Patriarchal News Bulletin

Ἰούνιος 2014

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν νοσηλευόμενον ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Florence Nightingale κ. Σάββαν Μελόπουλον καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἐπιστροφήν οἴκαδε.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά Κληρικῶν αὐτῆς  καί τῶν μελῶν τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Νεολαίας καί Πολιτισμοῦ Ὑψωμαθείων, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καμερούν κ. Γρηγόριον.    
Τόν Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, Γενικόν Πρόξενον τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.  
Τήν Εὐγεν. κ. Ester Lauferová, Γεν. Πρόξενον τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ayça Tanyaş.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παῦλον Παντελάραν καί Ἀπόστολον Πορίδην,  Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, Πέτρον Κοκκινάκην, Κλητῆρα, Πέτρον Κίλε καί Ἀπόστολον Σπανίδην, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nami Araz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayten καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Sinem, ἐκ Καππαδοκίας.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων Τουρκίας δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ξενοδοχείῳ Four Seasons, τήν Τρίτην, 1ην Ἰουλίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Παρασκευῆς Πεστεμαλτζίογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 30ῆς  Ἰουνίου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νήφων Τσιμαλῆς.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου κυροῦ Δημητρίου καί ἄλλων διακονησάντων ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ Ἀρχιερέων καί Ἱερέων.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνη Πολυγενίδου, ἐκ μέρους τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, καί ὁ Πατριάρχης.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Ἱερόν Ἁγίασμα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Βεβεκίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τούς Ἁγίους ἐνδόξους καί πανευφήμους Δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπί τῇ Συνάξει αὐτῶν, ὁμιλήσας κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σταυροπούλου μετά τῶν τέκνων αὐτῆς, ἐξ Αὐστραλίας.

Ἐξεπροσωπήθη ὐπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, τήν Δευτέραν, 30ήν  Ἰουνίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Trajko Veljanovski,
Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς FYROM,
εἰς τά  Πατριαρχεῖα
  
Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰουνίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Trajko Veljanovski, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς FYROM, συνοδευόμενος ὑπό ὁμίλου Ἐξοχ. Βουλευτῶν, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Suzana καί τῆς Εὐγεν. Δρος κ. Zerrin Abaz, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καθώς καί συνεργατῶν αὐτοῦ,  προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,  ἐντός ἐγκαρδίου κλίματος.

Πρό τῆς συναντήσεως μετά τοῦ Παναγιωτάτου ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐνῷ ἀπεδόθησαν  εἰς αὐτόν αἱ προσήκουσαι τιμαί.

*  *  *

Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἰουνίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 29ην ἰδίου, προέστη τῆς ἐν αὐτῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἄρχοντες Ὀφικκιάλοι τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέως Σασαγιάννη, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦν τό κατ'ἔτος προσκύνημα αὐτῶν εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ὅμιλος νέων ἐκ τῆς ὁμάδος «Π.Α.Σ. Γιάννενα», καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ.  Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης καί ὁ Πατριάρχης.
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, παρετέθη ὑπό τῆς Ἀδελφότητος τῶν ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Beyti.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παῦλον Ἰωσηφίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Ἀντώνιον Παπανικολάου, Ὑπεύθυνον τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱδρύματος «Κιβωτός τοῦ Κόσμου», μεθ'ὁμίλου νέων ἐξ αὐτοῦ.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Χορτιάτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Εἰρήνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Μενελάου Σουλτάνη, Ἱερορράπτου.  
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ἀτσαλάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Βέρτ, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Liliane de Vries καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Emil Sakız, ἐντεῦθεν.        
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ζόμπον, ἐκ Μονακό, μετά τῆς ἀναδόχου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Pamela Φλέσα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ρηνιώτην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαχρήστου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Ὀκουμούσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης, ἐξ Αὐστραλίας.    

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀποστόλου Λαγοσπύρη, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 26ην Ἰουνίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἰσιδώρου Καρούση καί Μαρίας Τρουλλινοῦ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 28ην ἰδίου. Τούς νεονύμφους ηὐλόγησε καί ηὐχήθη πατρικῶς ὁ Πατριάρχης εἰς κατ' ἰδίαν ἀκρόασιν.
Τό δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hayri İnönü, Δημάρχου Σισλῆ,  δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ὁμωνύμῳ πλατείᾳ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν τελεσθεῖσαν, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀναπαυθείς ἐπί διήμερον ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Ἀτταλείας, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 27ης τ.μ., μετέβη μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην, εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς ὁποίας Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, ὅστις καί παρέθεσε τήν μεσημβρίαν γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἐν τῷ καταλύματι Αὐτῆς Swissôtel-Büyük Efes.

Μετά τό γεῦμα ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καί ἐνημερώθη παρά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Κυρίλλου περί τῆς διακονίας αὐτοῦ μεταξύ τῶν ἐν τῇ πόλει ὁμογενῶν.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν παρηκολούθησαν ἐν τῷ ἀρχαίῳ θεάτρῳ τῆς Ἐφέσου τήν συναυλίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Μαρίου Φραγκούλη, δοθεῖσαν ἐπί τῇ λήξει τῆς Ἐλληνικῆς Προεδρείας  τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τήν Ἑλλάδα ἐξεπροσώπησεν ὁ ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων  Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς ἔχων παρ' ἑαυτῷ τόν ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβυν Ἐξοχ. κ. Κυριακόν Λουκάκην καί τόν ὡς ἄνω κ. Γενικόν Πρόξενον Σμύρνης.
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 28ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Victor Tvircun, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης, δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Emirgan ἕδρᾳ τοῦ Ὀργανισμοῦ, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 24ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν,  ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀττάλειαν, δι' ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν, ἔνθεν θά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν Πόλιν τό Σάββατον, 28ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen, ὅστις συνώδευσεν Αὐτόν καί εἰς Καππαδοκίαν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον  τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων.
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομονάχους Νικόδημον Λαυρεώτην, Ἀντώνιον Ἰβηρίτην καί Ἐπιφάνιον Παντοκρατορινόν καί τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νικόδημον Ἁγιοπαυλίτην, ἐκ μέρους τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνεργασθέντας μετά τῆς οἰκείας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς.

*  *  *

Τό  ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 22ας Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Καππαδοκίαν προσκυνήματος Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Προδρόμου Ἀναστασιάδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σανταλτζίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπί θύραις πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀναστάσιον Μητσιάλην, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων κ.κ. Ἀλεξάνδρου Κουγιοῦ καί Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὡς καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Γκάτσον, Ἀντιναύαρχον ἐ. ἀ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, ἐξ Ἀθηνῶν.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀλεξανδρίδην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Σωματείου Διασώσεως καί Διαδόσεως Πολιτιστικῆς Κληρονομίας «ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μυροφόρας Εὐσταθιάδου, Γραμματέως.    

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σεραφείμ Φαράσογλου, κατά τήν ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός  πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ «Φωναί ᾈσμάτων», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Εὐαγγέλου Σφακιανάκη,  ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου Πρίγγου, τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουνίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Ἀθήνας ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.  

Ὁ Πατριάρχης εἰς Καππαδοκίαν

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 21ης Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Συνάδων κ. Διονυσίου καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Καισάρειαν διά τό ἐτήσιον Αὐτοῦ προσκύνημα εἰς Καππαδοκίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:  
Τόν Ἐξοχ. κ. Francis Ricciardone, Πρέσβυν τῶν Η.ΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Mary,  καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Deborah Mennuti, καί Brigid Ryan, Στελεχῶν τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου,  ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ τῆς χώρας.
Tόν Ἐλλογ. κ. Alexey Suharev, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Elena Delova, ἐξ Η.Π.Α. .  

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Carmine Donnici πρώτην  λειτουργίαν μετά τήν πρόσφατον χειροτονίαν αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 18ην Ἰουνίου.
Τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου Βαβυλῶνος τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν κ. Mar Lοuis Raphael I Sako λειτουργίαν καί  χειροτονίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Remzi Diril, ἐν τῷ ἐν Hamalbaşı Καθεδρικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν Πέμπτην, 19ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Κυριακήν, 22αν  Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν  τόν Ἐντιμ. κ. Bashar Qumseya, Ἰατρόν, ἐξ Η.Π.Α. , μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀθήνας

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 17ης Ἰουνίου ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί Πέτρου Μπαζγκάρλο,  Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας ἵνα κηρύξῃ τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν διοργανωθησομένου Διεθνοῦς Οἰκολογικοῦ Συνεδρίου, παραστῇ εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις καί ἐπισκεφθῇ, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ὕδρας,  Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ,  τήν νῆσον Ὕδραν.

Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Ἀθήνας θά συμπεριληφθοῦν εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Πατριαρχικός  Ἐπίτροπος κατά τήν ἀπουσίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου  κ. Στέφανος, ὁ ὁποῖος μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προέπεμψαν τόν Παναγιώτατον ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως.

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός  Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκριθείς εἰς παράκλησιν τῆς Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Βραζιλίας Ἐξοχ. κ. Dilma Rousseff ἐξαπέλυσε Μήνυμα ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου (FIFA).

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τούς ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευομένους Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, καί Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Λαγοσπύρην καί ηὐχήθη αὐτοῖς ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας αὐτῶν.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Παΐσιον, Κωδικογράφον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς  Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Ἀντωνιάδην, Θεολόγον-Καθηγητήν,  ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, εὐλογήσας πατρικῶς αὐτόν τε καί τήν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διακονίαν αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Ἰουνίου,  ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων ἐπιστημονικήν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Πολίτικη Ψαλτική Τέχνη», καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος καί οἱ Μουσικολ. κ.κ. Ἀχιλλεύς Τίγκας καί Χρῆστος Ψωμιάδης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Ἰουνίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, 15ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος  ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισε πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δωματίων Ἐλευθερουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀλεξίου Μιχαηλίδου, καί ἐκ τῆς ἐνορίας  Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Δήμου Ἁγίου Δημητρίου Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Φαλιέρου, καί διένειμεν αὐτοῖς τό ἀντίδωρον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Κωνσταντᾶ.
Τόν Σεβ. Ἀρμενοκαθολικόν ἐψηφισμένον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Levon Zekiyan, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Talin Ergüneş Gazer, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Νοσοκομείου Surp Agop, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Rafi Herman Araks, Συγγραφέως.
20μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ διαφόρων Χωρῶν, μελῶν τοῦ Θεολογικοῦ Ἐργαστηρίου «Καρδινάλιος Tomas Špidlik» τοῦ ἐν Ρώμῃ Κέντρου «Aletti», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ.  Milan Žust.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μihail Formuzal, Πρόεδρον τῆς ἐν Μολδαβίᾳ ἀνεξαρτήτου περιοχῆς Γκαγκαουζίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀναστάσιον Βήκαν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Βελγίου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Peter Mallat, ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐξ Αὐστρίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Καραγιαννίδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
Τόν Ἐξοχ. κ.  Ἄγγελον Τόλκαν, πρῴην Ὑφυπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σιάτραν, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος «Ἕλληνες Φορολογούμενοι-Κίνημα Πολιτῶν», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἔφης Χρονοπούλου, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
Tόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Πλέγκαν, Νομικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.    
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Χανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. δίδας Emily Bayrachy καί Emma Robertson, Φοιτητρίας,  ἐκ Τορόντο.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Τσακιρίδην, Ὑπάλληλον τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Yılmaz, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Nihal καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Hilâl, ἐντεῦθεν.      

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ Μουσείῳ τῶν Νήσων διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας, μέ θέμα: «Οἱ ἐν ταῖς  Νήσοις οἶκοι τοῦ Θεοῦ» (Adalarda Τanrı'nın Evleri), τό Σάββατον, 14ην Ἰουνίου.    
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Στοκχόλμῃ  Μητροπολιτικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, αὐθημερόν.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Tήν τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ὁμωνύμῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Ἰουνίου.
Τούς γάμους τοῦ Ὑψηλοτάτου Πρίγκηπος Laurence Frankopan μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Μαρίας Ἀγγελικούση, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 14ην τρ.μ., εἰς τούς ὁποίους ἐπεδαψίλευσε τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐλογίας εἰς κατ' ἰδίαν ἀκρόασιν.
Tήν πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν τελειοφοίτων τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Koç, ἐν τῇ αἰθούσῃ Rumeli Feneri, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἀρμενοκαθολικῶ ναῷ τῆς Παναγίας πραγματοποιηθεῖσαν πρώτην ἐμφάνισιν καί εὐλογίαν τοῦ Σεβ. Ἀρμενοκαθολικοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου κ. Levon Zekiyan, τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Θεοδώρου καί Ἀλεξάνδρας Κωνσταντάκου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Ἐπέτειος τῶν Ὀνομαστηρίων
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, διά τοῦ ὀνόματος τοῦ ὁποίου ἐτιμήθη, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Grimal, Καθηγητήν-Ἀκαδημαϊκόν, ἐκ Γαλλίας, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας.

Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ' ἥν οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί τό πλήρωμα, ὡς καί οἱ παρευρεθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπέβαλον τῇ Α.Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί συγχαρητήρια.

Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι  Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας,  Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός,  Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος,  Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος,  Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ,  Φιλαδελφείας κ. Μελίτων,  Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ξάνθης κ. Παντελεήμων,  Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος,  Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ,  Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας,  Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Καμερούν κ. Γρηγόριος, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, Ἱσπανίας καί Πορτογαλλίας κ. Πολύκαρπος, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί  Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Ἐκκλησιάσθησαν  οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός,  Μπέλγοροδ καί Στάρυ Ὀσκόλ κ. Ἰωάννης,  ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνός,  καί Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Λαμψάκου κ. Μακάριος, Λεύκης κ. Εὐμένιος,  Συνάδων κ. Διονύσιος, Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Ἀβύδου κ. Κύριλλος  καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρος,  ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ,  ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου ἐν Ἀδριανουπόλει, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος ἐν Σμύρνῃ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ,  Ἄγγελος Κοτρώνης, Δήμαρχος Ὕδρας, καί Παρασκευᾶς Παστουρίδης, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, ἄλλοι ἐπίσημοι,  μαθηταί ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν ἑορτάζοντα σεπτόν Προκαθήμενον, προσεφώνησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μπέλγκοροντ καί Στάρυ Ὀσκόλ κ. Ἰωάννης προλογίσας ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου καί ἐπέδωκε δῶρον τῆς Α. Μακαριότητος πρός τόν Παναγιώτατον, ἐνῷ κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, ψαλέντος ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν Χορῶν τοῦ Πολυχρονισμοῦ Αὐτοῦ.

  Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς  ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα καταλλήλως.
Τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐλθόντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη καί εἰς κατ᾿ ἰδίαν ἕκαστον ἀκρόασιν, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν.

Τήν μεσημβρίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα  ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου κ. Μακαρίου καί τῶν Ἐντιμολ. κ. κ. Βλασίου Φειδᾶ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, Κοσμήτορος τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, καί Κωνσταντίνου Δεληκωνσταντῆ, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐπί κεφαλῆς τῶν φοιτητῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἰνστιτούτου.

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μπέλγκοροντ καί Στάρυ Ὀσκόλ κ. Ἰωάννην, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Ἀλεξίου Μοσκαλένκο καί τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ  Ἄσμους, Στελέχους τοῦ Τμήματος ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἁρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Διαμαντάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ.  Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,  καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Χρήστου Λεμονάκη, Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ. Ἐφραίμ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐδοκίμου Καρακουλάκη,  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀκινδύνου Δαρδανοῦ, Ἱερολ. Διακόνου κ. Νεκταρίου Δαρδανοῦ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Κοτρώνη, Δημάρχου Ὕδρας, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει εἰς Ὕδραν.          
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν  Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμοθέον Καψάλην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Γεράσιμον Ἁγιοπαυλίτην.
Τούς Μουσικολ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Μπουσδέκην, Κωνσταντῖνον Φωτόπουλον καί Ξενοφῶντα Μπόκον, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις «Σχολείου Ψαλτικῆς».

Ἐξεπροσωπήθη  ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά  τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας αὐτοῦ, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 10ην ἰδίου.
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ, τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Η Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ, Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ,
ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν Ἰταλίαν κατά τό χρονικόν διάστημα μεταξύ 7ης καί 9ης Ἰουνίου 2014, ἀνταποκριθείς εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἐν συνεχείᾳ πρός τό κοινόν προσκύνημα τῶν δύο Πρωθιεραρχῶν ἐν Ἱεροσολύμοις κατά τήν ἐπέτειον τῶν 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱστορικῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ΄ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου είς Ρώμην ἦτο νά μετάσχῃ τῆς ὑπό τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης διοργανωθείσης δεήσεως ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εἰδικώτερον δέ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχωτάτων Προέδρων Shimon Peres τοῦ Ἰσραήλ καί Mahmoud Abbas τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, φωτογράφου-δημοσιογράφου, ἀφιχθείς εἰς Ρώμην δι΄ἰδιωτικῆς πτήσεως τό ἑσπέρας τῆς 7ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ὑπηντήθη ἐν τῷ ἀερολιμένι Ciampino ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farell καί Ὁσιολ. Mgr. κ. Andrea Palmieri, Γραμματέως καί στελέχους τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, καί τῶν Ἐξοχ. κ. Θεμιστοκλέους Δεμίρη καί Γεωργίου Παπαδοπούλου, Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ καί τῷ Βατικανῷ, ἀντιστοίχως, καί ὡδηγήθη εἰς τόν Οἶκον Φιλοξενίας «Domus Sanctae Marthae», ἔνθα κατέλυσεν.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 8ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ'ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου ἐν τῷ εἰρημένῳ Οἴκῳ, ἔνθα διαμένει καί ἡ Α. Ἁγιότης. Ἡ ἀτμόσφαιρα κατά τήν διάρκειαν τῆς συναντήσεως ὑπῆρξε λίαν φιλική καί ἐγκάρδιος. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην διά τήν ἀνταπόκρισίν Του εἰς τήν ἀπευθυνθεῖσαν πρόσκλησιν καί προσέφερεν Αὐτῷ πολύτιμον ἀντίγραφον σταυροῦ εὐλογίας τοῦ 7ου αἰῶνος ἐξ Ἀγγλίας καί χειροποίητον μάλλινον παραδοσιακόν σκέπασμα ἐξ Ἀργεντινῆς, τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος Αὐτοῦ, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης ἀντιπροσέφερεν ἱεράν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, βιβλία καί γλυκά ἐκ τῆς Πόλεως.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν παρά τῇ Ἀρχαίᾳ Ἀγορᾷ τῆς Ρώμης ἱστορικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἔνθα ἐχοροστάτησεν ἐν πληθούσῃ ἐκκλησίᾳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς Θείαν Λειτουργίαν, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Τουρκίας, τῆς Κύπρου καί πολλῶν ἄλλων χωρῶν, Ὀρθοδόξων καί μή, κατά τό πέρας τῆς ὁποίας ἀνέγνω ἑλληνιστί καί ἰταλιστί τάς εὐχάς τῆς γονυκλισίας τοῦ συναπτῶς τελεσθέντος Ἑσπερινοῦ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀντεφώνησε τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην καί διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον ἐξεδήλωσε τά διακατέχοντα αὐτό αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον εἰς τό πρόσωπον τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν ἐπίσης ἰδιαίτερον χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας, ἀγγλιστί, εἰς τούς παραστάντας Ἐξοχ. κυρίους Πρέσβεις.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπέστρεψεν εἰς τόν Οἶκον «τῆς Ἁγίας Μάρθας», ἔνθα συνεγευμάτισεν, ἐκτός προγράμματος, κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Ἁ. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, μετ'Αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Γαλλίας καί Καρδιναλίου Kurt Koch μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου.

Τό ἑσπέρας μετέβη ὁμοῦ μετά τοῦ Πάπα καί τῶν Ἐξοχ. Προέδρων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς εἰς τούς ἔναντι τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί τῆς Πινακοθήκης τοῦ Βατικανοῦ εὐπρεπισμένους κήπους, ἔνθα ἐν εἰδικῶς διαμορφωθέντι χώρῳ, ἀνεπέμφθησαν, μετά μουσικῶν διαλειμμάτων, ὑπό ἐκπροσώπων τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἑβραϊστί, ἀραβιστί, ἀγγλιστί καί ἰταλιστί, δεήσεις ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τῶν βιαιοτήτων καί ἐχθροπραξιῶν καί τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ, ἰδιαιτέρως δέ ἐν τῇ δοκιμαζομένῃ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Παρέστησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Εὐλογίου, ὁ Γεν. Γραμματεύς τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας Αἰδεσιμολ. κ. Younan Mounib, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, κορυφαῖοι ἀξιωματοῦχοι τῶν πολιτικῶν Ἀρχῶν καί θρησκευτικοί ἡγέται καί ἐκπρόσωποι ἐκ τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης, καθώς καί πλῆθος Καρδιναλίων καί Ἐπισκόπων. Ἐν ἀρχῇ ὡμίλησεν ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ὅστις ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν ἀδελφόν Αὐτοῦ Πατριάρχην Βαρθολομαῖον διά τήν συμμετοχήν Αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἐχαρακτήρισεν ὡς «σπουδαῖον δῶρον, μεγάλως ἐκτιμωμένην ὑποστήριξιν καί σαφῆ μαρτυρίαν περί τῆς ἀναληφθείσης κοινῆς πορείας μέ προορισμόν τήν ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους ἑνότητος μεταξύ τῶν Χριστιανῶν». Μετά τάς ὁμιλίας καί τῶν δύο Προέδρων, οἱ δύο ἐκκλησιαστικοί ἀρχηγοί καί οἱ δύο πολιτικοί ἡγέται ἐφύτευσαν συμβολικῶς εἰς τόν χῶρον τῆς ἐκδηλώσεως δενδρύλλιον ἐλαίας.

Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν ἑστιατορίῳ τῆς Ρώμης, εὐγενῶς προσφερθέν ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου κ. Ἀγγελοπούλου.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 9ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ τόν Ἐξοχ. Καθηγητήν κ. Kenan Gürsoy, Πρέσβυν τῆς Τουρκίας παρά τῷ Βατικανῷ, ὅστις παρέθεσε πρόγευμα πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου του καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. Ὁ κ. Πρέσβυς ἐξέφρασε τόν σεβασμόν καί τήν ἐκτίμησίν του πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου ἐκθειάσας διά τιμητικῶν λόγων τάς πολυσχιδεῖς δραστηριότητας καί πρωτοβουλίας Αὐτοῦ.

Ἀκολούθως, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτιμον Πάπαν Ρώμης Βενέδικτον ΙΣΤ' ἐν τῷ ἐν Βατικανῷ καταλύματι αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός ὑπ'αὐτοῦ μετ'αἰσθημάτων χαρᾶς καί συγκινήσεως. Ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι, παρόντων καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό κατάλυμά Του τόν ἐν Ρώμῃ παρεπιδημοῦντα Ὁσιολ. κ. Enzo Bianchi, Ἡγούμενον τῆς ἐν Bose Ρκαθολικῆς Κοινότητος, μεθ΄οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Ἀργότερον, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ ἄριστον, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ ὁμόλογος τοῦ ἀμφιτρύωνος Κύπριος Πρέσβυς Ἐξοχ. κ. Λεωνίδας Μαρκίδης, οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου παρά τῷ Βατικανῷ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος καί Γεώργιος Πουλίδης, καί ἄλλοι ἐκλεκτοί συνδαιτημόνες. Μεταξύ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ Πρέσβεως κ. Δεμίρη ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Οὕτως ὡλοκληρώθη τό πρόγραμμα τῆς εἰς Ρώμην καί Βατικανόν ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις προεπέμφθη τιμητικῶς ἐκ τοῦ καταλύματος Αὐτοῦ καί μέχρι τῆς ἐξωθύρας τοῦ Οἴκου «Domus Sanctae Marthae», προσωπικῶς ὑπό τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, εἰς τόν ἀερολιμένα δέ Ciampino ὑπό τῶν καί ὑπαντησάντων Αὐτόν προσώπων, ἀφίχθη δέ δι΄ἰδιωτικῆς πτήσεως ἀργά τό ἑσπέρας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι αὐτῆς ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ἡ ὡς ἄνω συμετοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό μέ διεθνῆ ἀπήχησιν βαρυσήμαντον γεγονός τῆς, προσκλήσει τοῦ Πάπα, συναντήσεως ἐν τῷ Βατικανῷ τῶν ἡγετῶν τῶν ἐπί σειράν ἐτῶν ἀντιμαχομένων δύο πλευρῶν ὑποδηλοῖ ἀφ'ἑνός μέν τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὑπέρ τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης, καί μάλιστα ἐν τῇ ἥν προσφάτως ἐπεσκέφθη φλεγομένῃ Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἀφ'ἑτέρου δέ τό ἐπικρατοῦν ἄριστον κλῖμα εἰς τάς σχέσεις Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως καί προσωπικῶς μεταξύ τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, ἀφ'ὅτου ἐνεκαινίασαν Οὗτοι δίαυλον ἀδελφικῆς ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας, ἤδη ἀπό τῆς αὐτοπροσώπου συμμετοχῆς τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν κατά τό παρελθόν ἔτος γενομένην ἐνθρόνισιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

*  *  *

Ἡ. Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 9ης Ἰουνίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
            
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ναθαναήλ, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου  Προηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου Γεωργίου Καψάνη,, ἐκ τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ. Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 8ης Ἰουνίου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὡς καί ἱκανόν πλῆθος προσκυνητῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Ἰουνίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 7ης ἰδίου.  Ἐν τῷ τέλει αὐτῶν ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 7ης  Ἰουνίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Θ. Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, εἰς τό τοῦ Ἄρχοντος Μ. Ρεφερενδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Ὀφφίκιον, ἀνταλλαγεισῶν μεταξύ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ τιμηθέντος σχετικῶν ὁμιλιῶν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος,  Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου  ἐν Ἀδριανουπόλει, καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γρηγόριος Βασιλοκωνσταντάκης, Πρέσβυς ἐν Βουκουρεστίῳ, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
                                                                                                                  
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου Ἐπιτροπήν ἐπί τῆς συντάξεως ἐγχειριδίου  θρησκευτικῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζιμπάμπουε καί Ἀγκόλας κ. Σεραφείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, καί τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, Συμπρόεδρον ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ μετά τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας Θεολογικοῦ Διαλόγου, μετά μελῶν αὐτῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Λαφτσῆ.
Τόν Σεβ. Ἀγγλικανόν Ἀρχιεπίσκοπον Πέρθ Αὐστραλίας κ. Roger Herft, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Λονδίνου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Ροϊλοῦ, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.  
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γρηγόριον Βασιλοκωνσταντάκην, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Βουκουρεστίῳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σπυράκην, Καθηγητήν ἐν τῷ Ἐθνικῷ Μετσοβίῳ Πολυτεχνείῳ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Βρεττόπουλον, Πολιτικόν Μηχανικόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Selim Ferruh Adalı, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίῳ Bilkent.
Ὅμιλον στελεχῶν τοῦ Σώματος Ἑλλήνων Προσκόπων, Περιφερειακῆς Ἐφορείας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Λουλούδα, Περιφερειακοῦ Ἐφόρου.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ὑπό τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Ὁ Πατριάρχης Σαμουήλ Χατζερῆς καί ἡ ἑλλληνική παιδεία εἰς τήν Πόλιν (18ος - 20ός  αἰώνας)», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τό Σάββατον, 7ην Ἰουνίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Ζαππείου Λυκείου θεατρικήν παράστασιν  «Πιστοποιητικό ἡλικίας»,
ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 5ηνἰδίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀργυρίου Κουκουλομάτη, ἐκ τοῦ Ἱ.Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Παρασκευήν, 6ην  Ἰουνίου.
Τήν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης πρός τιμήν Αὐτοῦ δοθεῖσαν συναυλίαν, ὑπό τῆς μαθητικῆς ὀρχήστρας καί τῆς χορῳδίας τοῦ τμήματος ἑλληνικῆς μουσικῆς τοῦ ᾨδείου Ἀθηνῶν, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
Τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ  Park Bosphorus παρατεθέν δεῖπνον τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί τῶν Ζαππείου καί Ζωγραφείου Λυκείων, τό Σάββατον, 7ην ἰδίου.
Τήν ἐπί τῇ ἑκατονταετηρίδι τῆς ἐν Πολονέζκιοϊ  ΡΚαθολικῆς Πολωνικῆς Κοινότητος ἐκδήλωσιν, αὐθημερόν.
Τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Χαλκηδόνι καταστήματος Maron diamond, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Ν. Σαρρῆ καί Σίλβας Σ. Πολάτ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 8ην τρ.μ..                              
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀρμάν Β. Καζαντζίογλου καί Κυβέλης Ἀ. Βεριοπούλου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἀρμενικῷ ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, αὐθημερόν.
Τήν τελετήν ὑπέρ τῆς εἰρήνης ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ρώμην,

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 7ης Ἰουνίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Ρώμην, ἔνθα, τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 8ην ἰδίου, θά χοροστατήσῃ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, κατά τήν τελεσθησομένην Θ. Λειτουργίαν καί τόν ἐν συνεχείᾳ M. Ἑσπερινόν, τό δέ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, θά παραστῇ, κατόπιν τιμητικῆς προσκλήσεως τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, κατά τήν ἐν τῷ Βατικανῷ πραγματοποιηθησομένην ἐκδήλωσιν ὑπέρ τῆς ἐπικρατήσεως τῆς εἰρήνης ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχ. Προέδρων κ. Shimon Peres, τοῦ Ἰσραήλ, καί κ. Mahmoud Abbas, τῆς Παλαιστιανιακῆς Ἀρχῆς, προσκληθέντων ὑπό τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα κατά τήν πρόσφατον εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ.
          
Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Παναγιωτάτου εἰς Ρώμην θά προστεθοῦν εἰς τήν συνοδείαν Αὐτοῦ οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, κωλυθείς νά μετάσχῃ εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Πατριάρχου Ἐπίτροπος Αὐτοῦ ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ὅστις προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως. Ἡ Α.Θ.Παναγιότης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτῆς, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 9ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου-Τριανταφύλλου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κ. Ἰάκωβον Ἀθανασίου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Νικολάου, Ἄρχοντα Ὑπομιμνήσκοντα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.  Ἐκκλησίας, ὁμότιμον Καθηγητήν ἐν τῷ Τμήματι Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians τοῦ Μονάχου, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας, Δικαστικοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ναπολέοντα Μαραβέγιαν, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Πρόεδρον τοῦ Τ.Ε.Ι. Ἰονίων Νήσων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Paul Polman, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρίας «Unilever», ἐκ Λονδίνου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Altınok, στελέχους αὐτῆς, ἐντεῦθεν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν  τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 2αν Ἰουνίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰουνίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν ἐκ Τιράνων εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ. Χρονικόν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς Ἀλβανίαν δημοσιευθήσεται ἀργότερον.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 3ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν σεβασμίων μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδριαζούσης κατά τάς ἡμέρας ταύτας, μετέβη καί ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Βαθυρρύακι (Büyükdere) Παρεκκλησίῳ τῆς ἐνταῦθα διπλωματικῆς ἀποστολῆς τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, τῷ τιμωμένῳ ἐπ̉ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτῶν κατά τό Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, ἐν συνεχείᾳ δέ  ὁ Γενικός Πρόξενος Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov ἐδεξιώθη τόν Πατριάρχην καί τούς Συνοδικούς Ἱεράρχας διά πλουσίου κυλικείου ἐν τῷ κήπῳ τοῦ θερέτρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπί τῇ ἐκλογῇ τοῦ νέου Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ἐξοχ. κ. Petro Oleksiyovych Poroshenko ἀπέστειλε πρός αὐτόν συγχαρητήριον Μήνυμα εὐχηθείς καί εὐλογήσας δι̉ αὐτοῦ ὁλόκληρον τόν Οὐκρανικόν λαόν, ἐκχριστιανισθέντα ὑπό τῆς Μητρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐξεπροσωπήθησαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου κατά τήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἰωαννίνων γενομένην ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 50ετηρίδι αὐτοῦ, τῇ 30ῇ λήξαντος μηνός Μαΐου.

*  *  *