Patriarchal Monthly Bulletin
2007

Μάρτιος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 29ης Μαρτίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρου, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ὀρθοδοξία εἰς τήν Λατινικήν Ἀμερικήν. Μαρτυρία καί προοπτικαί». Ἐπηκολούθη-σε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 8ου Γυμνασίου Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χαϊδοῦς Νάτση, Καθηγητρίας.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Γυμνασίου Πυργετοῦ Λαρίσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Ματσούκη, Καθηγητρίας.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς Λεοντείου Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ν. Νικολάου, Διευθυντρίας αὐτῆς.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Ἰδιωτικῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Πολυχρονάκου», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Σταυρούλας Πολυχρονάκου, ἐκ Σπάρτης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 28ην Μαρτίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Marc Pierini, Πρέσβυν-Ἀντιπρόσωπον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Ἀγκύρᾳ, εἰς ὅν καί ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος διοργανωθέν Φιλολογικόν Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου, ὁμιλήσας ἐν τῷ τέλει αὐτοῦ καταλλήλως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Πιττσβούργου κ. Μάξιμον καί Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ζαββόν, Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου καί Ρόδου κ. Κυρίλλου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα τῇ περιστάσει.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον καί Ρόδου κ. Κύριλλον, ἐλθόντας ἵνα συμμετάσχουν τῶν μηνιαίως διεξαγομένων ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί  Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Κομάνων κ. Γαβριήλ, Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ρωσσικῶν Ὀρθοδόξων Παροικιῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀπόστολον Γλαβίναν, Ἂρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.   
Τήν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Amanda Quantz, Καθηγήτριαν, ἐξ Η.Π.Α.. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ἀρεταῖον, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Erlangen-Nürnberg, ἐκ Γερμανίας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως, μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 800 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey», τήν Τρίτην, 27ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, διά τό Προξενικόν Σῶμα, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, αὐθημερόν,
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ παραλαβῇ δύο νέων ταχυπλόων, ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ Kabataş, ὡσαύτως, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βάρνης καί Μεγάλης Πρεσλάβας κ. Κύριλλον, ἐκ τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἐκκλησίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Γερασίμου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Λέανδρον Ρακιντζῆν, Γεν. Ἐπιθεωρητήν Δημοσίας Διοικήσεως, ἐ. τ. Ἀρεοπαγίτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Mehmet Ali καί Erdoğan Akgün, αὐταδέλφους, ἐπιχειρηματίας, ἐκ Çatalca.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πηλῖχον, ἱστορικόν τέχνης, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά:
α) τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Δευτέραν, 26ην Μαρτίου, καί
β) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν διά τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 23ης Μαρτίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας αὐτῆς, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Λύστρων κ. Καλλινίκου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Μάξιμος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας, καί μέγας ἀριθμός πιστῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης τ. μ., συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, παρέστη εἰς τήν ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην τοῦ ἐκλιπόντος Kadir Has, μεγαλοεπιχειρηματίου καί μεγάλου φιλανθρώπου, ἐν τῷ ὑπ'αὐτοῦ ἱδρυθέντι ἐν Cibali ὁμωνύμῳ Πανεπιστημίῳ, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν κ. Abdullah Gül, καί Ἐθνικῆς Παιδείας κ. Hüseyin Çelik, τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, καί ἄλλων ὑψηλῶν προσωπικοτήτων. 
Κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν συνεχείᾳ κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος, ἐκ τοῦ Τεμένους Fatih, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Κληρικοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Κατερέλου, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ρεσιτάλ πιάνου τῆς Εὐγεν. κ. Νυμφοδώρας Ἰνεπέκογλου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 24ην Μαρτίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας καί ὁ Πατριάρχης, κατά δέ τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Κατερέλος καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Πέτρος Γρουμπός, Καθηγητής τοῦ Πολυτεχνείου Πατρῶν, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Ε΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 25ην ἰδίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει  Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γαβριήλ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί Ἐντιμ. κ. Διογένους Καραγιαννακίδου, Δικηγόρου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κύριλλον Κατερέλον, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἐλευθέριον Παπαγεωργόπουλον, Διοικητήν τοῦ Ὀργανισμοῦ Γεωργικῶν Ἀσφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀμαλίας, Τηλέμαχον Ζῆκον, Ἀντιδήμαρχον Χαλκιδέων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί Δημήτριον Κωνσταντίνου, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς, ἐκ Χαλκίδος. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Γρουμπόν, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Ἠλεκτολόγων Μηχανικῶν, τοῦ Πολυτεχνείου Πατρῶν καί Πρόεδρον τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Πάρκου Πατρῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας.
