AUXILIARY BISHOPS OF THE ECUMENICAL THRONE

Back

Eumenios of Lefki

Eumenios of Lefki

[This is not currently available in any other language]

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος (κατὰ κόσμον Γεώργιος Πέτρου Ταμιωλάκης) ἐγεννήθη εἰς τὸ χωρίον Ἅγιος Χαράλαμπος Λασιθίου Κρήτης τὸ 1945. Μετὰ τὰς ἐγκυκλίους καὶ γυμνασιακὰς σπουδὰς εἰς τὴν γενέτειράν του ἐνεγράφη τὸ 1972 εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1976.

Τὸ 1959 εἰσῆλθε ὡς δόκιμος Μοναχὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κρουσταλλένιας Λασιθίου. Τὸ 1964 ἐκάρη Μοναχὸς καὶ ἐχειροτονήθη Διάκονος, ἐνῶ τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων τοῦ 1977 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος, χειροθετηθεὶς ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.
Ὡς Διάκονος διηκόνησε τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι καὶ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πέτρας Δημήτριον, τὸν γέροντα Μητροπολίτην Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου Νικηφόρον καὶ τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Εἰσοδίων Χανίων, τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Dortmund.
Ὡς Πρεσβύτερος διηκόνησε τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πέτρας καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τοῦ Ὀκτωβρίου 1977 μέχρι τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του τὴν Ἐνορίαν Ἁγίου Δημητρίου Aachen τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ὅπου μετέβη δι' εὑρυτέρας σπουδὰς εἰς τὴν Κοινωνιολογίαν καὶ τὴν Παιδαγωγικήν. Ὡς ἐφημέριος ἐπέδειξεν ἰδιαιτέραν εὐαισθησίαν εἰς τὴν προώθησιν καὶ ἀνάπτυξιν τῶν Διεκκλησιαστικῶν καὶ Δημοσίων Σχέσεων τῆς Ἐνορίας του.


Τὴν 22αν Δεκεμβρίου 1993 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας μὲ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Λεύκης, χειροτονηθεὶς τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1994.

Ὡς Ἐπίσκοπος, πέραν τῆς ἐπισκοπικῆς αὐτοῦ διακονίας καὶ τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τὰς διαφόρους Ἐπιτροπὰς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑπηρέτησεν ἐπὶ τριετίαν καὶ πλέον ὡς ἰδιαίτερος Γραμματεὺς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αὐγουστίνου καὶ ἐξεπροσώπησεν Αὐτὸν καὶ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν εἰς πλεῖστας ἀποστολὰς ἐν Γερμανίᾳ καὶ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ.
Ὡς θεολόγος καθηγητὴς (1978-1994) ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Σχολὴν Καρπενησίου καὶ κατόπιν ἀποσπάσεως τὴν Ἑλληνόγλωσσον Ἐκπαίδευσιν τῶν Ἑλληνοπαίδων τῆς Γερμανίας, ἰδρύσας τὰ ὑπὸ τῆς Γερμανικῆς Πολιτείας χρηματοδοτούμενα καὶ ἐποπτευόμενα Ἀπογευματινὰ Τμήματα Μητρικῆς Γλώσσης καὶ Ὀρθοδόξων Θρησκευτικῶν εἰς Aachen, Düren, Heinsberg καὶ Geilenkirchen.

Ἀπὸ τὸ 2002 καὶ ἑξῆς, κατόπιν κοινῆς ὁμοφώνου ἀποφάσεως τῶν Ἐπαρχιούχων Ὀρθοδόξων Ἱεραρχῶν τῆς Γερμανίας, τοῦ ἀνετέθη ἡ Διεύθυνσις τῆς νεοσυσταθείσης Σχολικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Γερμανίᾳ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν: «Referat für Schule und Religionsunterricht der Orthodoxen Kirchen in Deutschland» (R.S.R. der O.K.i.D.)
Διετέλεσε Διευθυντὴς συντάξεως καὶ ἐκδόσεως τοῦ τριμηνιαίου ἐπισήμου δημοσιογραφικοῦ ὀργάνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ» (Orthodoxe Gegenwart) καὶ τοῦ ἐτησίου Ἡμερολογίου αὐτῆς (1981-1996).

Εἶναι ἱδρυτικὸν μέλος καὶ μέλος τῶν Ἐκτελεστικῶν Συμβουλίων τῶν ἀνεγνωρισμένων Φιλανθρωπικῶν Σωματείων «Wir für Ruanda» (Heinsberg) καὶ «Für ein neues Leben» (Aachen). Συμμετέχει εἰς τὴν Διεθνὴν Οἰκουμενικὴν Κίνησιν τῶν Ἐπισκόπων – φίλων τῆς κινήσεως τῶν Focolari καὶ εἶναι μέλος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Παρασήμου «Klaus-Hemmerle-Preis».

Ἐτιμήθη ὑπὸ τοὺ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας κ. Roman Herzog μὲ τὸ Παράσημον Bundesverdienstkreuz Erste Klasse, διὰ τὴν «πολύτιμον προσφοράν του εἰς τὴν ὁμαλὴν ἔνταξιν τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν Γερμανικὴν Κοινωνίαν καὶ τὴν καταλλαγὴν καὶ συνεργασίαν μεταξὺ τῶν χριστιανῶν». Ἡ τελετὴ ἀπονομῆς τοῦ Παρασήμου ἔγινε εἰς τὴν ἱστορικὴν αἴθουσαν Στέψεων τοῦ Δημαρχείου τῆς πόλεως Aachen τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1995.

Τηλ.: 0241-28572. Fax:: 0241-406896.
 

Feastday: 18 September