Patriarchal News Bulletin

Ἰούνιος 2011

Τήν Παρασκευήν, 24ην Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας  τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος  Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἰδιαιτέρῳ Πατριαρχικῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 26ης ἰδίου, καθ'ἥν παρέστησαν συπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Ρωσσίας.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο:
Ὅμιλον ἐκ τῶν Κατηχητικῶν σχολείων τῆς ἐνορίας Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ρεθύμνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Ἐμμανουήλ Καμαρίτου.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Δοσιθέην, Ἄνναν καί Νεκταρίαν, ἐκ τῆς ἐν Νέᾳ Μάκρῃ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου «Παναγία τοῦ Ἕβρου».
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Tamer, Καθηγητήν Πανεπιστημίου ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ καί τῆς Εὐγεν. δίδος Ἑλένης Şahin, ἐκ Γερμανίας.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Μαρίας Παναγιωτίδου, Καθηγητρίας Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ὁ Ἐνδοξ. Ἀντιναύαρχος κ.  Κωνσταντῖνος Σούλης, Ἀρχηγός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος τῆς Ἑλλάδος, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 21ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέ- ξατο μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν τόν Ἐνδοξότατον Ἀντιναύαρχον κ.  Κωνσταντῖνον Σούλην, Ἀρχηγόν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς καί συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει,       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί Ἀλεξίας, ἐκ τοῦ  Ἱ. Ἠσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
19μελῆ ὅμιλον ἐπιστημόνων ἐξ Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἡγουμένου κ. Συμεών, ἐκ Παρισίων.     
Τόν Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Marco Gnavi, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα  κ. Carlos Madrigal, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Fatma Unlu, ἐντεῦθεν. 
Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ὁμογενειακῶν Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Διευθυντήν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας, ἐκ Ξάνθης.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζurab Batarazde, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Γεωργίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Enis İşbilen, Δήμαρχον Uzunköprü, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ebru.
Ὅμιλον λαμπαδηδρόμων τῶν παραολυμπιακῶν ἀγώνων ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ  Κωνσταντινίδου. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί Ραφήνας, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ Τριγλίας.
Τόν  Ἐντιμ.  κ. Randy Ronald, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Effie, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἐφφέν, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν ἀφίξεως καί ἁφῆς τῆς Ὀλυμπιακῆς φλογός, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῶν ἐν Ἀθήναις διοργανωθησομένων παραολυμπιακῶν ἀγώνων, ἐν τῇ πλατείᾳ Sultanahmet, τήν Δευτέραν, 20ήν Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Καρπασίας κ. Χριστοφόρον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί νέων.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ.κ. Ἰωαννίκιον Βαρβαρέλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἀντίπαν Ἰβηρίτην, Λάζαρον Γεωργίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λεμεσοῦ, καί τούς Ἐντιμ. κ.κ. Χρῆστον Παπαφίλην καί Παῦλον Ἀμπελίδην, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ματθαῖον Λενούδιαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μαμογιώργη, ἐκ Σαμοθράκης, καί κ. Χρήστου Λαγοῦ, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν  ἐκ τῆς ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Βραστάμων Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παντελεήμονος Χριστίδου.
Ὅμιλος προσκυνητῶν  ἐκ τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ὀβρυιᾶς Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Παπαδοπούλου.
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Συλλόγου βετεράνων ποδοσφαιριστῶν Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Ζιγκερίδου. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Λυμπεράκη μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. James Constantine, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ὀργανώσεως Ὀρθοδόξων Κατηχητῶν Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Risto Aikonen.
Τήν Εὐγεν. κ. Tamar Karasu, Στέλεχος τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Μπερμπεράκην, Δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος «Milliyet», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαραλάμπην Πρέσσαν, Καθηγητήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Μπέκου, Ἰατροῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Καραχάλιον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, ἐκ Σικάγου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κέρτην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 13ην Ἰουνίου.
