Patriarchal News Bulletin

Ἰούνιος 2010

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 28ης Ἰουνίου, οἱ Μακ. Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β' καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμος Β', μετά τῶν τιμίων συνοδῶν αὐτῶν, ἀνεχώρησαν ἑκάτερος εἰς τά ἴδια, προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ἐξ ὀνόματος τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὑπό Ἀρχιερέων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Καππαδοκίαν προσκυνήματος Αὐτοῦ, ὑπαντη- θείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ  κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 29ης Ἰουνίου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ, οἱ τελειόφοιτοι τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,  ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ὁμάδος παίδων τοῦ Π.Α.Ο.Κ., ἐκ Θεσσαλονίκης, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν ἄρτι χειροτονηθέντα Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀθανάσιον Μαμάσην. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Michele Pirotta καί κ. Luigi Baggi, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Μιλάνου.
Τήν Α. Β. Ὑψηλότητα, τόν Πρίγκηπα Radu τῆς Ρουμανίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Brian Mulroney, πρῴην Πρωθυπουργόν τοῦ Καναδᾶ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Milica. 
Τούς τελειοφοίτους τῆς ἐν Βοστώνῃ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Τιμοθέου Πατίστα, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου καί Ὀρεστιάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Πίττα. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρον Γ. Σαμαντζῆν, Πέτρον Ἀλ. Βεριόπουλον, ἐντεῦθεν, Πέτρον Κοκκινάκην Κλητῆρα, καί Πέτρον Κίλε, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Karaköy Μουσείῳ Συχρόνου Τέχνης «İstanbul Modern» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑταιρείας Avea συναυλίαν, τήν Δευτέραν, 28ην Ἰουνίου.
Τήν τελεσθεῖσαν, τήν Τρίτην, 29ην ἰδίου, ἑορτήν τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 24ης Ἰουνίου, παρέθεσε δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ πρός τιμήν τῶν Α. Μακαριοτήτων, τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί τῶν συνοδειῶν αὐτῶν.
Ἐπίσης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 25ης ἰδίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῶν ὡς ἄνω ὑψηλῶν φιλοξενουμένων Αὐτῆς.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Καππαδοκίαν
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἰουνίου,  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν Μακ. Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου Β', Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου Β' καί Σεβ. Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνος, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρωσσίας, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν καί τῆς Ἑαυτοῦ συνοδείας ἐκ τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων κ. Γαβριήλ, τῶν Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου καί Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί Συμεών Φραντζελατζίογλου, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, μετέβη εἰς Καππαδοκίαν, πρός πραγματοποίησιν τοῦ ἀπό τινων ἐτῶν καθιερωθέντος ἐτησίου προσκυνήματος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, ἐπί κεφαλῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Ρωσσικῶν Παροικιῶν, ἐκ Παρισίων.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἰταλίᾳ Κοινότητος Sant Egidio, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Matteo Zuppi, ἐκ Γενούης Ἰταλίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βρεττόν, Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ.  Murat Mercan, Προέδρου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Ἀντιστοίχου Ἐπιτροπῆς, καί τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν 
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Τομαῆ, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Λασκαρίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐτέρπης Λαζοῦ καί συγγενῶν αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μαραγκόν, μετά τῆς συζύγου  αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Σπέντζου, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, μεθ'ὁμίλου συγγενῶν καί φίλων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις  Συνδέσμου Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Θεοδούλου.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀνδρέου Μαραγκοῦ-Πρωτόπαπα καί Μαρίας Σπέντζου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 26ην Ἰουνίου.             
Τήν ὑπό τοῦ Ἐκδοτικοῦ Oἴκoυ Vanilya διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ὑπέρ παίδων μέ εἰδικάς ἀνάγκας, ἐν Yeşilköy, τήν Κυρια- κήν, 27ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Σοφίας Σιγάλα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀθανασίου Λασκαρίδου καί Εὐτέρπης Λαζοῦ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ  Ἐξοχ. κ. Filip Vujanović,  Προέδρου τοῦ Μαυροβουνίου, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 24ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐδέξατο μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν τόν Ἐξοχ. κ. Filip Vujanović, Πρόεδρον τοῦ Μαυροβουνίου, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Branislav Mićunović, Ὑπουργοῦ Πο- λιτισμοῦ τῆς χώρας, καί κ. Ramo Bralić, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ.
Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς ἐν αὐτῷ ὑπό κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί εἶχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ Πατριάρχου, ἐνῷ κατά τήν ἔξοδον αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου προέβη εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐξάρας τόν ρόλον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Μακ. Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β' εἰς τήν Πόλιν
Τό  ἀπόγευμα τῆς 24ης τ.μ., ἀφίχθη ἐκ Καΐρου εἰς τήν Πόλιν ὁ Μακ. Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεόδωρος Β', συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μαρεώτιδος κ. Γαβριήλ, προκειμένου ἵνα μεταβῇ προσκυνηματικῶς, μετά τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, εἰς Καππαδοκίαν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Psetas, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Diana, ἐξ Η.Π.Α. . 
Τήν  Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί συνεβούλευσε πατρικῶς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Σοφίαν Κοτζάμπαση, Καθηγήτριαν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. James Belushi, Ἠθοποιόν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ. Carol Kassouf, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτῆς, ἐξ Oakland Καλιφορνίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Murat Yaykın καί Selim Evci καί τήν Εὐγεν. κ. Mediha Didem Türemen, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μηνόπουλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Lida Tecer, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας καί εὐχῆς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Διονύσιον Μποτώνην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Παρθενοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.  

