Patriarchal News Bulletin

Μάϊος 2008

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 30ήν Μαΐου, ἀνέγνωσε διά τηλεοπτικοῦ διαύλου μήνυμα πρός τούς συνέδρους τῆς ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Προεδρίας τοῦ Διεθνοῦς Δικτύου Ἀνθρωπίνης Ἀσφαλείας «Human Security Network» διοργανωθείσης, μεταξύ 29ης καί 30ῆς  ἰδίου, Διασκέψεως ἐπί τῆς «Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς καί τῆς Ἀνθρωπίνης Ἀσφαλείας».       


Αὐθημερόν τήν μεσημβρίαν, Οὗτος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Τρωάδος κ. Σάββα καί ἄλλων,  ἀνεχώρησε διά τήν γενέτειραν Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον.   


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρωάδος κ. Σάββαν, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου, Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας  κ. Ξανθίππης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Cesario Melantonio Neto, Πρέσβυν τῆς Βραζιλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ μεταθέσει αὐτοῦ εἰς Κάϊρον.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Ἀγγλικανόν Πρεσβύτερον κ. Stephen Colez, ἐκ Λονδίνου.
Τούς Ἐλλογιμ. κ.κ. Βασίλειον Κατσαρόν καί Θεόδωρον Κορρέν, Καθηγητάς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Καθηγήτριαν ὡσαύτως τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Θεοδωρούδη.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Γεωργίου, Στέλεχος τοῦ Συνδέσμου Βιομηχανιῶν Βορείου Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιόπης καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Εὐαγγέλου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μανδάνην, Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τῆς Ε.Ρ.Τ.3, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Εὐαγγέλου Βασιλειάδου, Εὐαγγέλου Κοκουγιάννη, Νικολάου Τσακίρη, Δημητρίου Χατζηπουλίδου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς Ζήκα, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
     

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ζωγραφικῆς καί γλυπτικῆς, διοργανωθείσης ἐν τῷ ἐνταῦθα Γαλλικῷ Νοσοκομείῳ « La Paix », ἐπί τῇ συμπληρώσει 150ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 29ην Μαΐου.

*  *  *

Tήν Δευτέραν, 26ην Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.   
                                       

Ὁ Ἀρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. τῆς Ἑλλάδος Ἐνδοξ. Στρατηγός κ. Δημήτριος Γράψας  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τετάρτην, 28ην Μαΐου, ὁ Ἐνδοξώτατος κ. Δημήτριος Γράψας, Στρατηγός-Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέφθη, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰσμήνης καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων καί συνεργατῶν αὐτοῦ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.
                                         

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βελγίου κ. Παντελεήμονα, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Ἀμερικῆς, καί Λέρου,  Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
60μελῆ ὅμιλον Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν προσκυνητῶν ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Ἀρμάου. 
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἀναστασίαν, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Devic, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Εὐφημίας, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς,  καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Nebojsa Petkovic καί Milorad Simovic.     
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Ἀναπληρωτήν Γ. Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐκ Γενεύης.
     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Anthony Mannix, Πρέσβεως τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Δήμου Beyoğlu, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Θεάτρῳ «Muammer Karaca» θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Samuel Beckett «Ἡ πρώτη ἀγάπη», τήν Τρίτην 27ην Μαΐου, καί
β) τήν ἐν τῷ ἐν Nişantaşı ξενοδοχείῳ «Sofa» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Güreli, Προέδρου τῆς ἐν τῆ Πόλει Ἐκθέσεως Συγχρόνου Τέχνης, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐξοχ. κ. Cesario Melantonio Neto, Πρέσβεως τῆς Βραζιλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τήν Τετάρτην, 28ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Ἀργυρόν, Σχολάρχην τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου Καθηγητῶν καί φοιτητῶν αὐτῆς. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Καΐρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰσιδώρου Σαλάκου. 
Τούς Ἐντιμολ. κ.κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Νικόλαον Δόϊκον, Ἄρχοντα Μαΐστορα, ἐκ Καστορίας.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Robert del Picchia καί Hubert Haenel, Γερουσιαστάς, ἐκ Γαλλίας, συνοδευομένους ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Christine Moro, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος  Aurore Bassy καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean Laporte.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Alfonso de Virgillis, Πρόεδρον τοῦ Ὀργανισμοῦ «Βραβεῖον Γαλιλαῖος 2000», καί Giancarlo Mazzuca, Διευθυντήν τῆς ἐφημερίδος «Quotidiano Nazionale», ἐκ Φλωρεντίας.
Τόν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Νταμπώση Σύνδεσμον Διαιτητῶν Ποδοσφαίρου Νομοῦ Πιερίας.
90μελῆ ὅμιλον Ἰατρῶν- Δερματολόγων ἐξ Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ.  κ. Ἰωάννου Βιτώρου, Φαρμακοποιοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Περικλῆ Πασχαλίδην, Ἐκδότην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σμαράγδας, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἀργυροῦς Χατζϊωάννου, Καθηγητρίας Δερματο-λογίας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Παπαγεωργίου, πρός ἐκζήτησιν τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.   


