κατά τόν προσεχῆ μῆνα Ἰούλιον. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μερκούριον Μερκούρογλου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Φράγκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Παναγιώτου καί Βασιλείας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστιχον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Σουέρ, καί Γεώργιον Κατακάλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς Μπερμπέρη, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
10μελῆ ὅμιλον στελεχῶν τῆς Δημοσίας Ἐπιχειρήσεως Ἡλεκτρισμοῦ («ΔΕΗ»), ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Πιλαλίδου, Προέδρου τῆς Γενικῆς Ὁμοσπονδίας Προσωπικοῦ αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
170μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Φαρμακοποιῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων Ἑλλάδος, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Οἰκονόμου.
20μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Κυπριακῆς Ὁμοσπονδίας Κωφῶν, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βαρνάβα Παπανικολάου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπην Καραπάνον, Θεολόγον-Νομικόν, ἐκ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Νέας Γενιᾶς τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Δαούτσαλη, Χημικοῦ Μηχανικοῦ, μέλους τῆς νεολαίας τοῦ «SPO», ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λοΐζον Κοντόν, Πρόεδρον τῆς Τοπικῆς Ὀργανώσεως Ν.Δ. Πάρου καί ὑποψήφιον Δήμαρχον αὐτῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, φαρμακοποιοῦ.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100ετίας ἀπό τῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 13ην Ἰουνίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά:
α) τάς δοθείσας ὑπό μαθητῶν τοῦ Ζωγραφείου θεατρικάς παραστάσεις «Ὁ Κηφισοφών», «Ἡ Γαλάζια Χελώνα» καί «Οἱ τρελοί τῆς Ἐποχῆς», τοῦ Δημητρίου Ψαθᾶ, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, τήν Τρίτην, 13ην τ. μ.,
β) τούς γάμους τῶν ζευγῶν Στυλιανοῦ Μπερμπέρη καί Ἑλένης Σουέρ, καί Γεωργίου Κατακάλου καί Παρασκευῆς Μπερμπέρη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 17ην τ. μ., καί
γ) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Συμεών καί Μαρίας Συμεωνίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 18ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο.) δεῖπνον ἐν πλῷ, τήν Παρασκευήν, 16ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν προβολήν τῆς ταινίας «Ἡ τελευταία εἴδησις ἐκ τῆς παλαιᾶς πόλεως-Eski şehirden son havadis», ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 110 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Ταταούλων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Sir Peter Westmacott, Πρέσβεως τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Barbara Hay, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἀγομένων ἐφέτος 80ῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ τῆς Β΄, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, τήν Πέμπτην, 15ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 12ην Ἰουνίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.

Κατ᾿ αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα, πρός τιμήν τῶν ἀγομένων σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, τήν Τρίτην, 13ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Ἐξοχ. Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, τήν Παρασκευήν, 9ην ἰδίου, ἡ Ἐξοχ. κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη, Ὑπουργός ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτῆς, συνοδευομένη ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Γεννηματᾶ, Πρέσβεως τῆς χώρας ταύτης ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἐγένετο δεκτή ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων μετά πλείστης ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, περιστοιχιζομένης ὑπό Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα, ἐν τέλει δέ ὁ Πατριάρχης μετά τῆς κ. Ὑπουργοῦ ἔσχον κατ' ἰδίαν συνομιλίαν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ.  Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτῆς τιμαί. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρός τιμήν τῆς Α. Ἐξοχότητος, ἐν ἑστιατορίῳ τῆς Πόλεως, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον τῶν Ψυχῶν, 10ην Ἰουνίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν ἐδέχθη, τούς Ἐξοχ. κ. κ. Παναγιώτην Σκανδαλάκην, πρ. Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί Ἰωάννην Σγουρόν, Νομάρχην Ἀθηνῶν, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννουπόλεως καί Πρετορίας κ. κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Βρεσθένης κ. Θεόκλητον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Κουλουριώτην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σερρῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Π. Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μεγαλοεπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Πρόεδρον τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον Καρταλόπουλον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Θεοφάνην Θεοφάνους, Ὑπουργόν Ἐνεργείας καί Φυσικῶν Πόρων τῆς Αὐστραλίας, καί Isidro Gommez, Σύμβουλον τοῦ Προέδρου τῆς Κούβας ἐπί θρησκευτικῶν θεμάτων, τήν Ἐξοχ. κ. Ἑλένην Μπακοπάνου, πρ. Ὑφυπουργόν παρά τῷ Πρωθυπουργῷ ἐκ Καναδᾶ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Πανουσόπουλον, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, Πρόεδρον τοῦ Προγράμματος «Οἰκουμενικός Ἑλληνισμός», ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν αὐτοῦ ἐκ διαφόρων χωρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Krivenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Zaur Shinkuba, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀλκιβιάδην Μιχαήλ, Διευθυντήν τῆς Καρδιοχειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ Ὡνασείου Καρδιοχειρουργι-κοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.  κ. Ἄννης. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Στεφανίαν Κοντομιχάλου, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γεωργουλᾶν, Ἰατρόν, ἐκ Λονδίνου, ἐπί κεφαλῆς 9μελοῦς ὁμίλου Ἰατρῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐφημερίδος «Hürriyet», δεῖπνον, ἐπί τῇ 4ῃ Τουρκοελληνικῇ Διασκέψει τῶν ΜΜΕ, ἐν τῇ ἐν τοῖς Ἀνακτόροις «Yıldız» Αἰθούσῃ «Silahhane», τό Σάββατον, 10ην Ἰουνίου.

Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 12ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Πέτρου Μαλίτα καί Αἰκατερίνης Ζησάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 10ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τό παρατεθέν πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὑπό τοῦ Προγράμματος «Οἰκουμενικός Ἑλληνισμός» δεῖπνον, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Divan», αὐθημερόν, καί
β) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Krivenko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 12ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, διαθρησκειακήν συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk (AKM)», τήν Κυριακήν, 11ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τό παρατεθέν δεῖπνον τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου, πρός τιμήν τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῶν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ξενοδοχείου «The Marmara», τό Σάββατον, 10ην τ.μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Τουρκοελληνικοῦ Ἐπιχειρηματικοῦ Συμβουλίου δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς 4ης Τουρκοελληνικῆς Διασκέψεως τῶν ΜΜΕ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Conrad», τήν Παρασκευήν, 9ην τ. μ.,
β) τήν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ὡς ἄνω Διασκέψεως, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Conrad», τήν ἑπομένην, 10ην τ. μ., καί
γ) τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου («Türk Kızılayı»), δεξίωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 138 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Grand Cevahir», τήν Κυριακήν, 11ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις καί τῇ θεμελιώσει 120 ἀθλητικῶν σχολικῶν χώρων, ἐν Bağcılar, τήν Παρασκευήν, 9ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 7ην Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν, ἐπεσκέφθη τό ἐν Βαθυρρύακι Μουσεῖον «Sadberk Hanım» καί τήν ἐν αὐτῷ ἔκθεσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀντικειμένων. Τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας τοῦ Μουσείου ὑπεδέχθησαν προφρόνως ἐκπρόσωποι τῆς οἰκογενείας Koç, οἵτινες καί παρέθεσαν δεξίωσιν πρός τιμήν αὐτῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησεν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τό παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λύστρων κ. Καλλινίκου, ἐπί τῇ 35ετηρίδι τῆς Ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν λοιπῶν ἐνταῦθα Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήταν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Wilfried Hagemann, τοῦ Ἐντιμ. κ. Clemens Hachmöller καί τῆς Ἐλλογ. Δρος Friederike Koller, ἐκ τῆς Ἀδελφότητος τῶν Focolari, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ὑπογραμματεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Francis Watcher, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sophie, ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν διργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις δημοσίων ἔργων, ἐν Haydarpaşa, τήν Πέμπτην, 8ην Ἰουνίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί  Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, παρέθεσεν ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Ξηροκρήνῃ  ἑστιατορίῳ «Marina» πρός τιμήν τῶν Ἐλλογ. Διευθυντῶν τῶν ἐνταῦθα Ὁμογενειακῶν Σχολῶν, Λυκείων καί Δημοτικῶν, ἐπί τῇ λήξει τοῦ σχολικοῦ ἔτους, εὐχαριστήσας διά τούς κόπους αὐτῶν καί εὐχηθείς εἰς αὐτούς καλάς διακοπάς. Εἰς τό δεῖπνον παρεκάθησαν καί οἱ παρεπιδημοῦντες Σεβ. Μητροπολῖται Βοστώνης κ. Μεθόδιος καί Κορέας κ. Σωτήριος.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 6ην ἰδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Σωτηρίου, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τήν Κορέαν». Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ἰατροῦ, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἂρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος.   
