Patriarchal News Bulletin

Ἰούνιος 2007

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 28ης Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν κατακλεῖδα τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐν τῷ Ἀρχαιολογικῷ Μουσείῳ τῆς Πόλεως διεξαχθέντος 1ου Διεθνοῦς Συμποσίου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ὁσιολ. π. Μᾶρκον Gnavi, τῆς Κοινότητος Sant Egidio, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Egemen Bağış, Βουλευτήν ΑΚP τῆς Πόλεως, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markovic, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δερβεντλῆν, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γραφείου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Καρακάσην, ἐπιχειρηματίαν, καί τήν  Εὐγεν. Δίδα Κωνσταντίναν Καρακάση, προσελθόντας ἵνα ὑποβάλουν τάς εὐγνώμονας αὐτῶν εὐχαριστίας, ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ πρός αὐτούς Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ θείου καί πατρός αὐτῶν, ἀειμνήστου Ἐλευθερίου, ἰατροῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐθαλίαν Καλίνογλου, Ὀδοντίατρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Güzın Yalın, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Λώριτς μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Νικολέττας, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ἐξ Αὐστραλίας. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Damir Perincic, Γενικοῦ Προξένου τῆς Κροατίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Fatih ἑστιατορίῳ «Zeyrekhane», τήν Πέμπτην, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 26ης Ἰουνίου, ἐδέχθη τήν Ἐξοχ. κ. Ria Oomen-Ruijten, Εἰσηγήτριαν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου διά τήν Τουρκίαν, συνοδευoμένην ὑπό τῶν Εὐγεν. κυριῶν Eva Palatová, Ὑπευθύνου τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, Aukje Berden, Μέλους αὐτοῦ, καί Didem Bulutlar-Ulusoy, Πολιτικοῦ Στελέχους τοῦ Γραφείου Νομικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως παρά τῇ Τουρκίᾳ.


Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τήν μεσημβρίαν, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Βίκτωρα Yuschenko, Πρόεδρον τῆς Οὐκρανίας, μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Ἀρσενίου Yatsenyuk, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν, Ruslan Demchenko, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου αὐτοῦ Γραφείου, Ἀλεξάνδρου Mischenko, Πρέσβεως τῆς χώρας ταύτης ἐν Ἀγκύρᾳ, Ihor Dir καί Oleh Litvak, Ἀνωτέρων Στελεχῶν τῆς Προεδρείας, Ἐντιμ. κ. Βλαδημίρου Puzirko, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει, καί ἄλλων παραγόντων. Ὁ ὡς ἄνω ὑψηλός ἐπισκέπτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔσχε μακράν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων, ἐν συνεχείᾳ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, εἶτα δέ ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος ἔσχε κατ'ἰδίαν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτῆς. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ νενομισμέναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέσχε τῆς προαγγελθείσης συναντήσεως μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Jorge Sampaio, τ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Πορτογαλίας, Ἐκπροσώπου τοῦ Γεν. Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. διά τόν Διάλογον τῶν Πολιτισμῶν, ἐν τῷ ἐν Sarayburnu «Sepetçiler Kasrı».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Yves Brodeur, Πρέσβεως τοῦ Καναδᾶ ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τρίτην, 26ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Π. Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μεγαλοεπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά:
α) τήν ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, τῆς Διευθύνσεως τῶν Ἀρχαιολογικῶν Μουσείων τῆς Πόλεως καί τοῦ Ἱδρύματος «Vehbi Koç», Α΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν («Bizans Araştırmaları»), ἐν τῇ ἐν Gülhane ἕδρᾳ τῆς ὡς ἄνω Διευθύνσεως, τήν Δευτέραν, 25ην Ἰουνίου, καί
β) τό παρατεθέν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ ἐν Ataköy Ξενοδοχείου «Crowne Plaza», δεῖπνον, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῶν ὑπ'αὐτῆς διοργανουμένων «ἡμερῶν Ἑλληνικῆς μαγειρικῆς» αὐθημερόν, τό ἑσπέρας.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Βουλευτοῦ τῆς Πόλεως τοῦ Κόμματος ΑΚ, δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ «İstanbul Modern», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 22αν Ἰουνίου, ἐδέχθη τόν Σοφολ. Μουφτῆν τῆς Πόλεως κ. Mustafa Çağrıcı, ὅστις προσεκάλεσε τόν Πατριάρχην εἰς συνάντησιν τῶν ἐν τῇ Πόλει θρησκευτικῶν ἡγετῶν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Jorge Sampaio, τ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Πορτογαλίας, Ἐκπροσώπου τοῦ Γεν. Γραμματέως τοῦ Ο.Η.Ε. διά τόν Διάλογον τῶν Πολιτισμῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 23ην Ἰουνίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Ἀριστείδου Πασαδαίου, Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος, Καθηγητοῦ Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Χάλκης, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 24ης ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κατά τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς, τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Καμπάνην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Πεκίνῳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Reuben Jeffery, Στέλεχος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Robin καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ben, ἐξ Ἀμερικῆς.