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», διοργανωθέν ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως Διεθνές Συμπόσιον ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Σύγχρονος Αἰών καί ὁ İbn-i Arabi», τήν Παρασκευήν, 23ην Μαΐου.
Τήν ἐν τοῖς ἀνακτόροις «Dolmabahçe» ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς κατά τό ἔτος 2010 ἀναδείξεως τῆς Πόλεως εἰς Πολιτιστικήν Πρωτεύουσαν τῆς Εὐρώπης, τό Σάββατον, 24ην τρ.μ..
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀντωνίου καί Daniela Νακοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Tήν Παρασκευήν, 23ην Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ἐπεσκέφθη τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά Αὐτοῦ συγχαρητήρια.   


Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Εἰκαστικῶν Τεχνῶν καί Μουσικῆς «Β. & Μ. Θεοχαράκη» ἔκθεσιν ζωγραφικῆς μέ θέμα «Σπυρίδων Παπαλουκᾶς», ἐγκαινιάσας αὐτήν καί ὁμιλήσας καταλλήλως.   

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὁμοσπονδιακός Πρόεδρος τῆς Αὐστριακῆς Δημοκρατίας κ. Heinz Fischer εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ὁ Ἐξοχ. κ. Heinz Fischer, Πρόεδρος τῆς Αὐστρίας, ὅστις πραγματοποιεῖ κατ'αὐτάς ἐπίσημον ἐπίσκεψιν ἐν Τουρκίᾳ, συνοδευόμενος ὑπό πολυαρίθμων κυβερνητικῶν καί διπλωματικῶν παραγόντων καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Margit, ἐπεσκέφθη, τήν Πέμπτην, 22αν Μαΐου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην,  μετά τοῦ Ὁποίου ἔσχε λίαν φιλικήν συνομιλίαν, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ. Ἡ Α. Ἐξοχότης ἐγένετο δεκτή μετά τῶν κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον προβλεπομένων τιμῶν, ἐνῷ ἐκπρόσωποι τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως ἐκάλυψαν τήν ἐπίσκεψιν. 