Τάς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν-Εὐαγγελίαν Παντελάρα καί δίδα Εὐαγγελίαν Κανάρη, ἐκπαιδευτικούς, ὑποβαλούσας σέβη καί ἐξαιτησαμένας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δαυΐδ Boudreau, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βέραν Bulgurlu, Καθηγήτριαν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Marmara, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἠχώ», καί Εὐστράτιον Ταρίναν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Στέφανον Toma, Διδάκτορα Θεολογίας, ἐκ Ρουμανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakkı Günay, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξιον Βεριόπουλον, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, καί Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Φενερλῆ, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Παρασκευήν, 23ην Μαρτίου, εἰς τήν ὁποίαν συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Παρόλα συναυλίαν τοῦ Μουσικοῦ Ὡδείου Ναούσης, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, τό Σάββατον, 24ην τ. μ.. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ «Πασχαλινήν Ἑορταγοράν (Μπαζάρ)», ἐν τῷ Γηροκομείῳ αὐτῶν, τήν αὐτήν ἡμέραν. 
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ ἐν Ἀλεξανδρουπόλει Ἀρχείου Μουσικολαογραφικῆς Παραδόσεως «Χρόνης Ἀηδονίδης», μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὡσαύτως, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου τῆς Τετάρτης, 21ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν ἐψάλη ὁ Μέγας Κανών, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς ἑπομένης, Πέμπτης τοῦ Μεγάλου Κανόνος, 22ας ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cahit Gök, Διευθυντήν Ἀστυνομίας τῆς Περιφερείας Fatih, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Οἰκονομίδην, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Haluk Acar, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Filiz Danyal, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Βασιλικῆς Βέμη, Ἐπικούρου Καθηγητρίας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν ἀπό κοινοῦ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Αὐστρίας καί τοῦ ἐν Cibali Πανεπιστημίου Kadir Has, προβολήν ταινίας, ἐπί ταῖς «Αὐστριακαῖς ἡμέραις-Avusturya Günleri», ἐν τῷ ὡς ἄνω Πανεπιστημίῳ, τήν Πέμπτην, 22αν Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filuksinus-Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Kenan Altınışık, Προέδρου τῆς ἐνταῦθα Κοινότητος αὐτῶν, καί  Lütfi Özkök, Ἀντιπροέδρου αὐτῆς.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Κουσκουτόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Ἰνστιτούτου Ἀνθρωπιστικῶν Ἑρευνῶν «Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Ψωφάκη, ἐπιχειρηματίου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς  ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Luis Felipe Fernández de la Peña, Πρέσβυν τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, γενόμενον δεκτόν μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Π. Μαρινάκη, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θρασύβουλον Λενάκην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, παρουσίασιν ὁδηγοῦ περιηγήσεως τῆς Πόλεως, ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ θερέτρῳ «Esma Sultan», τήν Δευτέραν, 19ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 16ην Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης τ. μ., καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 18ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, καθ'ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Κοινότητος Βαλίνου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 18ης τ. μ., καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Marco Gnavi, ἐκ Ρώμης, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ricardo Maizano, Πρυτάνεως τοῦ Ἰνστιτούτου «Orientale» τῆς Νεαπόλεως. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ross Wilson, Πρέσβυν τῶν ΗΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ, γενόμενον δεκτόν μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Παναγιωτόπουλον, Καθηγητήν Οἰκονομικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Φλωρεντίας.
65μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 24ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Κουλάνη, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Στολίδην, Ἀντιδήμαρχον Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου Πολίχνης, καί τήν Εὐγεν. κ. Ὄλγαν Μυρίδου, Ἀντιδήμαρχον Παιδείας, μεθ'ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν τῆς 1ης Σχολῆς Τεχνικῆς Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Τσαουλίδου, Διευθυντοῦ αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀθανάσιον Κούβαν καί Μελέτιον Λουκᾶν, ἐπιχειρηματίας, ἐκ Μεγάρων.
Ὅμιλον μαθητῶν τῶν Σχολῶν παραϊατρικῶν εἰδικοτήτων «Παστέρ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Τσακιρίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῶν ΚΑΠΗ Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Θεοδώρου, Δημοτικοῦ Συμβούλου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Κομοτηνῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῶν Συνδέσμων τῶν Ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, «Κοινήν Πνευματικήν Πορείαν» πρός τάς Σχολάς αὐτῶν, τήν Κυριακήν, 18ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, μουσικήν παράστασιν τῆς Εὐγεν. δίδος Ἄννης Στερεοπούλου «Εὐρώπη», πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου, τό Σάββατον, 17ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τάς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς Τετάρτης 14ης Μαρτίου, καί Παρασκευῆς, 16ης Μαρτίου, ἀντιστοίχως, χοροστατοῦντος εἰς ἀμφοτέρας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματειῶν.   


