Patriarchal News Bulletin

Μάϊος 2011

Ὁ Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Ἀεροπορίας  τῆς Ἑλλάδος, Ἐνδοξ. Ἀντιπτέραρχος κ. Βασίλειος Κλόκοζας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 31ην Μαΐου, ὁ Ἐνδοξότατος Ἀντιπτέραρχος κ. Βασίλειος Κλόκοζας, Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου τῆς Ἀεροπορίας  τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποιῶν ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῶν ἐκδηλώσεων ἀπό τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τουρκικῆς Ἀεροπορίας, καί συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα,  ἐπεσκέφθη, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Καραπᾶνον, Δικηγόρον, ἐξ Ἀγρινίου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἔναρξιν τῆς ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ Συγχρόνου Τέχνης («İstanbul Modern Sanat Müzesi») διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας τῆς Εὐγεν. κ.  Lale Tara, τήν Τρίτην, 31ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως Ὑψωμαθείων. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρωάδος κ. Σάββαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Σαμπούρ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἐλευθερίου Καμινίων Πειραιῶς.
Tόν Ἐξοχ.  κ. Burhan Kuzu, ὑποψήφιον Βουλευτήν τῆς Πόλεως τοῦ Κόμματος ΑΚP, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Mustafa Özer, πρῴην Δήμαρχον Σινασσοῦ (Mustafapaşa), Taşkin İç καί Ali Alyamaç, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σπανόν, Μουσικοσυνθέτην, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tήν Εὐγεν.  κ. Nurgül Erkal, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Burak Ali Bay καί Murat Öztunç, ἐκ τῆς Πόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παναγιώτας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Κουβαρᾶ, Ἰατροῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σταματίνας, ἐκ Χαλκίδος.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους  Δημητρίου καί Bahar Ἀβτζῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 29ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Pangaltı ξενοδοχείῳ Ramada πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ περιοδικοῦ Paros, τήν Δευτέραν, 30ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Σμύρνην
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 27ην Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Σμύρνην, ἵνα εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς τούς ἐκεῖ Ὀρθοδόξους πιστούς καί συγχαρῇ αὐτοῖς ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, ἐκεῖθεν δέ θά ἐπισκεφθῇ τήν ἀρχαίαν Ἔφεσον καί τά Ἀλάτσατα, ὅπου καί θά ἱερουργήσῃ.             

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον Καρταλόπουλον, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀννίτας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Στεφανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Τουλιᾶτον, Ἐπίτιμον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Μονακό.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Μ. Χούλην, Καθηγητήν Φαρμακολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Εὐαγγελίαν Şarlak, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Tayfur καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἀλεξάνδρας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Γεωργιάδου,  ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Fabio Cortese, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριάρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν. 
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου McGill, ἐκ Καναδᾶ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Κυριακοῦ Ματζιορίνη, Καθηγητοῦ.   
Tόν Ἐλλογ. Δρα κ. Βασίλειον Κ. Σκουτέρην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ζήσην Σῖσκον, ἐκ Καστορίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Thompson, Στέλεχος τοῦ Βρεταννικοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, ἐκ Λονδίνου.   