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνημερώσαντας Αὐτόν ἐπί τοῦ εἰς Οὐκρανίαν ἐπί ἐκκλησιαστικῇ ἀποστολῇ ταξιδίου αὐτῶν.   
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Τιργοβιστίου κ. Νήφωνα, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας, καί τόν ἐν Βιέννῃ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρωσσίας, μέλη τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδόξου καί Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, καί Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Χατζηγεωργίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ, ἐπί τῇ  Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ, ἡ  Α. Θεοφιλία παρουσίασεν Αὐτῷ τόν πρότριτα χειροτονηθέντα ὑπ'αὐτῆς Εὐλαβ. Διάκονον κ. Χαράλαμπον Μπεργκέν. 
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Τσουμπακλῆ καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Καραγιουβάνη. 
Τούς Ὁσιολ. ΡKαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Eulalio Gόmez, καί κ. Rubén Tierrablanca Gonzalez, ἐκ Μεξικοῦ, κ. Paolo Ho καί κ. Domenico Ko, ἐκ Κορέας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Paul Gόmez Echeverria καί Rodolfo Rabago Patino καί τῆς Εὐγεν. κ. Maria Isabel Gutierrez Herrera, ἐκ Μεξικοῦ.   
14μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ ἱερέως κ. James Kiley, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀπόστολον Γλαβίναν, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν.
Τούς Ἐντιμολ. κ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί  Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον, Καθηγητάς, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Κυρατζόπουλον, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Ἑλένης, ἐντεῦθεν, ὡς τήν Εὐγεν. κ. Γλυκερίαν Παναγιωτίδου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, πρός ἐκζήτησιν τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνέστην Πιαλόπουλον, Μηχανολόγον-Μηχανικόν, ἐκ Γενεύης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Τῖτον Ἀθανασιάδην, Διευθυντήν τῆς ἐν Ἀθήναις ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».
Τόν Ἐντιμ. κ. Torsten Kälvemark, ἐκ Στοκχόλμης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 21ην Μαΐου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος, ὁ Θεοφιλ. Ἀγγλικανός Ἐπίσκοπος κ. Mark Dyer,  κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Δήμαρχος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, μετά μελῶν τοῦ ὑπ' αὐτόν Δημοτικοῦ Συμβουλίου, πιστοί ἐντεῦθεν, ὡς καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Γερμανίας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως, ἀπαντήσας καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ  αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 21ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν  Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ.  Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Ἠλιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς  Ἐπιτροπῆς, καί Ἐλλογ. κ. Χρήστου Φωτιάδου, Καθηγητοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐξ Ὀξφόρδης, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου κ. Mark Dyer καί τῶν Αἰδεσιμολ. Ἀγγλικανῶν Πρεσβυτέρων κ. κ. Gregory Cameron καί Jonathan Goodall, ἐξ Ἀγγλίας, ἐλθόντας ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τάς διεξαγομένας ἀνεπισήμους συνομιλίας μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Μπαρδάκαν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Χρυσοστόμου καί Μοναχοῦ Μωϋσέως, Γέροντος τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς Σκήτης Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. κ. Κωνσταντῖνον Βεζίρογλου, Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν καί Κωνσταντῖνον Τζανμπεζντῆ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτεριανούς Πάστορας κ. κ. Victor Makari καί John Chapman, ἐξ Η.Π.Α..
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Μητρογῶγον, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κάριτας, τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ.  Νικολάου Καλογερᾶ καί Χρήστου Παυλάτου, Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  Γεωργίου Ζήτρου, Διευθύνοντος Συμβούλου τοῦ Ἱδρύματος «Οecumenica», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Μωϋσάκη-Βάλληνδα, Δικηγόρον, τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Θεοδωρίδην, Καθηγητήν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματεῖς, καί Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, Κλητῆρα, τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυπριανίδου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Εὐθυμιάδην, καί Κωνσταντῖνον Μουχλίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Τυροβόλη, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σασματζόγλου, Στέλεχος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἐκ Βρυξελλῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) τήν ἐν τῷ ἐν Dolmabahçe Σταδίῳ İnönü διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 19ης Μαΐου, καί
β) τήν  ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἰταλικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ ἀοιδοῦ Ἐντιμ. Domenico Modugno, ἐν τῇ ἐν Tepebaşı ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν 19ην τ.μ. . 


Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χερουβείμ Μεστούση κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀναστασίου Κατραντζῆ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Δήμου Βύρωνος Ἀττικῆς, αὐθημερόν.                                      