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 9ης Μαρτίου, ἐχοροστάτησεν, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ᾿ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί μέγας ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ Κρήτης, Πάρου καί Δράμας.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Λατσίσταλης, Πρόεδρος τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας «Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος», ἐπί κεφαλῆς 130μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν αὐτοῦ, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Συνονιστήν Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα τῇ περιστάσει.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 11ης Μαρτίου, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ. Μετ' Αὐτοῦ συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος.  Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ.  Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστος Παπανικολάου, Δήμαρχος Μαρωνείας, Γεώργιος Πεταλωτῆς, Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης, καί Θεόδωρος Μουχτσῆς, ἐκ τῆς Ὑπερνομαρχίας Ἕβρου-Ροδόπης, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀθανασία Δουδούκα, Πρόεδρος τοῦ Θρησκευτικοῦ-Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἰμέρου Ροδόπης «Ἁγία Μαρίνα», ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Σιδηρᾶς, Θεολόγος, Ἀντιπρόεδρος, ἐπί κεφαλῆς 100μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου, ὡς καί 50μελής ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Κατερίνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ζήνωνος Σατραζέμη, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Κατερίνης, πρός οὕς πάντας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Κυριακῆς, τῆς Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Κασσιανός Νότης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Συνονιστήν Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Τσαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς,  προσκομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Διαμαντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, Διευθυντοῦ τῶν ἐν Ρουμανίᾳ ἔργων τῆς Τεχνικῆς Κατασκευαστικῆς Ἑταιρείας «Ἄκτωρ», ἐξ Ἀθηνῶν, καί τῆς Εὐγεν. δίδος Nezihe Akyol, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Josef Saiger, Γενικόν Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐν τῇ Πόλει.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιλτιάδην Πολυβίου, Ἀρχιτέκτονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρόνην Πεχλιβανίδην, Σκηνοθέτην, καί τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Γρηγοριάδην, Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ξενοφῶντα Γιαταγάναν, Καθηγητήν, Διευθυντήν Ἐρευνῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Εὐρωπαϊκῶν Μελετῶν καί Ἐρευνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Χατζαντώνην, ἐ. τ. Πρόεδρον τῆς ἐν Λάγος Νιγηρίας Ἑλληνικῆς Κοινότητος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Γεωργίας.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Ναούσης Πάρου, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Μπαρμπαρίγου.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ ΕΡ.Θ.Ο. μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς Δημοτικῆς Χορῳδίας Κατερίνης, καθ'ἥν ἀπεδόθη τό ἔργον τοῦ συνθέτου Μιχαήλ Ἀδάμη «Βυζαντινά Πάθη», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου, τήν Κυριακήν, 11ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην Ἂρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπελαλίδην, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίου Στασινάκη, Προέδρου τῆς «Διεθνοῦς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Νίκου Καζαντζάκη» καί Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης, μέ θέμα: «Νίκος Καζαντζάκης, ὁ Ταξιδευτής», ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 12ην Μαρτίου. 


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμολ.  κ. Θεοδόσιον Καραμουράτογλου, Ἂρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί διεβίβασεν αὐτῷ  τάς εὐχάς τῆς Αὐτοῦ Σεβασμιότητος, τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κ. Φωτίου, ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου καί κ. Σεραφείμ Στεργίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Nick Baird, νέον Πρέσβυν τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Barbara Hey, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω Ἐξοχ. Διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παναγιώτην Κωνσταντίνου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας Μιχαήλ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Kenneth Frank, ἐκ τῆς Ὀργανώσεως «American Board», ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκδήλωσιν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις 13 νέων κέντρων ὑγείας γυναικῶν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Cemâl Reşit Rey», τήν Τετάρτην, 7ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἀσλανίδου, ἐπιχειρηματίου.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου καί Γεωργίου Γκιουλέρ, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλλόντας τήν παράκλησιν ὅπως Οὗτος χοροστατήσῃ, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱερῷ Ἁγιάσματι Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας αὐτῆς.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κυριακόν, ἐξ Ἁγίου Ὄρους.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς ἐπ'ἀδελφῷ νύμφης αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐδοξίας, ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου, ὑποβαλόντας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας αὐτῶν, ἐπί τῇ ἐπιδειχθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ, ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ, καί συζύγου καί πατρός αὐτῶν, ἀειμνήστου Εὐαγγέλου,  ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Elçin Macar, Ἱστορικόν, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Β´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 2αν Μαρτίου, καθ᾿ ἥν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.


ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΩΝ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 3ης ἰδίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Ἀρχόντων Πρωτοψαλτῶν,  Λαμπαδαρίων καί Δομεστίκων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τῶν θεαρέστως ἀνά τούς αἰῶνας κοσμησάντων τά ἱερά Πατριαρχικά Ἀναλόγια, καί τῶν λοιπῶν Ὀφφικιούχων καί μή Ἱεροψαλτῶν τῶν διακονησάντων ἐν τῇ Πόλει. Tόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος. Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης περί τῆς μεγάλης συμβολῆς, τοῦ ἔργου καί τῆς προσφορᾶς αὐτῶν εἰς τήν διαφύλαξιν τῆς πατρῴας Ἐκκλησιαστικῆς ἡμῶν μουσικῆς παραδόσεως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Μαρτίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Β΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, 4ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πρότριτα πανηγύρει αὐτοῦ. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. δίς Ἁγνή Ν. Νικολαΐδου, ἐκπαιδευτικός τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀντίπας Νικηταρᾶς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐν συνεχείᾳ δέ οἱ μαθηταί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Δημητριάδης, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, Καθηγούμενον τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικόν Ἔξαρχον Πάτμου, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλεξάνδρου Λικουρέζου καί Λουκᾶ Καρρᾶ, Δικηγόρων.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σωφρόνιον Γκουτζίνην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Κοσμᾶ Σίδερη, Καθηγητοῦ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Παναγιώτας, Καθηγητρίας ΤΕΙ Σερρῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, Ψυχολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Γεωργίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον-Κωνσταντῖνον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτάτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Denise Theodoru, Δημοσιογράφου, ἐκ Ρουμανίας, εἰς τήν ὁποίαν παρεχώρησε συνέντευξιν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κατιρτζῆν, Πρόεδρον τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἀθιγγάνων Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης «Ἡ Ἀγάπη», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Γρηγορίου καί Γεωργίου Δημητρίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωτήριον Τζούμαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Πάριδος-Ἀλεξάνδρου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Σ. Τσατσούλην, Πρόεδρον τοῦ Ἐπιμελητηρίου Καβάλας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλεξίου Τσατσούλη καί Ἀνέστη Τζωρτζίου, ὡς καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Προκοπίου Κωνσταντοπούλου, ἐκ Κατερίνης.
8μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Πλατανοτόπου Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης Ἀλεπίδου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Παντελεήμονα Μαῦρον, Καθηγητήν Φυσικῆς, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Σακελλαρίου, Θεολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μηλόπουλον, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐγενίου Genev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Maslak Ξενοδοχείῳ «Princess Hotel», τήν Παρασκευήν, 2αν Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Κυρίλλου Διαμαντάκη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, κ. Φιλοθέου Σπανουδάκη, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς Τοπλοῦ, Ἐντιμ. κ. κ. Christopher Egleton, Προέδρου τῆς Ἐταιρείας «Loyalward Minoan Group», Θεοδώρου Κοντογαννοπούλου, Δικηγόρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἱδρύματος «Παναγία Ἀκρωτηριανή», καί Ἀνδρέου Εὐθυμίου.
20μελῆ ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Πρεσβυτέρων, ἐκ τοῦ Τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. κ. Pietro Carfagna, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Κασσιανόν Νότην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Ἐλευθέρογλου, Διευθυντήν Γραφείου Τύπου τῆς Νέας Δημοκρατίας, καί Γεώργιον Ρουμελιώτην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dirk Kennis, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Nadine Chehab, τῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐντεῦθεν.
Τήν θεατρικήν ὁμάδα τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Λυκειάρχου Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, ᾗτινι καί συνεχάρη διά τάς προσφάτους ἐν Ἀθήναις ἐπιτυχεῖς παραστάσεις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Π. Δέρβαν, Ἰατρόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαρικλείας, καί τῶν Ἐλλογ. κυριῶν Εἰρήνης Βρέντζου, Δικηγόρου, καί Εὔας Ὁμηρόλη, Καθηγητρίας Ἀγγλικῶν, ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Işık».

*  *  *