Κατ' αὐτήν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου, πιστοί ἐντεῦθεν καί ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Μετά  τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐχειρο- θέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπαντουβᾶν, πρῴην Βουλευτήν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Κρήτης, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.  Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, ἐκθέσας τά πεπραγμένα τῆς Κοινότητος, ὁ νεοχειροθετηθείς Ἄρχων, καί  ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τόν νέον Ἄρχοντα καί ἀπονείμας τιμητικά διπλώματα καί ὑποτροφίας εἰς διαπρέψαντας μαθητάς τοῦ Ζωγρα φείου Λυκείου.

Πατριαρχικά συγχαρητήρια πρός τόν Πρωθυπουργόν
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἀνακοινώσει τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν βουλευτικῶν ἐν Τουρκίᾳ ἐκλογῶν τῆς 12ης τ.μ., ἀπέστειλε θερμόν συγχαρητήριον τηλεγράφημα πρός τόν ἀρχηγόν τοῦ πλειοψηφήσαντος Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως (AK Parti) καί Πρωθυπουργόν Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, εὐχηθείς αὐτῷ πλήρη ἐπιτυχίαν εἰς τούς στόχους τῆς ὑπό σχηματισμόν Κυβερνήσεώς του. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Μαλιωτάκην, ἐκ Κρήτης, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Μπαντουβᾶ καί τῶν οἰκείων αὐτοῦ.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 13ην Ἰουνίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ, τήν Δευτέραν, 13ην ἰδίου.
Τήν ἐφετεινήν «Μπομοντιάδα» τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι ἑστιατορίῳ Çiftlik Balık, αὐθημερόν.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 8ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Topkapı συνεχιζομένην ἔκθεσιν, μέ θέμα: «Ρωμηοί ζωγράφοι τῆς Πόλης».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προήγαγε τόν μέχρι τοῦδε Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρον εἰς Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τά σέβη καί τάς ἐπί τούτῳ εὐγνώμονας  υἱϊκάς εὐχαριστίας του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ.  Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 11ης Ἰουνίου, καί ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα καί διανείμας ἐν συνεχείᾳ τό ἀντίδωρον πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Αὐθημερόν, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  ΕΝ ΤΟΙΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰουνίου, προέστη δέ τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ποντόλσκ κ. Τύχωνος. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ  Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος καί Λεύκης κ. Εὐμένιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὡς καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἐκλογικόν κέντρον τοῦ Μοδίου Χαλκηδόνος καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διεξαχθείσας βουλευτικάς ἐκλογάς ἐν Τουρκίᾳ. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου, ἐχοροστά- τησε κατά τήν ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ἁγιάσματι τελεσθεῖ- σαν Ἱεράν  Παράκλησιν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἰνστιτούτου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἀλεξίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκρά- τορος, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἠσυ- χαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Φλωρίδου, Ἀντιεισαγγελέως Ἐφετῶν Θεσσαλονίκης. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἄρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Καρσιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης Ἀθηνῶν.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαμασκηνόν Κιαμέτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, καί κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Μαρματάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Μονῆς Ἀγκαράθου.
Τούς  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας  κ. Πάμφιλον Σιναΐτην, Δικαῖον τῆς Ἱ. Μονῆς Σινᾶ, καί κ. Πορφύριον Κονίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σπάρτης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνος Παππαδᾶ, Θεολόγου,  ἐξ  Ἀθηνῶν, καί Βασιλείου Μηνακάκη, Μηχανικοῦ, ἐκ Σπάρτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φίλιαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, μεθ' ὁμίλου τελειοφοίτων μαθητῶν ἐξ Ἐμπορίου Φλωρίνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Ξένον, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Christian Kaapes, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τήν Εὐγεν. κ. Tuna Aksoy Köprülü, Γεν. Πρόξενον τοῦ Μονακό ἐνταῦθα. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Türkân Dağoğlu, Καθηγήτριαν Παιδιατρικῆς-ὑποψηφίαν Βουλευτήν τῆς 2ας Ἐκλογικῆς Περιφερείας Πόλεως τοῦ Κόμματος Ἀναπτύξεως καί Δικαιοσύνης (ΑΚΡ), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Karacakardeşler, Μηχανολόγου-Μηχανικοῦ, καί στελεχῶν τῆς Τοπικῆς Ὀργανώσεως τοῦ εἰρημένου Κόμματος τῆς Περιφερείας Fatih.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Bülent Bulgurlu, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανε- πιστημίου, ἐξ Ἀγκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν.  μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν δίδος Mirey Becer, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ἀρααβῶσιν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γεωργούλαν, Ἰατρόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ζήνωνος Κλεοβούλου, Οἰκονομολόγου, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Εἰρήνης Ζωγοπούλου, Ἰατροῦ, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. δί- δος Ἀθανασίας, Ὀδοντιάτρου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Λυδίαν Μαλάκη, ἐκ Λονδίνου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 9ην Ἰουνίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Sultanahmet ἀμφιθεάτρῳ δοθεῖσαν συναυλίαν θρησκευτικῆς μουσικῆς, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Αὐστρίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας, συναυλίαν, τήν Παρασκευήν, 10ην ἰδίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 8ην Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἀρχιερέων, ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Topkapı συνεχιζομένην ἔκθεσιν, μέ θέμα: «Ρωμηοί ζωγράφοι τῆς Πόλης».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προήγαγε τόν μέχρι τοῦδε Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρον εἰς Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τά σέβη καί τάς ἐπί τούτῳ εὐγνώμονας  υἱϊκάς εὐχαριστίας του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ.  Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 11ης Ἰουνίου, καί ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα καί διανείμας ἐν συνεχείᾳ τό ἀντίδωρον πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς. Αὐθημερόν, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ Αὐτοῦ πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  ΕΝ ΤΟΙΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντη- κοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Ἰουνίου, προέστη δέ τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 12ης ἰδίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταρασίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ποντόλσκ κ. Τύχωνος. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ  Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος καί Λεύκης κ. Εὐμένιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὡς καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἐκλογικόν κέντρον τοῦ Μοδίου Χαλκηδόνος καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ κατά τάς διεξαχθείσας βουλευτικάς ἐκλογάς ἐν Τουρκίᾳ. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου, ἐχοροστά- τησε κατά τήν ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ἁγιάσματι τελεσθεῖ- σαν Ἱεράν  Παράκλησιν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἰνστιτούτου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Ἀλεξίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκρά- τορος, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἠσυ- χαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Φλωρίδου, Ἀντιεισαγγελέως Ἐφετῶν Θεσσαλονίκης. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἀρχιεπισκοπῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἄρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Καρσιώτην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Πεντέλης Ἀθηνῶν.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαμασκηνόν Κιαμέτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, καί κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Μαρματάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Μονῆς Ἀγκαράθου.
Τούς  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας  κ. Πάμφιλον Σιναΐτην, Δικαῖον τῆς Ἱ. Μονῆς Σινᾶ, καί κ. Πορφύριον Κονίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Πάρνωνος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σπάρτης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Σπυρίδωνος Παππαδᾶ, Θεολόγου,  ἐξ  Ἀθηνῶν, καί Βασιλείου Μηνακάκη, Μηχανικοῦ, ἐκ Σπάρτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φίλιαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, μεθ' ὁμίλου τελειοφοίτων μαθητῶν ἐξ Ἐμπορίου Φλωρίνης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικόλαον Ξένον, ἐκ Παρισίων.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Christian Kaapes, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τήν Εὐγεν. κ. Tuna Aksoy Köprülü, Γεν. Πρόξενον τοῦ Μονακό ἐνταῦθα. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Türkân Dağoğlu, Καθηγήτριαν Παιδιατρικῆς-ὑποψηφίαν Βουλευτήν τῆς 2ας Ἐκλογικῆς Περιφερείας Πόλεως τοῦ Κόμματος Ἀναπτύξεως καί Δικαιοσύνης (ΑΚΡ), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Karacakardeşler, Μηχανολόγου-Μηχανικοῦ, καί στελεχῶν τῆς Τοπικῆς Ὀργανώσεως τοῦ εἰρημένου Κόμματος τῆς Περιφερείας Fatih.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rahmi Koç, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Bülent Bulgurlu, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανε- πιστημίου, ἐξ Ἀγκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τῆς ἐν Ρώμῃ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἀλέξανδρον Ἀλατερέζογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν.  μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν δίδος Mirey Becer, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ἀρααβῶσιν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Γεωργούλαν, Ἰατρόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ζήνωνος Κλεοβούλου, Οἰκονομολόγου, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Εἰρήνης Ζωγοπούλου, Ἰατροῦ, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. δί- δος Ἀθανασίας, Ὀδοντιάτρου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Λυδίαν Μαλάκη, ἐκ Λονδίνου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 9ην Ἰουνίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Sultanahmet ἀμφιθεάτρῳ δοθεῖσαν συναυλίαν θρησκευτικῆς μουσικῆς, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Αὐστρίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας, συναυλίαν, τήν Παρασκευήν, 10ην ἰδίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 7ην Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, Βουλευτής-Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κόμματος Νέα Δημοκρατία, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Παναγιωτοπούλου, Βουλευτοῦ τῆς Β' Περιφερείας Ἀθηνῶν καί Τομεάρχου Ἐξωτερικῶν τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Duman, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Διεθνοῦς Ἱδρύματος UGLG MEWA, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐγένετο δεκτός μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολο- μαίου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρόντων καί τῶν Σεβ. μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Κατά τήν συνάντησιν ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀντιπρόεδρος ἐξέφρασε τά υἱϊκά του αἰσθήματα ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί ἐξῇρε τήν προσωπικότητα καί τό ἔργον τοῦ Παναγιωτάτου καί τήν οἰκουμενικήν ἀποστολήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.  Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Volkan Bozkır , ὑποψήφιος Βουλευτής, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Volkan Bozkır, Πρέσβυς ἐ. τ., μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Demir, Δημάρχου Fatih, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Hamdi Görk, Προέδρου τοῦ Κόμματος AKP τῆς Περιφερείας Fatih, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,  καθ'ἥν παρέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, καί τούς Σεβ. Μητροπολίτας Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον,  Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί πρῴην Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μητροπούλου,  Ἡγουμένου τῆς ἐν Καρδίτσῃ Ἱ. Μονῆς Σπηλιᾶς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χρυσόστομον Νάσσην, Λέκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 3ην Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τήν, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον μνήμῃ τῶν Ἁγίων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ  ἐντός τοῦ ἐν Βαθυρρύακι (Büyükdere) Γεν. Προξενείου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Παντελεήμων, ὁ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικός Πρόξενος τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα μέλη τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Γεν. Προξενείου καί ἄλλοι πιστοί. Ἔψαλεν ἡ χορῳδία τῆς ἐν τῇ Πόλει Βουλγαρικῆς Παροικίας. Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ηὐχαρίστησε τόν Ἐντιμ. κ. Γεν. Πρόξενον διά τήν γενομένην πρός Αὐτόν ἐγκάρδιον καί τιμητικήν ὑποδοχήν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρκαλοχωρίου Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονος,  τῶν Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν εἰς τήν γενέθλιον Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον, ἔνθεν θά  ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, τήν Δευτέραν, 6ην ἰδίου, διά νά προεδρεύσῃ ἀπό τῆς ἑπομένης τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ μηνός Ἰουνίου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Φατίχ Γκιουλντάλ, συγγραφέως, μέ θέμα: «Ἡ κουλτούρα τῆς καθαριότητας στην Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία», τήν Παρασκευήν, 3ην Ἰουνίου. 
Tό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Marmara παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 4ην ἰδίου.
Τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῇ ἐν Galatasaray αἰθούσῃ Cezayir διοργανουμένης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Ζίνας Λιναρδάκη, αὐθημερόν.
Τό ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πραγματοποιηθέν 39ον Φεστιβάλ Μουσικῆς τῆς Πόλεως, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀναστασίας Γεωργιάδου καί Fabio Cortese, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 2αν Ἰουνίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος καί Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Φιλλανδίας, Λυῶνος τῆς Γαλλίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στέφανος, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λυῶνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Νικολάου Κακαβελάκη.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑταιρείας Μικρασιατικῶν Σπουδῶν καί Ἐρευνῶν Εὐρωποῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Καραγιαννοπούλου, Προέδρου αὐτοῦ, ἐκ Κιλκισίου.

*  *  *