Patriarchal News Bulletin

Μάϊος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Πανδρεμένον, Ἐμπειρογνώμονα Πρεσβευτήν, Σύμβουλον Α΄, Διευθυντήν τοῦ Ἱδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Εὐριπίδου Στυλιανίδου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Dan Burton, Russ Carnahan καί Steven Cohen, Γερουσιαστάς ἐκ τῶν ΗΠΑ, μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Virginia Foxx, Γερουσιαστήν, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Deborah Jones, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει.
45μελῆ ὅμιλον Θεολόγων καί Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀκαδημίας Trier Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος Roland Wortmann, Καθηγητοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σχολῆς Λουξεμβούργου. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Βασίλειον Κολώναν, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Χριστοφόρου Χατζοπούλου καί τῆς Ἐλλογ. κ. Κοραλίας Μπέτζου, συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Κέντρου Ἀνοικτῆς Προστασίας Ἡλικιωμένων («ΚΑΠΗ») τοῦ Δήμου Χίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Μιχαλᾶ, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Κολώνα «Ἕλληνες Ἀρχιτέκτονες στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, 19ος-20ος αἰώνας», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 30ήν Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τά τελεσθέντα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐγκαίνια 50 οἴκων Διαδικτύου («İnternet Evi»), ἐν τῷ ἐν Μακροχωρίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Cem Karaca», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἁγίας ἐνδόξου μάρτυρος Θεοδοσίας καί τῆς ἁγίας ἐνδόξου παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας τῆς ΚΠολιτίσσης, τήν Τρίτην, 29ην Μαΐου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Βασιλείου Ἀναγνωστοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής Εὐβοίας, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Mustafa Farsakoğlu, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Hatice, ὑποψηφίας Βουλευτοῦ Πόλεως, τοῦ Κόμματος «CHP».
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μαρκόπουλον, Βουλευτήν Εὐβοίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡσαύτως παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ὀζκουρκούτη, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς νέας διαμορφώσεως τῶν κήπων τῶν Ἀνακτόρων Topkapı, τήν Τρίτην, 29ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 26ης Μαΐου, καί ἐν τῷ τέλει αὐτῆς ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον, ἀναγνώσας τάς συγχωρητικάς εὐχάς καί τά ὀνόματα τῶν ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς προτεραίας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.


H ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Μαΐου, καθ'ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Αὐστρίας καί Ἀγγλίας, οὕς καί προσεφώνησε πατρικῶς, προέστη δέ τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, 27ης ἰδίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Σεβαστείας κ. Δημητρίου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγνώσας καί τάς εὐχάς τῆς Γονυκλισίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐλάγγελος καί Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νρεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης, πρ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, 27ης Μαΐου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τά Γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς Κοινότητος Κουσκουντζουκίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ, διά τήν ἀνάδειξιν νέων μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος, ὡς καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Τσεγκέλκιοϊ, Πασάμπαχτσε, Μπέηκοζ καί Σκουτάρεως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν πανηγυρίσαντα Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 28ην Μαΐου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.  Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Περγάμου κ. Ἰωάννης, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Matthias von Kummer, Γενικός Πρόξενος τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος Γερμανοφώνων Πρασίνων μελῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, καί Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς ἐκδήλωσιν, ἀφιερωμένην εἰς τήν ποίησιν τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐσεβίου Leal, Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Κούβας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀννίτας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Essex Ἀγγλίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ. Πέτρου καί κ. Μελχισεδέκ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, ὑποβαλόντων σέβη καί ἐξαιτησαμένων τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί ταῖς τελεσθείσαις ἐν τῇ Πόλει εἰς Διάκονον χειροτονίαις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀντώνιον Παπαδημητρίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀνδρέαν Ζαΐμην, πρ. Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Abudallip Ahmetov, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Καζακστάν ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Σασματζόγλου, στέλεχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐκ Βρυξελλῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ζήση Λιούπα, Δημάρχου Μακρυχωρίου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Günter Kassberger.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Κουζινόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Μακεδονικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων, ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Καραμόσχου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Μπατάγια, συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογιμ. δίδα Εὐτέρπην Μεταλλίδου, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Koç, μετά τοῦ πατρός αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἄρεως, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Edip Dağlıoğlu, ὑποψήφιον βουλευτήν, ἐντεῦθεν.
30μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Βυζαντινῶν καί Νεοελληνικῶν Σουδῶν καί Ἱστορίας τῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Βιέννης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Lioba Theis, Καθηγητρίας.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑταιρείας Προστασίας τῆς Φύσεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Θεοδώρας Σημαιοπούλου.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-στελεχῶν τοῦ Ο.Α.Ε.Δ. (Ὀργανισμοῦ Ἀπασχολήσεως Ἐργατικοῦ Δυναμικοῦ) Κεντρικῆς Μακεδονίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Λεμονῆ Ζαφειρούδη, ἐκ Νέων Μουδανιῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νάσον Κοκκινέαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριλένας Μαμιδάκη, τῶν τέκνων αὐτῶν καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Βογανάτση καί Διονυσίου Μαυρωτᾶ, στελεχῶν τοῦ ὁμίλου ἐπιχειρήσεων Μαμιδάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
30μελῆ ὅμιλον τῆς Λέσχης Ρόταρυ Ρόδου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χατζάκη. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἐτησίᾳ πανηγύρει αὐτῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, τήν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 28ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό διοργανωθέν Β΄ Συμπόσιον ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ πολιτισμός τῆς διαβιώσεως ἐν τῇ Πόλει-İstanbul'da Yaşam Kültürü», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Λυκείῳ Işık, τήν Τετάρτην, 23ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐγκαίνια θεατρικοῦ μεγάρου καί χώρου σταθμεύσεως αὐτοκινήτων, ἐν τῷ ἐν Μακροχωρίῳ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Cem Karaca», τήν Τρίτην, 22αν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 20ήν Μαΐου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεώργιος Πετρίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τοῖς πᾶσι τάς εὐχάς καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν, 21ην ἰδίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21ης Μαΐου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου τῶν Μουσικοφίλων καί παρηκολούθησε τό μάθημα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, συγχαρείς καί νουθετήσας τούς νέους, ἐν συνεχείᾳ δέ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Thorvald Stoltenberg, τ. Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Νορβηγίας,  μετά τῆς Εὐγεν. κ. Anne Slutewen, συμβούλου αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, συντονίστριαν τῶν Οἰκολογικῶν Συμποσίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀγησίλαον Δήμαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lou, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Εὐθυμιάδην, σύμβουλον Ἑταιρειῶν, καί τόν Κωνσταντῖνον Ταλιαδοῦρον, μαθητήν-Κανονάρχην τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 21ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκδήλωσιν λαϊκῶν χορῶν καί ᾀσμάτων, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey», αὐθημερόν.


Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἴμβρον
Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 22ας Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη δι᾿ ἕν διήμερον εἰς τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 19ην Μαΐου.  Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.  Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Μαΐου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 20ῆς Μαΐου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ὁμιλήσας ἐν τῷ τέλει ἀμφοτέρων τῶν ἱ. ἀκολουθιῶν πρός τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 20ῆς Μαΐου, παρέστη εἰς δεξίωσιν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Grand Cevahir, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς 7ης Εὐρωπαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας τῶν Συνδέσμων Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου, προσκληθείς ἐπισήμως ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Tekin Küçükali, Γενικοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου τῆς Τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, ἐπί κεφαλῆς Κληρικῶν τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Τσιάμη Χορῳδίας «Ὀρφέας» Τριπόλεως.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Ντελῆν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γηρομερίου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Καρβούνη.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Κωνστανῖνον Βεζίρογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Διπλοκιονίου, καί κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Νικολαΐδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μπουένος Ἄϊρες.
Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Μάτσην, νέον Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Καναδᾷ, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἰωαννίδην, Γραμματέα ἐν τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ βαπτίσει αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Τουλούπαν, Α' Σύμβουλον τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κιάρας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἰωάννου καί Λέας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καραγιαννόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας Μικρασιατικῶν Σπουδῶν καί Ἐρευνῶν τοῦ Δήμου Εὐρωποῦ Κιλκίς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Στώτην καί Κωνσταντῖνον Σαρήογλου, στελέχη τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωσήφ Gianocko, Θεολόγον, στέλεχος τῆς Ἱερᾶς Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκοπῆς Πράγας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Myroslav Naztravetskyy.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τάς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κυρίας Ἑλένην Καραγιαννίδου καί Ἐλισάβετ Δεμιρτζόγλου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου, Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, Εὐγεν. κυρίας Γλυκερίαν Παναγιωτίδου, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Ἑλένην Μωϋσάκη-Βάλληνδα, Δικηγόρον, καί Ἑλένην Μπερμπέρη, τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, Καθηγητήν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Μουχλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, Κωνσταντῖνον Διακρούσην καί Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματεῖς, Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, Κλητῆρα, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυπριανίδου, Ὑπάλληλον αὐτῶν.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Carol Saba,
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Χαρταλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐριέττας Wetschka καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Τσέτον, Μηχανολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κανέλλας, ἐκ Κιλκίς.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἱδρύματος Θρᾳκικῆς Τέχνης καί Παραδόσεως, ἐκ Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σοφιανοῦ Οὐτατζῆ, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mark R. Kennedy, Βουλευτήν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, κατά:
α) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀλεξάνδρου καί Ἀλεξάνδρας Ἰωαννίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 19ην Μαΐου, καί
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Χορῳδίας «Ὀρφέας» Τριπόλεως, συναυλίαν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμ. Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 20ήν τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Σάββα Χαρταλίδου καί Ἐριέττας Wetschka, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 19ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 16ην Μαΐου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμος. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Κατερίνης.
10μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τῆς ἐν ΗΠΑ Ὀργανώσεως  ΑΗΕΡΑ, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Γιασεμῆ (Gus J. James).
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Borys Kozhyn, Ἀλέξανδρον Mazyr, καί Vladislav Ciniagovsky, ἐξ Οὐκρανίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ἐχοροστάτησεν, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ-Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 16ην Μαΐου.  Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἀειμνήστου Οἰκονόμου Φιλοθέου Μιχαηλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου.
Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Τράλλεων κυροῦ Ἰσιδώρου, μεθ'ὅ ἐδέχθη ὅμιλον Ρουμάνων προσκυνητῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Καλύβα, Ἱεροκήρυκος αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Christofer Merrill, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Iowa, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Emre Erdem, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Τράλλεων κυροῦ Ἰσιδώρου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν Τετάρτην, 16ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 15ην Μαΐου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τούς ἀγαγόντας τά ὀνομαστήρια αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐπιδαψιλεύσας αὐτοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν α) Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Καλαμάρη, Προέδρου, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ, τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Ἠλιάδου Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας ὡσαύτως Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Andreas Gross, Βουλευτήν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καί Πρόεδρον τῆς ἐπί τῶν Πολιτικῶν Ὑποθέσεων  Ἐπιτροπῆς αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Günter Schirmer, Γραμματέως τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Νομικῶν Ὑποθέσεων καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Συμβουλίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mazen Abboud, Δημοσιογράφον ἐκ Βηρυττοῦ.     


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τήν τελετήν λήξεως τοῦ ἀπό κοινοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας καί τοῦ Ἱδρύματος «VAKSA», 15ου διαγωνισμοῦ λαϊκῶν χορῶν Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Taksim Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Atatürk, τήν Δευτέραν, 14ην Μαΐου, καί
β) τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῶν ΗΠΑ ἐν τῇ Πόλει, τοῦ Ἱδρύματος Akbank Sanat καί τοῦ Πανεπιστημίου Iowa, φιλολογικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος, τήν Τρίτην, 13ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῶν Ἱδρυμάτων «Bilim Araştırma Vakfı» καί «Milli Değerleri Koruma Vakfı», συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ σπουδαιότης τοῦ ἑνιαίου κράτους ἐν τῇ Τουρκίᾳ τοῦ Ἀτατούρκ-Atatürk Türkiyesi'nde Üniter Devletin Önemi», ἐν τῷ ἐν Sarayburnu «Sepetçiler Kasrı», αὐθημερόν.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Καππαδοκίαν

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 12ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σμολένσκ καί Καλίνινγκραντ κ. Κυρίλλου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καί Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἐλλογιμ. κ. Χρήστου Γιανναρᾶ, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Καισάρειαν (Kayseri), διά προσκύνημα εἰς τούς ἱερούς χώρους τῆς Καππαδοκίας, προτιθέμενος, σύν Θεῷ, νά ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν Δευτέραν, 14ην Μαΐου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί Ἁγίας Τριάδος. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμολένσκ καί Καλίνινγκραντ κ. Κυρίλλον, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιατικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σεργίου Govorun. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη καί Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Χατζηγεωργίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ, ἐπί τῇ  Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα.         
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Γιανναρᾶν, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Τατιανῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Beny Elon, Josh Reinstein καί Dmitry Radishevsky, ἐκ τῆς Βουλῆς τοῦ Ἰσραήλ.
150μελῆ ὅμιλον συνεργατῶν καί στελεχῶν τῆς Ἑταιρείας Bosch, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπομπῆ, Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
70μελῆ ὅμιλον καρδιολόγων ἰατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Καποδιστρίου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Φαρμακευτικῆς Ἑταιρείας «Galenica», ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Κεντητοῦ καί Ἑλένης Μανωλίδου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 12ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τῆς Εὐρώπης, τήν Τετάρτην, 9ην Μαΐου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mathias Lutwig Bogislas von Kummer, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν τῇ Πόλει, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ 50ή ἐπέτειος τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Ρώμης».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικοδήμου Εὐσταθίου, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, καί κ. Φιλοθέου Θεοχάρους.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Lubomyr Husar καί τούς Θεοφιλ. ΡΚαθολικούς Ἐπισκόπους κ. Hlib Lonchyna, Milan Sasik, John Michael Botean καί Florentine Crihalmeanu, καί τόν Ἐντιμ. κ. Jack Figel, ἐλθόντας ἐνταῦθα διά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Orientale Lumen» συνέδριον, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Λειτουργική Λατρεία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας».
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Καματεροῦ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. Δημητρίου Καλύβα, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτῆς, καί κ. Κωνσταντίνου Δαρδαμάνη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστοφόρον Μπαντίρμα, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καλύβαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἐλευθερίαν Γκαρμπῆ καί Πελαγίαν Πισιριτζῆ, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ψηφιδωτῶν, ἐν Ἁγίᾳ Σοφίᾳ, τήν Τετάρτην, 9ην Μαΐου, καί
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Nişantaşı Οἴκου Τέχνης καί Πολιτισμοῦ «Portakal»,  δεξίωσιν, τήν Πέμπτην, 10ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Κoλυβᾶ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Οἰκονόμου Φιλοθέου Μιχαηλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Τετάρτην, 9ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 7ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, ἐκήρυξε διά καταλλήλου ὁμιλίας τήν ἔναρξιν τοῦ ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Marmara» διοργανουμένου ὑπό τοῦ ὀργανισμοῦ «Orientale Lumen» συνεδρίου μέ θέμα: «Ἡ Λειτουργική Λατρεία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Virgilio Avato, Δικηγόρον, ἐκ Ρώμης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, Γραμματέα τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Παυλίδην, Ἀρχιτέκτονα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀναγνωστόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλυψοῦς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βλάμην, Στρατιωτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Πηνελόπης Νούκου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ὀζπροδρόμου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Χριστίνης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Κορδομενίδην, ἀνάδοχον αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Βεριοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Παιδείας καί Ἐκκλησιαστικῶν
Ὑποθέσεων τῆς Δανίας εἰς τά Πατριαρχεῖα


Τήν Παρασκευήν, 4ην Μαΐου, ὁ Ἐξοχ. κ. Bertel Haarder, Ὑπουργός Παιδείας καί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τῆς Δανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Birgitte καί τῆς Εὐγεν. κ. Line Aarsland, Στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Kim Jorgensen, Πρέσβεως τῆς χώρας ταύτης ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα.  Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τῆς Ἐξοχ. κ. Μαριέττας Γιαννάκου, Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, παρατεθέν δεῖπνον, ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Feriye τοῦ Βοσπόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, ἐκ μέρους τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον αὐτῆς,  προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν αὐτῆς.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου φοιτητῶν αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἐπί ὑποβολῇ εὐχῶν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάχα.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Κορνήλιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, ἐκ τοῦ ἐν Γαλατᾷ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Μετοχίου.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Κασσιανόν Νότην, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κουτρούλη, ὑποβαλόντος τήν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ, ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῇ προώρῳ κοιμήσει τοῦ ἀειμνήστου υἱοῦ αὐτοῦ Γεωργίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Π. Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μεγαλοεπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καναλουπίτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Ἀναστασιάδου-Συμεωνίδου, Καθη-γήτριαν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μητσιάκη.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Καθηγητήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Yelda Sönmez, συγγραφέως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Antonio Ferrari, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Γιαννουλόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης-Εὐλαμπίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Χριστοδούλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαριλένας, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ἀντωνόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Φινφίνη, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτῆς.
20μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Bilgi, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἠλέκτρας Κωστοπούλου, ὑποψηφίου διδάκτορος.
Τήν Εὐγεν. δίδα Εἰρήνην Δημητρίογλου, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί λαβοῦσαν τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Ἑλένης Ὀζπροδρόμου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, τήν Κυριακήν, 6ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τό ρεσιτάλ πιάνου τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Μαρίνου, ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ, τό Σάββατον, 5ην τ. μ..

*  *  *


Οἱ Ἐξοχ. Ὑπουργοί Παιδείας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Πέμπτην, 3ην Μαΐου, ἡ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος κ. Μαριέττα Γιαννάκου, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χαριδήμου Καλούδη, Ὑπευθύνου Τύπου τοῦ Ὑπουργείου, Ἀθανασίου Κυριαζῆ, Εἰδικοῦ Γραμματέως Πανεπιστημιακῆς Ἐκπαιδεύσεως, καί Κοσμᾶ Κοκάρη, καί ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Παιδείας καί Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου κ. Κλεάνθης Κλεάνθους, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Χατζησάββα, Ἐπιθεωρητοῦ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, καί Κύπρου Γεωργαλῆ, συνεργάτου αὐτοῦ, ἐπεσκέφθησαν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ.κ. Βαρθολομαῖον. Τοῖς ὡς ἂνω διακεκριμένοις ἐπισκέπταις τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς,  ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Στεφάνου Νούση.
36μελῆ ὃμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Heikki Huttunen.
Τόν Ἐλλογ. Καθηγητήν κ. Giochino Chiarini, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Siena, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Silvia Ronkey, Καθηγητρίας Βυζαντινῆς Ἱστορίας ἐν τῷ ὡς ἂνω Πανεπιστημίῳ, ἐξ Ἰταλίας, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Τζωΐτη, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπενόπουλον, Γεν. Γραμματέα Ἐμπορίου τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Εὐγεν. κ.κ. Περσεφόνης Παντερμαράκη καί Βασιλικῆς Τζότζολα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παντελεήμονα Γιαννακόπουλον, Κωνσταντῖνον Μπούραν καί Gabriel Gold, καί τήν Εὐγεν. κ. Eniko Kövari, Ἰατρούς, Καθηγητάς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης.
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Κετέογλου, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Gligor Tashkovich, Ὑπουργόν ἂνευ χαρτοφυλακίου τῆς Πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας (FYROM), ἁρμόδιον ἐπί θεμάτων ἐξωτερικῶν ἐπενδύσεων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Igor Popov καί Risto Velkovski, Γεν. Προξένου καί  Ὑποπροξένου, ἀντιστοίχως,  τῆς χώρας ἐνταῦθα, τήν Τρίτην, 1ην Μαΐου.
Τῇ Α. Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Ν. Ἀνδρεάδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 35 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου TÜHİD (Türkiye Halka İlişkiler Derneği), ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Λυκείου Notre Dame De Sion, τήν Δευτέραν, 30ήν Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Marco Hennis, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Βεατρίκης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, αὐθημερόν.

*  *  *