*  *  *

Τό Σάββατον, 17ην Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε, μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἐκ τῆς εἰς Ἀθήνας καί Λάρισαν ἱερᾶς ἀποδημίας Αὐτοῦ, περί τῆς ὁποίας θά δημοσιευθῇ κατ'αὐτάς σχετικόν χρονικόν. Ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπαντήθη ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, 18ης Μαΐου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησε πρός πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Κύπρου. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον  Ἐγκορίεβσκ  κ.  Μᾶρκον, καί τόν ἐν Γενεύῃ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μιχαήλ, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρωσσίας.   
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, μελῶν τῆς Περιφερειακῆς Ἑνώσεως Ἀνατολικῆς Μακεδονίας τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀποστολίδου, Προέδρου αὐτῆς.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Πλαταμῶνος Καβάλας «Προφήτης Ἠλίας», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Θεοπούλας Τσεντεμεΐδου, Προέδρου αὐτοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Θρησκευτικοῦ Συλλόγου Ἁγίας Μαρίνης Ἰμέρου Ροδόπης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας Δουδούκα, Προέδρου αὐτοῦ.
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Βαλκανικῶν, Σλαβικῶν καί Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Σταματοπούλου, Λέκτορος ἐν αὐτῷ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπανικολάου, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ διά τόν διάλογον τῶν πολιτισμῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Vladimir Yakunin, Προέδρου τῶν Σιδηροδρόμων Ρωσσίας, Evgeniy Scheblygin, Προέδρου τοῦ ἐν Μόσχᾳ μή Κυβερνητικοῦ Ὀργανισμοῦ «Ἅγιος Ἀνδρέας», καί Sergei Χρονoπούλου, Ἀντιναυάρχου, ἐκ Ρωσσίας.
60μελῆ ὅμιλον διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 7ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἐδέσσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Διευθυντρίας αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σοφίας Χουϊδαρίδου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας τοῦ Δήμου Şişli καί τῆς χορῳδίας «Vartanants» συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ἐκθεσιακῷ κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τό Σάββατον, 17ην Μαΐου, καί
β) τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, τήν Τετάρτην, 14ην Μαΐου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ἐν τῇ Δημοτικῇ Σχολῇ Χαλκηδόνος ἐκδήλωσιν ἐπί τοῦ θέματος «Γεώργιος Βιζυηνός-Ἀφιέρωμα στόν Θρακιώτη Λογοτέχνη»,.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαΐου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας καί ὡμίλησε κατά τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ, διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ ὑπό τόν τίτλον «Ἁγιορείτικη Μαθητεία» βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Βαμβακᾶ, ὡς καί τήν ἔκθεσιν ἔργων κοσμικῆς καί θρησκευτικῆς ζωγραφικῆς τοῦ καλλιτέχνου Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Λάζου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν,  Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Μύρων κ. Χρυσόστομον καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἀχαλτσίχης, Ταο-Κλαρδζέτης καί Λαζικῆς κ. Θεόδωρον καί Ζουκδίδι καί Τσαΐσι κ. Γεράσιμον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Zviad Kvatchantriradze, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα, καί Gela Japaridze, Προξένου αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
100μελῆ ὅμιλον μελῶν τοῦ Κ.Α.Π.Η. τοῦ Δήμου Πέτα Ἄρτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Μπίζα.
40μελῆ ὅμιλον Ἀξιωματικῶν, Καθηγητῶν, Ἐπιστημόνων, Τραπεζιτῶν καί Ἐπιχειρηματιῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐπισκέψει Ἀντιπροσωπείας τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, ἁρμοδίας ἐπί θεμάτων  πολιτισμοῦ καί  μέσων γενικῆς ἐνημερώσεως, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις θερινῇ Προξενικῇ κατοικίᾳ, τήν Τετάρτην, 14ην Μαΐου. 
Τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τῆς Ἰσλαμικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως διοργανωθέντος Διεθνοῦς Συμποσίου ὑπό τόν τίτλον «Περιβάλλον καί Θρησκεία», ἐν τῇ ἐν Beyazıt Πρυτανικῇ ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου, τήν Πέμπτην, 15ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν  Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ.  Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Ἠλιάδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς  Ἐπιτροπῆς, καί Ἐλλογ. κ. Χρήστου Φωτιάδου, Καθηγητοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Διοκλείας κ. Κάλλιστον, ἐξ Ὀξφόρδης, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου κ. Mark Dyer καί τῶν Αἰδεσιμολ. Ἀγγλικανῶν Πρεσβυτέρων κ. κ. Gregory Cameron καί Jonathan Goodall, ἐξ Ἀγγλίας, ἐλθόντας ἵνα συμμετάσχωσιν εἰς τάς διεξαγομένας ἀνεπισήμους συνομιλίας μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰουστῖνον Μπαρδάκαν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Χρυσοστόμου καί Μοναχοῦ Μωϋσέως, Γέροντος τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς Σκήτης Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. κ. Κωνσταντῖνον Βεζίρογλου, Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν καί Κωνσταντῖνον Τζανμπεζντῆ, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτεριανούς Πάστορας κ. κ. Victor Makari καί John Chapman, ἐξ Η.Π.Α..
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρον Μητρογῶγον, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κάριτας, τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ.  Νικολάου Καλογερᾶ καί Χρήστου Παυλάτου, Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  Γεωργίου Ζήτρου, Διευθύνοντος Συμβούλου τοῦ Ἱδρύματος «Οecumenica», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Μωϋσάκη-Βάλληνδα, Δικηγόρον, τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Θεοδωρίδην, Καθηγητήν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματεῖς, καί Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, Κλητῆρα, τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυπριανίδου, Ὑπάλληλον αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Εὐθυμιάδην, καί Κωνσταντῖνον Μουχλίδην μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Τυροβόλη, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σασματζόγλου, Στέλεχος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος, ἐκ Βρυξελλῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) τήν ἐν τῷ ἐν Dolmabahçe Σταδίῳ İnönü διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 19ης Μαΐου, καί
β) τήν  ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἰταλικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ ἀοιδοῦ Ἐντιμ. Domenico Modugno, ἐν τῇ ἐν Tepebaşı ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν 19ην τ.μ. . 


Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χερουβείμ Μεστούση κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀναστασίου Κατραντζῆ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Δήμου Βύρωνος Ἀττικῆς, αὐθημερόν.                                      

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Πέτρου Βασιλειάδου.
Τήν Εὐγεν. κ. Sharon Anderholm Wiener, Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο. διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου ἐκδήλωσιν διά τήν προώθησιν τοῦ ντοκιμαντέρ «Βυζαντινές καί Μεταβυζαντινές Οἰκογένειες: «Φανάρι καί Φαναριῶτες στόν Κόσμο», τήν Δευτέραν, 12ην Μαΐου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἰδομενέως Ἀδαμάκη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ Δήμου Ἁγίου Νικολάου Κρήτης, τήν Πέμπτην, 15ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θωμᾶ Χρυσικοῦ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Τατιανῆς Γιανναρᾶ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου Ἀθηνῶν, τήν Δευτέραν, 12ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀρσένιον Καρδαμάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας, Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Μichel Mallèvre καί Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Gill Daudé, Γραμματεῖς τοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γαλλίας. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Σιμόπουλον, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καί Πρύτανιν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετά τῶν Ἐλλογιμ. κ.κ. Χρήστου Ζέκου-Ζελιάσκοφ, Κοσμήτορος τῆς Σχολῆς Δημοσίας Ὑγείας Φιλιππουπόλεως, καί Gorki Πασκάλεφ, Πρυτάνεως τοῦ Ἰατρικοῦ Πανεπιστημίου αὐτῆς, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Παπαθανασίου, Βοηθοῦ Καθηγητοῦ ἐν τῷ ἰδίῳ Πανεπιστημίῳ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Θεοδώρου, Σύμβουλον παρά τῇ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος ἐν Δαμασκῷ.
Τόν Φοιτητικόν Σύλλογον τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Λυκουρέντζου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν  καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Victor Bologa, ἐπί κεφαλῆς τῆς Γραμματείας τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας, Petro Yushenko, Βουλευτήν τοῦ Οὐκρανικοῦ Κοινοβουλίου,  Alexander Sagan, Ὑπεύθυνον ἐπί θρησκευτικῶν θεμάτων, καί τήν Εὐγεν. κ. Olga Bokhonska, Διερμηνέα, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Volodymyr Purzyrko, Γεν. Προξένου τῆς χώρας ταύτης, ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ἰακωβίδην,  μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Γεωργίας Μ. Μπίτση, ἐντεῦθεν.
                                               