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά  τήν ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου τελεσθεῖσαν λειτουργίαν καί τήν ἐν συνεχείᾳ ἔκθεσιν ζωγραφικῆς, ἐπί τῇ συμπληρώσει 550 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν Κυριακήν, 29ην Μαΐου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τοῦ 9ου  Συνεδρίου Θεραπείων, μέ θέμα: «Religion and Migration today and 50 years ago: Gender Equality in Germany and Turkey», τήν Παρασκευήν, 27ην Μαΐου.   
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δοθεῖσαν συναυλίαν, πρός τιμήν τοῦ συνθέτου Ἰωάννου Σπανοῦ, τό Σάββατον, 28ην ἰδίου. 
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ümare Tokak καί Ayfer Öztürk, τελεσθέντας ἐν τῷ Δημαρχείῳ Ümraniye, αὐθημερόν.
Τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 29ην ἰδίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Τουρκοαμερικανικοῦ Συνδέσμου  συνάντησιν μεταξύ ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα μή Μουσουλμανικῶν μειονοτήτων καί μελῶν τῆς Γερουσίας καί τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Η.Π.Α., ἐν τῇ ἐν Taksim ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου, αὐθημερόν.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἰωάννου καί Ναταλίας Ἀνανᾶ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νεοχωρίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 26ης τ.μ., ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς ἀναπαυομένου προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε' (τοῦ Βαλιάδου) (1897-1901), κατελθών ἐκ τῆς νήσου εἰς Φανάριον τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης διά νά ἀναχωρήσῃ αὐθημερόν εἰς Σμύρνην.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 23ης Μαΐου, Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Μουσεῖον Topkapı καί παρέστη κατά τήν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ἔργων Τέχνης Ρωμιῶν Ζωγράφων τῆς Πόλεως, ὀργανωθείσης ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ὡς ἄνω Μουσείου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, καί:
α) τῆς ὑπό τήν προεδρείαν  τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Ὀφφικιάλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ἐντίμου Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλίου, κομίσαντας τόν ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας, καί   
β) τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Χατζηγεωργίου, κομίσαντας ὡσαύτως τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, καθ'ἥν εἴθισται ὁ Πατριάρχης νά χοροστατῇ ἐν τῷ  Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ τῆς Κοινότητος Ἀντιφωνητοῦ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ.  Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Καλογήρου, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀποστόλου Καμπουροπούλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Περιστερίου.
Τήν Εὐγεν. κ. Γλυκερίαν Παναγιωτίδου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα  Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου Ὑποβρυχίων. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ Sakıp Sabanci πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Μουσείου καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Μουσείου Κυκλαδικῆς Τέχνης διοργανουμένης ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Across-The Cyclades and Western Anatolia during the 3rd Millennium B.C.», τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Παύλου Γερουλάνου, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί τοῦ Τούρκου ὁμολόγου αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, τήν Δευτέραν, 23ην Μαΐου. 
Τήν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα: «İstanbul-Ἡ Πόλις τῶν Σουλτάνων» (Sultanlar Şehri İstanbul), ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Çırağan, τήν Τρίτην, 24ην Μαΐου.    

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς εἰς Καβάλαν ἱερᾶς ἀποδημίας Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τῶν καί προπεμψάντων Αὐτόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Κωνσταντίνου,  ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Κοινότητος Θεραπείων, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας αὐτοῦ καί ἐπί τῇ ἀποπερατώσει γενομένων ἐν αὐτῷ ἔργων ἀνακαινίσεως.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ἄλλοι Κληρικοί ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ (ΣΑΕ), πιστοί ἐντεῦθεν, καθώς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, εὐχαριστήσας τούς συμβαλόντας εἰς τά ἔργα ἀνακαινίσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ,  ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Δημητριάδης, Πρωτοσύγκελλος τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶς, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης, εὐχηθείς εἰς τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, προσέφερε δέ ἀναμνηστικά δῶρα πρός τε τόν Ἱ. Ναόν καί πρός τόν Σεβ. Ποιμενάρχην.
Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τῶν Θεραπείων, προσφερθέν ὑπό τοῦ ἑορτάζοντος Ποιμενάρχου.         

