Patriarchal Monthly Bulletin
2003

Back

Μάρτιος 2003

Μάρτιος 2003

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της Παρασκευής, 28ης Μαρτίου, εχοροστάτησε, κατά το έθος, εν τω Ιερώ Ναώ Παναγίας των Βλαχερνών, κατά την Ιεράν Ακολουθίαν της Γ' Στάσεως των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, καθ' ην τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα του Σαββάτου, 29ης τ. μ., συνοδευόμενος υπό των Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου και Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις το εν Μεγάλω Ρεύματι Ροβέρτειον Κολλέγιον, κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού αυτού Ελλογ. κ. Livingston Merchant, και επεσκέφθη το εν αυτώ εν ερειπώδει καταστάσει Ι. Παρεκκλήσιον της του Χριστού Γεννήσεως, εν όψει ανακαινίσεως και αποδόσεως αυτού και πάλιν εις την θείαν λατρείαν.

*   *   *

  

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 29ης Μαρτίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Γ' Κυριακής των Νηστειών, της Σταυροπροσκυνήσεως, 30ής ιδίου, εν Συνοδική συγχοροστασία.

Μετ' Αυτού συνεχοροστάτησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Μοσχονησίων κ. Απόστολος και Ικονίου κ. Θεόληπτος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν, ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

*   *   *

Ωσαύτως,  η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Καθεδρικώ Ναώ των Εισοδίων της Θεοτόκου, της μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της αυτής ημέρας, καθ' ον τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Εντιμολ. κ. Βασίλειος Θ. Σταυρίδης, ΄Αρχων Διδάσκαλος του Ευαγγελίου-Καθηγητής, αφού προηγούμενως διήλθεν εκ του εν Dolmabahçe Ι. Αγιάσματος των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, εις το οποίον προσεκύνησεν, ως
κατ' έτος.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ.  Εμμανουήλ.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αμφιλόχιον Στεργίου, εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων, μετά των Εντιμ. κ. κ. Χρυσοστόμου Σύρκου, Δημάρχου Μεγαρέων, Γεωργίου Παπαβασίλη, Αντιδημάρχου, Βασιλείου Κουβά, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, και του Ελλογ. κ. Αλεξάνδρου Κατσιάρα, Θεολόγου.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, επιχειρηματίαν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Δωροθέας, εντεύθεν, και της αυταδέλφης αυτής Ευγεν. κ Ursula König, εξ Αυστρίας,

Την Ελλογ, κ. Δέσποιναν Καρακάση, εκπαιδευτικόν, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Αλεξάνδρου, εντεύθεν, εξαιτησαμένου την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τη ενάρξει της στρατιωτικής αυτού θητείας.

Τον Εντιμ. κ. Halil Aslan και την Ευγεν. κ. Sevgi Kurt, στελέχη της Τραπέζης "Dışbank", εντεύθεν.

25μελή όμιλον καθηγητών και μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Διονύσου, υπό την ηγεσίαν του Ελλογ. κ. Σωτηρίου Μανδάλου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Robert Stadler, Εκδότην της Γερμανικής εφημερίδος των Αθηνών, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Αναστασίας Πουλή, ιατρού αιματολόγου.

Όμιλον καθηγητών και μαθητών Γυμνασίου, εκ Βόλου.

Τον Εντιμ. κ. Robert Keller, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν, κ. Dorothy, και τους Εντιμ. κ. κ. Brian D. Johnson και Robert Phippard, εκ της Αμερικανικής Βιβλικής Εταιρείας. 

 

*   *   *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,

επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εχοροστάτησεν:

 

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Μ. Εσπερινόν της Εορτής, την Δευτέραν 24ην Μαρτίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Παναμά κ. Αθηναγόρας και Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Παναμά κ. Αθηναγόρας, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Κοσμάς Κοσμάογλου, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά την εν αυτώ τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Τρίτην, 25ην ίδιου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς.

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν, η Α. Θ, Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού τάφου των γεννητόρων, αδελφών και συγγενών του εκ των προκατόχων Αυτού και γόνου της Κοινότητος Βαφεοχωρίου αοιδίμου Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ'.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Παναμά κ. Αθηναγοράς, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος και ο Πατριάρχης.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Παναμά κ. Αθηναγόρου και Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Δοσιθέου, επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς και τα εόρτια αδελφικά Αυτού συγχαρητήρια.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ιερατικώς Προϊστάμενον της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας, μετά των Εντιμ. κ. κ. Dan Nicolae Rahau, Γερουσιαστού, και Victor Dedius μέλους της Κοινοβουλευτικής Ομάδος Οικονομικής Συνεργασίας Παρευξεινίων Χωρών.

