Patriarchal News Bulletin

Μάϊος 2012

Ἡ Ἐπιστροφή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος
 
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ὁλοκληρώσας τό προσκύνημα Αὐτοῦ εἰς Καππαδοκίαν, καθ'ὅ ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἁγίου Νικολάου Σινασοῦ κατά τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης τ.μ., καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς ἑπομένης ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Βασιλείου καί Βλασίου ἐν τῇ κωμοπόλει Μηστί, διεπεραιώθη εἰς Ἰκόνιον καί Καραμάν, ὅπου τήν Δευτέραν, 28ην ἰδίου, ἐπεσκέφθη διαφόρους ἀρχαίους Ἱερούς Ναούς, καί ἐπέστρεψε τήν ἐπιοῦσαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν. 

Ὁ Ἐξοχ. κ. Martin Schulz, Πρόεδρος  τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, εἰς τά Πατριαρχεῖα
         
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 29ης Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος καί τῶν προσηκου- σῶν τιμῶν τόν Ἐξοχ. κ. Martin Schulz, Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινο- βουλίου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Jean-Maurice Ripert, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Ἀγκύρᾳ καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Κατά τήν συνάντησιν μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, ἡ ὁποία διήρκεσε περί τήν μίαν καί ἡμίσειαν ὥραν, παρέστησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, οἱ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι κ. Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος καί κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος καί ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ.   
Κατά τήν ἀναχώρησίν του, ὁ Ἐξοχώτατος ἐξεναγήθη εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν,προπεμφθείς ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς. 
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Δημαρχείῳ Σισλῆ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Mustafa Sarigül ἡμερίδα, μέ θέμα: «Ἀποξένωσις καί Ἀνισότης ἐν τῷ κόσμῳ: ἡ περίπτωσις τοῦ Solingen», τήν Δευτέραν, 28ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Conrad πραγματοποιηθεῖσαν συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης περί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί πίστεως, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Martin Schulz εἰς Τουρκίαν, τήν Τρίτην, 29ην ἰδίου.    

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν  Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος καί Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Φωτογράφου-Δημοσιογράφου, καί Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος, μετέβη τό Σάββατον, 25ην Μαΐου, εἰς Καισάρειαν διά τό κατ' ἔτος προσκύνημα Αὐτοῦ  εἰς Καππαδοκίαν, προτιθέμενος νά ἐπιστρέψῃ τήν Τρίτην, 29ην ἰδίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δημήτριον Τσόμπραν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ ἐγγονοῦ αὐτοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμολ.  Canon κ. Philip Norwword, μεθ'ὁμίλου ἐκ Leicester Ἀγγλίας.
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Michael Bledsoe, Καθηγητήν Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ἐξ Η.Π.Α.
Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Tyrol τῆς Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Stephan Zangerl, μέλους τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Συμβουλίου αὐτῆς.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν ἐκ τοῦ Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Βλέτση, Προέδρου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Νικολαΐδην, Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν Αὐστραλίας.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 4ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θέρμης Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου,  Γραμμα- τέως αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.   

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Εἰρηνουπόλεως κυροῦ Κωνσταντίνου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου Πιττσβούργου, τήν Παρασκευήν, 25ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀλεξίας, Ἡγουμένης τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου, κατά τά ὀνομαστήρια τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κυρίλλου, τήν Πέμπτην, 24ην ἰδίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ Topkapı πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως ὡρολογίων, τήν Παρασκευήν, 25ην Μαΐου.   
Τήν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Zurab Pataradze, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀθανασίου Μαμάση, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν  Κυριακήν, 27ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 18ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο. δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐρασιτεχνικοῦ Θεατρικοῦ Ὁμίλου αὐτοῦ παράστασιν τῆς κωμῳδίας τοῦ Φρανσουά Καμπώ: «Ἀγάπη μου Οὐά οὐά». 

Τήν Κυριακήν, 20ήν Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου καί Χίου κ. Μάρκου, τῆς Ἐλλογ. κ. Μερόπης Ἀναστασιάδου, Καθηγητρίας ἐν Γαλλίᾳ, τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος, καί κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη, αὐταδέλφου Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν εἰς τήν γενέθλιον Αὐτοῦ νῆσον Ἴμβρον ἔνθεν θά  ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 23ης ἰδίου.             

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου Ἐφορείαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προσκαλέσασαν Αὐτόν εἰς τήν ἐπικειμένην πανήγυριν τῆς Μονῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, μετά μελῶν τῆς Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τῶν Ἱερῶν Ναῶν  Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί Ἁγίας Τριάδος.
20μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν, Μοναχῶν καί λαϊκῶν, ἐκ Ρωσσίας, πραγματοποιούντων προσκύνημα εἰς Κωνσταντινούπολιν, Ἀττάλειαν, Ἔφεσον καί Μῦρα, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ  Σεβ. Μητροπολίτου Βορονέζ καί Μπορισογκλέμπσκ  κ. Σεργίου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀποστόλου Πορτοκαλίδου καί τοῦ Ἐντιμ. κ Χρήστου Καναροπούλου, Θεολόγου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χίου κ. Μᾶρκον. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μποτίνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, Φοιτητοῦ.
Τούς Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρους κ. Κωνσταντῖνον Καγιάντελεν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί κ. Κωνσταντῖνον Βεζίρογλου, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί  Κωνσταντῖνον Ψευτέλην, Κλητῆρα αὐτῶν, τήν Ἐλλογ. κ. Ἑλένην Καραγιαννίδου, Ἐκπαιδευτικόν, καί τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Ἑλένην Κυπριανίδου καί Ἐλένην Βγενοπούλου, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Μιχαήλ Courey.
10μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Κληρικῶν καί Διαμαρτυρομένων Παστόρων ἐκ Νιγηρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Sinan Metin.
Τόν Ἐξοχ. κ. Radu Onofrei, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος τῆς Ὁλλανδίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. E. Alasag.
40μελῆ ὅμιλον Φοιτητῶν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ὐπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἀγγέλου Συρίγου.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θέρμης Τριαδίου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Sena Peker, Μηχανικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Fatih Çekirge, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Besim Tibuk, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καΐρην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀγγελικήν Χατζηγιάννη-Κιουρκτσῆ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Κυβέλης Γεγίνερ, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἐξαδέλφου αὐτῆς ἀειμνήστου  Διακόνου Δωροθέου Ἀναστασιάδου. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τῶν 1ου καί 11ου  Δημοτικῶν Σχολείων  Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Θεοφανίδην, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Thomas Kiger, ἐκ Φλώριδας Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Κόνιαρη, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Χειλᾶ, ἐκ Κύπρου.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ὑπό τοῦ Φόρουμ «Istanbul World Political» διοργανωθέν συνέδριον περί τῆς συμβολῆς τῆς θρησκείας εἰς τήν παγκόσμιον εἰρήνην καί τοῦ ρόλου τῶν κληρικῶν εἰς τήν ἐπίτευξιν τοῦ στόχου τούτου, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Πέμπτην, 17ην Μαΐου. 
Τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 20ήν  Μαΐου.

*  *  *

Ἐκ μέρους τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, τήν Δευτέραν, 14ην Μαΐου, μετέβησαν εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρησαν τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένην ἔκθεσιν φωτογραφιῶν, μέ θέμα: «Κωνσταντινούπολις:Ἡ Πόλη στό πέρασμα τοῦ 20οῦ αἰώνα  μέσα ἀπό τό φωτογραφικό ἀρχεῖο τοῦ Ἀχιλλέως Σαμαντζῆ καί τοῦ Εὐγενίου Δαλεζίου», ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἐν συνεχείᾳ περιηγήθη τόν χῶρον τῆς ἐκθέσεως, παρουσίᾳ τῶν Ἐντιμολ. κ. Χαραλάμπους Γεωργακοπούλου, Ἄρχοντος Μ. Νομοφύλακος-Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «Ἑρρῖκος Ντυνάν», Ἐντιμολ. κ. Νικολάου Οὐζούνογλου, Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων τῆς Μ.τ.Χ.Ε.-Καθηγητοῦ, Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Κωνσταντίνου Σταματοπούλου, καί Ἐντιμ. κ. Μαρίου Δαλέζιου, υἱοῦ τοῦ ἀειμνήστου Εὐγενίου Δαλεζίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο κατ'οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί συνεχάρη αὐτῷ εὐχηθείς τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τοῦ ἐν Η.Π.Α. Πανεπιστημίου Yale, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ.  Martin Jean.
Ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ἐν Νέᾳ Ὀρλεάνῃ Πανεπιστημίου  «Loyola», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ κ. Patrick R. Hugg.   
35μελῆ ὅμιλον Λουθηρανῶν ἐκ Δανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Peter Lodberg.
Τήν Εὐγεν. κ. Lucette Verboven, Δημοσιογράφον-Παραγωγόν, ἐκ Βελγίου, πρός ἥν παρεχώρησε συνέντευξιν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σούλαν Μπόζη, Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως φωτογραφιῶν, μέ θέμα: «Κωνσταντινούπολις: Ἡ Πόλη στό πέρασμα τοῦ 20οῦ αἰώνα  μέσα ἀπό τό φωτογραφικό ἀρχεῖο τοῦ Ἀχιλλέως Σαμαντζῆ καί τοῦ Εὐγενίου Δαλεζίου», τήν Τρίτην, 15ην Μαΐου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Βελγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος καί τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Εὐμενείας κ. Μαξίμου καί Σινώπης κ. Ἀθηναγόρου.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Louis Pelâtre, ἐντεῦθεν.
Τήν ὁμάδα καλαθοσφαιρίσεως «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» συνοδευομένην ὑπό τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Κ. Ἀγγελοπούλου καί στελεχῶν αὐτῆς, συγχαρείς αὐτοῖς ἐπί τῇ κατακτήσει τῆς πρώτης θέσεως εἰς τό Πανευρωπαϊκόν πρωτάθλημα. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Κυριακῆς Ἰορδάνογλου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 12ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Ὁλλανδίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Πράγας
καί Μητροπολίτης Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 12ης  Μαΐου, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πράγας καί Μητροπολίτης Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιχαλουπόλεως καί Κασσοβίας κ. Γεωργίου καί ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐκκλησίας, ἀφίκετο ἐκ Πράγας, πρός διήμερον ἀνεπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος.
Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 13ης ἰδίου, ὁ Μακαριώτατος παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τοῖς Πατριαρχείοις παρατεθέν ἄριστον καί ἐν συνεχείᾳ ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
 