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ', ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 

Ἡ ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως
Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστά- τησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Μαΐου, καθ'ὅν παρέστησαν πολυμελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Alain Vivien, πρῴην Ὑπουργοῦ, Βουλευτοῦ, καί ὅμιλος διδασκάλων καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 15ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰσαάκ Τσακρίδη, πρός οὕς ὡμίλησε καταλλήλως ὁ Πατριάρχης καί ὁ συμπροσευχηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας. Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 22αν ἰδίου, προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. Μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβε- τίας κ. Ἱερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Λοφτσοῦ κ. Γαβριήλ, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος καί Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ,  Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. Βασίλειος Μπορνόβας, τῆς Ἑλλάδος, καί Miroslav Prcović, τῆς Σερβίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδρος τοῦ ΣΑΕ, ἡ Εὐγεν. κ. Καλλισθένη Πάκα, Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Κιλκισίου, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Ταμβακάκην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἀνταλλαγεισῶν σχετικῶν ὁμιλιῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Ἄρχων Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῇ Ἀδελφότητι, ἐπί τῇ συμπληρώσει εἰκοσαετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου. 
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Βασλαματζῆν, Ἀναπληρωτήν Καθηγητήν Ἰατρικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀντωνίαν Τριχοπούλου, Στέλεχος τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Καλλιτσάντση, Ἐπιχειρηματίου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μιχαηλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ.  κ. Janis Sacre O' Riley, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Ἀμερικῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ Δημοτικῷ Σχολείῳ Sezin Öztaş διοργανωθέν ὑπό τοῦ Δήμου Σηλυβρίας Φεστιβάλ (Börek Festivali), τό Σάββατον, 21ην Μαΐου. 
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀρέτ Ταστσιλάρ καί Μαριλένας Λεάνα, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἀρμενικῷ ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν Κυριακήν, 22αν ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Διοικητής τῆς Α'  Στρατιᾶς  τῆς Ἑλλάδος Ἐνδοξ. Ἀντιστράτηγος κ. Δημήτριος Ἀγγελούδης,                                                                              εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν Τρίτην, 17ην Μαΐου, ὁ Ἐνδοξότατος Ἀντιστράτηγος κ. Δημήτριος Ἀγγελούδης, Διοικητής τῆς Α' Στρατιᾶς τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τόν ὁμόλογόν του τῆς Τουρκίας, ἐπεσκέφθη, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαΐας, ὑπηρεσιακῶν παραγόντων καί συνεργατῶν αὐτοῦ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Πειραιῶς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Βάρκα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστόδουλον (Χρῆστον) Νικολόπουλον, Μουσικοσυνθέτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, ἐξ Ἀθηνῶν, τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Βασίλα καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς, ἐκ Βόλου.   
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Δήμου Λέσβου ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ ἀειμνήστου ποιητοῦ Ὀδυσσέως Ἐλύτη, Νομπελίστα, τό Σάββατον, 14ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ἑστιατορίῳ Cezayir δοθεῖσαν δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μπουτάρη, Δημάρχου Θεσσαλονίκης, τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Ἀνταλλαγέντων Λωζάνης καί τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου συζήτησιν, μέ θέμα: «Ἐπιστροφές», τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Μπουτάρη, Δημάρχου Θεσσαλονίκης, τήν Τρίτην, 17ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον Σταυροδρομίου, καί συνεχάρη αὐτῷ εὐχηθείς τά εἰκότα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, μετά  τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Ναῷ, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς λειτουργίας καί ἐπί τοῖς κατόπιν ριζικῶν ἐπισκευῶν θυρανοιξίοις αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἴστρας κ. Ἀρσένιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Asmus, Στελέχους τοῦ Τμήματος τῶν Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων,  καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksim Togubiski.