Patriarchal News Bulletin

Μάϊος 2009

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτην Καρταλόπουλον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀννίτας, ἐξ Η.Π.Α. .

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συμβουλίου τῶν ἐνταῦθα Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων καί τῆς Πνευματικῆς Διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου φιλανθρωπικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Τετάρτην, 27ην Μαΐου. 
                                             
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γαβριήλ Παπανικολάου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατά  τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Αἰκατερίνης Πολυζωγοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ ἐν Ἀθήναις ὁμωνύμου Δήμου, τήν Τετάρτην, 27ην  ἰδίου.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 24ης Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη, κατόπιν ἀπευθυνθείσης Αὐτῷ προσκλήσεως, εἰς τόν ἐν Μακροχωρίῳ ΡΚαθολικόν Ἰταλικόν ναόν καί ὡμίλησε κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filuksinus-Yusuf Çetin συνάντησιν τῆς νεολαίας αὐτῶν, ἀπευθύνας παραινέσεις πρός τούς παρισταμένους νέους καί διανείμας εἰς αὐτούς ἀναμνηστικά δῶρα, ἐν συνεχείᾳ δέ παρηκολούθησεν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν αὐτῶν. 
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, μέ θέμα «Bahar Şenliği», ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείῳ «Darülaceze», τήν Τρίτην, 26ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ Sabancı διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ὁμωνύμου Πανεπιστημίου τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, μέ θέμα «Ὁ Πλουραλισμός εἰς τήν σύγχρονον Τουρκικήν Κοινωνίαν καί Πολιτικήν»,  τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.
Τήν ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ξενοδοχείῳ Four Seasons δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Zviad Kvatchantiradze, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 23ης ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσε γεῦμα πρός τούς νέους τῆς Ὁμογενείας, μέσης καί πανεπιστημιακῆς ἐκπαιδεύσεως, ὡς καί πρός τούς ἐργαζομένους νέους, ἐν τῷ ἐν Karaköy ἑστιατορίῳ «Liman», οἱ ὁποῖοι τήν πρωΐαν τῆς ἰδίας περιηγήθησαν διαφόρους ἀρχαιολογικούς καί ἱστορικούς χώρους.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 24ην Μαΐου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας Μελετίου Σακκουλίδου, καθ' ἥν τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ

Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, τήν Πέμπτην, 21ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μ. Οἰκονόμου Μελετίου Σακκουλίδου, ἐκ τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαργαρίτας Χανσίζ, Ἐκπαιδευτικοῦ καί στελέχους τῆς ἐνταῦθα Ἐφημερίδος «Ἠχώ», ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θ. Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τό Σάββατον, 23ην τρ. μ. . 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Ataköy Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Yunus Emre» διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα περί τῶν ἐν Yeşilköy εὑρισκομένων ἀρχαιολογικῶν καί ἱστορικῶν μνημείων, τήν Κυριακήν, 24ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Dolmabahçe Σταδίῳ İnönü διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως ἐκδή- λωσιν, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς 19ης Μαΐου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Μουσικολ. κ. Δημητρίου Πλέσσα, Μουσικοσυνθέτου, μέ θέμα «Ἕνας Δρόμος Χίλιες Νότες», τό Σάββατον, 23ην ἰδίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χερουβείμ Ἀποστόλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γαβριηλίδου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Νάσην, Ἀντιστράτηγον, Διοικητήν τῆς Α' Στρατιᾶς τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πολυξένης καί συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Κελέσογλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayca καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Ἀκύλα, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ κατά τό ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Çırağan» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Aníbal Cavaco Silva, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Πορτογαλίας, δεῖπνον, πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τήν Τετάρτην, 13ην Μαΐου.                                   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου κατά τό ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Halat» παρατεθέν ὑπό τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας-μελῶν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», γεῦμα, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς,  17ης ἰδίου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ ἀνακαινίσει τῶν ἐν Θεραπείοις κήπων τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Γαλλίας, τήν Τετάρτην, 13ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ Sabancı διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἐκθέσεως μέ θέμα «Λισσαβών-Ἀναμνήσεις ἐξ ἄλλης πόλεως», παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, καί κ. Aníbal Cavaco Silva, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Πορτογαλίας, αὐθημερόν. 
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐριδίκης Νανάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἡρακλείου Κρήτης, τήν Πέμπτην, 14ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ ἐπί τοῦ θέματος «Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί οἱ Διαθρησκειακοί Διάλογοι», αὐθημερόν.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βασιλικῆς Καρακάση, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 16ην τρ. μ. .   
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Πάριδος καί Χριστίνης Γεωργιάδου, τελεσθεῖσαν  ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν συναυλίαν τοῦ Μικτοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ τοῦ Δημοτικοῦ Ὠιδείου Πατρῶν, ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Σπυρίδωνος Ψάχου, Ἄρχοντος Ὑμνῳδοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ ἐν Nişantaşı ξενοδοχείῳ «The Sofa» πραγμα- τοποιηθεῖσαν δημοπρασίαν ὀθωμανικῶν ἔργων τέχνης, αὐθημερόν.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 8ην Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη, κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, εἰς τό Ἐμπορικόν Ἐπιμελητήριον τῆς Πόλεως καί ὡμίλησεν ἐπί τοῦ θέματος «Ἐνέργεια- Οἰκονομία- Οἰκολογία» κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara 12ην Εὐρωασιατικήν Οἰκονομικήν Διάσκεψιν, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος τῆς Τουρκίας καί ἄλλων προσωπικοτήτων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
                                         
Ὡς προηγγέλθη, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 9ης ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν εἰς τούς μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν γεῦμα ἐν τῷ ἐν Polonezköy ἑστιατορίῳ «Hera», διανείμας αὐτοῖς ἀναμνηστικά δῶρα.   
                                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης ἰδίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐδέξατο ὁμίλους προσκυνητῶν, πρός οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους, τήν δέ ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Παραλύτου, 10ην  τρ. μ., παρέστη ὡσαύτως συμπροσευχόμενος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου Θείαν Λειτουργίαν, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καλωσώρισε πατρικῶς τούς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης καί Ἐλασσῶνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος Καραλάση, τῆς ἐνορίας Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Τερψιθέας Γλυφάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βαρθολομαίου καί τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Σπυρίδωνος Μπαλάσκα, ὡς καί ἐκ μαθητῶν τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κομοτηνῆς καί τοῦ 4ου  Δημοτικοῦ Σχολείου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Ἐπίσης ἐδέξατο στελέχη τῆς «Δωδεκανησιακῆς Μέλισσας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
                                           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
40μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς ἐνορίας «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Παρασκευᾶ Μαραζάκη. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. François Yakan, ἐκ τῆς ἐνταῦθα παροικίας τῶν Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. John Klink, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς «International Catholic Migration Commission», ἐξ Η.Π.Α.,  Johan Ketelers, ἐξ Ἑλβετίας, καί Sait Samanoğlu, καί τῆς Εὐγεν. κ. Linda Samardzıc, ἐκ Τουρκίας, μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Καρρᾶν, Ἄρχοντα Νοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μάνθου Μαυρομμάτη, Προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπι- μελητηρίου Κύπρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κάτιας, Βυζαντινολόγου.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Josef Saiger, Γενικόν Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, ἐπί τῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ ὁριστικῶς εἰς Βιέννην.
Ὅμιλον τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ    Δικτύου Ἀναπτύξεως, Συνεργασίας καί Πολιτισμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ.  κ. Λάμπρου Μίχου, Δημάρχου Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς, καί πρῴην Περιφερειαρχῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Yıldız, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Oya Dağlar, Καθηγητρίας τοῦ Ἐμπορικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Martin Zammit, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Μάλτας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νεκταρίου Λαβούτα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
25μελῆ ὅμιλον Δικηγόρων-μελῶν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Σταθακοπούλου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Μετεκπαιδευομένων Ἐκπαιδευτικῶν Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Χαϊδεμένον, Ἐκδότην, μετά τοῦ Ἐντιμ.  κ. Ἀκύλα Μήλλα, Ἰατροῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 16ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δουλάμη, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Emre Biçer, Φοιτητήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ  Ἐλλογ. κ. Αdile, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Σωματείου ἐργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Χατζηγεωργίου.
Ὅμιλον ἐκ τῆς «Ὀλυμπιάδος Μουσικῆς καί Θεάτρου», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Μπιρσίμ, Σκηνοθέτου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστοφόρον Λάκην, ἐκ Βιέννης, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Başaran Ulusoy, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Ταξιδιωτικῶν Πρακτορείων τῆς Τουρκίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Ἀναπτυξιακοῦ Κέντρου Θρᾴκης (ΠΑΚΕΘΡΑ) παρουσίασιν τῆς ἐπανεκδόσεως τοῦ θεατρικοῦ ἔργου τοῦ Μ. Χουρμούζη, μέ τίτλον «Μαλάκωφ», τό Σάββατον, 9ην Μαΐου.
Tήν διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Beylikdüzü Κέντρου Προνοίας «Hüsnü Ayık» τοῦ Συλλόγου Ἀναπήρων Τουρκίας («Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği»), αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Παναγιώτου Χανίδου καί Δεσποίνης Κομβισέλη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ἐν Fatih Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Ali Emiri Efendi» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. Nezih Uzel, Δημοσιογράφου-Συγγραφέως, αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀλαίν καί Δεσποίνης Μεντεσέ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου.      

