Patriarchal Monthly Bulletin 2016

Μάϊος 2016

Ἡ ἑορτή τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν ΚΠόλεως

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν ἐν Ἁγίοις Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 29ην Μαΐου, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτα, Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Κοσμήτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἐκκλησίας Ἐσθονίας, καί Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἡγουμένου τοῦ Προέδρου Αὐτῆς Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέου Μ. Ζομπανάκη, Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Vasyl Bodnar, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί  Maksym Vdovychenko, Πρόξενος, καί Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τῆς Ζαππείου Σχολῆς.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, ἐξ Ἑλβετίας, ἀνταλλαγεισῶν τῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν. 
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέας Ζομπανάκης, Πρόεδρος τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐπιδαψιλεύσας τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς εἰς τούς πραγματοποιοῦντας τό ἐτήσιον προσκύνημα αὐτῶν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους.
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Borsa» παρατεθέν γεῦμα ὑπό τοῦ νέου Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Παρισίοις Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Χαριουπόλεως κ. Ἰωάννου, Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως, τήν Πέμπτην, 26ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διακόνου κ. Παϊσίου, κατά τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου «YAPDER», τελετήν ἀπονομῆς τῶν βραβείων «Πόλις καί ζωή», τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως τῆς Ἑλλάδος
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἡ Α. Ἐξοχότης ὁ κ. Κυριακός Μητσοτάκης, Πρόεδρος τοῦ Κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐπεσκέφθη σήμερον, Παρασκευήν, 27ην τρ. μηνός, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπου ἐγένετο δεκτός μετά τιμῆς καί ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, παρόντος καί τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου.

Τόν Ἀρχηγόν τοῦ Κόμματος τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως συνώδευεν ἡ σύζυγος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι καί συνεργάται του.
Ἦτο ἡ πρώτη ἐπίσκεψις τῆς Α. Ἐξοχότητος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μετά τήν ἐκλογήν αὐτῆς ἐπί κεφαλῆς τῆς Νέας Δημοκρατίας. Κατά τήν συνάντησιν ἐγένετο ἐκτενής ἀναφορά εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ἥτις, ὡς γνωστόν, πρόκειται νά πραγματοποιηθῇ λίαν προσεχῶς ἐν Κρήτῃ, ἰδιαιτέρᾳ πατρίδι τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐδέχθη τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Luis Antonio G. Tagle, Ἀρχιεπίσκοπον Μανίλας, Πρόεδρον τῆς Διεθνοῦς Ρωμαιοκαθολικῆς Ὀργανώσεως CARITAS, τόν ὁποῖον εἶχεν ἐπισκεφθῆ εἰς τήν ἕδραν του κατά τήν περυσινήν ἐπίσκεψίν Του εἰς Φιλιππίνας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, εἰς τά ὀνομαστήρια τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, Φωτιστῶν τῶν Σλάβων.

Ἡ Α .Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βγενοπούλου, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν, ὁμοῦ μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, ἄρτι ἐπιστρέψαντος ἐξ Ἀμερικῆς, ὅπου μετέσχε τῶν ἐργασιῶν τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
 
*  *  *
 
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου τῆς Κύπρου εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 24ης Μαΐου, ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου Ἐξοχ. κ. Νικόλαος Ἀναστασιάδης, παρεπιδημῶν εἰς τήν Πόλιν διά τήν Διάσκεψιν Κορυφῆς τοῦ Ο.Η.Ε., προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄντρης καί τῆς θυγατρός των Εὐγεν. κ. Ἔλσας, τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Νικολάου Χριστοδουλίδου, Κυβερνητικοῦ Ἐκπροσώπου, Μαρίου Κουντουρίδου, Πρέσβεως - Διευθυντοῦ Ἐθιμοτυπίας, Ἀνδρέου Ἰγνατίου, Μονίμου Ἀντιπροσώπου εἰς τόν Ο.Η.Ε. ἐν Γενεύῃ, Παντελεήμονος Παντελίδου, στελέχους τοῦ Διπλωματικοῦ Γραφείου τοῦ Προέδρου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Χριστιάνας Τζήκα, καί ἐγένετο δεκτός μετά τῶν προβλεπομένων τιμῶν.

Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος, προσκυνήσας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου καί μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ἔνθα διεξήχθη μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν ἐγκάρδιος συνομιλία, συνεχισθεῖσα κατ᾿ ἰδίαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ ὑψηλοῦ Αὐτῆς ἐπισκέπτου εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν :
Τόν Αἰδεσιμ. κ. Olav Fykse Tveit, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Mario Giro, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Luiggi Mattiolo, Πρέσβεως τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Marco Impagliazzo, Προέδρου τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος «Sant Egidio». 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Faisal A. Bin Muammar, Γεν. Γραμματέα τοῦ ἐν Βιέννῃ Κέντρου διά τόν διαθρησκειακόν διάλογον (KAICIID), Σοφολ. Ραββῖνον κ. David Rosen, Διευθυντήν Διαθρησκειακῶν ὑποθέσεων τοῦ Ἀμερικανοεβραϊκοῦ Συμβουλίου, Ἐλλογ. κ. Mohammad Sammak, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων Λιβάνου, καί Ἐλλογ. κ. Mohammed Abu - Nimer, Σύμβουλον τοῦ ὡς ἄνω Κέντρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ Γραφείου τοῦ Ἐντιμ. κ. Toros Alcan, Ἐκπροσώπου τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων ἐν Ἀγκύρᾳ, τήν Δευτέραν, 23ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρῴην Μπουένος Ἄϊρες Γενναδίου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου, τήν Τρίτην, 24ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανοῦ, κατά τήν ἐπί τῇ περατώσει τῶν ἀνακαινιστικῶν ἔργων τοῦ ἐν Σισλί Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας καί τῶν παρ᾿ αὐτῷ ἐγκαταστάσεων, τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας ἐκδήλωσιν, ὡς καί κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως φωτογραφιῶν ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ πολιτιστικῷ κέντρῳ αὐτῆς, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, Πρωθυπουργοῦ τῆς Βουλγαρίας, τήν Δευτέραν, 23ην τ.μ. .
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν Παγκόσμιον Ἀνθρωπιστικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς
Συνάντησις μέ τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, προσκληθείς παρέστη καί ὡμίλησε σήμερον, Δευτέραν, 23ην τ. μ. Μαΐου, εἰς τήν ἐν τῇ Πόλει συνερχομένην Διάσκεψιν διά τά ἀνθρωπιστικά προβλήματα, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν ὁμιλίαν Του ἀνεφέρθη εἰς τάς οἰκολογικάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰς τήν ἐν Λέσβῳ συνάντησίν Του μέ τόν Πάπαν καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί ἔκαμεν ἔκκλησιν, διά σύμπραξιν καί συντονισμόν εἰς θέματα ἀνθρωπιστικῆς δράσεως, πρός τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ὁλόκληρον τόν Χριστιανικόν κόσμον, ὅλους τούς θρησκευτικούς ἡγέτας καί τούς θρησκευτικούς θεσμούς, καθώς καί πρός τήν διεθνῆ κοινότητα καί πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως. Ἡ θρησκεία θά ἔδει νά εἶναι μοχλός διά τήν ἐξάλειψιν τοῦ κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ. 

Μετά τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης συνηντήθη, ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου ἔνθα συνέρχεται ἡ Διάσκεψις, μέ τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Ἀλέξην Τσίπραν, συμμετέχοντα ἐπίσης εἰς τό παγκόσμιον τοῦτο Συνέδριον, μετά τοῦ ὁποίου ἀντήλλαξαν ἀπόψεις ἐπί κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων ἐντός κλίματος ἐγκαρδιότητος.