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Silvano M. Tomasi, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ παρά τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ τοῦ Ο.Η.Ε., μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Διονυσίου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Καλαμάτας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπό- λεως Μεσσηνίας Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Θεοκλήτου Λαμπρινάκου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πορφύριον Παπαπέτρου, Τελετάρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Σωτηρόπουλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Εἰρήνης Πατρῶν.
Tόν Αἰδεσιμολ. Ἀγγλικανόν Κάνονα κ. Jonathan Goodhal, Γραμματέα ἐπί τῶν Οἰκουμενικῶν Σχέσεων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Προυσαλιωτῶν Νομοῦ Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Χατζηκωνσταντίνου.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Furman College, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτου Χάρακα, Καθηγητοῦ, ἐξ Η.Π.Α..
Ὁμίλους μαθητῶν μετά διδασκάλων αὐτῶν ἐκ τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μαυροδενδρίου Κοζάνης,  τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πολυγύρου, τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Πεύκων Θεσσαλονίκης,  τῶν 13ου καί 23ου Δημοτικῶν Σχολείων Εὐόσμου, τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λιτῆς Λαγκαδᾶ καί τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Συκεῶν Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Κέντρου Ἐπαγγελματικῆς Καταρτίσεως Ἀτόμων μέ εἰδικάς ἀνάγκας, ἐκ Θεσσαλονίκης.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ.  κ. Μᾶρκος Κυπριανοῦ, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 10ης Μαΐου, ὁ Ἐξοχ. κ. Μᾶρκος Κυπριανοῦ, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου, εὑρισκόμενος εἰς τήν Πόλιν ἐπ' εὐκαιρίᾳ διοργανουμένου συνεδρίου τοῦ Ο.Η.Ε. διά τάς ἀναπτυσ- σομένας χώρας καί τῆς διεξαχθησομένης συνεδριάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ὑπουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό  τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀνδρέας Κακουρῆς, Διευθυντής τοῦ Γραφείου αὐτοῦ, ὡς καί ἄλλοι συνεργάται  αὐτοῦ. Κατά τήν συνάντησιν παρέστη καί ὁ παρεπιδημῶν εἰς τήν Πόλιν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ἐνῷ προηγουμέ- νως ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Mark Arey.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Χατζηεφραιμίδην, Καθηγητήν, ἐκ Φλωρίνης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Καραγκιόζη καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βαρβάρας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ταράσιον Udod, ἐκ Καναδᾶ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Sonia.
Τόν Ἐξοχ. κ. Osman Korutürk, Πρέσβυν ἐ.τ., ὑποψήφιον Βουλευ- τήν, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κόμματος CHP, μετά τῆς Ἐξοχ. κ. Bihlun Tamaylıgil, Γεν. Γραμματέως τοῦ Κόμματος, καί τῆς Εὐγεν. κ. Mari Gormezano, ἐπίσης ὑποψηφίου Βουλευτοῦ. 
45μελῆ ὅμιλον Φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Οἰκονομικῶν Ἐπιστη- μῶν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Μάρδα. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Ρεμέντζην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ. Ἐλιάνας-Μαρίτσας, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Κατερίνης, τήν Δευτέραν, 9ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Αὐστρίας πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς διοργανουμένης Ἐκθέσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Julian Khol, ζωγράφου, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Michael Spindelegge, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας, τήν Τρίτην, 10ην ἰδίου.    

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 6ης Μαΐου,  ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου, μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον Pera Palas καί ὡμίλησε κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας Mercedes Benz ἐτήσιον Διεθνές αὐτῆς Φόρουμ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν  τοῦ Σαββάτου , 7ης Μαΐου, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ μαθηταί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας καί μαθηταί ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους καί διένειμεν αὐτοῖς τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά καί δῶρα.

Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφό- ρων, 8ην Μαΐου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας. Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. Ἀμβρόσιος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Τρωάδος κ. Σάββας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Πανα- γίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί ἱκανόν πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἡγουμενεύων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.  Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις εἰς τό Ἀρχονταρίκιον τῆς Ἱ. Μονῆς καί ἐν συνεχεία παρετέθη γεῦμα.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος ἐπεσκέψατο ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς.
     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ᾧτινι καί ηὐχήθη ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, μετά μελῶν τῆς Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, πρός ἐκζήτησιν τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν εὐχῶν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρωάδος κ. Σάββαν, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Σχολαρχεύοντα τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς  Ἀκαδημίας, μεθ' ὁμάδος τελειοφοίτων σπουδαστῶν αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Bernard Saintvoirin, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Γαλλίᾳ Ἐπισκοπῆς Tards-Lourdes.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παῦλον-Ἀντώνιον Θαλασσινόν, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ εἰς τόν Ο.Η.Ε. ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Hans Peter Phomberg, Ὁμότιμον Καθηγητήν Ἰατρικῆς, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ἐξ Αὐστρίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀγκύρας. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Μιχαηλάρην, Διευθυντήν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ὄλγας Παλαιολόγου, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τῆς Ἐλλογ. Δρος κ. Πανα- γιώτας Εὐαγγέλου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Ὅμιλον φοιτητῶν τῶν Τμημάτων Φιλολογίας καί Ἱστορίας καί Ἀρχαιολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ.  κ. Θεοδώρου Κορρέ καί τῆς Ἐλλογιμ. κ. Σοφίας Κοτζάμπαση, Καθηγητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ὑψηλάντην, Ἰατρόν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τῆς ἐγγονῆς αὐτοῦ Χλόης-Ἠλέκτρας, ἐντεῦθεν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν Τέχνης, μετά τῆς Ἐλλογ. Δρος. κ. Φλώρας Καραγιάννη, Ἀρχαιολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Μουσικολ. κ. Παρασκευᾶν Στέργον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ρόδου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Τσαμπίκου. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Δημοτικοῦ σχολείου Ν. Μουδανιῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Pierre Kosremelli, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Zena, ἐκ Λιβάνου.
Ὅμιλον ἀπογόνων Μικρασιατῶν ἐκ Βορείου Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γκλαβάκη, πρῴην Εὐρωβουλευτοῦ. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Νέας Ραιδεστοῦ. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ergin Tufan καί Serpil Tokar, τελεσθέντας ἐν τῇ ἐν Kağıthane Αἰθούσῃ Talatpaşa, τήν Κυριακήν, 8ην Μαΐου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀναστασίου-Ἄρη Ἀ. Κατραντζῆ καί Ναντίν Ὀζμπιγικτσιγιάν, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριά- δος Σταυροδρομίου, αὐθημερόν.
Tήν ἐν τῷ ἐν Polonezköy ΡΚαθολικῷ Ναῷ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦ- θα, συναυλίαν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, αὐθημερόν.     

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Florance Νightingale νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Ἱεράρχας Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον, Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κορέας κ. Ἀμβρόσιον.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ Metz Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Denis Velfert.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aret Taşçılar, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. δίδος Μαριλένας Ζηνοβίας Ε. Λεάνα, Β. Ὑφηγητρίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γούραν, στέλεχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ἀμύνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνης Κοσσυβάκη, στελέχους τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ergin Tufan, Ἀστυνόμον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Serpil Tokar, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον μετεκπαιδευομένων Διδασκάλων ἐκ τοῦ Διδασκαλείου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Λεσχῶν Rotary τελετήν ὑποδοχῆς ποδηλατῶν, μετασχόντων εἰς τήν ποδηλατοδρομίαν εἰρήνης μεταξύ Μέκκας καί Ρώμης, ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ Topkapı, τήν Τετάρτην, 4ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, παρουσιάσαντα τόν ἄρτι χειροτονηθέντα Εὐλαβ. Διάκονον κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον, εἰς ὅν ὁ Πατριάρχης ἐπεδαψίλευσε τήν πατρικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν εὐχηθείς εὔορκον διακονίαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου, οἵτινες ἐκόμισαν Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου.
Τόν Θεοφιλ. Ἀσσύριον Ἐπίσκοπον κ. Mar Awa Royel, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Auchara Kanoun, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Gerald Lacar, τοῦ Ὑποδιακόνου κ. Emmanuel Benjamin καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Joseph Rasho, ἐκ Καλιφορνίας.
10μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νεκταρίου Neuss τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Τσουμπακλῆ.
Τόν Ἐντιμολ. κ.  Ἰάκωβον Τσούνην,  Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Προέδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, καί τήν Εὐγεν. Δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 16ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Ἀποστολόπουλον, Καθηγητήν καί Ἐπιστημονικόν Διευθυντήν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἀνδρομάχης Παΐζη, Ἀνωτάτου Στελέχους τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Κ. Φωκᾶ, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Jacques Debs, Δημοσιογράφον, πρός ὅν παρεχώρησε συνέντευξιν διά τήν προετοιμαζομένην ταινίαν «Ἡ ἐκλογή ἑνός Πάπα», (Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ'), μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Γαλλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Metin Yıldırım, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν, πρός ὅν παρεχώρησεν ὡσαύτως συνέντευξιν διά τήν 25ετίαν ἀρχιερωσύνης τοῦ Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν Σεβ. κ. Yusuf Çetin. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννην Λιόλιον, ἐκ Βούλας Ἀττικῆς, καί Γεράσιμον Κουλουμπῆν, ἐκ Κερατέας Ἀττικῆς.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον-Ἄρην Κατραντζῆν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Ναντίν Ὀζμπιγικτσιγιάν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Ζέβλα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς ἐγγονῆς αὐτῆς Βικτωρίας, ἐκ Δροσιᾶς Ἀττικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Π. Μπρούχιν, φοιτητήν τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Bilgi.  