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἔναρξιν τῶν ἐκδηλώσεων τῆς «25ης Ἑβδομάδος τῶν Βακουφίων», ἐν τῷ ἐν Maslak Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Tim» τήν Τετάρτην, 7ην Μαΐου. 
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικοῦ Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton, τήν Πέμπτην, 8ην ἰδίου.
Τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἰταλικοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου διοργανωθεῖσης ἐκθέσεως ζωγραφικῆς, ἐν Nişantaşı, αὐθημερόν τό ἑσπέρας. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὡς κατ' ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα τήν Πέμπτην, 8ην τ.μ., εἰς τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένους Γραμματεῖς, τήν φοράν ταύτην εἰς τούς ἐν Θεραπείοις κήπους τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γαλλίας.
Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν ἐπίσης ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί ἡ ἐπισκεφθεῖσα αὐθημερόν τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἀντιπροσωπεία ἐξ Οὐκρανίας.

*  *  *

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 6ης Μαΐου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Tου τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου δοθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μέ θέμα « Ἡ Πόλη τοῦ χθές, τοῦ σήμερα καί τοῦ αὔριο».


Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον Καλλίνικον καί τούς Ὁσιωτ. Μοναχούς Ἐφραίμ καί Ἰεζεκιήλ, Ξενοφωντινούς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Ἀναγνωστόπουλον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλυψοῦς, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κάρολ-Ἄννης μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κοτρότσιου, Φαρμακοποιοῦ, ἐξ Ἑλβετίας. 
Τήν Εὐγεν. Δίδα Εἰρήνην Ντεμίρ, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ αὐτῆς, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τό ἐν τῷ ἐν Levent Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τῆς Τραπέζης Ἐργασίας («İş Bankası») διοργανωθέν ὑπό τῆς ὡς ἄνω Τραπέζης 8ον Φεστιβάλ Τέχνης, τῇ συμμετοχῇ Μειονοτικῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, τήν Τρίτην, 6ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Ἀλέξανδρον Rentel, Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί Βυζαντινῶν Σπουδῶν ἐν τῷ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. McKeel Hagerty, Eric Wolff, Graig T. Hall καί Mark Lancaster, Ἐπιχειρηματιῶν, ἐξ Η.Π.Α..
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἄγγελον Συρίγον, Εἰδικόν Γραμματέα Παιδείας Ὁμογενῶν καί Διαπολιτισμικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, καί Ἀριστοκλῆν Ὑφαντίδην, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος.   
Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, νεοκλεγεῖσαν Ἐφοροεπιτροπήν τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ὡς καί τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου νεοεκλεγεῖσαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, ἅς παρουσίασεν Αὐτῷ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σεμπέπον, Πλοίαρχον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θωμᾶν Σταυρίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί τήν Εὐγεν. δίδα Εἰρήνην Δημητρίογλου, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ αὐτῶν.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κοζάνης, ὐπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Μίχου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, παρέστη κατά τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τῆς ἐν τῷ Ἐμπορικῷ Ἐπιμελητηρίῳ τῆς Πόλεως διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Marmara» 11ης    Οἰκονομικῆς Συναντήσεως Εὐρασίας, ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς ἐκ τεσσαράσκοντα περίπου χωρῶν συνέδρους, τινές ἐκ τῶν ὁποίων ἔλαβον ὡσαύτως τόν λόγον. Ἐνταῦθα, ὁ Πατριάρχης ἔσχεν ἰδιαιτέραν συνομιλίαν μετά τῆς Α.Μ. τοῦ Βασιλέως Συμεών, τ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Βουλγαρίας, μεθ' οὗ συνδέεται ἀπό ἐτῶν διά φιλίας. 