Ἐν συνεχείᾳ, τῇ αἰτήσει τῆς Α. Ἐξοχότητος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχε θερμήν συνάντησιν καί συνομιλίαν μετά τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Τσεχίας κ. Pavel Belobradek. Κατ᾿αὐτήν ἐγένετο, ὡς εἰκός, ἀναφορά καί εἰς τήν πρόσφατον εἰρηνικήν ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας Μακ. κ. Ραστισλάβ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, 22ας Μαΐου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Σωτήριον Μητραλέξην, Torstein Tollefsen, Sebastian Mateiescu, Vladimir Cretkovic καί Christophe Erismann, διδάσκοντας εἰς διάφορα Πανεπιστήμια καί ἀσχολουμένους μέ τάς μελέτας περί τόν Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Τ. Γιουμουρτᾶ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης Ἰ. Ἐρκέκ, ἐντεῦθεν, οἷς καί ἐπεδαψίλευσε τάς σεπτάς Αὐτοῦ πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Andrew Drenas, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Rosemary, Καθηγητάς Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Τζάν καί Τζανέτ Χαβούτσογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 22αν Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 20ήν Μαΐου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Ἰωακείμ. Ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Παναγιώτατος, ἀναφερθείς εἰς τήν συμβολήν τοῦ Μ. Κωνσταντίνου εἰς τήν ἑδραίωσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐν τῷ κόσμῳ καί τήν ἐπικειμένην σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καί, προτροπῇ Αὐτοῦ, ὁ παρεπιδημῶν Σεβ. Μητροπολίτης Ὄουλου κ. Ἠλίας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καί
β) ἐν τῷ φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 21ην Μαΐου, καθ᾿ ἥν ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Μπενλίσοϊ, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἀνεφέρθη καί εἰς τήν συγκαλουμένην κατ᾿ αὐτάς ἐν τῇ Πόλει Παγκόσμιον Ἀνθρωπιστικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν.
Εἰς ἀμφοτέρας τάς Ἀκολουθίας ἐκκλησιάσθησαν ὁ ἐκ Φιλλανδίας Σεβ. Μητροπολίτης Ὄουλου κ. Ἠλίας, μεθ᾿ ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλεῖστοι πιστοί.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῶ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τό Σάββατον, 21ην Μαΐου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ὡς ἄνω πολιόν Ἱεράρχην καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ὄουλου κ. Ἠλίαν, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας, μεθ᾿ ὁμάδος Κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ernesto Pfirter, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἀργεντινῆς ἐνταῦθα, ἀναχωροῦντα ἐκ τῆς Πόλεως κατόπιν διορισμοῦ αὐτοῦ ὡς Πρέσβεως τῆς Χώρας του ἐν Κούβᾳ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Μωϋσάκη, Νομικόν, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κυπριανίδου, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ταλιαδοῦρον, ἐκ τῶν Γραμματέων αὐτοῦ, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 17ης Μαΐου, μετέβη εἰς τούς χώρους τῆς Ζαππείου Σχολῆς καί παρηκολούθησε τό ἔργον «Κατσικοκλέφτες», παρουσιασθέν ὑπό τῆς θεατρικῆς ὁμάδος αὐτῆς, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε καταλλήλως καί συνεχάρη τούς συντελεστάς τῆς ἐκδηλώσεως πρός τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Ξεινοῦ τοῦ Σχοινουδιώτου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Ἀναζητώντας τά μοναστήρια τῆς Κωνσταντινούπολης», ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 17ην τ.μ..
 
*  *  *
 
Ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Πρέσωβ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Τήν Δευτέραν, 16ην Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πρέσωβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας κ.κ. Ραστισλάβ παρεκάθησαν, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν, εἰς τό παρατεθέν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Ritz Carlton» ἀποχαιρετιστήριον πρόγευμα, κατά τό ὁποῖον ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐτῷ τε καί τῇ τιμίᾳ αὐτοῦ συνοδείᾳ ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν κατά τάς ἡμέρας τῆς ἐν τῇ Πόλει παρουσίας αὐτῶν.

Ἀκολούθως, ὁ Μακ. κ. Ραστισλάβ ἀνεχώρησε, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, διά Πρέσωβ, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ἐν Garfield Η.Π.Α. συγκληθεῖσαν, μεταξύ 16ης καί 17ης τ.μ., ἐτησίαν τοπικήν Κληρικολαϊκήν Συνέλευσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης, ἐπί τοῦ θέματος: «...οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς (Ματθ. 5:16)».
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ρηγίου κ. Εἰρηναίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰγνατίου Peckstadt, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Ἀθηναγόρου, ἐκ τοῦ ἐν Gand Ἱ. Ναοῦ Béguinage Sainte-Elisabeth, τό Σάββατον, 14ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Igor Jukič, Πρέσβεως τῆς Σλοβενίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας,  καί τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης «3/3 MAGISCAPE», ἐν τῇ ἐν Etiler «Galeri O’ Art», τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολογ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Καρατζίκου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ.  Şükrü Genç, Δημάρχου Sarıyer, τελετήν ἀπονομῆς βραβείων λογοτεχνίας «5. SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ», ἐν τῷ ἐν Kireçburnu  «Haydar Aliyev Parkı», τήν Παρακευήν, 13ην τ.μ..
 