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης Ἀπριλίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Σταυροδρομίῳ Γενικόν Προξενεῖον τῆς Μ. Βρεταννίας καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς γάμοις τῆς Αὐτοῦ Β. Ὑψηλότητος, τοῦ Πρίγκηπος καί Δουκός τοῦ Cambridge William καί τῆς Ὑψηλοτάτης Δουκίσσης τοῦ Cambridge Catherine Middleton.   

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, 1ης Μαΐου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκφράσαντα συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν κ. Yusuf Sağ,  μετά λαϊκῶν ἐκπροσώπων τῆς ὑπ' αὐτόν Κοινότητος.
Τήν Εὐγεν κ. Zerrin Abaz, Γεν. Πρόξενον τῆς FYROM ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Τριαντάφυλλον Ἀλμπάνην, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας-Ἑλένης Λέκκα, Καθηγητρίας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  Εὐαγγέλου Παύλου. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Λέκτορα τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσικαλάκην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Κρήτης, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχι- κῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Βασιλείου, ἐκφρασάσης τήν εὐγνωμοσύνην της διά τήν ἐκδήλωσιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς μητρός αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογ. κ. Fatih Okumuş, Στέλεχος τοῦ ἐν Ὁλλανδίᾳ Μουσουλμανικοῦ Πανεπιστημίου.   
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, Διευθυντήν τῆς ἐν Χανίοις Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καί Ἀλέξανδρον Ριτόβ, ἐκ Ρωσσίας.
30μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς Irish School of Ecumenics, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Norbert Hintersteiner.   
Τήν Εὐγεν. κ. Φανήν-Μαρίαν Τσιγκάκου, Ἐπιμελήτριαν τοῦ τμήματος ζωγραφικῆς τοῦ Μουσείου Μπενάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 7ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γρηγορίου Μαυροκωστίδου, Λυκειάρχου. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικῶν τοῦ Παραρτήματος Μακεδονίας-Θρᾴκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γ. Αὐγουστίδου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἐλατοχωριτῶν Θεσσαλονίκης «Ἡ Σκουτέρνα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Κωνσταντίνου Κυπαρίσση.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Σωτηριάδην, ἐντεῦθεν, Φοιτητήν ἐν Ἀθήναις.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ συναυλίαν τῆς χορῳδίας Χίου καί τήν ἐν συνεχείᾳ παρουσίασιν παραδοσιακῶν χορῶν τοῦ Παγκαλαβρυτινοῦ Συλλόγου Πατρῶν, τήν Παρασκευήν, 29ην Ἀπριλίου.
Τήν ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Onno Kervers, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν γενεθλίων τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης Βεατρίκης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *