Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Μάϊος 2006

Μάϊος 2006

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ἐχοροστάτησεν, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 31ην Μαΐου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.  Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰταλοί καί Ἑλβετοί δημοσιογράφοι καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενίων κ. Mesrop τόν Β΄.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Μαρτίνην, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Δρα Θεολογίας, τ. Σχολικόν Σύμβουλον, ἐκ Πατρῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Τοκαμάνην, Δήμαρχον Διδυμοτείχου, Γεώργιον Μαυρίδην, Πρόεδρον Τ.Σ. Καβύλης, Σουκιᾶ Κουρμπανιάν, ἐπιχειρηματίαν, καί Παναγιώτην Νικολαΐδην, Δημοτικόν Ὑπάλληλον.
8μελῆ ὅμιλον Στελεχῶν Ραδιοτηλεοπτικῶν Σταθμῶν τῆς Ἰταλίας καί τῆς Ἑλβετίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. David Riondino.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Suphi Kuyumcu, ἐπιχειρηματίαν, καί Mehmet Öztürk, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Μακ. Πατριάρχην τῶν Συροϊακωβιτῶν κ. Ἰγνάτιον (Zakka Iwas), ἐκ Δαμασκοῦ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν κ. Θεοφίλου-Γεωργίου Saliba, ἐκ Λιβάνου, κ. Ostheos Matta Rohom, ἐκ Συρίας, κ. Ἀθανασίου-Ἠλία Baki, ἐκ Συρίας, κ. Διοσκόρου-Βενιαμίν Ateş, ἐκ Σουηδίας, κ. Τιμοθέου-Σαμουήλ Aktaş καί κ. Filuksinus-Saliba Özmen, ἐκ τῆς Νοτιοανατολικῆς Τουρκίας, καί κ. Filuksinus-Yusuf Çetin, ἐντεῦθεν, Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρων κ. Eliyo Öztaş, ἐξ Ὁλλανδίας, καί κ. Mattias Nayis, ἐκ Συρίας, Ἐντιμ. κ. κ. Yakup Tahincioğlu, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνταῦθα παροικίας αὐτῶν, Kenan Altınışık, Ἀντιπροέδρου, καί Cebrail Akyön, μέλους αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Γκιουλγκιούν, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ, τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, ἐξ Ἀμερικῆς, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Φιλίππου Jagnisz.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Süheyl Donay, Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Τσακίρην, π. Γενικόν Διευθυντήν τῆς ΕΡΤ, καί Εὐάγγελον Σαΐτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικήταν Οἰκονομάκην, Πρόεδρον καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ΟΙΚΟ.Μ.Ε.Τ., ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν Συροϊακωβιτῶν κ. Ἰγνατίου Zakka Iwas λειτουργίαν καί τά θυρανοίξια, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ναῷ αὐτῶν τῆς Θεοτόκου, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῶν ἐν αὐτῷ ἀνακαινιστικῶν ἔργων, τήν Κυριακήν, 28ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου, ἐπεσκέφθη τούς ἀγαγόντας πρότριτα τά ὀνομαστήρια αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτας Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, καί ηὐχήθη αὐτοῖς τά εἰκότα τῇ περιστάσει.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιον, τόν Ἐξοχ. κ. Ἐμμανουήλ Κάρλαν, Νομάρχην Σάμου, Ἰκαρίας καί Φούρνων, τούς Ἐντιμ. Δημάρχους κ. Κωνσταντῖνον Παπαμηνᾶν, Βαθέος Σάμου, καί κ. Πολυκράτην Κωνσταντινίδην, Πυθαγορείου Σάμου, καί 80μελῆ ὅμιλον κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑποβαλόντας τήν πρόσκλησιν ὅπως Οὗτος ἐπισκεφθῇ ἐπισήμως τήν Ἱεράν Μητρόπολιν  Σάμου καί Ἰκαρίας καί εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν εὐλαβῆ λαόν αὐτῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη καί κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, κομίσαντας τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ, ἐπί τῇ  Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα.         
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κυρίτσην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, μετ'αδελφῶν αὐτῆς. 
Τόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰάκωβον Πιτσίλκαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Φωτίου Γκούπα, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Περιφερείας Θεσσαλίας, καί τῶν Ἐξοχ. Νομαρχῶν κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου, Καρδίτσης, κ. Ἠλία Βλαχογιάννη, Τρικάλων, κ. Λουκᾶ Κατσαροῦ, Λαρίσης, καί κ. Ἰωάννου Πρίντζου, Μαγνησίας, καί τῶν Ἐντιμ. Δημάρχων κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη, Λαρίσης, κ. Χρήστου Τέγου, Καρδίτσης, καί κ. Μιχαήλ Ταμήλου, Τρικάλων, καί συνεργατῶν αὐτῶν.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως «Α.Ε.Κ.», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Ἀνατολιωτάκη, Προέδρου αὐτοῦ, εὐχηθείς αὐτοῖς τά εἰκότα.   