*  *  *
 
Πανηγυρική Συλλειτουργία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, μετά τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Πρέσωβ
καί Μητροπολίτου πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Ραστισλάβου,  ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 15ην Μαΐου, ἐτελέσθη ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ ἡ καθιερωμένη Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία, καθ᾿ ἥν συνελειτούργησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Μακαριότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πρέσωβ κ. Ραστισλάβ, Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας.

Μετ᾿ Αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Πράγας κ. Μιχαήλ, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὑπεύθυνος τῆς Ἱ. Μονῆς, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Petr Mareš, Γεν. Πρόξενος τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, καθώς καί  πιστοί ἐντεῦθεν.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης προσεφώνησε τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον, ὁ ὁποῖος ἀντεφώνησε καταλλήλως, ἐπηκολούθησε δέ ἡ εἰθισμένη ἀνταλλαγή δώρων. Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τε καί τῶν λοιπῶν ἐν τῷ περιβόλῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.

Εἶτα, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ἐκεῖσε ἀναπαυομένων, ὧν τά ὀνόματα Κύριος μόνον γινώσκει.

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ ἐπίσημον ἄριστον, εἰς τά ἐπιδόρπια τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου προπόσεις.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Γηροκομεῖον Βαλουκλῆ ἔνθα ηὐχήθη ἀδελφικῶς τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί ηὐλόγησε ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν τροφίμων αὐτοῦ. Τόν Παναγιώτατον εἰς τήν ἐπίσκεψίν Του αὐτήν συνώδευσε καί ὁ κ. Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Μπαλιᾶκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου των Ἀθανασίου, μετά συγγενῶν καί φίλων αὐτῶν ἐξ Ἑλλάδος καί Γερμανίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης  ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Selçuk Bayraktar καί Sümeyye Erdoğan, θυγατρός τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας, τό Σάββατον, 14ην Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ἄφιξις καί ὑποδοχή τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Πρέσωβ καί πάσης Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Ραστισλάβου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης Μαΐου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Πρέσωβ καί Προκαθήμενος τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Ραστισλάβ, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Πράγας κ. Μιχαήλ, Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Milan Gerka, Γραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Šemjatovský, Αἰδεσιμολ. Ἱερέως κ. Μιχαήλ Švajko, Ἱερολογιωτάτων Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου Durila καί Διακόνου κ. Κυρίλλου Sarkassian καί τῆς Εὐγεν. κ. Iveta Starcova, Διερμηνέως, πρός πραγματοποίησιν τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεώς του πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.

Τήν Α. Μακαριότητα καί τήν συνοδείαν Αὐτῆς ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων, οἵτινες συνώδευσαν αὐτούς εἰς τό κατάλυμά των ξενοδοχεῖον «Ritz Carlton». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Μακαριώτατος προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, εἶτα δέ  ἐγένετο δεκτός μετ᾽ ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου καί μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἔνθα ἀντηλλάγησαν αἱ εἰθισμέναι προσφωνήσεις. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν :
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Ναοῦ  Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Aram Ateşyan, Γεν. Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν αὐτοῦ, καί τόν Αἰδεσιμ. Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Ἀσσυροχαλδαίων PKαθολικῶν κ. François Yakan, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Δεληδῆμον καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἐλευθέριον Κουτσαυτάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.),  μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενοκαθολικῶν κ. Levon Zekiyan, μετά κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Παροικίας αὐτῶν, ἐκφράσαντας τά συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τούς Μουσικολ. κ. Δημοσθένη Παϊκόπουλον, Ἄρχοντα Μουσικοδιδάσκαλον, κ. Σταμάτιον Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κιοσέογλου, Γραμματέα αὐτοῦ. 

Τήν Πέμπτην, 12ην τ.μ., ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γερμανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί συνεχάρη αὐτῷ ἀδελφικῶς.
Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος, ὡς κατ᾿ ἔτος, παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, ἐν τῷ θερέτρῳ «Kemer Country».
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ὑπεύθυνον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, μετά τῶν ἐν αὐτῇ διακονουσῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν καί τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς Ἐντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζῆ καί Μηνᾶ Παπαγεωργίου, προσενεγκόντας τόν εἰθισμένον ἄρτον καί τήν λαμπάδα, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ Πατριαρχικῇ καί Συνοδικῇ ἱερουργίᾳ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Kerem Kınık, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ ἑδρευούσης Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου (Kızılay), καί Ebubekir Özkul, Διευθυντήν τοῦ ἐν τῇ Πόλει παραρτήματος αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βαπορτζῆν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Σταῦρον Ἀνεστίδην, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν.

Tό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 11ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρηκολούθησε τήν ἐκδήλωσιν βιβλιοπαρουσιάσεως τοῦ συγγράμματος «Yok Hükmünde», ἀφορῶντος εἰς τά δικαιώματα τῶν ἐν Τουρκίᾳ μή Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων, ἐν τῷ «Μουσείῳ Πέραν» (Pera Müzesi).

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ ὑπό τοῦ Δήμου Beşiktaş διοργανωθέντος φεστιβάλ κήπων καί ἀνθέων, τήν Παρασκευήν, 6ην Μαΐου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά :
α) τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Zümrüd - Ü Anka», τῇ ὑψηλῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Haliç Kongre Merkezi», τήν Παρασκευήν, 6ην Μαΐου,
β) τήν ὑπό τῆς Ἀλεβιτικῆς Ἑστίας διανοήσεως (Alevi Düşünce Ocağı) διοργανωθεῖσαν ἡμερίδα μέ θέμα τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Point», τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου, καί
γ) κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Shai Cohen, Γεν. Προξένου τoῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 68ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Κράτους, ἐν τῷ ἐμπορικῷ κέντρῳ «Zorlu», τήν Δευτέραν, 9ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κασσιανοῦ Νότη, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κατά τούς ὑπό τοῦ Δήμου Σκουτάρεως (Üsküdar) διοργανωθέντας ἑορτασμούς ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς θερινῆς περιόδου, τό Σάββατον, 7ην Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου, 6ης Μαΐου, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί παρηκολούθησε τό μουσικοποιητικόν ἀφιέρωμα «Νίκος Γκάτσος - 20 τραγούδια καί ἡ Ἀμοργός», παρουσιασθέν ὑπό τῆς 12μελοῦς ὁμάδος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἄνω Σύρου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε καταλλήλως.
Τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν αὐτῷ διοργανουμένης ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας Θεσσαλονίκης, ἐκθέσεως φωτογραφίας μέ τίτλον «Ἅγιον Ὄρος: Κατ᾿ εἰκόνα τοῦ φωτογραφικοῦ βλέμματος», καί κατέκλεισε τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ὁμιλήσας μετά τόν κ. Γενικόν Πρόξενον καί τόν Πρόεδρον τοῦ Δ. Σ. τῆς Ἑστίας  καί Δήμαρχον Θεσσαλονίκης Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πολύκαρπον Chitulescu, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν προσκυνητῶν ἐκ Regensburg Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Reinhard Andreesen. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὀργανώσεως AHEPA, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννου Γαλάνη, Ἄρχοντος Νοταρίου, Προέδρου αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καραΐσαν, Ἀρχιπυροσβέστην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Σίσκου, Νοσηλευτρίας, καί τῆς θυγατρός των Νικολέττας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν ἐν τῇ Συναγωγῇ «Neve Şalom» τελετήν, εἰς μνήμην τῶν θυμάτων τοῦ Ὁλοκαυτώματος τοῦ Holokost, τήν Τετάρτην, 4ην Μαΐου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Grzegorz Michalski, Γεν. Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton», τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 5ης Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. κ. Melke Akyüz, Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Kenan Gürdal, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Πλαΐτην, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί τήν εὐγνωμοσύνην του ἐπί τῇ προσφάτῳ χειροθεσίᾳ του, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Νοσηλευτρίας, τῆς θυγατρός αὐτῶν δίδος Ἀντιγόνης καί τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Περγάμαλη μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀντιγόνης, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Rafi Zarookian καί τήν Εὐγεν. δίδα Aliki Shukla, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Ἀβραμίδου (τό γένος Σωφρονιάδου), αὐταδέλφης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαλανδρίου Ἀθηνῶν, τήν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 4ην τ.μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ἰωακειμείου Παρθεναγωγίου πασχαλινόν γεῦμα, ἐν Νεοχωρίῳ, τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 3ην Μαΐου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Πέντε, Καθηγουμένου τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Νικηταρᾶ, μητρός τοῦ Προηγουμένου Πανοσιολ. κ. Ἀντίπα, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σκάλας Πάτμου, τήν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου, 4ην Μαΐου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ πανηγυρίσαντος Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου, 2αν Μαΐου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰθισμένη ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν ἐν Ἀμερικῇ καί ἁπανταχοῦ τῆς δεσποτείας Κυρίου προσφιλῶν τέκνων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐδέχθη τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἥτις ὑπέβαλε τά ἑαυτῆς σέβη ἐπί τῷ Πάσχα καί ἀντήλλαξε μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἑόρτιον ἀσπασμόν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. κ. Yusuf Sağ, Χωρεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, μετά κληρικῶν τῆς παροικίας αὐτῶν καί τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Katif Araz, καί μελῶν της, ὡς καί τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γεν. Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀδαμάντιον Κοκκινάκην, ἐξαιτησάμενον τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ χειροτονίᾳ του εἰς Πρεσβύτερον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Πρεβέζης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, πρῴην Δήμαρχον Ματσούκας (Maçka) Τραπεζοῦντος, μετά τῶν Ἐντιμ. κυρίων Mahir Kaplan καί Tamer Çakar, Ἐπιχειρηματιῶν.
 