Τον Ελλογ. κ. Emre Öktem, Καθηγητήν Νομικής του Πανεπιστημίου "Galatasaray", επιδώσαντα τω Πατριάρχη την άρτι κυκλοφορήσασαν διδακτορικήν αυτού διατριβήν με θέμα την θρησκευτικών ελευθερίαν.

Την Ελλογ. δίδα Ευαγγελίαν Κανάρη, εκπαιδευτικόν, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Παντελεήμονα Πετμεζάν, Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Ορέστην Τσάμην και Θεόδωρον Κουροπαλάσην, μετά των οικείων αυτών, εκ Θεσσαλονίκης.

 

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά:

α) την τελεσθείσαν, εν τω Ιερώ Παρεκκλησίω του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, Θείαν Λειτουργίαν και Δοξολογίαν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, την Τρίτην, 25ην Μαρτίου, και

β) την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της αυτής επετείου, εν ταις αιθούσαις του Ξενοδοχείου Pera Palas, το εσπέρας της αυτής ημέρας.

 

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  μετά της συνοδείας Αυτού, επεσκέφθη εν τω ενταύθα Γερμανικώ Νοσοκομείω τον υποβληθέντα εις χειρουργικήν επέμβασιν Αιδεσιμολ. Οικονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Αρχειοφύλακα των Πατριαρχείων, και ηυχήθη αυτω ταχείαν ανάρρωσιν.

 

*   *   *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά:

α) τας Θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων, των ημερών Τετάρτης, 19ης Μαρτίου, και Παρασκευής, 21ης τ. μ.

β)  την   Ιεράν   Ακολουθίαν  της   Β'    Στάσεως   των  Χαιρετισμών προς την   Υπεραγίαν Θεοτόκον, το απόγευμα της αυτής ημέρας, καθ' ην τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος, και

γ) τον Μ.  Εσπερινόν του Σαββάτου, 22ας τ. μ.

Την επομένην, Β' Κυριακήν των Νηστειών, 23ην ιδιου, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ Αγίας Τριάδος της μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, επί τη ολοκληρώσει της ριζικής επισκευής και του εξωραϊσμού αυτού.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγγελλος κ. Νεκτάριος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιος, Παναμά κ. Αθηναγόρας, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος και Μοσχονησίων κ. Απόστολος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, μετά των Εντιμ. κ. κ. Αθανασίου Παρέσογλου και Ανδρέου Κοτίδου, Προξένων, Άρχοντες Οφφικιάλοι της
Αγίας του Χριστού Μ, Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού,

Μετά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Παναγιώτου Αγγελοπούλου, Άρχοντος Μ. Λογοθέτου και Μ. Ευεργέτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, χορηγού του ανακαινισμού.

Εν συνεχεία ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Πετρίδης, Ιατρός-Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής αυτής, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς πάντας τους καθ' οιονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εις τον ανακαινισμόν και επικαλεσθείς επί πάντας τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και ευλογίας.

 

*   *   *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εχοροστάτησεν εν τω  Ιερώ Ναώ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Κοινότητος Υψωμαθείων, κατά τον Κατανυκτικόν  Εσπερινόν της αυτής ημέρας, καθ' ον τον Θείον Λόγον εκήρυζεν ο Αιδεσιμολ, Μ. Οικονόμος κ. Μελέτος Σακκουλίδης.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον, εξαιτησάμενον και λαβόντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Παναμά κ.  Αθηναγόραν.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ανδέαν Βογιατζήν, μετά του Ελλογ. κ. Ιωάννου Παπαχρόνη, Καθηγητού της Εκκλησιαστικής Μουσικής, εκ Σερρων.

 

*   *   *

ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ενώπιον των λίαν κρισίμων ημερών τaς οποίας διέρχεται η ανθρωπότης, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον επαναλαμβάνει και πάλιν και πολλάκις την ευχήν και την προσευχήν του υπέρ της ειρήνης και της αποφυγής του πολέμου έστω και την υστάτην αυτήν στιγμήν και κάμνει εκκλησιν προς πάντα δυνάμενον να συμβάλη προς την κατεύθυνσιν αυτήν να εξαντλήση όλας τας δυνατότητάς του, ώστε να μη θρηνήση η ανθρωπότης νέας εκατόμβας θυμάτων και φρικτά
ολοκαυτώματα.

Επί τη ευκαιρία το Οικουμενικόν Πατριαρχείον υπενθυμίζει ότι η βασική προϋπόθεσις της ειρήνης είναι ο σεβασμός της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου και της ελευθερίας και αξιοπρέπειας του, εκ του οποίου γεννώνται όλαι αι λοιπαί προϋποθέσεις της ειρηνικής συμβιώσεως των ανθρώπων επί της γης, μέσα εις την αγάπην του ενός Θεού και Πατρός, ο οποίος δεν είναι Θεός πολέμου και μάχης,
αλλά καταλλαγής και ειρήνης.