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Ἀναστασιάδου, Καθηγητοῦ Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν Δευτέραν, 22αν Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γερασίμου Βασιλοπούλου, Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ τοῦ Α΄ Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν, τήν Τρίτην, 23ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Esin Afşar, Καλλιτέχνιδος, συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Caddebostan Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, αὐθημερόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 23ην Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσεβίου καί Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Τριάδος κατελθών ἐξ αὐτῆς εἰς τά Πατριαρχεῖα τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἡρακλέους Ἀστεριάδου, Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ τῆς Διευθύνσεως Διεθνῶν Ὀργανισμῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Rusko Georgiev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ «Ἡμέρᾳ τοῦ Βουλγαρικοῦ Πολιτισμοῦ», ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς χώρας ταύτης, τήν Πέμπτην, 25ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Τόλιου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Μακρίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τήν Τρίτην, 23ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Ζωγραφείου Λυκείου μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 110 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Ταταούλων, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ ὡς ἄνω Λυκείου, τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 19ης Μαΐου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκθέσεως ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Θεοχαράκη, Ἄρχοντος Χαρτουλαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μέ θέμα «Ἅγιον Ὄρος-Τοπία Βυθοῦ», ὁμιλήσας καταλλήλως.


Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Θεόδωρος Κασσίμης εἰς τά Πατριαρχεῖα
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 20ήν Μαΐου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Κασσίμην, Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει.
Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ, ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν ἁγίων ἐνδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων καί ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 20ῆς Μαΐου.Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.

Παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Francesco Marchisano, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί πλῆθος πιστῶν.  Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γαλάνην, Μηχανικόν, ἐκ Μεξικοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Λάμπρος Ψαρόπουλος, Ἰατρός, Διευθυντής τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παύλου Βογιατζῆ, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Νομάρχου Λέσβου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Michel Sollogoub, Καθηγητοῦ, ἐκ Παρισίων.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Francesco Marchisano, Προϊστάμενον τῆς ἐν Βατικανῷ Βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Πέτρου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Johan Bonny, μέλους τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν Προώθησιν τῆς Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
20μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συνδέσμου Γαστρονόμων Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Κιούλπαπα, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Beyti Güler, ἑστιάτορος, ἐντεῦθεν.
5μελῆ ὅμιλον μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τῆς Σχολῆς Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ ἐν Βουδαπέστῃ Πανεπιστημίου τῆς «Κεντρικῆς Εὐρώπης», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Bela Zsolt Szakacs, Καθηγητοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, Κωνσταντῖνον Διακρούσην καί Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματεῖς, Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, Κλητῆρα, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυπριανίδου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Κυριακήν, 21ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Ἀγγελίδου καί Εὐδοξίας Σέρβου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Emre Ayan καί Nagehan Alçı, δημοσιογράφου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Pera Palas», τό Σάββατον, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἀναχωρήσαντα εἰς τό ἐξωτερικόν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον,
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Ἠλιάδου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογιμ. κ. Σόφκα Ζινόβιεφ «Ὁδός Εὐρυδίκης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τήν Τετάρτην, 17ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάχου κ. Βενιαμίν, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἑταιρείας «İstanbul Modern» ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων συγχρόνου τέχνης, ἐν Γαλατᾷ, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τόν ἀπό κοινοῦ διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑταιρείας Sabancı («Sabancı Holding») 14ον Διαγωνισμόν Λαϊκῶν Χορῶν, ἐν τῷ ἐν Maslak Κέντρῳ «Türker İnanoğlu», τήν Τρίτην, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, 14ης Μαΐου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον τήν Παρασκευήν, 12ην Μαΐου, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει.
Ὁ Πατριάρχης καί ὁ κ. Ὑπουργός προέβησαν μετά τήν συνάντησιν καί συνομιλίαν των εἰς δηλώσεις πρός τούς προσελθόντας ἐκπροσώπους τῶν ΜΜΕ.
Τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον νενομισμέναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου, καθ'ἥν προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, εἰς τό ἐν Harbiye Συνεδριακόν Κέντρον «Lütfi Kırdar» καί ὡμίλησε κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ἀπό κοινοῦ διοργανωθέντος, ὑπό τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων («Diyanet İşleri Başkanlığı») καί τῆς Ἑνώσεως Ταξιδιωτικῶν Πρακτορείων Τουρκίας («TÜRSAB-Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği»), Γ΄ Συνεδρίου ἐπί τοῦ θέματος: «Αἱ ἡμέραι τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ («İnanç Turizmi Günleri»), παρουσίᾳ τῶν ἐνταῦθα Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν, τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Bülent Arınç, Προέδρου τῆς Μεγάλης Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Τουρκίας, Atilla Koç, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ, καί Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, καί ἄλλων ὑψηλῶν προσκεκλημένων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ἰατροῦ, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Ζηρίδη, ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐκπαιδευτηρίων Ζηρίδη.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 14ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως πινάκων τοῦ Οἴκου Τέχνης «Balart»,  ἐν τῇ Σχολῇ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου «Kadir Has», τήν Παρασκευήν, 12ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκδήλωσιν τῶν ἀναπήρων παίδων, ἐν τῷ ἐν Fatih θεάτρῳ «Reşat Nuri», τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου πασχάλιον συγκέντρωσιν, ἐπί τῇ εἰσδοχῇ εἰς τόν Σύνδεσμον τῶν ἀποφοίτων τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2004-2005 καί τῇ ἀπονομῇ εἰς τήν Ἐλλογ. κ. Ὀλυμπίαν Τσοκώνα τιμητικῆς-ἀναμνηστικῆς πλακός, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς αὐτῶν, ὡσαύτως, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Θεοδώρου Μεϊμάρη, κατά τά ἐγκαίνια ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Jan Fabre, Καλλιτέχνου, ἐν τῇ ἐν Διπλοκιονίῳ «Galeri Artist», τήν Κυριακήν, 14ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Πάφου κ. Χρυσόστομον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Μητσίδου, Θεολόγου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπισκοπελιανόν Ἐπίσκοπον Νέας Ὑόρκης κ. Marc S. Sisk, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Karen, καί τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρων Δρος Paul Clayton, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sharon, κ. J. Robert Wright καί κ. Michael Kendall.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Grigorie, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Alcı Nagehan, Δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος «Akşam», ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου «Marmara» συναυλίαν, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 123 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Atatürk», τήν Πέμπτην, 11ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Νέστορος Γρηγοριάτου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Ἀλ. Μαντατζόγλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Ε. Στυλιανίδης  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον τήν Παρασκευήν, 5ην Μαΐου, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Ὑφυπουργός ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στεργιούλας καί συνεργατῶν αὐτοῦ,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει. Ὁ Ἐξοχώτατος ἔσχε μακράν καί οἰκοδομητικήν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, παρεκάθησε τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῷ αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, ἐδέχθη 25μελῆ ὅμιλον ἐκ Συμβούλων τῶν ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβειῶν τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Δρος Christian Steiner, τῆς Αὐστρίας, μεθ'ὧν συνεζήτησε ἀφορῶντα εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν περί αὐτό Ὁμογένειαν θέματα.

Τό ἑσπέρας, ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις συνελθούσης προπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐν Βραζιλίᾳ συγκληθησομένου, κατά τόν προσεχῆ Ἰούλιον, Στ΄ Διεθνοῦς καί Διαθρησκειακοῦ Συμποσίου ἐπί τοῦ θέματος: Ὁ Ἀμαζόνιος, Εἷς ποταμός ζωῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 6ης  Μαΐου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε πρός πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Γαλλίας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί Περγάμου κ. Ἰωάννην, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Alberto Gasbarri καί Paolo Corvini, Ἀνωτέρων Στελεχῶν τοῦ Βατικανοῦ, μεθ'ὧν συνειργάσθη διά τήν προετοιμασίαν τῆς ἐπισκέψεως ἐνταῦθα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ΄, κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐπί ὑποβολῇ εὐχῶν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα καί προετοιμασίᾳ τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἡ Ἁγία Μαρίνα», ἐξ Ἰμέρου Ροδόπης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κωνσταντίου Παναγιωτακοπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς, Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Δονδούκα, Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου, καί Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Σιδηρᾶ, Θεολόγου, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ.
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Εἰρηναίου Ἀβραμίδου καί κ. Τίτου Ταμπακάκη.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεοχάρην Μωυσίδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Δικηγόρον, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ ἐνταῦθα ὡς Γενικοῦ Γραμματέως τῆς «ΟΣΕΠ».
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Λέκτορα Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Κρήτης.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Ξανθίππην Μόρφη, Θεολόγον, μετά τῶν γονέων αὐτῆς, ἐξ Ὀρεστιάδος.
Τήν Εὐγεν. δίδα Εἰρήνην Δημητρίογλου, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Βεριόπουλον, σπουδαστήν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alex Karakulakyan, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Yudum, ἐκ Προκοπίου (Ürgüp).


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν βάπτισιν τῶν τέκνων τοῦ ζεύγους Πέτρου καί Ντανιέλας Μπαζγκάρλο, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ Μεσαχώρου, τήν Κυριακήν, 7ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης τοῦ παλαιοπωλείου «Bali», ἐν Nişantaşı, τό Σάββατον, 6ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς 58ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους αὐτοῦ, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Conrad», τήν Δευτέραν, 8ην Μαΐου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν ὁμιλίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίνης Μυριβήλη, Διευθυντρίας τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ Στρατῆ Μυριβήλη», ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῶν 130 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ζαππείου Σχολῆς, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, τήν Τρίτην, 9ην ἰδίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν τῇ Πόλει Διευθύνσεως Βακουφίων ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ «23ῃ ἑβδομάδι τῶν Βακουφίων», ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey», αὐθημερόν.

Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά:
α) τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου «Kadir Has» πάνελ, ἐπί τῇ «Ἡμέρᾳ τῆς Εὐρώπης», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν αὐτήν ἡμέραν, καί
β) τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ τῆς Τραπέζης «Osmanlı», ὡσαύτως, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 3ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «The Ritz Carlton» καί ὡμίλησε, κατόπιν προσκλήσεως, εἰς τό ὑπό τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΝΑΤΟ ὀργανωθέν 12ον Σεμινάριον ἐπί τοῦ Μεσογειακοῦ Διαλόγου, μέ θέμα «Ἡ Μέση Ἀνατολή εἰς καμπήν: Νέαι προκλήσεις δι' ἕνα διάλογον μεταξύ Ἀνατολῆς καί Δύσεως».