*  *  *
 
Τό Ἅγιον Πάσχα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις

Μετά λαμπρότητος καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος,προέστη τῆς περί τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τούς ἀπανταχοῦ πιστούς.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί  Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anuşyan καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, ἐκ μέρους τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις  κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί κ. Μιχαήλ Χρηστίδης, Γεν. Γραμματεύς τοῦ ἐνταῦθα Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρῶν, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Χωρῶν.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 1ης ἀρξ. μηνός Μαΐου, ἐτελέσθη ὁ  πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, περιβληθείς τά ἀρχιερατικά Αὐτοῦ ἄμφια κατά τό ἔθος ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, κατῆλθεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ ἱ. Κλήρου, Ὀφφικιαλίων καί Γενικῶν Προξένων, καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.
Τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ ἱερέως Ὁσιολ. κ. Ruben Tierrablanca, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου. 
Κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Συνάδων κ. Διονύσιος καί  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων,  οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης καί Μιχαήλ Χρηστίδης,  οἱ Ἐντιμ. Γενικοί Πρόξενοι ἐνταῦθα κ. Andrey Podelyshev, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Vasyl Bodnar, τῆς Οὐκρανίας, κ. Zoran Marković, τῆς Σερβίας, κ. Igor Bely, τῆς Λευκορωσσίας, καί κ. Charles F. Hunter τῶν Η.Π.Α., καί πλήθος πιστῶν  εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης διένειμε τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.
Ἐπίσης προσῆλθον διά νά ἐκφράσουν τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ὁ Ἐντιμ. κ. κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχος Beşiktaş, μετά τοῦ συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Nurhan Palakoğlu, ἡ Εὐγεν. κ. Siran Surki, ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου Şişli, καί ἡ Εὐγεν. κ. Aygül Güler, ἐκ μέρους τοῦ A.K.P. τῆς Πόλεως. 
Πρός τιμήν τῶν ὡς ἄνω Γεν. Προξένων καί λοιπῶν ἐπισκεπτῶν παρετέθη μετά τήν ἱ. Ἀκολουθίαν δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις των, τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Ἄρχοντα Ὑμνωδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πετρίδην, Ἰατρόν, κ. Γεώργιον Παπαλιάρην, Πρόεδρον τῶν Κοινοτήτων Σταυροδρομίου καί Μ. Ρεύματος, ἐντεῦθεν, καί κ. Γεώργιον Πασαδαῖον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Cynthia, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων , μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σούραν, Ψυχίατρον, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Νίκης, ὡς καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Χυτίδου καί Ἰωάννου Λαδερᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό  τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου,  κατά τήν καλλιτεχνικήν ἐκδήλωσιν τοῦ μουσικοχορευτικοῦ Ἀρμενικοῦ Ὁμίλου νέων «Maral», ἐν τῷ «İstanbul Kongre Merkezi», τήν Μ. Πέμπτην, 28ην Ἀπριλίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν Σεβ. κ. Filüksinos Yusuf Çetin, πασχάλιον δεξίωσιν, τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 1ην Μαΐου.
 
*  *  *