Ἡ ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἑορτῇ πάντων τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 13ην Μαΐου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ μετά τῆς προβλεπομένης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἡ Θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποίαν συνελειτούργησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρος. 
Μετ᾿ αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Μιχαλουπόλεως καί Κασσοβίας κ. Γεώργιος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί καί Μοναχαί, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Irena Krasnická, Γεν. Πρόξενος τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι,    παράγοντες τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Πορταριᾶς Χαλκιδικῆς, 1ου Προτύπου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, 89ου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης, ὡς καί ὅμιλος μελῶν τῆς ἀθλητικῆς ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν τοῦ παραρτήματος Βορείου Ἑλλάδος.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου δοθεῖσαν ὑπό τῆς βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς χορῳδίας  «Θεόδωρος Φωκαεύς», ἐκ Πατρῶν, συναυλίαν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Βούγιαν, πρώην Ὑφυπουργόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Κωνσταντίνου.
Τήν Εὐγεν. κ.  Ἕλεναν Ράπτη, Βουλευτήν Ν.Δ. Α' Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σιγάλαν καί Νικόλαον Σαπουντζῆν, Συμβούλους Πρεσβείας Α', ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαργωμένον, Ἀντιδήμαρχον Καλλιθέας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Περσεφόνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀγγελόπουλον, Μεγαλοεπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Καλπαδάκην, Πρόξενον, Προϊστάμενον τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Προξενικοῦ Γραφείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Βαλεργάκην, Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ υἱοῦ του Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ, φοιτητοῦ. 
Τόν Ἐλλογ.  κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτην, Καθηγητήν Δημοσίου  Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθυντήν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ  ὀργανισμοῦ Δημοσίου Δικαίου, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Δαλέζιον, Ζωγράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βερβεσόν, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σπανουδάκην, Πρόεδρον καί Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ ΟΠΑΠ, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Ἱδρύματος τῆς Πόλεως (İKSV) διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, τό Σάββατον, 12ην Μαΐου.
Τό ἐν τῷ Ἀθλητικῷ Σταδίῳ Abdi İpekçi πραγματοποιηθέν 34ον τακτικόν Συνέδριον τοῦ Κόμματος CHP τοῦ Νομοῦ τῆς Πόλεως, τῆ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Προέδρου τοῦ Κόμματος,  τήν Κυριακήν, 13ην ἰδίου.   
Τό ὑπό τοῦ Συμβουλίου Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων δοθέν δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ἑστιατορίῳ  Zarifi, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε Τρισάγιον ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κυροῦ Ἰωάννου. 

Τήν Τρίτην, 8ην Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνεχίζων τήν ὑπ' Αὐτοῦ ἐγκαινιασθεῖσαν παράδοσιν, παρέθεσε πρός τούς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις διακονοῦντας κληρικούς καί  τούς λαϊκούς γραμματεῖς πασχάλιον γεῦμα, ἐν τοῖς ἐν Θεραπείοις κήποις τοῦ Γαλλικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, μεθ' ὧν ἔψαλε τό «Χριστός Ἀνέστη» καί συνέφαγε τόν πασχάλιον ὀβελίαν.

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 9ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı) τῆς Κινήσεως Fethullah Gülen, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐνταῦθα θρησκευτικῶν ἡγετῶν καί μελῶν καί φίλων τοῦ Βακουφίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐγένοντο ὁμιλίαι καί ἀπενεμήθησαν ἀναμνηστικαί πλάκες. 

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ὁλλανδίαν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Βρυξέλλας, ἐκεῖθεν δέ ὁδικῶς εἰς τήν πόλιν Middelburg Ὁλλανδίας, ἔνθα θά ἀπονεμηθῇ Αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἱδρύματος The Franklin D. Roosevelt τό ὁμώνυμον βραβεῖον Ἐλευθερίας Λατρείας (Freedom of Worship) «διά τάς ἐξαιρετικάς προσπαθείας του ὑπέρ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί διά τήν συμβολήν του εἰς τόν διάλογον συμφιλιώσεως μεταξύ Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων καί Ἰουδαίων». 
Ὁ Πατριάρχης θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, εἰς τά ἴδια, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 12ης Μαΐου, ἐνῷ κατά τήν ἀπουσίαν Του Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὁ ὁποῖος προέπεμψε τόν Παναγιώτατον ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως.                                                       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν  Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Kirkor Damatyan καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Vağarşag Seropyan. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Σκλάβον, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τῶν Τ.Ε.Ι. Πατρῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Πολίτη. 
Τόν Μουσικολ. κ. Κωνσταντῖνον Μπαλαντῆν, μετά τῆς μνηστῆς  αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Ἀνδρεοπούλου, ἐκ Πατρῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐνταῦθα τελεσθησομένοις γάμοις αὐτῶν.
Ὁμίλους μαθητῶν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Νέας Ὁλύνθου Χαλκιδικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Μισαηλίδου, ἐκ τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λαμίας καί ἐκ διαφόρων Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, τῶν τελευταίων ἐλθόντων εἰς τήν Πόλιν ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ Προγράμματος Comenius τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Τούς Ἐντιμ κ. κ. Γεώργιον Δεμίρ, Δημοσιογράφον-Παραγωγόν,  Γεώργιον Πριβίλοβιτς καί Γεώργιον Ἀγγελίδην, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Kadriye Esra Aygün, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Συνδέσμου Ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνην Σολομωνίδου-Δρουσιώτη, Δημοσιογράφον-Φωτογράφον, ἐκ Κύπρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Γεωργίου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Γαβριηλίδην, Νικόλαον Σοφοκλέους, ἐκ Λευκωσίας, Σταῦρον Σουρνατζῆν καί Ἰωάννην Καράογλου, ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἐπιχειρηματίας, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Πόλεως πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μέ θέμα: «Τά Κοινοτικά Βακούφια ἀπό τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου ἕως τῆς σήμερον. Ὁ  ρόλος καί τό μέλλον τῶν Βακουφίων  εἰς τήν νέαν ἀντίληψιν διοικήσεως τῶν Κοινοτήτων», («Cemaat Vakıfları Osmanlıdan Günümüze; Cemaatlerin Yeni Yönetim Anlayışında Vakıfların Rolü ve Geleceği»), ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου ἐπί τοῦ θέματος: «Τά ἐν Βαλκανίοις Ὀθωμανικά Βακούφια καί τά Ἔργα των» («Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri»), τήν Τετάρτην, 9ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 10 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν Erenköy πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως συγχρόνου τέχνης, μέ θέμα: «Byzantine Blue», ἐπί τῇ συμπληρώσει 400 ἐτῶν ἀπό τῆς συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ Τουρκίας καί Ὁλλανδίας,  τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 10ης Μαΐου.

*  *  *

Τό Δεῖπνον τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 8ης τ.μ. Μαΐου, ἡ Δημαρχία Πριγκηποννήσων ὠργάνωσε δεῖπνον ἐν τῷ ἐν Κανδυλλί Κέντρῳ Adile Sultan, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησεν ὁ Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu, Πρόεδρος τοῦ Κόμματος CHP, οἱ ἐν τῇ Πόλει θρησκευτικαί ἡγέται μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν καί λαϊκοί ἐκπρόσωποι τῶν μειονοτήτων μέ ἐπί κεφαλῆς τόν ἐκπρόσωπον αὐτῶν παρά τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων Ἐντιμολ. κ. Παντελέημονα Βίγκαν, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα.