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 22ας Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Sultanahmet Μουσεῖον Τουρκικῆς καί Ἰσλαμικῆς Τέχνης καί ἐπεσκέφθη τήν διοργανουμένην ἔκθεσιν, μέ θέμα: «Τό Ὕδωρ τῆς Ζωῆς» καί ἐν συνεχείᾳ προέβη εἰς δηλώσεις εἰς τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἀναφερθείς, μεταξύ ἄλλων, εἰς τάς οἰκολογικάς πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.   


Ἐπισκέψεις τῶν Ἐξοχ. κ. Παύλου Γερουλάνου, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί τοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Σπυρίδωνος Κουβέλη, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν αὐτῆς, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 23ην Ἰουνίου, οἱ Ἐξοχ. κ. Παῦλος Γερουλᾶνος, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Σπυρίδων Κουβέλης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν αὐτῆς, συνοδευόμενοι ὁ μέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ δέ ὑπό τοῦ Ἐντιμ. Γενικοῦ Προξένου κ. Βασιλείου Μπορνόβα, ὡς καί ὑπό συνεργατῶν αὐτῶν, ἐπεσκέψαντο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, γενόμενοι δεκτοί μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτῶν τιμῶν. Ἡ συνάντησις τῶν Ἐξοχωτάτων  μετά τοῦ Πατριάρχου ὑπῆρξε θερμή καί ἐγκάρδιος. Ἀμφότεροι οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται τῆς Μητρός Ἐκκλησίας προέβησαν εἰς δηλώσεις εἰς τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτῶν ἐκ τῶν Πατριαρχείων.   

 

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ  Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος  κ. Γεωργίου Παπανδρέου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 23ης ἰδίου,  ὁ  Ἐξοχ. Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργιος Παπανδρέου, ἀφιχθείς  εἰς τήν Πόλιν ἵνα συμμετάσχῃ  εἰς τήν Συνάντησιν τῆς Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρῶν Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, περιστοιχιζόμενον ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη λίαν ἐγκάρδιος συνομιλία καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, ἐνῷ προέβησαν καί εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως.   
Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον οἱ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Δρούτσας, Ὑπουργός Ἀναπληρωτής Ἐξωτερικῶν, κ. Γεώργιος Πεταλωτῆς, Ὑφυπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ καί Κυβερνητικός  Ἐκπρόσωπος, καί κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὡς καί ἄλλα ὑψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ἀπεδόθησαν δέ τῷ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργῷ αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπό- μεναι τιμαί. Κατά τήν ἄφιξίν του εἰς τά Πατριαρχεῖα τόν κ. Πρωθυπουργόν ἀνέμενον καί ἐχαιρέτισαν πλεῖστα μέλη τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, μετά τῶν ὁποίων οὗτος εἶχε βραχεῖαν ἐγκάρδιον συνομιλίαν, μεθ'ἥν προσεκύνησεν εἰς τόν  Π. Πατριαρχικόν Ναόν. 


Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος Β' εἰς τήν Πόλιν

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος Β', συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου καί Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παπανικολάου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀγγέλου, ἵνα μεταβῇ μετά τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος εἰς Καππαδοκίαν, ὑπαντη- θείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πανάρετον Ψαραύτην, ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν τῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας τῆς Βιέννης, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Κερατίου, τήν Τετάρτην, 23ην Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Φλωρίνης,  ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Φοιτητῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Ἀντωνιάδην, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Tόν Ἐλλογ. κ. Ἀριστοκλῆν Ὑφαντίδην Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μουτούσην, Ἰατρόν, ἐκ Νέας Ὑόρκης, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Ἑλένης-Κωνσταντίνας Κουκουβέλη, ἐξ Ἀθηνῶν, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Δωροθέας Μαυρογιάννη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νέας Χαλκηδόνος Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀδαμαντίας Γεωργακοπούλου.     
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Cüneyt Ortan καί Cengizhan Yeldan καί τήν Εὐγεν. κ. Azra Kertmelioğlu, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 21ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τῆς Ὀρέστειας τοῦ Αἰσχύλου, τοῦ βαρυτόνου Σπύρου Σακκᾶ καί τοῦ συνθέτου  Ἰάννη Ξενάκη, ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ 38ου Φεστιβάλ Μουσικῆς τῆς Πόλεως.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπί κεφαλῆς συνέδρων τοῦ ἐνταῦθα διοργανουμένου Συνεδρίου τοῦ «Διεθνοῦς Συμβουλίου Χριστιανῶν καί Ἰουδαίων-ICCJ». 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κλήμεντα Φιλίππου, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνας Ἀργυροπούλου, καί τόν  Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Μπουζέτον, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Andrew Α. Athens, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐάγγελον Θεοδώρου, Καθηγητήν Φυσικῆς Ἀγωγῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Παλακίδου, Ἐπιχειρηματίου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Γαργαρίδην, Ναυτικόν, ἐντεῦθεν.
Tήν Εὐγεν. κ. Στέλλαν Δινένη, μετά συγγενῶν αὐτῆς, ἐκ Λονδίνου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ Ἀρχαιολογικῷ Μουσείῳ τῆς Πόλεως διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Τά Βυζαντινά Ἀνάκτορα τῆς Πόλεως», ἐπ' εὐκαιρίᾳ τοῦ 2ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Βυζαντινολογίας Sevgi Gönül, τήν Δευτέραν, 21ην Ἰουνίου.        

*  *  *

Τήν Τρίτην, 15ην Ἰουνίου, ἡ  Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐκ τοῦ εἰς Φιλλανδίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Sabiha Gökçen», ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιγάλα, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.


Ὁ Ἀντιναύαρχος κ.  Γεώργιος Δημητριάδης, Ἀρχηγός Στόλου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 16ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν τόν Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχον κ. Γεώργιον Δημητριάδην, Ἀρχηγόν τοῦ Στόλου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ.       


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:     
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Κρητῶν Ἀττικῆς καί τοῦ Συλλόγου Κουρνᾶ Χανίων, ὡς καί ἐκ τῆς ἐφημερίδος «Παγκρητικά Νέα».
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἀρετήν Δημοσθένους, μετά Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Μελετῶν διά τήν Εἰρήνην, ἐκ Κύπρου.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν μαθητῶν τοῦ Συλλόγου Παρα- πληγικῶν Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), ἐν τῇ ἐν Ataköy ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 15ην Ἰουνίου.
Τήν δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Χασάν Ἐρκέκ «Ζήτω ἡ Εἰρήνη», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζαππείου Λυ- κείου, τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.    

