Patriarchal News Bulletin

Ἰούνιος 2009

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, παρέστη εἰς τάς ἐκδηλώσεις, τάς ὀργανωθείσας ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç ἐν ταῖς ἐν Πικριδίῳ (Hasköy) ἐγκαταστάσεσι τοῦ Ὁμίλου αὐτοῦ, τῇ 24ῃ τ.μ. , ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου, τοῦ ἀναφερομένου εἰς τήν πραγματοποίησιν ὑπ'αὐτοῦ πρό τινων ἐτῶν τοῦ «Γύρου τοῦ κόσμου» διά τοῦ σκάφους αὐτοῦ.     

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 25ην Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Μεϊμαράκης, Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα, ἀποδοθεισῶν τῇ Α. Ἐξοχότητι τῶν προσηκουσῶν τιμῶν. Κατ' αὐτήν διεξήχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἐγκάρδιος συνομιλία μεταξύ τοῦ Πατριάρχου, περιστοιχουμένου ὑπό μελῶν τῆς περί Αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.  Εἰς τό τέλος ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά τῆς ἐπισκέψεως δῶρα.   
                                           
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 27ης τρ. μ., καθ' ὅν ὡμίλησε πρός τούς προσελθόντας ὁμίλους προσκυνητῶν, τήν δέ ἑπομένην, Κυριακήν, 28ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, οἱ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρῖται κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, καί κ. Ἀλέξιος, τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος,  ὁ Ἐξοχ. κ. Μάρκος Μπόλαρης, Βουλευτής Νομοῦ Σερρῶν τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ καί πολυπληθείς ὅμιλοι προσκυνητῶν, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον. 
 
                                           
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μετέβη  ἀεροπορικῶς, κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α.Θ.Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. Ἰγνατίου, εἰς Ἀντιόχειαν Νοτίου Τουρκίας (Antakya), ἵνα προστῇ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.   
                                           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, προσκαλέσαντα Αὐτόν  ὅπως εὐδοκήσῃ καί προστῇ τῆς πανηγύρεως τῆς νήσου Τενέδου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τῇ 26ῃ Ἰουλίου, εὐλογῶν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τό ἐκεῖσε ποίμνιον αὐτοῦ καί τούς προσελευσομένους εὐλαβεῖς προσκυνητάς.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, καί κ. Ἀλέξιον, τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλλάδος.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Ἀλευρᾶν, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «ΕΛΑΙΑ», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κορνιλάκη, Διευθύνοντος  Συμβούλου αὐτῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Canon κ. John Backus, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Γιαννόπουλον, Διοικητήν τοῦ Γ' Σώματος Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Eὐγεν. κ. Μαρίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ  Ἐντιμ. κ. Χρήστου Μαυρίκου, Συνταγματάρχου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Λάμπρου Στέφου, Ὑπασπιστοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Διογένην Βαλαβανίδην, Πρόεδρον τῆς Σερβικῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν ἐπιστροφήν τῶν γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος ἐκ τοῦ Βρεταννικοῦ Μουσείου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Σερβίας.
Τήν Ἐλλογ. Δρα Anne-Marie Slaughter, Ἀνώτατον Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., συνοδευομένην ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Dean Pittman, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου, καί Geoffrey Odlum καί τῆς Εὐγεν. κ. Sandra Oudkirk, στελεχῶν τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς χώρας ταύτης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παπποῦν, Δήμαρχον Ἄνω Λιοσίων, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ΚΑΠΗ τοῦ ὑπ' αὐτόν Δήμου.
Ὅμιλον Ἰατρῶν ἐκ τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Σταυράκη, Προέδρου αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἰμέρου Ροδόπης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Σιδηρᾶ, Θεολόγου. 
20μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Γυμνασίου Κορίνθου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χρήστου Ρουμελιώτη. 
Τούς ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν, Ἀπόστολον Πορίδην, Πέτρον Μπαζγκάρλο καί Ἀπόστολον Γκίκαν, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Κοκκινάκην καί Πέτρον Κίλε, Πατριαρχικούς Ὑπαλλήλους, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Διποτάμου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Καλιοντζίδη, Προέδρου αὐτοῦ.
Ὅμιλον δημοσιογράφων ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γκάζικαν, Πλοίαρχον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον Διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 20οῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Δήμου Ἰλίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀ. Χρηστίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
                                         
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου κατά τήν ἔναρξιν τῆς θερινῆς περιόδου ἐν τῇ Λέσχῃ Θαλασσίων Ἀθλοπαιδιῶν Χάλκης, τό Σάββατον, 27ην Ἰουνίου.
                                       