Ὡσαύτως, τόν αὐτόν Ἱεράρχην, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐκ μέρους τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἃγίου Γεωργίου Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Σπυρίδου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Walter Giger, Πρέσβυν τῆς Ἑλβετίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. André Brohy, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γρηγόριον Ἀντωνιάδην, Καθηγητήν καί Ἀντιπρόεδρον τοῦ Τμήματος Νευροχειρουργικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ulm τῆς Γερμανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Caren καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Σοφίας.     


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Χρήστου Τσολάκη, Καθηγητοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ γλῶσσα καί ἡ διδασκαλία της» ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τήν Τρίτην, 6ην Ἰουνίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν παρουσίασιν τοῦ Τόμου ποιημάτων καί συνθέσεων τοῦ Yunus Emre, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Burhan Sakallı, Δημάρχου Odunpazarı, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Δευτέραν, 5ην τ. μ., καί
β) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σάββα Μπρούχιν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Τρίτην, 6ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν ἀπό κοινοῦ δοθεῖσαν ὑπό τῶν ἐνταῦθα Ἐντιμ. Γενικῶν Προξένων κ. Raimundo Ezquerra, τῆς Ἱσπανίας, καί κ. Mordehai Amihai, τοῦ Ἰσραήλ, δεξίωσιν καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετίας ἀπό τῆς συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων τῶν χωρῶν αὐτῶν, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ «Bilgi», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τῇ ἀνακαινίσει 22 σχολῶν, ἐν τῇ περιφερείᾳ Χαλκηδόνος, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 1ην Ἰουνίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ Γερμανίας. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ὁσιολ. ΡΚαθολικός Πρεσβύτερος κ. Volfgang Beck, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Παπαγιάννην καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Βασίλειον Μαυρουδῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, καί τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Volfgang Beck, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου ΡΚαθολικῶν, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Yaşar Özdemir, Δήμαρχον τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ κωμοπόλεως Suvermez.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σιακωτόν-Κωνσταντινίδην, Ἀντιπρόεδρον τῆς Τραπέζης Credit Suisse, ἐκ Λονδίνου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Nurten Ertul, Δημοσιογράφον-Συγγραφέα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Ἀθανασάτον, φοιτητήν Θεολογίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λευκοθέας, ἐκ Νέας Ὑόρκης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Πέτρου Stegniy, Πρέσβεως τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνταῦθα ἐπισκέψεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Σεργίου Lavrov, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 1ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Ἰουνίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων, 4ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.  Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Τσιαρτσιώνης, πρ. Ὑπουργός Μακεδονίας-Θρᾴκης,  καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.  Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἠλίας Γιόφογλου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, καί ὁ Πατριάρχης. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Τσιαρτσιώνην, πρ. Ὑπουργόν Μακεδονίας-Θρᾴκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, ἐκ Κοζάνης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παῦλον Σ. Σαρμπάνην, Γερουσιαστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀριστοτέλους Μιχοπούλου, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀχιλλέα Δημητριάδην, Νομικόν, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μαυρογένην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ἀρχοντίας Παππᾶ, καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον-Bruce Gottfried, μεταφραστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Massimo Rustico, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς 60ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 2αν Ἰουνίου, καί
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Θεοδώρου Μαυρογένους καί Ἀρχοντίας Παππᾶ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 3ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Θωμᾶ Tunçsav καί Ἐβελίνας Λιάζε, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 4ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Grigol Mgaloblishvili, Πρέσβεως τῆς Γεωργίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἡμέρᾳ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Conrad», τήν Παρασκευήν, 2αν τ. μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου δεῖπνον ἐν πλῷ, τό Σάββατον, 3ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό μαθητῶν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου θεατρικήν παράστασιν «Ἡ Χαρτοπαίχτρα», τοῦ Δημητρίου Ψαθᾶ, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, τήν Παρασκευήν, 2αν τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις δημοσίων ἔργων, ἐν τῷ ἐν Eyüp Συνεδριακῷ-Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Feshane», τήν Παρασκευήν, 2αν ἰδίου.

*  *  *