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Ἰουνίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός πολυμελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δήμου Βερτίσκου Θεσσαλονίκης, μέ ἐπί κεφα- λῆς τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Ἀσλανίδην, Δήμαρχον αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Πέραν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ «Συλλόγου Προστασίας, Ἀλληλεγγύης καί Βιώσιμης Ἀνάπτυξης Ἴμβρου» παρουσίασιν τῆς ἐπανεκδόσεως τοῦ βιβλίου τῶν ἀειμνήστων Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ καί Ἀνδρέου Μουστοξύδου «Ὑπόμνημα ἱστορικόν περί τῆς νήσου Ἴμβρου», μετά μεταφράσεων εἰς τήν τουρκικήν καί τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν, ὁμιλήσας ἐν τέλει καταλλήλως.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου, ἱερουργούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ' ἥν ἐτελέσθη τό τριετές Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, οἱ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Οἰκονομίας, Ἀνταγωνιστικότητος καί Ναυτιλίας τῆς Ἑλλάδος, καί κ. Πέτρος Εὐθυμίου, Βουλευτής- πρῴην Ὑπουργός, ἐξ Ἀθηνῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλος μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Πλάτωνος Πετρίδου, Καθηγητοῦ, ὡς καί ὅμιλοι  προσκυνητῶν ἐκ τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Δήμου Νέσσωνος Λαρίσης καί ἐκ τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Μεγάρων, τούς ὁποίους ἅπαντας προσεφώνησε πατρικῶς ὁ Πατριάρχης. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ψυχάρην, Ἐκδότην τῶν ἐν Ἀθήναις ἐφημερίδων «Τό Βῆμα» καί «Τά Νέα»-Πρόεδρον καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ «Δημοσιογραφικοῦ Ὀργανισμοῦ Λαμπράκη» καί τέως Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτι- κήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Ζαππείου καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ, ἀφ' ἐνός μέν διά τήν ἀνάδειξιν Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἀφ' ἑτέρου δέ διά τήν ἀνάδειξιν νέας Ἐφορείας τοῦ Ζαππείου Ἱδρύματος.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς μετέβη, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 20ῆς τρ. μ., εἰς τό ξενοδοχεῖον Kalyon καί ὡμίλησεν εἰς τό Συνέδριον τοῦ «Διεθνοῦς Συμβουλίου Χριστιανῶν καί Ἰουδαίων-ICCJ».     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου  κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ καί τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Κοινότητος  Κοντοσκαλίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τῆς  Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, τοῦ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοῦ κ. Μάρκου Μπόλαρη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Φλωρίδου, Εἰσαγγελέως, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δαμιανόν Πάνου, Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἀθήναις. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Τόνιαν, ἐκ τῆς ἐνορίας Ταξιαρχῶν Watertown τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Allan, Φοιτητοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Ἐπισκοπελιανόν Πρεσβύτερον κ. Peter Eaton, ἐκ Ντένβερ.   
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα Δρα Gerhard Harkam, Διευθυντήν τοῦ ἐν Βιέννῃ Προτεσταντικοῦ Σεμιναρίου Ἱεροκηρύκων «Prediger», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἰωάννην-Ἀλέξιον Ζέππον, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰβάν Σαββίδην, Βουλευτήν τοῦ Ρωσσικοῦ Κοινο- βουλίου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐξοχ.  Πρέσβυν κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θα- λάσσης («ΟΣΕΠ») («ΒSEC»-Black Sea Economic Cooperation Organi- zation).
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀρίστον Κασμίρογλου, νέον Πολιτικόν Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ καί ηὐχήθη καρποφόρον θητείαν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Πέτρον Ν. Μαλίταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Αἰκατερίνης Ζησάκη, Ἰατρούς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Πρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Τσιτσάκου, Ἀντιπροέδρου, καί Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου, Γενικοῦ Γραμματέως, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μαρούλην, Ἀρχιπλοίαρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης-Μαρίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Εὐθυμίου καί Βικτωρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Sefa Kaplan, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τήν τετράφωνον Χορῳδίαν τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱ. Ναοῦ τοῦ Προφήτου Ἠλιού Παγκρατίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μουζάκη, Χοράρχου αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνην Π. Μπροῦχιν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Λαζάρου, μαθητοῦ τῆς Π.Μ.τοῦ Γένους Σχολῆς.         
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Παπαδοπούλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Καρέλλη, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμα- νουήλ καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Ἀνοικτῷ Θεάτρῳ  «Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi» πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν μέ θέμα: «Ἡ ἱστορία μιᾶς πόλεως-Ἀπό τήν Κωνσταντινούπολιν εἰς τήν Ἰσταμπούλ»,  τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 18ης Ἰουνίου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Harbiye Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπί τῷ τραγικῷ θανάτῳ τοῦ Ἐπισκόπου Luigi Padovese, τήν Τετάρτην, 16ην Ἰουνίου.
Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Μπαλατᾷ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ὁμοσπονδίας Ὑπεροπτιμιστῶν, τήν Πέμπτην, 17ην ἰδίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Εὐστρατίου Σαπουντζάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Yusuf καί Αἰκατερίνης Papaz, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, αὐ- θημερόν. 
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Ilona Gün, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Ἑλεονώρας Νάνη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Ἰουνίου καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 13ης ἰδίου.
Τό Σάββατον, 12ην ἰδίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ἐτέλεσεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου Δημητριάδου καί Ἀθηνᾶς Ζαμπέτα.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, Ἰσαάκ Ἀναστασιάδην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, καί Δημήτριον Δημητριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ ἐν Καλιφορνίᾳ Κολλεγίου «Westmont», ὑπό τήν ἡγεσίαν  τῆς Ἐλλογιμ. κ. Helen Rhee. 
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Μιχαήλ Μιχαήλ, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Μελβούρνης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Δημητριάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν, πρός ἐκζήτησιν εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆν, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς Τενέδου.       

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Şile ξενοδοχείῳ «Dedeman» πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας-Ἀλεξάνδρας Σαρλάκ, μέ θέμα: «Οἱ Ρωμηοί τῆς Χιλῆς», τό Σάββατον, 12ην Ἰουνίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Eckart Cuntz δεξίωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τοῦ διοργανωθέντος  8ου Φόρουμ τῶν Θεραπείων, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πρεσβευτικῇ θερινῇ κατοικία, αὐθημερόν.
Τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ναοῦ, αὐθημερόν.     
Tό παρατεθέν δεῖπνον τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου, πρός τιμήν τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων αὐτῶν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Ξενοδοχείου «The Marmara», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Συμεών Γιλμάζ καί Daniella Tekin, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν δοθεῖσαν δεξίωσιν ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Ἐλισάβετ, τήν Δευτέραν, 14ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 9ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθησαν τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı διοργανουμένην ἔκθεσιν, μέ θέμα: «Θρυλική πόλις: Ἐκ τοῦ Βυζαντίου εἰς τήν Πόλιν-8.000 ἔτη μιᾶς Πρω- τευούσης», («Legendary Istanbul: From Byzantion to Istanbul-8000 Years of a Capital»).

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἐγκορίεβσκ κ. Μᾶρκον ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου μοναχῶν ἐκ τῆς ἐν Μόσχᾳ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, μετά τῆς Ὁσιωτάτης Μοναχῆς Θεοφανίας, Ἡγουμένης τῆς Μονῆς.   
Τόν Πανοσιολ. Ἄρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ὑπογραμμα- τεύοντα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Μουτάφην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμφιλόχιον Παπαγιαννάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου Ἐμμανουήλ Δεμιρτζάκη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἑλένης, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.   
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἱερόθεον Μαρκόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, κ. Τῖτον Χορτᾶτον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, κ. Ἐλευθέριον Σταυρακαρίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί κ. Σταῦρον Ἰωαννίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μπουένος Ἄϊρες, καί τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κύριλλον Παπανθίμου ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Γεώργιον Τσέτσην, Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Καρρᾶν, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λυδίας, τῆς Ἐλλογιμ. κ. Εὐαγγελίας Μαραγκοῦ, Καθηγητρίας, τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Graf Strachwitz, Καθηγητοῦ,  ἐκ Βερολίνου.
Τήν  Εὐγεν. κ. Ἀνδρούλλαν Βασιλείου, Εὐρωβουλευτήν Κύπρου καί Ἐπίτροπον Ἐκπαιδεύσεως, Πολιτισμοῦ, Πολυγλωσσίας καί Νεολαίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Marc Pierini, Πρέσβεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Θέμιδος Χρηστοφείδου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Πλατῆν, Πρέσβυν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Δασκαλάκη-Μυτηλιναίου, Ἀντιδημάρχου Ἀθηναίων, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πάλλα.        
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἐμμανουήλ Περσελῆν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄννης Καπότα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μηνᾶν Ἀλεξιάδην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Viktor Banov, Καθηγητήν, ἐκ Βουλγαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γιαννιτσανάκην, ἐξ Ἱεραπέτρας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Βασιλικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ  Εὐγεν. κ.  Ἰουλιέττας καί τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Εὐγενίας Β.  Μαρκεζίνη, ἐκ Λονδίνου.
   
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ ἐν Νέᾳ Ἰερσέῃ Κολλεγίου «Richard Stockton»  διοργανωθέντος 2ου  Διεθνοῦς Συμποσίου ἐπί τοῦ θέματος: «Greek Orthodox (Rum Ortodoks) Religious Culture in Ottoman Anatolia: Monuments, Memory, and Material Culture», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Halki Palace, τήν Πέμπτην, 10ην Ἰουνίου.   
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξέ- νου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Παρασκευήν, 11ην ἰδίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 12ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 7ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, μετέβη εἰς τήν Ἁγίαν Εἰρήνην καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συναυλίαν τοῦ Ἐσθονοῦ Ὀρθοδόξου  Συνθέτου Ἐντιμ. κ. Arvo Part, , τήν ὁποίαν ἐπίσης ἐτίμησαν  ὁ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Πρόεδρος τῆς Τουρκίας, καί ὁ Ἐξοχ. κ. Toomas Hendrik, Πρόεδρος τῆς Ἐσθονίας.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Viktor Yanukovych, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 8ης Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Viktor Yanukovych, Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, εὑρισκόμενος εἰς τήν Πόλιν διά τήν Διεθνῆ Διάσκεψιν διά τήν ἀσφάλειαν τῆς Ἀσίας, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι συνώδευον οἱ Ἐξοχ. κ. Konstantin Gryshchenko, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Χώρας, καί κ. Yuri Boyko, Ὑπουργός Ἐνεργείας, καί ἄλλοι συνεργάται αὐτῆς, οἵτινες ἅπαντες προσεκύνησαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ. Κατά τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου λίαν ἐγκάρδιον συνάντησιν μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος ἐξέφρασε τόν βαθύτατον υἱϊκόν σεβασμόν αὐτοῦ τε καί τοῦ Οὐκρανικοῦ Λαοῦ πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον, ὡς ἐτόνισεν, εἶναι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῶν Οὐκρανῶν, καί προσεκάλεσεν ἐπισήμως τόν Πατριάρχην εἰς Οὐκρανίαν, ἐνῷ Οὗτος ηὐχαρίστησε διά τούς ἀγαθούς λόγους τοῦ Ἐξοχ. κ. Προέδρου, ἐμνήσθη τῆς πρό διετίας ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Κίεβον καί παρουσίασεν αὐτῷ τούς παρευρε- θέντας Συνοδικούς Ἱεράρχας, ἀνταλλαγέντων ἐν συνεχείᾳ δώρων.  Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.             

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεή- μονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Ἱερολ. ΡΚαθολικόν Διάκονον κ. Emilio Devrel, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Lugano.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελον Ἀντώναρον, Βουλευτήν Ἐπικρατείας τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Δάφνης,  ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Τραϊανόν Δέλλαν, Ποδοσφαιριστήν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Μπούση καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Βικτωρίας, ἐκ Σικάγου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Ταλλίνης Ἐσθονίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Rein Kilk.     

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Θρυλική πόλις: Ἐκ τοῦ Βυζαντίου εἰς τήν Πόλιν-8.000 ἔτη μιᾶς Πρωτευούσης», («Legendary Istanbul: From Byzantion to Istanbul-8000 Years of a Capital»), τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdogan, τήν Παρασκευήν, 4ην Ἰουνίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἀπονεμηθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Claudia Schmied, Ὑπουργοῦ Παιδείας, Τέχνης καί Πολιτισμοῦ τῆς Αὐστρίας,  τιμητικήν διάκρισιν εἰς τόν Ἐλλογ. Δρα κ. İlber Ortaylı, Διευθυντήν τοῦ Μουσείου Topkapı, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Αὐστρίας, τήν Παρασκευήν, 4ην Ἰουνίου.
Τήν ἀπονεμηθεῖσαν ὑπό τῆς ὡς ἄνω Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ τιμητικήν διάκρισιν εἰς τόν Ἐλλογ. κ. Franz Kangler, Διευθυντήν μέχρι τοῦδε τοῦ ἐνταῦθα Αὐστριακοῦ Σχολείου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, καί τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ahmet Cemal, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Ἐκπαιδευτηρίου, αὐθημερόν.   
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν συναυ- λίαν τοῦ Νέου Ἑλληνικοῦ Κουαρτέτου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 
Τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς πραγματοποιηθεῖσαν μουσικήν ἐκτέλεσιν, πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ ἔργου τοῦ συνθέτου Ἐντιμ. κ. Φιλίππου Τσαλαχούρη, μέ θέμα: «24 Ἑλληνικοί Χοροί», τό Σάββατον 5ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Σάββα Παναγιωτίδου καί Βιολάντας Ντίζογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 6ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, συναυλίαν θρησκευτικῆς μουσικῆς, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 4ην Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σικάγου κ. Ἰακώβου, τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελατζίογλου, Ἀρχικλητῆρος, ἀνεχώρησεν εἰς τήν γενέθλιον Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον ἔνθεν θά  ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 6ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ἰάκωβον. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Κανιαδάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τῶν Ἐντιμολ. κ.κ. Χρήστου Τσούβαλη, Ἄρχοντος Ὀστιαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πατρῶν, Ἀριστείδου Χαλκίτου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου, καί Εὐσταθίου Γιαννῆ, Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος, ἐξ Ἀθηνῶν, ἅπαντας ἀποφοίτους Χάλκης. 
Τούς Ὁσιολ. Ἱερομονάχους κ.κ. Πορφύριον καί Σιλουανόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, ῎Αρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Καλογερᾶν, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κολοβοῦ, Μηχανολόγου-Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Bill Delanhut, Βουλευτήν τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κογκρέσσου, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sharon Wiener, Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Βασιλειάδου, Δήμαρχον Ἀρέθουσας Θεσσαλονίκης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. τοῦ Δήμου. 

Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Σπυρόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑρρίκας, καί φίλων αὐτῶν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χρῆστον Μποκόρον, Ζωγράφον, Ἀντώνιον Κιούκαν, Σκηνοθέτην, καί Σωτήριον Φέλιον, Δικηγόρον, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Ἀριστούλαν-Μαρίκαν Χάνου, Δικηγόρον, καί Ἀγγελικήν Κοτταρίδου, Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Σακκᾶν, Λυρικόν Ἀοιδόν-Σκηνοθέτην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Χατζητοφῆ, ἐξ Ὁλλανδίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Leonard Soroka, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Linda Lamwers, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer Faruk Genç, Φοιτητοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Φατούρου, αὐταδέλφης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Ἀγαθονίκου, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως Κατερίνης, τήν Πέμπτην, 3ην Ἰουνίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως, κατά:
Τήν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Kadir Has διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «In Between. Austria Contemporary», τήν Πέμπτην, 3ην Ἰουνίου.
Τήν τελετήν ἐνάρξεως τοῦ 38ου  Διεθνοῦς Φεστιβάλ Μουσικῆς τῆς Πόλεως, ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ τῆς Ἰταλίας δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gianluca Alberini, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿εὐκαιρίᾳ τῆς 64ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, αὐθημερόν.

Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 31ην Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν Ρωσσίας ἱερᾶς ἀποδημίας Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ «Sabiha Gökçen» ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σιγάλα, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν καί Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Φίλια, Θεολόγου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπούρην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἰταλίᾳ Συλλόγου «Ὀρθόδοξη Μαρτυρία».
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ ἐν Μ. Ρεύματι Προξενικῇ κατοικία τῶν Η.Π.Α δοθεῖ- σαν δεξίωσιν πρός τιμήν τῆς Εὐγεν. κ. Amy Lillis, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐντεῦθεν, τήν Τρίτην, 1ην Ἰουνίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Torkel Stiernlöf, Γενικοῦ Προξένου τῆς Σουηδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐπαναλειτουργίᾳ τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Μεγάρου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Χώρας (Palais de Suède), τήν Τετάρτην, 2αν ἰδίου.

*  *  *