Κατά τό δεῖπνον ὡμίλησαν οἱ θρησκευτικοί ἀρχηγοί καί ἄλλοι συνδαιτυμόνες ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τάς ἐν τῇ Χώρᾳ Μειονότητας, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ὁποίων ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ Ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως εἰς ἐπισφραγιστήριον τῆς συνεστιάσεως ὁμιλίαν του ὑπεσχέθη τήν συμπαράστασιν ἑαυτοῦ καί τοῦ Κόμματός του.

Τήν Α.Θ.Παναγιότητα συνώδευσεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος.     


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 5ην Μαΐου, καί τήν Δευτέραν, 7ην ἰδίου, ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χαλκης μεθ'ὁμίλων ἐπισκεπτῶν Αὐτοῦ, οἵτινες, ξεναγηθέντες καταλλήλως ἐν αὐτῇ, παρεκάθησαν καί εἰς τήν Μοναστηριακήν Τράπεζαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Ἐντιμ. κ. Virgilio Avato, Ἐκδότην, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Angelo Vitichie καί Lorenzo Bongirolami, ἐξ Ἰταλίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Akkatlar Συνεδριακῷ κέντρῳ Sakıp Sapancı δοθεῖσαν μουσικοθεατρικήν παράστασιν, μέ θέμα: «Burası Kapalıçarşı», τήν Κυριακήν, 6ην Μαΐου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης παρά τῷ Ὑπουργῷ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Τό ἑσπέρας τῆς 4ης τ.μ. Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἐπί κεφαλῆς τῶν διαπραγματεύσεων Τουρκίας-Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Beyhan, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις κατοικίᾳ αὐτῶν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχ. Πρέσβεως καί τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμ. Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν καί διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς κοινωνίας τῆς Πόλεως.
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Μαΐου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 6ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ.  κ. Ἠλίας Γιόφογλου καί ὁ Πατριάρχης.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, καθ' ὅν παρέστησαν οἱ μαθηταί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας μετά τῶν γονέων καί διδασκάλων αὐτῶν, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ἐδεξιώθη εἰς τόν κῆπον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀπευθύνας αὐτοῖς πατρικούς λόγους καί διανείμας πασχαλινά ὠά καί δῶρα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιον καί Κασσανδρείας κ. Νικόδημον, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Κοτούλα καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Συνεσίου Στάθη. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Kevork Kharoumian, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Hagop Minasyan, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
Τόν Ὁσιωτ. Ἡγούμενον κ. Διονύσιον Shlenov, Βιβλιοθηκάριον τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ Bogachihin, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωθιερέως κ. Ἀνδρέου Limonov καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Viktor Viktorovich, ἐκ Ρωσσίας.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Ad Koppejan, Βουλευτήν τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος, ἐξ Ὁλλανδίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Iris καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Cerit, Προέδρου τοῦ Ἰδρύματος Cosmicus. 
Τόν Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Marmara Grubu Vakfı, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Τζάμπογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πλουτάρχου, ἐξ Ἁθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Frank Νικολαΐδην, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Peggy, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ.  Helena Drysdale, ἐκ Λονδίνου.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Sirkeci ξενοδοχείῳ «Legacy Ottoman Hotel» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων Τουρκίας ἀπονομήν βραβείων, τήν Παρασκευήν, 4ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Στρατιωτικῷ Μουσείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Kırkpare-Patch 2012», αὐθημερόν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν πρός τιμήν ἀφυπηρετησασῶν διδασκαλισσῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί τήν ἐν συνεχείᾳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀλεξανδρουπόλεως συναυλίαν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ.  Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ.  Ἀπόστολον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τά μέλη τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας Μακροχωρίου, Θεραπείων, Βαθυρρύακος καί Γενῆ Μαχαλλέ. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ.  Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Cynthia καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανοῦ Ζερβούδη καί Βασιλείου Κάρσου καί τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν. 
32μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Gabriele Lösekrug-Möller.
Τήν θεατρικήν Ὁμάδα τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπό  τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας κ. Χριστίνης Στογιαννίδου.
Τήν Ἐλλογιμ.  κ. Μακρίναν Sharon L. van Sell, Καθηγήτριαν, ἐξ Η.Π.Α., μετά τῆς Εὐγεν. κ. İffet Renda, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ.  Σταύρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alfonso de Virgiliis, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Premio Galileo 2000», ἐξ Ἰταλίας.
Τήν Εὐγεν. κ.  Nuray Büyükbay, μετά τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Metin Gül, ἐντεῦθεν, προσκαλέσαντας Αὐτόν εἰς τούς ἐπικειμένους γάμους των.
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τζέγκα, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Φανῆς Χαραλαμπίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.   
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Γαλάτιστας Χαλκιδικῆς.
Τάς Εὐγενεστάτας αὐταδέλφας κ. Raisa Aycı καί κ. Suzan Bruhin, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Σαλέμ-Δεστούνην καί Ἀχιλλέα Ρουσιαμάνην, μετά τῶν Εὐγενεστάτων συζύγων αὐτῶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. İlay Aksoy καί τόν Ἐντιμ. κ. Dündar Tıraş, Στελέχη τοῦ Κόμματος CHP, ἐντεῦθεν, προσκαλέσαντας τόν Πατριάρχην εἰς δεῖπνον παρατεθησόμενον ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Κόμματος Ἐξοχ. κ. Kemal Kılıçdaroğlu πρός τούς θρησκευτικούς ἡγέτας.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 3ης Μαΐου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Moshe Kamhi, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς 64ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ κράτους αὐτῶν, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş ξενοδοχείῳ Conrad, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ ἐν Μακροχωρίῳ Πανεπιστημίῳ İstanbul Kültür δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἰακώβου Καμπανέλη: «Τό μεγάλο μας Τσίρκο», αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῇ ἐν Maçka αἰθούσῃ τέχνης «Bali Art Gallery» πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Anadoluyum Ben», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Γεώργιον Τσέτσην, Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Γενεύης.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου κατά  τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ἀγαθονίκης Παπαματθαίου, αὐταδέλφης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κεφαλαρίου Ἀττικῆς, τήν Τετάρτην, 2αν  Μαΐου. 