Είθε η ειρήνη και η ευδοκία να επικρατήσουν οριστικώς επί της γης, εις δόξαν Θεού και ευημερίαν των ανθρώπων, τους οποίους πάντας εξ ίσου ο Θεός αγαπά.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 19η Μαρτίου 2003

Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

*   *   *

 

Η Α. Θ Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των
Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου και Κολωνείας κ. Γαβριήλ, επεσκέφθη εν μεν τω Νοσοκομείω Βαλουκλή τον διδάσκαλον Αυτού Εντιμολ. κ. Αριστείδην Πασαδαίον, Καθηγητήν και Άρχοντα Πρωτομαγίστορα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εν δε τω εν Χαλκηδόνι οίκω αυτού τον αναρρωνύοντα, Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ηρακλείας κ. Φώτιον.

 

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Αρχιερατικώς Προϊστάμενον της Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ιατρού, Εφοροεπιτροπής αυτής, προσκαλέσαντας Αυτόν όπως τέλεση τα θυρανοίξια του ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, επί τη ολοκληρώσει της ριζικής επισκευής και του εξωραϊσμού αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητον, Επόπτην της Περιφερείας Ταταούλων, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ησαΐου Τσιματζή, Ιερατικως Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας της Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Κοσμά Κοσμάογλου Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και
Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά
του Αιδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας της Κοινότητος Βαφεοχωρίου, και της υπό την προεδρίαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Τσαβίδου Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Παναγίας των Βλαχερνών, και της εντίμου Εκκλησιαστικής αυτού Επιτροπής, προσκαλέσαντας ευλαβώς Αυτόν όπως χοροστατήση, κατά το έθος, εν τω ιστορικώ Ιερώ Ναώ αυτών  κατά την   Ιεράν   Ακολουθίαν της Γ' Στάσεως των Χαιρετισμών προς την  Υπεραγίαν Θεοτόκον.

Τον  Ελλογ. κ. Αθανάσιον Λαφτσίδην, Καθηγητήν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Ιζμηρλήν, Ιατρον, μετά της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Ειρήνης Ψωμοπούλου, εντεύθεν, και του αυταδέλφου
αυτής Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ψωμοπούλου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Δικηγόρον, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Ευάγγελον Αγγελίδην, Αργυροχόον, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Ευδοξίας, εκπαιδευτικού, υποβαλόντας σέβηκαι λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονομαστική αυτών εορτή, εντεύθεν.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Αλέξιον Σαρρήν, φοιτητήν,
μετά του πατρός αυτού Εντιμ. κ. Γεωργίου, επιχειρηματίου, εντεύθεν, την Ευγεν. κ. Ευδοξίαν Σέρβου, ως και τον Εντιμ. κ. Αλέξιον Βεριόπουλον, Υπάλληλον των Πατριαρχείων.

Μέλη του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Ζωγραφείου Λυκείου, υπό την πρεδρείαν της Ευγεν. κ. Ελισάβετ Ιωαννίδου.

Την Ευγεν. κ. Άνναν Φυντάνη, Νοσοκόμον, μετά του υιού αυτής
Δημητρίου, εκ Γερμανίας.

*   *   *

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

TOΥ OIKOTMENIKOΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ,Β ΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΙΣΗΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

(15 Μαρτίου 2003)

*   *   *

Ιερώτατοι, Εξοχώτατοι, Εντιμότατοι και αγαπητοί παρόντες.

Μετά βαθείας συγκινήσεως και αισιοδοξίας εγκαινιάζομεν σήμερον τον ανακαινισμόν της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης και ειδικώτερον τον εφοδιασμόν αυτής δια συστημάτων πυρασφαλείας και άλλων μέσων, υποβοηθητικών της καλής λειτουργίας της, δια των οποίων επροίκισεν αυτήν η γενναιόδωρος χορηγία και η μεγάλη αγάπη προς τους θεσμούς του Γένους του Εντιμολογιωτάτου κυρίου Θεοδώρου Παπαλεξοπούλου, εγκρίτου στελέχους και μέλους της Ενώσεως Ελλήνων Βιομηχάνων.

Το Γένος ημών αείποτε εθεώρει την γνώσιν και τας υπηρετούσας αυτήν βιβλιοθήκας ως θεμελιώδες στοιχείον του Πολιτισμού. Είναι γνωστόν ότι πολλοί των εχόντων την οικονομικήν δυνατότητα προγόνων ημών κατά την αρχαίαν εποχήν διετήρουν πλουσίας βιβλιοθήκας και ότι κατά την βυζαντινήν και την μεταβυζαντινήν εποχήν πάσα Ιερά Μονή διετήρει βιβλιοθήκην εκκλησιαστικών και θύραθεν βιβλίων, με αποτέλεσμα να διασωθούν μέχρις ημών μέσω αυτών των βιβλιοθηκών οι πλείστοι των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

Ακόμη και σήμερον μέγας αριθμός χειρογράφων και εντύπων σώζεται εις τας Ιεράς Μονάς του Όρους, την Ιεράν Μονήν του Σινά και πλείστας όσας άλλάς Ιεράς Μονάς, γνωστή δε είναι δια τον πλούτον της η τε Βιβλιοθήκη της παρ' ημίν Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης και της εν αυτή Ιεράς Θεολογικής Σχολής, μη λειτουργούσης πλέον λόγω κυβερνητικής απαγορεύσεως, και η επανεγκαινιαζομένη σήμερον Πατριαρχική τοιαύτη.