Τό ἑσπέρας αὐτῆς, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας καί ὡμίλησε κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου Λυκείου, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Σουλτάνης Ἀμπατζῆ, Μαρίας Ἐμμανουηλίδου, Ἀδαμαντίας Ἰστεκλῆ, Ἀθηνᾶς Μαύρου, Νιόβης Μέντζου, Μαρίας Μεφαλοπούλου, Εὐθαλίας Μπρούσαλη, Αἰμιλίας Παντελάρα, Τριανταφυλλιᾶς Πουσκιούλογλου, Καλλιόπης Τσαβίδου, Αἰκατερίνης Τσικολάτου καί Μαρίας Χάτσου, ἐκ τῶν ἀποφοίτων αὐτοῦ ἐκπαιδευτικῶν, ὡς καί τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Βαρβάρας Φραγκουλίδου καί Μαργαρίτας Χανσίζ, ἐκ τῶν ἀποφοίτων τοῦ Κεντρικοῦ Παρθεναγωγείου ἐκπαιδευτικῶν, ἐπί τῇ ἀποχωρήσει αὐτῶν ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας κατόπιν πολυετοῦς εὐόρκου προσφορᾶς εἰς τήν Ὁμογενειακήν παιδείαν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σύμης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βοστώνης κ. Μεθόδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, μετά Μοναχῶν καί μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ ἐπισκέψει καί ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ.
40μελῆ Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τῆς Συνελεύσεως τοῦ ἀνά τήν Εὐρώπην καί Μ. Ἀνατολήν ΡΚαθολικοῦ Τάγματος τῶν Λαζαριστῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Jose Mario Nieto, ἐκ Ρώμης.
Τήν Ἐφορείαν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη, Προέδρου αὐτῆς, ὑποβαλόντας τήν πρόσκλησιν ὅπως Οὗτος εὐλογήσῃ τό ἐν τῷ Ἱδρύματι παρατεθησόμενον ἐπίσημον γεῦμα τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων.
25μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Βυζαντινῆς Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Orientale Νεαπόλεως Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Antonio Rollo.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Παναγόπουλον, Πρόεδρον-Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς «ΕΡΤ», καί Παναγιώτην Λουκάκον, Σύμβουλον αὐτοῦ, μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Νικόλαον Μπακιρτζῆν, Βυζαντινολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Παῦλον Μαγδαληνόν, Καθηγητήν τοῦ ἐν Σκωτίᾳ Πανεπιστημίου «Saint Andrew», καί τήν Ἐλλογιμ. κ. Alexandra Ritsi, Διευθύντριαν τοῦ ἐνταῦθα Ἰνστιτούτου Πολιτισμῶν Ἀνατολίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 28ης Ἀπριλίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Τσέτση, ἐνεκαινίασε τήν ἔκθεσιν ἔργων καλλιτεχνῶν τῆς Φλωρίνης, μέ θέμα «Ἡ Φλώρινα τῶν Χρωμάτων», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ὁμιλήσας πρός τούς πολυπληθεῖς συγκεντρωθέντας.

Ὁ Πατριάρχης εἰς Καππαδοκίαν
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Louise Alexandrina Athanasiade, μητρός τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ρουμανίας, μετά τῆς συνοδείας αὐτῆς, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Καισάρειαν (Kayseri), διά προσκύνημα εἰς τούς ἱερούς χώρους τῆς Καππαδοκίας, προτιθέμενος ἵνα ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν προσεχῆ Δευτέραν, 1ην Μαΐου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ὑπ'αὐτοῦ χειροτονηθέντα, διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, Εὐλαβ. Διάκονον κ. Βασίλειον Φουρουντζόγλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, προερχόμενον ἐκ Καζακιστάν.
Τά μέλη τοῦ συγκαλουμένου ἐνταῦθα Θεολογικοῦ Συνεδρίου μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Διαμαρτυρομένων τῆς Συμφωνίας «Leuenberg», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Melke Akyüz καί Ἐντιμ. κ. κ. Gabriel Akyön καί Zeki Basmacı, μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς παροικίας αὐτῶν, ἐκφράσαντα τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Μπαρδάκαν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Κοΐδου, ἐκπαιδευτικοῦ, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τζιάζιου, ἐκ Φλωρίνης.
Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Ἐλευθεριάδου, Καθηγητοῦ, καί Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Νικοδήμου Ἁγιοπαυλίτου, Ἐφόρου αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιον Γκουτζίνην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Ἰωάννην Μίχαν, Νομάρχην Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀδριανῆς, καί Ἰωάννην Στρατάκην, Νομάρχην Φλωρίνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἄνθιμον Μπιτάκην, Δήμαρχον Φιλώτας Φλωρίνης.
Τήν Εὐγεν. κ. Maria Szekely, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Οὑγγαρίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Ἀδαμοπούλου, Ἀντινομάρχην Ἀττικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ζωήν Κ. Κομματᾶ, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί ἐκζητήσει εὐχῶν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Franco Magno, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lucia καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Roberto, ἐκ Ρώμης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Marco Hennis, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Βεατρίκης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, τήν Παρασκευήν, 28ην Ἀπριλίου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin λειτουργίαν, ἐν τῷ ἐν Χαλκηδόνι Ναῷ αὐτῶν, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 30ήν Ἀπριλίου, καί
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Orhan καί Χρυσάνθης Değirmenci, ἐν τῷ ἐν Ἁγίῳ Στεφάνῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.

*  *  *