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιον, Ἀρχιγραμματεύοντα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Enrico Grassini, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Μάλτας κ. Paul Cremona, ἐπί κεφαλῆς 70μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Simon Pullicino, Γενικοῦ Προξένου τῆς Μάλτας ἐνταῦθα.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον Καμαργιάννην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος.
20μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου «American Duke», ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Ταρίναν, Ἔμπορον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Τουρκικοῦ Ἱδρύματος Οἰκονομικῶν καί Κοινωνικῶν Σπουδῶν («TESEV») παρουσίασιν τοῦ βιβλίου μέ θέμα: «Τό μέλλον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης», ἐν τῷ ἐν Karaköy Πολιτιστικῷ Κέντρῳ τοῦ Πανεπιστημίου Sabancı, τήν Τετάρτην, 6ην Μαΐου.
Τήν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διοργανωθεῖσαν συνάντησιν ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα Μειονοτήτων, ἐν τῷ ἐν Taksim παραρτήματι τῆς ὡς ἄνω Ἀντιπροσωπείας, αὐθημερόν.     
Τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Τούρκων Δημοσιογράφων διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα μέ θέμα «Προστάτεψε τή ζωή σου», τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 7ης Μαΐου, ἐν τῇ ἐν Cağaloğlu ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου.
                                           
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τήν Πατριαρχικήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν καί παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα τῶν μαθητῶν, ἀπευθύνας πρός αὐτούς πατρικάς νουθεσίας, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Γούλα, Χημικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Παυλίνας, Ἐκπαιδευτικοῦ, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου, Πλαστικοῦ Χειρουργοῦ, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Ἀθηνᾶς Παπαδο- πούλου, Ἰατροῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ἐλλογ. Δρα κ. Βέραν Bulgurlu, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐκδηλώσεων τῆς «26ης Ἑβδομάδος τῶν Βακουφίων», ἐν τῷ ἐν Maslak Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Tim», τήν Τρίτην, 5ην  Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Γεώργιον Τσέτσην, Μέγαν Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης.
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξάνθης, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Καθηγητήν τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Μαρτζέλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας καί Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Χριστοφόρου Κοντάκη, Προέδρου τῆς ὡς ἄνω Ἀκαδημίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Βαβούσκου,  Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Tόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Bob Simon, Ἀνταποκριτοῦ τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου C.B.S., καί συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός παραγωγήν ὡριαίου προγράμματος διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βλάσιον Φειδᾶν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας καί Κοσμήτορα τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίναν Ν. Νησιώτη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τάς Εὐγεν. δίδα Εἰρήνην Δημητρίογλου, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Ἀργυρῆν Ἁπλωνάκη, Ὑπάλληλον αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ αὐτῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικοῦ Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐν τῇ Πόλει, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 61ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Hilton, τήν Δευτέραν, 4ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κατάνης Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Salvatore Gristina.
Τούς Ἐντιμολ. κ. κ. Ἀντώνιον Ἀνδρικόπουλον καί Michael Johnson, Ἄρχοντας Δεπουτάτους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐξοχ. κ.  Ἰωάννην Κοντογιάννην, Ὑποπτέραρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλεονίκης, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Χρήστου Γιαννιᾶ, Ὑποσμηναγοῦ, καί Δημητρίου Ρώτα, Ἀνθυποσμηναγοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Cem Özdemir, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος τῶν Πρασίνων-Εὐρωβουλευτήν, ἐκ Βερολίνου, μετά τῶν οἰκείων καί συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Πανταζῆν, Γενικόν Γραμματέα τῆς Νεολαίας τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Σώκου, ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῆς Νεολαίας τοῦ ὡς ἄνω Κινήματος, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Χαραλάμπους Καραπάνου, ἐξ Ἀγρινίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Μακριδάκην, ἐκ Χίου, ὑποβαλόντα Αὐτῷ τήν ἄρτι ἐκθοθεῖσαν μετάφρασιν εἰς τήν τουρκικήν γλῶσσαν τοῦ μυθιστορήματός του «Ἀνάμισυς Τενεκές», (Birbuçuk Tene- ke).
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ὀργανώσεως «Ποδηλάται διά τήν Εἰρήνην», ἐκ Βιέννης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Werner Elter.     
Τὀν Ἐντιμ. κ. Ted Turner, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ.  Cynthia MacDonald, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, ἐξ Ἀθηνῶν.   

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος ἐπεσκέφθη ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Tό ἐν τῷ ἐν Çarşamba Πολιτιστικῷ Κέντρῳ καί Αἰθούσῃ Συναυλιῶν διοργανωθέν 9ον Φεστιβάλ Tέχνης τῆς Τραπέζης Ἐργασίας («İş Bankası»), τῇ συμμετοχῇ Μειονοτικῶν Σχολείων τῆς Πόλεως, τήν Τετάρτην 29ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου μέ τίτλον «Τό Ἐργαστήρι τῆς Ζωγραφικῆς τοῦ Ζωγραφείου Γυμνασίου», τήν Πέμπτην, 30ήν Ἀπριλίου.
Τήν ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Onno Kervers, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Βεατρίκης, αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Ἄννης Συκιώτη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πριγκήπου, τό Σάββατον, 2αν Μαΐου. 
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Yusuf καί Ketrin Havuçoğlu, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 3ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἄρη καί Φωτεινῆς Γιουζμπασιάν, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἁρμενικῷ ναῷ Surp Harutyun, αὐθημερόν.

*  *  *