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά  τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Διακόνου Δωροθέου Ἀναστασιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Νεοχωρίου, τήν Δευτέραν, 30ήν  Ἀπριλίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης παρά τῷ Ὑπουργῷ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως

Τό ἑσπέρας τῆς 4ης τ.μ. Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἐπί κεφαλῆς τῶν διαπραγματεύσεων Τουρκίας-Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Beyhan, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις κατοικίᾳ αὐτῶν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχ. Πρέσβεως καί τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμ. Γεν. Προξένου τῶν Η.Π.Α. μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν καί διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς κοινωνίας τῆς Πόλεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Μαΐου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 6ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου τῆς Κοινότητος Ἐδιρνέκαπου καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ.  κ. Ἠλίας Γιόφογλου καί ὁ Πατριάρχης.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, καθ' ὅν παρέστησαν οἱ μαθηταί τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας μετά τῶν γονέων καί διδασκάλων αὐτῶν, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ἐδεξιώθη εἰς τόν κῆπον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀπευθύνας αὐτοῖς πατρικούς λόγους καί διανείμας πασχαλινά ὠά καί δῶρα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιον καί Κασσανδρείας κ. Νικόδημον, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Κοτούλα καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Συνεσίου Στάθη. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Kevork Kharoumian, μετά τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Hagop Minasyan, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. 
Τόν Ὁσιωτ. Ἡγούμενον κ. Διονύσιον Shlenov, Βιβλιοθηκάριον τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας τῆς Μόσχας, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ Bogachihin, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωθιερέως κ. Ἀνδρέου Limonov καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Viktor Viktorovich, ἐκ Ρωσσίας.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Ad Koppejan, Βουλευτήν τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος, ἐξ Ὁλλανδίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Iris καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Mehmet Cerit, προέδρου τοῦ Ἰδρύματος Cosmicus. 
Τόν Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ Marmara Grubu Vakfı, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Τζάμπογλου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πλουτάρχου, ἐξ Ἁθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Frank Νικολαΐδην, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Peggy, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ.  Helena Drysdale, ἐκ Λονδίνου.
 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Sirkeci ξενοδοχείῳ «Legacy Ottoman Hotel» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Σωματείου Δημοσιογράφων Τουρκίας ἀπονομήν βραβείων, τήν Παρασκευήν, 4ην Μαΐου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Στρατιωτικῷ Μουσείῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Kırkpare-Patch 2012», αὐθημερόν.

*  *  *