 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 4ης Μαΐου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ μαθηταί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως. Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν μέχρι τοῦδε Δευτερεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ Πανοσιολ. κ. Μάξιμον. Ἐν συνεχείᾳ, Οὗτος παρέθεσε πρός τούς μαθητάς ἑόρτιον γεῦμα ἐν τοῖς ἐν Θεραπείοις κήποις τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γαλλίας καί διένειμεν αὐτοῖς τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά καί δῶρα. 
 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Efrem Hanna καί Ἐντιμ. κ. κ. Kenan Altınışık, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς παροικίας αὐτῶν, καί Lütfi Özkök, βοηθοῦ αὐτοῦ, εὐχηθέντας ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Παναγίας Μασταμπᾶ Ἡρακλείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου.
Ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῇ καί Προέδρου τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας.
Τόν Θεοφιλ. ΡKαθολικόν Ἐπίσκοπον Pavia κ. Giovanni Giudici, ἐπικεφαλῆς  40μελοῦς ὁμίλου ἐξ Ἰταλίας. 
Tόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ, μετά τοῦ Συμβουλίου τῆς Παροικίας αὐτῶν, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Φιλοθέης Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ἄνθη.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Λεόντιον Καρίκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἀρδαμερίου καί Ἁγίου Ὄρους.
Ὃμιλον μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἑνώσεως κυριῶν καί νεανίδων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλαρέτου Ἀντύπα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Γεωργίας. 
Tόν Ὁσιώτ. Ἱερομόναχον κ. Τιμόθεον καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Κορνήλιον, Ἁγιοπαντελεημονίτας, ἐκ τοῦ ἐν Γαλατᾷ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Πατσιαλόν, ἐκ τῆς ῾Ι. Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Λυδίας καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Χριστοφόρου Λιόλιου καί Βασιλείου Ἰωάννου, ἐξ Ἀγρινίου.     
40μελῆ ὅμιλον ἐκ Παρισίων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Emmanuel Schwab.
Τούς Ὁσιολ. π.  Jack Figel καί Georges Dobes, ΡΚαθολικούς ἱερεῖς, ἐξ Η.Π.Α.. 
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Λεωνίδαν Κουτσούκνιλ, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῶν υἱῶν αὐτοῦ Φιλίππου καί Στεφάνου, Φοιτητῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Σοφολ.  Δρ. Halim Işık, Μουφτῆν Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστάθιον Ἀρσενιάδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἀσημιάδου, ἐξ Ἑλβετίας.
10μελῆ Ἀντιπροσωπείαν Βουλευτῶν ἐκ τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Οὐκρανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Dmytro Tabachnyk, Βουλευτοῦ. 
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κιλκισίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. Νομάρχου Κιλκίς κ. Εὐαγγέλου Μπαλάσκα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Λαμτζίδην, νέον Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετά τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί οἰκογενῶν αὐτῶν. 
60μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί τελειοφοίτων ἱεροσπουδαστῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Θεολογικοῦ Σεμιναρίου Βουκουρεστίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ Δρος Daniel Benga, Ἀντιπρυτάνεως αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μουσιόπουλον, Κοσμήτορα τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ulrike, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἰωάννας.
100μελῆ ὅμιλον Δικαστικῶν καί Εἰσαγγελικῶν Λειτουργῶν ἐκ τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καἰ Εἰσαγγελέων Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μανωλίδου, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου Νεαπόλεως Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Φούση καί Ἐλευθερίου Φουρναράκη, Διευθυντῶν αὐτῶν, ἀντιστοίχως.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δήμου Πεύκης Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Φαρλαλῆ, Ἀντιδημάρχου.
Ὅμιλον μελῶν τῆς παιδικῆς ὁμάδος Καλαθοσφαιρίσεως  «Ἡ Ἕνωσις», ἐκ Καβάλας.
Ὅμιλον Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀγγελίδου. 
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Νομοῦ Πέλλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Παπαδοπούλου.
12μελῆ ὅμιλον Δικηγόρων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Λοΐζου, ἐκ Θηβῶν.
Ὅμιλον Καθηγητῶν διαφόρων Πανεπιστημίων, ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος Mustafa Şayar.
Ὅμιλον φοιτητριῶν ἐκ τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως («ΧΦΕ») Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀγλαΐας Μπούμη.
Ὅμιλον Ἐπιστημόνων ἐκ τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Δήμου Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ Ὁμίλου Γυμναστικῆς τοῦ ἰδίου Δήμου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας Μιχαήλ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σμπῶκον, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Λιναρδάκην, Ναύαρχον ἐν ἀποστρατείᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαρᾶς, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Βαρελᾶν, Πρόεδρον τῆς Μικτῆς Χορῳδίας Ναυπάκτου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βαφειάδην, Ἔμπορον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Φωτίου καί Τατιανῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τάς Εὐγεν. κυρίας Χρυσούλαν Χατζηπαρασίδου, Ἐπιχειρηματίαν, καί Δέσποιναν Γεωργούση, ἐκ Βεροίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Τσουχαντάρην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου, ἐξ Αὐστραλίας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Γρηγοροπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Βλαβιανόν καί Νικόλαον Βαφειάδην, Δημοσιογράφους, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Καραμολέγκον, Στέλεχος τῆς Πρεσβείας τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γερωνυμάκην, Δικηγόρον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Σεραφείμ Τσακανίκα, Ἐκδότου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθανασίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Φραντζεσκάκη, ἐκ Βρυξελλῶν.   
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Νομοῦ Καβάλας ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μάρκου Ἀποστολίδου.
  Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Καπανίρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Μονοκρούσου, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσιν ἐνταῦθα γάμοις αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κάμπραν μετά τῆς συζύγου Εὐγεν. κ. Καλομοίρας Λουκάτου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Κανέλλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Βασιλείου, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Korff de Gidts, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Βεατρίκης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, τήν Τετάρτην, 30ήν Ἀπριλίου.
Τό παρατεθέν ὑπό τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος γεῦμα Ἀγάπης, τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 4ην ἰδίου.
   