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Zeytinburnu Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως καί Συνεδριάσεων τῆς Ἀστυνομίας τῆς Πόλεως, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας, καί ἄλλων ἐπισήμων,  τό Σάββατον, 27ην Ἰουνίου .   
Τήν ἐν τῷ ἐν Ataköy Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Yunus Emre» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἀναπήρων Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği») θεατρικήν παράστασιν, τήν Τετάρτην, 24ην Ἰουνίου.
Τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων τέχνης μέ θέμα «Kütahya᾿dan Lalelerin Ustaları», ἐν τῷ ἐνταῦθα μουσείῳ Τουρκικῆς καί Ἰσλαμικῆς Τέχνης, τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου.   
Τά ἐγκαίνια τῆς νέας αἰθούσης τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Τζιμπαλῆ («Cibalispor Kulübü»), τό Σάββατον, 27ην τ.μ. .
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Ἀνανᾶ καί Ναταλίας Νιζάμ τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος τήν Κυριακήν, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς ἐν Τορόντο Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς  Ἀκαδημίας, καί ἄλλων ἐκ Καναδᾶ προσκυνητῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Tόν Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Πρέσβυν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Karl Wellner, Οἰκονομολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.  κ. Deborah Norville, Τηλεπαρουσιάστριαν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Νταμάγκαν, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Yakup Ayan, Ἀστυνομικόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐκθέσαντα Αὐτῷ τά τῶν ἐργασιῶν τῆς προσφάτως ὑπό τήν προεδρίαν αὐτοῦ συνελθούσης ἐν Γενεύῃ Δ' Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως. 
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐξ Ὀξφόρδης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξάνθης, ἐν Νέας Ὑόρκης. 
35μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Μετεώρων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μποτίνη.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Νικόλαον Λυμούρην, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Sergio Valzania, Γεν. Διευθυντήν τοῦ Ἰταλικοῦ Ραδιοφώνου RΑΙ  2, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Ὅμιλον Ἀστυνομικῶν-μελῶν τῆς  τοπικῆς διοικήσεως Δράμας τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ.  Μηνᾶ Σκάρλιου, Προέδρου αὐτῆς.
                                                *  *  * 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παπανικολάου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Τρισεύγενης Γιαννοπούλου, μητρός τῆς Α. Θ. Μακαριότητος, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ', ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού τοῦ Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς, τήν 19ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 13ης Ἰουνίου. 
         
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Δάρρα, ᾀοιδοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῆς ὀρχήστρας τῆς Συγχρόνου Μουσικῆς τῆς ΕΡΤ, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀνδρέου Πυλαρινοῦ.
                                                 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 14ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος,  Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Χρῆστος Φωτιάδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνθείς ἰδιαιτέρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.
                                                  *  *  *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου Χαμαργιᾶ καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀθανασίου Σιψᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παναγιωτοπούλου, Προέδρου τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Μεσσηνίας.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Νεκτάριον Κωτσάκην καί κ. Εἰρηναῖον Σωτηρόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Αἰμιλιανόν Παπαδάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας, κ. Χρυσόστομον Χρυσόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Χερουβείμ Μεστούσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Στυλιανόν Κυριάκου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ρουμελιώτη, Προέδρου τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος αὐτῆς .
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Teimuraz Tatarishvili, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Γεωργίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Καρακάσην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Ὀρφανοτροφείου Πριγκήπου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σόφην Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Ἀντιδήμαρχον Ἀθηναίων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, Συμβούλου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Πέτρον Ν. Μαλίταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Ζησάκη, Ἰατρούς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Ἀντωνιάδην, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
50μελῆ ὅμιλον Ἀξιωματικῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Μιχαλοπούλου, Ἀντισμηνάρχου,  ἐκ τοῦ Νομοῦ Μαγνησίας. 
Τήν Ἕνωσιν Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ Νομοῦ Πέλλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Στούμπου, Ταξιάρχου ἐ. ἀ. .
Τήν Εὐγεν. κ. Κορίναν Γραφανάκη, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τίνας, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Δανάης, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Α. Νικολαντῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.       
Τόν Ἐντιμ. κ. Batu Aksoy, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Βιοτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Illinois Η.Π.Α. Wheaton College, ὑπό τήν ἡγεσίαν  τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Nicholas Perrin, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ.
Ὅμιλον ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν ἐξ Ὀρεστιάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀσημένιας Καλογεράκη, Σχολικῆς Συμβούλου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἀνανᾶν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ναταλίας Νιζάμ, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Krivenko, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 12ην Ἰουνίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 13ην ἰδίου. 
Τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ πανηγυρίζοντι ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Λεωνίδου καί Ἀθανασίας Βρακᾶ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προήγαγε τόν μέχρι τοῦδε Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν εἰς Δευτερεύοντα, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τά ἐπί τούτῳ σέβη καί τάς εὐγνώμονας  υἱϊκάς εὐχαριστίας του.     
                                                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Ἀλαχούζου, Ἐπιχειρηματίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Diane, καί τῆς Ἐλλογ. Δρος Ulla Hanrath, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, ἐπί κεφα-λῆς πολιτειακῶν παραγόντων ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Σταμπλιάκου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον καί Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, ἐκ προσώπου τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Κρήτης, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Θωμαδάκη.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος.       
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Βόλῳ Ἐνορίας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πλάτωνα Κρικρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Μουρτζανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου. 
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, μετ' ἀδελφῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Χρηστίδην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀργεντινῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνναν Ζιμπάρα, Γραμματέα τοῦ παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκ Βρυξελλῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Τεάζη.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.   
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικόδημον καί Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, μετά μελῶν τῆς ἐν Ἀθήναις «Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης», ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας-Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ, εἰς οὕς παρέθεσε γεῦμα ἐν τῷ ἐν Πικριδίῳ ἑστιατορίῳ Halat. 
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, τ. Λυκειάρχην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Bozidar Dimitrov, Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου Βουλγαρίας, κ. Yordan Dimitrov Dinev, Ἐπιχειρηματίου, καί κ. Marin Pelchev, Στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας ταύτης. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἄδωνιν Γεωργιάδην, Βουλευτήν Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας  Καραγιαννίδου. 
Τήν Ἐξοχ. κ. Αἰκατερίναν Παπακώστα, Βουλευτήν τῆς Β' Περιφερείας Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Σιδηροπούλου, Ταξιάρχου, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Κωνσταντίνου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Καπουκρανίδου, Ἀντισυνταγματάρχου, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα κλιμακίου τοῦ ΝΑΤΟ.     
Τάς Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδραν Κουλουμπαρίτση καί κ. Ἀναστασίαν Κυρκίνη-Κούτουλα, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδάμ Ἀγγελῆν, μέλη τοῦ ἐν Ἀθήναις Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ «Συνδέσμου Φίλων Ἁγίου Ὄρους Ἄθω», ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Harald Paffrath, προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαρικιόπουλον, Στέλεχος τῆς Ἕταιρείας ΓΕΦΥΡΑ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Cem Murat Sοfuoğlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φεδερῖκον Λαζαρίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Δράμας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέ- ραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 8ην Ἰουνίου, ἐν μέσῳ μεγάλης συρροῆς ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Κατ' αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Ἰωάννης καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, μετά δέ τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνθείς ἰδιαιτέρως πρός τούς ἐκκλησιασθέντας μαθητάς καί ἐφετεινούς ἀποφοίτους τῶν Σχολείων τῆς Ὁμογενείας. 
     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Ἰωάννην, ἐξ Η.Π.Α. .
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Κλήμεντα Φιλίππου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κ. Θεόφιλον Μπουγιελέκαν καί κ. Τῖτον Χορτᾶτον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπολέως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί κ. Ἰάκωβον Σάββα, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexander Krivenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, προσκαλέσαντα Αὐτόν εἰς τά ἐπικείμενα θυρανοίξια τοῦ ἐν τῷ ἐν Büyükdere θερέτρῳ τοῦ Γ. Προξενείου παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἀνακαινισθέντος ριζικῶς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Teuvo Laitila, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Γιοένσου Φιλλανδίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκπαιδευτικῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Necip Sayman, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.   
                                                     
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Νικοδήμου, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 8ην τρ.μ. .

*  *  *

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν νῆσον Ἴμβρον

Ὡς ἤδη ἀνεκοινώθη, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν γενέτειραν Αὐτοῦ μεταξύ 3-5 τρ.μ. Ἰουνίου. Κατά τήν ἐκεῖ παραμονήν Του ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν Ἔπαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Kemalettin Sakin, τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἐν τῇ πρωτευούσῃ Παναγίᾳ καί τά χωρία Ἅγιοι Θεόδωροι καί Γλυκύ. Παρέστη εἰς τά θυρανοίξια τῶν ἐξωκκλησίων τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τά  Καλάμια τοῦ Εὐλαμπίου, τελεσθέντα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, καί τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου εἰς τήν περιοχήν Καλύφα Γλυκέος, τελεσθέντα ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, ὁμιλήσας πρός τούς συγκεντρωθέντας πιστούς. Ἐπίσης, ὁ Πατριάρχης ἠσχολήθη μέ τήν διοργάνωσιν Μουσείου ἐν τῷ γενεθλίῳ Αὐτοῦ χωρίῳ, τοῦ ὁποίου τά ἐγκαίνια θά τελεσθοῦν τόν προσεχῆ Αὔγουστον, ἐπεκοινώνησε δέ μετά πολλῶν συμπατριωτῶν Του, «μνησθείς ἡμερῶν ἀρχαίων». Κατά τό τριήμερον τῆς ἐν Ἴμβρῳ παραμονῆς Του ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί Αὐτοῦ ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς καί περιποιήσεων, ὡς πάντοτε, ἀπό μέρους τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.
       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ.  Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 6ης Ἰουνίου, καί ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα, μεθ' ὅ μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου. Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  ΕΝ ΤΟΙΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης Ἰουνίου, προέστη δέ τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 7ης ἰδίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος,  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, ὡς καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Marco Dino Brogi, μετά τῶν Ὁσιολ. κ. David Gagrčic ἐκ Κροατίας, καί κ. Jean Marie Mérigoux, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σιλουανόν Παπανικολάου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν κ. Σπυρίδωνα Μικραγιαννίτην, μετά πατέρων ἐκ τοῦ Κελλίου Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Σκήτης τῆς Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης, καί ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης Millenium, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Μούζα, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ ἐνταῦθα Παραρτήματος τῆς ὡς ἄνω Τραπέζης. 
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τόν ἐν τῷ ἐν Mecidiyeköy σταδίῳ Ali Sami Yen πραγματοποιηθέντα ποδοσφαιρικόν ἀγῶνα ὑπέρ τῶν σεισμοπλήκτων  τῆς ἐν Ἰταλίᾳ  πόλεως  L' Aquila, τήν Τετάρτην, 3ην Ἰουνίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Mehtap Χειράκη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Πέμπτην, 4ην ἰδίου.
Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Yeşilköy ἑστιατορίου Yüksel, τό Σάββατον, 6ην τρ.μ. . 
Tό παρατεθέν δεῖπνον τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου, πρός τιμήν τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῶν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ξενοδοχείου «The Marmara», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 2αν ἰδίου, παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Ortaköy ξενοδοχείῳ «Four Seasons», ἀνταλλαγεισῶν προπόσεων μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, τό δέ ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡ Α. Μακαριότης, ὁλοκληρώσασα τήν εἰρηνικήν αὐτῆς ἐπίσκεψιν, ἐπέστρεψεν εἰς τά ἴδια, προπεμφθεῖσα ἐκ τοῦ ἀερολιμένος τῆς Πόλεως μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου.
         
Τήν Τετάρτην, 3ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Δράμας κ. Παύλου καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν εἰς τήν γενέθλιον Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον πρός ὀλιγοήμερον παραμονήν.     
                                   
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ τελεσθεῖσαν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τῶν ἐν Etiler νέων ἐγκαταστάσεων τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ρουμανίας.
     
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Ata Altan Türegün, ἐκ τοῦ νεκροταφείου Zincirlikuyu, τό Σάββατον, 30ήν Μαΐου. 
Τήν ἐν Sultanahmet πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων τῆς Τουρκίας καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Demir, Δημάρχου Fatih, διοργανουμένης 2ας συναντήσεως δημο- σιογράφων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τήν Δευτέραν, 1ην Ἰουνίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγα- λοπόλεως, συναυλίαν θρησκευτικῆς μουσικῆς, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας. 
Τήν ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ τῆς Ἰταλίας δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Massimo Rustico, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς 63ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, αὐθημερόν.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, ἐκδήλωσιν διά τόν ζωγράφον Osman Hamdi Bey, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Καππαδοκίαν, πρός πραγματοποίησιν τοῦ καθιερωμένου ἐτησίου προσκυνήματος εἰς αὐτήν.
                           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομον-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, μετά τῶν Εὐγεν. κ. Γεωργίας Δράκου καί κ. Ἀναστασίας Μηλίτση-Νίκα, ἐκ Καλαμάτας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Με- γαλοπόλεως, συναυλίαν, τήν Παρασκευήν, 29ην τρ. μ. .
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye θεάτρῳ Kenter διοργανωθεῖσαν δια- θρησκειακήν ἐκδήλωσιν, αὐθημερόν.

*  *  *