25μελῆ ὅμιλον Ἀξιωματικῶν τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Γουναλάκη, Σμηνάχου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀριστοκλῆν Ὑφαντίδην, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Σηφάκη, Στελέχους τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, τῶν τέκνων αὐτῶν Πέτρου καί Γεωργίου, καί τῆς πενθερᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Βασούρη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Τόμπρον, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Μάρκου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Ἀκριτίδην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης καί Νάρκισσον Γεωργιάδην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Τσαντάκην, Πρόεδρον τοῦ Περιβαλλοντικοῦ Συλλόγου Δήμου Ἰτανοῦ, Ἀριστείδην Παπαδάκην, Τεχνολόγον Ἐκτυπώσεων, Ἀντιπρόεδρον τῆς Οἰκολογικῆς Παρεμβάσεως Ἡρακλείου, καί Γεώργιον Ρελάκην, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γιαννακάκη, Συμβολαιογράφον, ἐκ Σητείας Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βήταν, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας, Ἀντιεισαγγελέως Ἡρακλείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀνανᾶ, βιβλιοφύλακα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ναταλίας Νιζάμ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἀρραβῶσιν αὐτῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Nick Baird, Πρέσβεως τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Martin Davidson, Ἐκτελεστικοῦ Πρόεδρου τοῦ Βρεταννικοῦ Συμβουλίου, συναυλίαν τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας καί Χορῳδίας τοῦ BBC, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τήν Παρασκευήν, 22αν Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Ἀρ. Πασαδαίου καί Cynthia Herring, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 24ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Στεφάνου Νούση, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως τοῦ ἐν Χάλκῃ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου («Heybeliada Su Sporları Kulübü Spor Derneği-HSSK)», δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θερινῆς περιόδου, τό Σάββατον, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 18ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ ἐπίσημον ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα πρός τιμήν τῆς συμπληρωσάσης τήν ἐν τῇ Πόλει θητείαν αὐτῆς Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. Εὐγεν. κ. Deborah Jones, ἥτις μετατίθεται εἰς Κουβέϊτ ὡς Πρέσβυς τῆς χώρας αὐτῆς. Εἰς τά ἐπιδόρπια ἀντηλλάγησαν προπόσεις, ὁ δέ Πατριάρχης προσέφερε τῇ τιμωμένῃ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἰς ἔνδειξιν εὐαρεσκείας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλοθέου Σπανουδάκη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς καί Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Τοπλοῦ Σητείας, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Κεντριστάκη, Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Κουρουπάκη, Δημάρχου Σητείας, καί Θεοδώρου Πατεράκη, Ἀντινομάρχου Λασιθίου Κρήτης.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμων κ. Ἠλία Μουστάκη, κ. Στυλιανοῦ Κελαϊδίτου καί κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Π. Ταμβάκην, νέον Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ («ΣΑΕ»), ἐξ Ἀλεξανδρείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Συμεωνίδην, Ἀντισυνταγματάρχην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φαίδρας καί τῶν υἱῶν αὐτῶν Εὐαγγέλου καί Ἀστερίου, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἐφετεινήν «Μπομοντιάδα» τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι ἑστιατορίῳ «Neşe», τήν Δευτέραν, 18ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Tobpaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεξίωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 800 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey», τήν Τρίτην, 19ην τ. μ., καί
β) τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Σαββαΐδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμ. Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Πέμπτην, 21ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρου, ἐπί κεφαλῆς 70μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν, Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Τορόντο καί ἄλλων προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐν τῇ Πόλει.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Emre Öktem καί Özlem Yıldırım, τελεσθέντας ἐν Χαλκηδόνι, τήν Δευτέραν, 18ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 17ης Ἰουνίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πρόδρομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Βασιλείου, καί Μοναχῶν κ. Παύλου καί Ἀβραάμ, καί Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μαρκάτη.