Μέγα δείγμα της προς την γνώσιν και τα ταύτην υπηρετούντα βιβλία αγάπης των προγόνων ημών, η οποία διασώζεται και παρ' ημίν τοις συγχρόνοις, κληρονομικώς μεταβιβασθείσα και θερμώς αγαπηθείσα παρ' ημών, είναι και η ατυχώς καταστραφείσα περιώνυμος βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, της οποίας η αναβίωσις επιχειρείται τη συνδρομή και πάλιν του Ελληνικού Γένους και των εν Αλεξανδρεία υιοθετησασών το εγχείρημα τοπικών αρχών.

΄Ολα αυτά, ερχόμενα εις τον νουν μας κατά την στιγμήν αυτήν, την οποίαν κατέστησεν εφικτήν η φιλογενής και γενναιόφρων χορηγία του Εντιμολογιωτάτου Άρχοντος της Μητρός Εκκλησίας κυρίου Θεοδώρου Παπαλεξοπούλου, αποτελούσα κρίκον χρυσούν εις την άλυσιν παρομοίων ανά τους αιώνας χορηγιών απειροπληθών ευεργετών του Γένους και της παιδείας αυτού, προκαλούν την συγκίνησιν και δημιουργούν την αισιοδοξίαν μας.

Συγκίνησιν,  διότι   καταφαίνεται   και   πάλιν   ότι   παρ' ημίν    η     οικονομική δραστηριότης ουδέποτε κατέστη αυτοσκοπός, ότι    επιβεβαιούται εντονώτατα η αριστοτελική διαπίστωσις, ότι ο άνθρωπος φύσει ορέγεται του ειδέναι, και συνακολούθως του υπηρετείν την γνώσιν, τούθ' όπερ αποτελεί ένδειξιν της πνευματικής συνεχείας της προγονικής φιλομάθειας, και διότι το Γένος ημών αναδεικνύει συνεχώς και νέους
ευεργέτας προς κάλυψιν ζωτικών αναγκών, μη δυναμένων άλλως να καλυφθούν. Αυτός ο αυτογενής πνευματικός δυναμισμός είναι η μεγαλύτερα δύναμις του Γένους ημών, το οποίον στατιστικώς κατέχει επίζηλον θέσιν εις την ανάδειξιν επιστημόνων και εργατών του πνεύματος.

Αισιοδοξίαν δε, διότι πάντοτε εις την εσχάτην στιγμήν ο Θεός αναδεικνύει εκείνους oι οποίοι αναλαμβάνουν την πρωτοβουλίαν και την ευθύνην να πράξουν ό,τι αι συνθήκαι επιβάλλουν δια την συνέχισιν
της ιστορικής πορείας του Γένους και της Εκκλησίας, αλλά και των καθ' έκαστον φορέων των δύο τούτων μεγάλων και πανανθρωπίνων μορφών συσπειρώσεως μιας αριθμητικής μειοψηφίας ανθρώπων, οι οποίοι εκτελούν χωρίς υπεροψίαν και με πνεύμα αληθινής τιμής προς όλους και ανιδιοτελούς προσφοράς την ευεργετικήν οικουμενικήν αποστολήν, η οποία, ως φαίνεται, άνωθεν τους έχει ανατεθή.

Έχει ιδιαιτέραν σημασίαν το γεγονός ότι η πνευματική προσφορά δεν προϋποθέτει μεγάλην υλικήν δύναμιν, και ότι πολλάκις η υπερσυγκέντρωσις τοιαύτης θολώνει την πνευματικήν διαύγειαν, εις τρόπον ώστε και εν προκειμένω να ισχύη η παναρχαία διαπίστωσις ότι
άριστον είναι το μέτρον. Ευρισκόμεθα, λοιπόν, ενώπιον μεμετρημένου πλούτου, μη παρέχοντος αφορμήν αλαζονείας και δια τούτο υπηρετούντος αγαθούς σκοπούς και   έχοντος   την   ευλογίαν   του χάριν   της   καλής   αυτούχρήσεως παρέχοντος αυτόν Υψίστου Θεού.