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Στέφανος ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin καί ηὐχήθη αὐτῷ τε καί τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ τά εἰκότα ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 28ην Ἀπριλίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, καί συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Velich κ. Σιωνίου, καθ'ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη, ἐν τῷ ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον Πασχάλιον ἀσπασμόν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀνδρέαν Γκοτσόπουλον, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Νικολάου, Δημάρχου Χολαργοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Michael Atkinson, Ὑπουργόν Δικαιοσύνης τῆς Πολιτείας Νοτίου Αὐστραλίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Λιάνην, Βουλευτήν τοῦ Κόμματος «ΠΑ.ΣΟ.Κ.» καί πρῴην Ὑφυπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κοραλίας Καράντη, Ἠθοποιοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐδουάρδου Καλημέρη, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Εὐθυμίου Λιβάνη, Ἰατροῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ κ. Φανῆς Lambert, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Πάτροκλον Γεωργιάδην, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρείας «KMPG», καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον τοῦ Beyoğlu, εὐχηθέντα Αὐτῷ ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Τζόλαν, Ἀντινομάρχην Θεσσαλονίκης, ἐπι κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Μωϋσῆν Ἐλισάφ, Καθηγητήν Παθολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἰατρῶν.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χοροζίδην καί Rishara Ebeid, Θεολόγους, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κατάκαλον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀννης, τῶν τέκνων αὐτῶν Κωνσταντίνου καί Δημητρίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀσανίνας Χούμη, ἐξ Ἀθηνῶν.
50μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Ραπτοπούλου, Προέδρου αὐτοῦ. Κατά τήν συνάντησιν παρέστη καί ὁ Δήμαρχος τῶν Νήσων Ἐντιμ. κ. Coşkun Özden, προσελθών ἵνα συγχαρῇ τῷ Πατριάρχῃ ἐπί τῷ Πάσχα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἀρχοντώνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παπάζην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Ali Akgün, Ἔμπορον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σταμπουλίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Οὐρανίας καί τῆς Εὐγεν. δίδος Σοφίας Ρεπανέλλη, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν Φλωρίοις παρατεθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου Πασχάλιον γεῦμα, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 29ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῇ ἕδρα τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Πριγκηπιανῶν «Ἅγιος Γεώργιος ὁ Κουδουνᾶς» ἐκδήλωσιν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῇ ἐνταῦθα Αἰθούσῃ Ἐκθέσεων «Istanbul Gosteri Merkezi» ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gürkan Vural, Προέδρου τῆς Ἑταιρείας Παραγωγῆς Καλλιτεχνικῶν Ἐκδηλώσεων «FON», ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, αὐθημερόν.

*  *  *