Τόν Ἐντιμoλ. κ. Γεώργιον Ν. Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀναπληρωτήν Γεν. Γραμματέα τοῦ Π.Σ. Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Ρόκαν, Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ἐφορείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου, καί τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, οὕς ηὐλόγησε καί συνεχάρη πατρικῶς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Κόρρον καί Γαβριήλ Δημητρίου, Σμηνάρχους ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου, ἀντιστοίχως, ἐπί κεφαλῆς Ἀξιωματικῶν ἐξ αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γκύζην, Ἀντιεισαγγελέα Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Akıncılar, Ἀνωτέρου Δικαστικοῦ καί Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Θεραπείοις Οἴκου Δικαστῶν (Hakimevi), καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Oya, ἐντεῦθεν.
35μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν ΗΠΑ Κολλεγίου «Wheaton», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Jeffrey P. Greenman, Κοσμήτορος τῶν Βιβλικῶν καί Θεολογικῶν Σπουδῶν.
Τούς Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Μεταξᾶν καί κ. Εὐγενίαν Ἀγραφιώτου, Ἀρχιτέκτονας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαΐτογλου, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ali Serim, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Ayşegül Topuz, Δικηγόρου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Sinan Dursun, πρ. Διευθυντήν Ἀσφαλείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jena, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Φέλιον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀριστούλας Χάνου, Δικηγόρους, ἐξ Ἀθηνῶν.  Τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Φιλίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἕλλης, ἐκ Σμύρνης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐγκαινίων κατασκηνώσεως ἀναπήρων παίδων, ἐν Florya, τό Σάββατον, 16ην Ἰουνίου, καί
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Κωνσταντίνου καί Θεοδώρας Διακρούση, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμ. Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 17ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Nevzat Er, Δημάρχου τῆς περιφερείας Eminönü, μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τό Σάββατον, 16ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἐντιμ. κ. Δημάρχου Β΄ Διεθνές Συμπόσιον τοῦ Eminönü, ἐν τῷ Ἐμπορικῷ Ἐπιμελητηρίῳ τῆς Πόλεως, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος τῆς νήσου Ἀντιγόνης, μετέβη ἐκεῖ μεθ'ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ αὐτῆς ὑπό τῶν ὡς ἄνω καί ἄλλων πιστῶν καί ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ αὐτῆς, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἐν αὐτῷ ἀνακαινιστικῶν ἔργων, τήν Πέμπτην, 14ην Ἰουνίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μεθοδίου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, οὗτινος ἡ φυλακή εὕρηται ὑπό τό ἀριστερόν κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πλήν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσῆλθον οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Mevlüt Kurban, Ἔπαρχος τῶν Νήσων, Coşkun Özden, Δήμαρχος, καί Nejat Bil, Διευθυντής Ἀσφαλείας αὐτῶν.  Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηπονήσων κ. Ἰάκωβος, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, Καθηγητής, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Ἐλλογ. κ. Μαρίκα Χάτσου, τ. Διευθύντρια τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς τῆς Ἀντιγόνης, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ κήπῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τήν μεσημβρίαν, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, εἰς τό διοργανωθέν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Conrad ὑπό τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἀσφαλείας Β΄ Συνέδριον ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Δημοκρατία καί ἡ Παγκόσμιος Ἀσφάλεια-Demokrasi ve Küresel Güvenlik», ὁμιλήσας διά «Τό πρόβλημα τῆς συνδέσεως τῆς τρομοκρατίας μετά θρησκευτικῶν αἰτιῶν- Terörizmin dini nedenlere bağlanması sorunu», τῇ συμμετοχῇ τῶν λοιπῶν ἐνταῦθα θρησκευτικῶν Ἡγετῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Nick Baird, Πρέσβεως τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Barbara Hay, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἀγομένων γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ τῆς Β΄, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, τήν Πέμπτην, 14ην Ἰουνίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 13ην Ἰουνίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Χαραλάμπην Ροκανᾶν, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Jerry Hall, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πιττσβούργου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μάρκου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἰ. Παπίνην, νέον Διευθυντήν τῆς Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean Paul Baltacı, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν Δ. Παντελάρα, Πρόεδρον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Σουλτάναν Τσιρογιάννη καί Ἀναστασίαν Παστουρματζῆ, ἐκπαιδευτικούς, ἐντεῦθεν.
12μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Δ. Σ. τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ζαγοραίου, ἐξ Ἀμερικῆς καί Ἑλλάδος.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐλευθερίου Καρακάση, ἰατροῦ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τετάρτην, 13ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ πρώην Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α.  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 12ην Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. πρώην Ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α. κ. Al Gore, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ εἰδικοῦ συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Josh Cherwin, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ὀργανωθείσης ἐν τῇ Πόλει ἡμερίδος ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Παγκοσμίου Ταμείου διά τήν φύσιν («WWF»), εἰς τήν ὁποίαν ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ἐκλήθη ὡς ὁμιλητής. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Πατριάρχης καί ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης συνεζήτησαν ἐπί ἐπικαίρων θεμάτων καί ἐπί τῶν οἰκολογικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐπηκολούθησε δέ συνέντευξις τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος πρός τά Μέσα Ἐνημερώσεως, κατά τήν ὁποίαν ἐξῇρε τήν σημασίαν καί τόν ρόλον τοῦ θεσμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν γένει, ὡς καί τήν συμβολήν τοῦ Πατριάρχου εἰς τάς προσπαθείας διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Çirağan» ὀργανωθεῖσαν ὡς ἀνωτέρω ἐκδήλωσιν, τῇ συνεργασίᾳ τοῦ «WWF» καί τῆς Τραπέζης Garanti. Κατά τήν ὁμιλίαν αὐτῆς ἡ Α. Ἐξοχότης, ὁ κ. Al Gore ἀνεφέρθη κατ'ἐπανάληψιν μετά σεβασμοῦ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τό πρόσωπον τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. κ. Αἰμιλιανόν Παπαδάκην καί Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Θεοχάρην Προβατάκην, Καθηγητήν, καί Μιχαήλ Προβατάκην, Διευθυντήν τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, Καθηγητήν, ἐκ Πειραιῶς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ata Sakmar, Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Galatasaray.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Φλῶρον καί Ἰωάννην Καρακότζογλου, Διευθυντάς Ἐκδόσεων, καί Νομπέλ Ἀρμάν, Πολιτιστικόν Σύμβουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Κεστεκίδου, ἐκ Βελγίου.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Krivenko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 12ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν, ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα, πρός τιμήν τῶν ἀγομένων σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Παντελεήμονος Μουτάφη. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρώην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἰωσήφ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, διαθρησκειακήν συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk (AKM)», τήν Δευτέραν, 11ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἐπί τῇ πληροφορίᾳ ὅτι ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος εἰσήχθη εἰς Νοσοκομεῖον τῶν Ἀθηνῶν δι'ἐξετάσεις, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεκοινώνησε πρός αὐτόν τηλεφωνικῶς καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Ἰουνίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 10ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίσαμα ἀναμνηστικούς σταυρούς εἰς εὐλογίαν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Κωνσταντίνου Σκουτέρη, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητῶν ἐν αὐτῷ, ὡς καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Γκάρυ Βατσικούρα, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ. Παντελεήμονα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Paul G. Irwin, Προέδρου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Βιβλικῆς Ἑταιρείας, Richard L. Jeske καί Θωμᾶ Δουράκη, Ἀνωτέρων Στελεχῶν αὐτῆς.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου καί Σπυρίδωνος Μπούρτζη, μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Ἀμφιπόλεως κ. Βασίλειον καί Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόκλητον Μπόλκαν, Ἡγούμενον τῆς ἐν Βατοπαιδίῳ Χαλκιδικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Συνεσίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς Ράλλη, Συγγραφέως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ αὐτῆς καί Καθηγητήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Bohdan Hladio, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς ἐν Καναδᾷ Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Ἐ. Σιμόπουλον, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Χατζηαυξέντην, Ἀνώτερον Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου, Βιομηχανίας καί Τουρισμοῦ, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Χορόζογλου, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Κοπεάνα, Ἀσφαλιστικοῦ Συμβούλου, καί Ἀνδρέου Στωϊκίδου, ἐκδότου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Θ. Ραζῆν, Σύμβουλον τοῦ Ὑφυπουργοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀλυμπιακῆς Ἐπιτροπῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
25μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Σ. Τσατσούλη, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Roger Lubbers, ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἀλεξάνδρας καί Χριστίνης, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πασσαδαῖον, Καθηγητήν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Παπαθανασίου, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Οἰκονομίδην καί Ἀλέξιον Πολίτην, ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Βλατάκην, Θεολόγον-Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Αὐστρίας, Ἰταλίας καί Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Conrad Maria von and zu Franckenstein.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐγκαινίων τῆς ἐγκαταστάσεως παραγωγῆς ποσίμου ὕδατος «Hamidiye», ἐν Kemerburgaz, τήν Κυριακήν, 10ην Ἰουνίου. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου («Türk Kızılayı»), δεξίωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 139 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Dolmabahçe, τό Σάββατον, 9ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Tόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Ἰωάννην, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ὑπογραμματεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
12μελῆ ὅμιλον φοιτητριῶν ἐκ Μολδαβίας, συνοδευομένας ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Μπαϊράμογλου, ἐπιχειρηματίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χρηστίδην, μετά τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Χρηστίδου, φοιτητοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.


*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 5ην Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Σιούφας, Ὑπουργός Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Στεφανίας καί συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα.
Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Πιττσβούργου κ. Μάξιμον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον καί Ρόδου κ. Κύριλλον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς κατ'αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τῆς νήσου Ἀντιγόνης, προσκαλέσαντας εὐλαβῶς Αὐτόν ὅπως προστῇ τῶν θυρανοιξίων τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καί χοροστατήσῃ κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθησομένην Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἀποπερατώσει τῶν ἐν αὐτῷ ἀνακαινιστικῶν ἔργων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήταν.
Τούς Πανοσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Δαμιανόν Bova, Ἡγούμενον τῆς ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Bari, καί κ. Rozario Scogniamiglio, Κοσμήτορα τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικῆς Θεολογίας Bari.
Τόν Ἐξοχ. κ. Francisco Marambio, νέον Πρέσβυν τῆς Χιλῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, γενόμενον δεκτόν μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν καί συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Haluk Sanver, ἐ. τ. Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει.
Tόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καραγιαννίδην, Θεολόγον, ἐκ Δράμας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 1ην Ἰουνίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Jason Kenney, Ὑπουργόν (Πολυ) Πολιτισμοῦ καί Καναδικῆς Ταυτότητος καί Α΄ Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Καναδᾶ. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 1ης τ. μ., ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Μπακιρτζῆ, Λέκτορος ἐν τῷ Τμήματι Ἱστορίας τῆς Τέχνης καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Columbia τῆς Νέας Ὑόρκης, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στό Μενοίκειον Ὄρος. Μία τοπογραφία τῆς βυζαντινῆς μοναστικῆς ζωῆς». Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων, 3ης τ. μ..


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 3ης Ἰουνίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τά Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, τῆς Κοινότητος Θεραπείων, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, καί ἐψήφισε διά τήν ἀνάδειξιν νέων μελῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν Κοινοτήτων τοῦ Βοσπόρου, τῆς τε Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
30μελῆ ὅμιλον (Think Tank) ἐκ τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῶν ΗΠΑ.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ἄνναν Διαμαντοπούλου, Βουλευτήν, πρ. Ἐπίτροπον τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἐπιτροπῇ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐντιμ. κ. Mario Monti, πρ. Ἐπίτροπον τῆς Ἰταλίας παρά τῇ ὡς ἄνω Ἐπιτροπῇ καί Πρόεδρον τοῦ ἐν Μιλάνῳ Πανεπιστημίου Luigi Bocconi.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἀποφοίτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Γκούτζιου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σπυρᾶκον, Καθηγητήν τοῦ Ἐργαστηρίου Ἀντισεισμικῆς Τεχνολογίας τοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Βλασίου Κουμούση καί Παναγιώτου Ρουσῆ καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀρχοντούλας Χαλουλάκου, Καθηγητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ἀκριβόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Juana, ἐξ Ἀμερικῆς.
Ὅμιλον ἰατρῶν-νευρολόγων, συνεργατῶν τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας Sanofi Aventis, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Μανούση, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Βλάχον, ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Μπαχάμας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Ἐφραίμογλου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος Μείζονος Ἑλληνισμοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Λαφτσίδην, ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τάς Ἐλλογ. δίδας Μαρίαν Δράκου, Νομικόν, καί Ροδοθέαν Πόλη, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Κεντητόν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν δεῖπνον τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου, πρός τιμήν τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῶν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ξενοδοχείου «The Marmara», τό Σάββατον, 2αν Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Massimo Rustico, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς 61ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀριχτέκτονος, κατά τήν τελετήν τῆς ἀπονομῆς βραβείων τοῦ 5ου Διεθνοῦς Ὀλυμπιακοῦ Διαγωνισμοῦ Τουρκικῆς Γλώσσης («5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları), ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ Συνεδριακῷ Κέντρῳ, ὡσαύτως, τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *