Patriarchal Monthly Bulletin
2004

Back

Μάϊος 2004

Μάϊος 2004

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἠλίαν Παναγιωτόπουλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Κωνσταντινίδην, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ                    Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Σίνκα, Πρόεδρον τῆς Πολιτικῆς Νεολαίας τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν τῆς Εὐρώπης, Γρηγόριον Δημητριάδην, Ἀντιπρόεδρον αὐτῆς, Δημήτριον Τερζῆν, καί Tamas Rumi, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, ἐκ Βρυξελλῶν.
50μελῆ ὅμιλον Ἀποστράτων Ἀστυνομικῶν Νομοῦ Καβάλας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Κιοσσέ.
20μελῆ ὅμιλον Ἐπιθεωρητῶν τῆς Ἀγγλικῆς Γλώσσης Μέσης          Ἐκπαιδεύσεως, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίου Βλάχου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Κωνσταντῖνον Περισοράτην, Διευθυντήν Διευθύνσεως Γεωλογίας καί Γεωλογικῶν Χαρτογραφήσεων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Χαρικλείας, Διευθυντρίας τοῦ Ἰνστιτούτου Γεωλογικῶν καί Μεταλλευτικῶν Ἐρευνῶν Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευομένους ὑπό τοῦ ζεύγους Βασιλείου καί Ἑλένης Μπουργκαζλῆ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Ματθαίου, Καθηγητήν Παιδαγωγικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ζωγράφου.
15μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἀμερικῆς τῆς Κινήσεως «Unity of the Churches».
12μελῆ ὅμιλον ἐπιχειρηματιῶν ἐκ Βουλγαρίας.
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν σπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 28ης Μαΐου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, καί τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 29ης ἰδίου, καθ᾿     ἥν ἐτελέσθη καί τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου.
Ἐπηκολούθησε ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ᾿     ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί προσφοράν τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν αὐτήν ἡμέραν, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 27ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβεως τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Ἐξοχ. κ. Solomon Passy, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δοροστόλου καί Τζερβένου κ. Νεόφυτον, Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Solomon Passy, Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν, καί ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Ἐντιμ. κ. Rusko Georgiev, Γενικοῦ Προξένου ἐνταῦθα.
Τούς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Σεραπίωνα καί Μοναχόν κ. Πο-λύευκτον Σιμωνοπετρίτας, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Νικοδήμης,                Ἡγουμένης τοῦ ἐν Ὁρμυλίᾳ Χαλκιδικῆς Ἱεροῦ Πατριαρχικοῦ καί Σταυροπηγιακοῦ Μετοχίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐπί κεφαλῆς 30μελοῦς ὁμίλου ἀδελφῶν αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Ferdinand Thome, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Γερμανικῆς παροικίας, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Γερμανίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Barbara Hillebrenner, Γραμματέως τῆς παροικίας, καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Σάρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Franz     Wechner, Γενικόν Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μαραγκόν, Στέλεχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν τῇ Πρώην Γιουγκοσλαβικῇ Δημοκρατίᾳ τῆς Μακεδονίας (FYROM).
Τόν Ἐντιμ. κ. Πρόδρομον Ἀρ. Ἀσημιάδην, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐ.τ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καλανλίογλου, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συλλόγου ΚΠολιτῶν Γερμανίας.
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 24ην Μαΐου, μετέβη εἰς τό ἐν Harbiye Μέγαρον Μουσικῆς Cemâl Reşit Rey καί ὡμίλησε κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς ἐν Τουρκίᾳ Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς UNESCO συνέδριον μέ θέμα: «Ἡ συμβίωσις ἐν τῇ Χρυσῇ Γεφύρᾳ-Altın Köprü'de Birlikte Yaşama», παρουσίᾳ τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα θρησκευμάτων, τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Hüseyin Çelik, Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας τῆς Τουρκίας, Νομάρχου καί Δημάρχου τῆς Πόλεως, Νομάρχου τοῦ Mardin, καί ἄλλων ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τούς ἀγαγόντας τά ὀνομαστήρια αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτας Δέρκων κ. Κωνσταντίνον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τήν Εὐγεν. κ. Amira Arnon, Γεν. Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Daniel B. Wallace, Καθηγητήν τοῦ Προτεσταντικοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου Dallas, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Greg Jenks καί Ivan Y. Yong, Φοιτητῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἀργύριον Νικολαΐδην, Καθηγητήν Φυσικῆς, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Ἀμούτζια, Ἰατροῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
22μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος καί Πολιτιστικῆς Κληρονομίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Μ. Σταματοπούλου, ἀντιπροέδρου αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 21ην Μαΐου.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Ἰωάννην, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Αἰμιλιανόν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγόριον.
Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐμμανουήλ Κλάψη, Κοσμήτορος αὐτῆς.
*  *   *

Τήν Κυριακήν, 16ην τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, μετέβη δι᾿     ἕν διήμερον εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον     Ἴμβρον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τούς Σεβ. Καρδινάλιον κ. Ignace Moussa Dawout, ἐκ Ρώμης, καί               Ἀρχιεπίσκοπον κ. Edmond Farhat, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Μάροβιτς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Καντζάβαλον, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σικάγου, ἐπί κεφαλῆς 24μελοῦς ὁμίλου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἄγγελον Ἰβάνωφ Βέλκωφ, νέον Πρεσβύτερον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς παροικίας, συνοδευόμενον τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Κοπάνο, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Ἀβραμόπουλον, Ὑπουργόν Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Borislav Paravac, μέλος τῆς Προεδρείας τῆς Δημοκρατίας τῆς Βοσνίας-Ἑρζεγοβίνης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Ἐξοχ. κ. Claudia Roth, Πρόεδρον τῆς ἐν τῷ Κοινοβουλίῳ τῆς Γερμανίας Ὁμάδος τῆς Τουρκογερμανικῆς Φιλίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Johannes Kahrs, Ἀντιπροέδρου, καί Willi Zylajeno, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Reiner Möckelmann, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.
35μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Baron von Franckestein, ἐκ διαφόρων Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.
17μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἱερουσαλήμ Κολλεγίου «Ἅγιος Γεώργιος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Stephen Need.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά:
α) τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τήν Πέμπτην, 13ην Μαΐου, καί
β) τό συνέδριον μέ θέμα «Τά Δικαιώματα τῶν Μειονοτήτων», ἐν τῷ ἐν Taksim Ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Παρασκευήν, 14ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ 7ου Διεθνοῦς Συνεδρίου «Ehl-i Beyt», ἐν τῷ ἐν Ataköy Ξενοδοχείῳ «Crowne Plaza», τό Σάββατον, 15ην τ. μ..
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Περγάμου κ. Ἰωάννην, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, ἐξ Ἀμερικῆς, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλίππου.
Τήν Ἐξοχ. κ. Ντόραν Μπακογιάννη, Δήμαρχον Ἀθηναίων, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰσιδώρου Κουβέλου.
Ὅμιλον ἐπροσώπων τοῦ Δικαστικοῦ καί Εἰσαγγελικοῦ Σώματος Ἑλλάδος.

Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Κυριακήν, 9ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς          Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, πρός τιμήν τῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων, καί ἐπροσώπων τοῦ Δικαστικοῦ καί Εἰσαγγελικοῦ Σώματος Ἑλλάδος, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τό Σάββατον, 8ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς ἐνταῦθα παροικίας τῶν Συροκαθολικῶν, δεξίωσιν καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν δεῖπνον, πρός τιμήν τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Σεβ. Καρδιναλίου κ. Ignace Moussa Dawout, ἐν τῷ ἐν Ataköy Ξενοδοχείῳ «Crowne Plaza», τήν Κυριακήν, 9ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου τοῦ Δήμου Ἁλίμου, θεατρικήν παράστασιν «Μοσκώφ Σελήμ», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τό Σάββατον, 8ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, κατά:
α) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀντωνίου Ἠλιάδου καί Κατρίν Ζακουμπιάκ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Παμ. Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 8ην τ. μ, καί
β) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν, ἐπί τῇ «Ἡμέρᾳ τῆς Εὐρώπης», ἐν τῇ Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ, τήν Κυριακήν, 9ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Ἀδριανουπόλει Ἱερῷ Βουλγαρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ἐπισκευῆς αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 9ην τ. μ..
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 4ην Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως, εἰς τό ἐν Cibali Πανεπιστήμιον «Kadir Has», καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. David L. Arnett, Γενικοῦ Προξένου τῶν ΗΠΑ ἐνταῦθα, διάλεξιν, μέ θέμα «Αἱ Τουρκοαμερικανικαί Σχέσεις».

Tήν δέ Τετάρτην, 5ην ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῶν ἐνταῦθα Γενικῶν Προξένων τῶν χωρῶν τῶν νεωστί ἐνταχθεισῶν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν δεξίωσιν, ἐπί τῷ ἱστορικῷ τούτῳ γεγονότι, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel The Bosphorus».
*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης ἀ. μ. Μαΐου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 2αν ἰδίου, μετέβη μεθ᾿     ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Μιχαήλ Νάτσιος, Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ἑλληνικῆς Γλώσσης καί Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀργυροκάστρου, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου Καθηγητῶν καί φοιτητῶν αὐτοῦ, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, ἐξαιτησάμενον καί λαβόντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Δρα Samuel Kobia, νέον Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βενεδίκτου Ἰωάννου, Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Ἀναπληρωτοῦ Γεν. Γραμματέως, καί τῆς Εὐγεν. κ. Sabine Udodesku, Στελέχους αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. André Anduc, ἐπί κεφαλῆς 13μελοῦς ὁμίλου ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Autun, Chalon καί Macon Γαλλίας.
39μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 7ου Γυμνασίου Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Θεοδώρας Τοπαλτζῆ, Διευθυντρίας αὐτοῦ.
33μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Ἑνιαίου Γυμνασίου-Λυκείου Νέας Καλλικρατείας Χαλκιδικῆς.
14μελῆ ὅμιλον Παιδιάτρων, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Mete Göktuğ, Ἱστορικοῦ, διάλεξιν, ἐν τῷ ἐν Cibali Πανεπιστημίῳ «Kadir Has», τήν Πέμπτην, 29ην Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, κα-τά τήν δοθεῖσαν, ὑπό Ἐντιμ. κ. Jan A.M. Giesen, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿     εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Βεατρίκης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, τήν Παρασκευήν, 30ήν λ. μ. Ἀπριλίου.

*  *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη·
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἐφέσου κ. Χρυσόστομον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ, ὑπαντηθέντα δ᾿     ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ, ἐξ ὀνόματος Αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κώου κ. Αἰμιλιανόν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια ἑαυτοῦ τε καί τῆς κατ᾿     αὐτόν παροικίας, ἐπί τῷ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Συμεωνίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Τσουτούλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον Νάσσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Πηγῆς, τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Μαρίας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ἀναστασίου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Ian Sherwood, Πρωθιερέα τῆς ἐνταῦθα Ἀγγλικανικῆς Παροικίας καί Ἀποκρισιάριον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας παρά τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια ἑαυτοῦ τε καί τῆς κατ᾿     αὐτόν παροικίας, ἐπί τῷ Πάσχα.
Τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς κ. Σπυρίδωνα, κ. Γεράσιμον καί κ. Εὐθύμιον Μικραγιαννανίτας, ἐξ Ἁγίου Ὄρους, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Ζήρα καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Grigorie, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mircea Neata, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα, καί Mircea Lucesku, Προπονητοῦ τῆς ὁμάδος Beşiktaş. Τῷ ὡς ἄνω Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Καλφάογλου, ἐπιχειρηματίαν, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀπονομῇ αὐτῷ τιμητικῆς διακρίσεως ἐκ μέρους τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναίου, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Tamar Karasu, Γεν. Διευθύντριαν τῆς ἐν Τουρκίᾳ Βιβλικῆς Ἑταιρείας.
Τήν Εὐγεν. κ. Ileana Stan-Fendt, ἐκ Γερμανίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως Σελτσουκικῶν καί Ὀθωμανικῶν ἔργων τέχνης, ἐν Nişantaşı, τήν Τετάρτην, 28ην Ἀπριλίου.

Ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρᾶ καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τήν ἔναρξιν τῆς συνεδρίας τοῦ φοιτητικοῦ Συνδέσμου «TurGreSoc (Τουρκοελληνική Κοινωνία)», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου, τήν Δευτέραν, 26ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Στεφάνου Γερασίμου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, διάλεξιν μέ θέμα «Ἀπό τά Κονάκια (Ἀρχοντικά) στίς Πολυκατοικίες», ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, τήν Τετάρτην, 28ην τ. μ..

*  *   *


*  *  *