Εκφράζομεν  την άπειρον ευγνωμοσύνην και τας ευχαριστίας ημών προς τον αγαθοδότην Θεόν και Κύριον ημών, τον λαλήσαντα αγαθά εις την καρδίαν και την διάνοιαν του Εντιμολογιωτάτου χορηγού του έργου της ανακαινίσεως και προστασίας της Πατριαρχικής ταύτης Βιβλιοθήκης, αλλά και προς αυτόν τούτον τον Εντιμολογιώτατον χορηγόν και την ερίτιμον ομόζυγον αυτού, και επικαλούμενα επ' αυτούς την χάριν και το πλούσιον έλεος του Θεού, ευχόμενοι ολοψύχως όπως ο
Κύριος ενισχύη υμάς, Εντιμολογιώτατε Άρχων κύριε Παπαλεξόπουλε, εις τας εργασίας υμών, όπως χαρίζηται υμίν υγείαν και μακροημέρευσιν και όπως εμπνέη και καθοδηγή υμάς εις έργα αγαθά, ως το παρόν, κοινωνικώς ωφέλιμα και δι' υμάς τον ίδιον και δι' όλον το Γένος
ημών χαροποιά.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, το εσπέρας της Παρασκευής, 14ης Μαρτίου, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το εν Γαλατά Πολιτιστικόν και Καλλιτεχνικόν Κέντρον "Tophane-i Amire" και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τα εγκαίνια της τελούσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος εκθέσεως έργων του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Τσόκλη, «Αναστάσεις», παρουσία των Εξοχ. κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου, Υπουργού Πολιτισμού της χώρας ταύτης, Εντιμ. κ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα, και Ελλογιμ. κ. İsmet Vildan Alptekin, Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου "Mimar Sinan", ομιλήσας καταλλήλως τη περιστάσει.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, το Σάββατον, 15ην Μαρτίου, επί τη ιερά Μνήμη του δια των κολλύβων θαύματος του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος, εχοροστάτησεν εις τον πανηγυρίσαντα Ιερόν Ναόν Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητος Βλάγκας, κατά την τελεσθεΐσαν εν αύτω Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αμορίου κ. Ιωάννης και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση
ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Επόπτης της Περιφερείας, η Ελλογ. κ. ΄Ερση Αμπατζή-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, εκ μέρους της Φιλόπτωχου Αδελφότητος, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, εξ Αθηνών, και ο Πατριάρχης.

 

*   *   *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής η μέρας, ετέλεσε τα εγκαίνια της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, επί τη ολοκληρώσει των εν αυτή ανακαινιστικών έργων, παρουσία Ιεραρχών, των Εξοχ. κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου, Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδος, Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα, και πολλών εκλεκτών προσκεκλημένων, ένθα ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Ευάγγελος, Πρόεδρος της Επιτροπής επί του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου-Βιβλιοθηκών, ο χορηγός Εντιμολ. κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, ΄Αρχων Μαΐστωρ της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και ο Πατριάρχης.

 

*   *   *

 

Το εσπέρας, επί τη ευκαιρία της Εορτής της Ορθοδοξίας, εδόθη συναυλία, υπό του Μουσικολ. κ. Διονυσίου Σαββοπούλου, εν τω "Convention Center" του Ξενοδοχείου "Hilton", εις ην παρέστησαν πλείστοι όσοι προσκεκλημένοι της Α. Θ. Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εκ του θρησκευτικού, διπλωματικού, καλλιτεχνικού, δημο
σιογραφικού, επιχειρηματικού κόσμου της πόλεως ημών, ως και εκ της ενταύθα ομογένειας, και εξ Ελλάδος, καθ' ην ωμίλησεν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης καταλλήλως, είτα δε επηκολούθησε δεξίωσις.

 

*   *   *

 

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας εν τοις Πατριαρχείοις

Μετ' ιδιαιτέρας λαμπρότητας εωρτάσθη εν τω σεπτώ της Ορθοδοξίας Κέντρω η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 15ης Μαρτίου, και προέστη της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής, 16ης ιδίου.

Μετ' Αυτού συνελειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Εφέσου κ. Χρυσόστομος, Μολδαβίας και Μπουκοβίνας κ. Δανιήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος και Μοσχονησίων κ. Απόστολος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Λύστρων κ. Καλλίνικος και Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος  Αμορίου κ. Ιωάννης, ο Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιάκος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, Κηρικοί και Μοναχαί, ο Εξοχ. κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Υ
πουργός Πολιτισμού της Ελλάδος, ο Εξοχ. κ. Λάζαρος Λωτίδης, Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης αυτής, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Αθανασίου Παρέσογλου Προξένου, ΄Αρχοντες  Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πι
στών εντεύθεν καί εκ του εξωτερικού.

Μετά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης, από του Θρόνου, μετά των συλλειτουργησάντων Αυτώ αγίων Αρχιερέων, ανέγνωσαν το ειθισμένον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των μακαρίων ψυχών πάντων των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή. Εν συνεχεία εγένετο η λιτάνευσις των ιερών ει
κόνων, μεθ' ην η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ηυλόγησεν από του εξώστου των Πατριαρχείων τους εκκλησιασθέντας πιστούς,

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον άριστον.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης,  εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ταταούλων, κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της αυτής ημέρας, καθ' ον τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Κύριλλος Συκής, εκ Λέσβου.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα   Εφέσου κ. Χρυσόστομον,  επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν  ταξιδιού αυτού,  απαντηθέντα δ' εν τω αεροδρομίω, εξ ονόματος Αυτού, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Ιασίου και Μητροπολίτην Μολδαβίας και Μπουκοβίνας κ. Δανιήλ, εκ των Ιεράρχων της Εκκλησίας Ρουμανίας, συνοδευόμενον υπό του Ευλαβ. Διακόνου κ. Florin Kirila.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριον, επί κεφαλής 46μελούς ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, εκ της κατ' αυτόν Επαρχίας.

Τον Θεοφιλ.  Επίσκοπον  Αμορίου κ. Ιωάννην, εξ  Αμερικής.

Τον Πανοισιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αθηναγόραν Peckstadt, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, μετά 5μελοϋς ομίλου εκ της Βελγικής Τηλεοράσεως.

Τον Εξοχ. κ. Ευάγγελον Βενιζέλον, Υπουργόν Πολιτισμού της Ελλάδος, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βασιλικής και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Τον Εξοχ. κ. Λάζαρον Λωτίδην, Υφυπουργόν Εθνικής Αμύνης της Ελλάδος, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαριέττας και του Εντιμ. κ. Γεωργίου Κονταίου, Συμβούλου αυτού.

Τοις ως άνω υψηλοίς επισκέπταις απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Την Οσιωτ. Μοναχήν Αλεξίαν, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Thomas Antoine, Γενικόν Πρόξενον του Βελγίου ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Βασιλείου Νότη, αναπληρωτού Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδος παρά τω εν Γενεύη Παγκοσμίω Οργανισμώ Εμπορίου.

Την Ευγεν. κ. Μαρίναν Κ. Λαλιώτη, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. δίδος Νίκης και των Εντιμ. κ. κ. Γεωργίου Παπαδημητρίου και Ιωάννου Χατζημανώλη, Ψυχιάτρων, εξ Αθηνών.

*   *   *

 

O Πατριάρχης παρά τω νέω Νομάρχη

 

H Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, την Τρίτην, 11ην Μαρτίου,
συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου, και Πανοσιολ. Δευτερεύον τος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την Νομαρχίαν της Πόλεως και επεσκέφθη τον Εξοχ. κ. Muammer Güler, νέον Νομάρχην αυτής, ον και συνεχάρη επί τη αναλήψει. των καθηκόντων αυτού, γενόμενος δεκτός μετά πολλής εγκαρδιότητος και τιμής.

 

*   *   *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, o Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Εντιμ. κ. Raimundo Ezquerra, Γενικόν Πρόξενον της Ισπανίας ενταύθα.

Την Ευγεν. κ.  Ελένην Τσόκλη, Ψυχολόγον, εξ  Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Παναγιωτίδην, Δημοσιογράφον, εντεύθεν.

Τον   Εντιμ. κ. Μι,χαήλ Μικρούλην, εξ  Αθηνών.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Μεγάλου Αποδείπνου της Καθαράς Δευτέρας, 10ης Μαρτίου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τους ενταύθα αγίους Αρχιερείς του Θρόνου υποβαλόντας τα εαυτών σέβη επί τη εισόδφ εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν και ανταλλάξαντας μετ' Αυτού τον αδελφικόν εν Χριστώ ασπασμόν εις αμοιβαίαν συγχώρησιν.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Επόπτην της Περιφερείας Κοντοσκαλίου-Υψωμαθείων, μετά των Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητος Βλάγκας, Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Γρηγορίου Αθανασιάδου και Ευλαβ. Διακόνου κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου, προσκομίσαντος Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του ως άνω Ιερού Ναού.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silvio State, Ιερατικώς Προϊστάμενον της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας, μετά του Εντιμ. κ. Mircea Neata, Γενικού Προξένου της Ρουμανίας εν τη πόλει ημών.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Εφημέριον της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Τον Εντιμ. κ. Σέργιον Velichkin, Γενικόν Πρόξενον της Ρωσσικής Ομοσπονδίας ενταύθα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Μιχαήλ Alunya, Διευθυντού Πρωτοκόλλου του Γενικού Προξενείου αυτής.

Τον Εντιμ. κ. Δρα Akkan Suver, Πρόεδρον του "Ομίλου Marmara", μετά των Εντιμ. κ. κ. Δρος Şahap Kocatopçu, Engin Köklüçınar και Oğan Sosyal και της Ευγεν. κ. Lale Aytanç Nalbant, Χημικού Μηχανικού, Στελεχών του ως άνω Ιδρύματος, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Αριστείδην Μακρήν και Νικόλαον Σούλην, Φοιτητάς αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά:

α) τον Μ.  Εσπερινόν του Σαββάτου, 8ης Μαρτίου, και

β) τον Α' Κατανυκτικόν Εσπερινόν της Κυριακής της Τυρινής, 9ης ιδίου, εις το τέλος του οποίου άπαντες oι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, ως και οι λαϊκοί υπάλληλοι των Πατριαρχείων και οι εκκλησιασθέντες πιστοί, ησπάσθησαν την Δεξιάν Αυτού εις εκζήτησιν συγχωρήσεως, επί τη εισόδω εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

Παρέστη δε Ούτος συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος αυτού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής της Τυρινής, 9ης ιδίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.

 

*     *     *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επεσκέφθη εν τω Γραφείω
της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς και τα εόρτια αδελφικά Αυτού συγχαρητήρια.

 

*     *     *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το Κοιμητήριον του Αγίου Ιγνατίου Χαλκηδόνος και έψαλε Τρισάγιον προ του τάφου του αειμνήστου Γέροντος Αυτού, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος, επί τη ι. μνήμη των Αγίων Τέσσαράκοντα Μαρτύρων.

 

*     *     *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εξαιτησάμενον τας σεπτάς Αυτού ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Σεβ. Καρδινάλιον κ. Miroslav Vlk, ΡΚαθολικόν Αρχιεπίσκοπον Πράγας, συνοδευόμενον υπό των Οσιολ. ΡΚαθολικών Πρεσβυτέρων κ. κ. Helmut Sievers και Hubertus Blaumeiser, του  Εντιμ. κ. Dirk Kennis καιτων Ευγεν. δίδων Gioi Carlisi και Nadine Chehab.

Τον Εξοχ. κ. Δημήτριον Kalchev, Υπουργόν Επικρατείας της Βουλγαρίας, μετά του Εντιμ. κ. Sevdalin Mavrov, Γενικού Γραμματέως του Υπουργικού Συμβουλίου, του Ελλογ. κ. Ιωάννου Dimitrov, Γενικού Διευθυντού Θρησκευμάτων της Βουλγαρίας, και του Εντιμ. κ. Νικολάου Krastev, Δημοσιογράφου, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Δημητρίου Αθανάσωφ, επιχειρηματίου, εντεύθεν. Τη αυτού Εξοχότητι απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Τον Ελλογιμ. κ. Ιωάννην Μπότσην, Καθηγητήν του Πολυτεχνείου Λωζάννης.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Μακρήν, Αρχιτέκτονα-Μηχανικόν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Ελένης, εξ Αθηνών,

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Μπίρην, Ιατρόν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Καλλιόπης, Ψυχολόγου, και του υιού αυτών Ανδρέου, εκ Πειραιώς.

Τον Εντιμ. κ. Ευάγγελον Παπαδόπουλον Ιατρόν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Ευφροσύνης, Καθηγήτριας, και των θυγατέρων αυτών Μαρίας και Αικατερίνης, εκ Πειραιώς.

115μελή όμιλον Καθηγητών, μαθητών και αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Ελλογ. κ. Σπυρίδωνος Μπαλτογιάννη, Διευθυντού αυτής.

Τον Ελλογ. κ. Δημήτριον Οικονόμου, Καθηγητήν, μετά του Εντιμ. κ. Martin Palmer και των Ευγεν. κυριών Victoria Finlay και Paola Triolo, εξ Αγγλίας.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Ν. Ροδόπουλον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαρίας, εκ Θεσσαλονίκης.

200μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Νομού Έβρου, υπό την ηγεσίαν των Εντίμ. κ. κ. Γρηγορίου Τζότζολα, Δημάρχου Ορεστιάδας, και Γεωργίου Μαυρίδου, Προέδρου Καβύλης.

50μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Σωματείου "Στέγη Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων", υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Θεοδώρου Ιωαννίδου, εκ Φλωρίνης.

Τον Εντιμ, κ. Άνθιμον Παπαγιουβάν, μετά των οικείων αυτού, εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Βασίλειον Αϊβαλιώτην, Λέκτορα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά του Ελλογ. κ. Μιχαήλ Ε. Πατέλη και της Ευγεν. συζύγου αυτού, εκ Σουφλίου.

Τους Εντιμ. κ. κ. Ιωάννην Κορδομενίδην και Δημήτριον Μαγιόγλου, προσκαλέσαντας Αυτόν εις την εφετεινήν Πορείαν προς τας Σχολάς αυτών των Αποφοίτων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής και του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου.

Τον Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Κουτσούκον, Δικηγόρον, μετά της οικογενείας αυτού, εκ Ρόδου.

Τον   Εντιμ. κ.  Οδυσσέα Γιαπαδόπουλον,  Ιατρόν, εξ  Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Leman Öztürker,Δικηγόρον, εκ Σμύρνης.

75μελή όμιλον εκ της ομάδος χειροσφαίρας Φιλίππου Βέροιας,

45μελή όμιλον προσκυνητών εκ Σερρών.

*     *     *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, κατά το, υπό πνευματικών τέκνων του αειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος, εις μνήμην αυτού, παρατεθέν γεύμα, εν τω Γηροκομείω Βαλουκλή, όπερ ηυλόγησεν ο ειρημένος ιεράρχης, την Κυριακήν 9ην Μαρτίου.

Υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό του ενταύθα Αρμενικού Πατριαρχείου, φωτογραφικήν έκθεσιν, εις μνήμην του αοιδίμου Πατριάρχου αυτών Şınorhk Kalustyan, επί τη 90ή επετείω από της γεννήσεως και τη 13η τοιαύτη της εις Κύριον εκδημίας αυτού, την Παρασκευήν, 7ην Μαρτίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Roger Short, Γενικού Προξένου της Μεγάλης Βρεταννίας ενταύθα, δεξίωσιν, προς τιμήν του παρεπιδημούντος ενταύθα Θεοφιλ. Αγγλικανού Επισκόπου Γιβραλτάρ κ. Jeoffrey Rowell, εν τη Προξενική κατοικία, την αυτήν ημέραν.

Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρά, κατά την δοθείσαν, υπό μαθητών της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί και του Ζωγραφείου Λυκείου, συναυλίαν, εν τω Ζωγραφείω Λυκείω, την αυτήν ημέραν.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό των Συνδέσμων των Αποφοίτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής καί του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, "Κοινήν Πορείαν" προς τας Σχολάς αυτών, την Κυριακήν, 9ην Μαρτίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την μουσικοχορευτικήν εκδήλωσιν του Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδος, εν τη έδρα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ, το Σάββατον, 8ην ιδίου.

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επεσκέφθη εν τω Νοσοκομείω Memorial τον υποβληθέντα εις εγχείρησιν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ηράκλειας κ. Φώτιον και εκφράσας την χαράν και ικανοποιήσιν Αυτού δια την επιτυχή κατά πάντα χειρουργικήν επέμβασιν, ηυχήθη αυτώ ταχείαν και πλήρη ανάρρωσιν.

 

*   *   *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τους Εντιμ. κ. κ. Α. Samet Turgut, πρώην Βουλευτήν, Abdullah Kuru, Uğur Kulaç και Emir Mehdioğlu, επιχειρηματίας, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Βασίλειον Μωυσίδην, Αστυνομικόν, και Νικόλαον Τραχανάν, μετά των Ευγεν, συζύγων αυτών, εκ Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Βασιλείου Βασιλειάδου, εντεύθεν.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και  Ιεράς Συνόδου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Branimir Mladenov, Γενικού Προξένου της Βουλγαρίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, εν ταις αιθούσαις του Προξενικού Μεγάρου αυτής, την Δευτέραν, 3ην Μαρτίου.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά ολιγοήμερον ανάπαυσιν και περισυλλογήν εν Νορμανδία επέστρεψε το εσπέρας της χθες, Δευτέρας, 3ης Μαρτίου, μετά της συνοδείας Αυτού δια των Τουρκικών Αερογραμμών, προερχόμενος εκ Παρισίων.

Ο σεπτός Προκαθήμενος της Εκκλησίας επέσπευσε την επιστροφήν εις την έδραν Αυτού λόγω της εκδηλωθείσης ασθενείας του Επιτρόπου Αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Ηράκλειας κ. Φωτίου και της εις ην υπεβλήθη ούτος χθες χειρουργικής επεμβάσεως.

Τον Πατριάρχην υπεδέχθησαν εν τω αεροδρομίω Άγιοι Αρχιερείς και ο Εντιμ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει.

*   *   *


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Ανακοινούται, ότι γενομένης της τακτικής ανά εξάμηνον ανασυγκροτήσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αύτη απετελέσθη, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, δια την περίοδον 1 Μαρτίου 2003 - 31 Αυγούστου 2003, εκ των κάτωθι Σεβ. Μητροπολιτών:

 

Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου

Γέροντος Ηρακλείας κ. Φωτίου

Κολωνείας κ. Γαβριήλ

Πέργης κ. Ευαγγέλου

Λύστρων κ. Καλλινίκου

Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανασίου

Τρανουπόλεως κ. Γερμανού

Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος

Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου

Μύρων κ. Χρυσοστόμου

Μοσχονησίων κ. Αποστόλου

Ικονίου κ. Θεόληπτου

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 21η Φεβρουαρίου 2003

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

*   *   *