Patriarchal News Bulletin

Μάρτιος 2008

Τήν Πέμπτην, 27ην Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Ποιμενάρχου τῆς Ἐπαρχίας Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ.  Ἀθανασίου, καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ ἐνθρονισθείς, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου καί Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος, καί ἡ Ἐλλογ. κ. Αἰμιλία Παντελάρα, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, ἀμφότεροι ἐκφράσαντες ἐξ ὀνόματος τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου υἱϊκά αἰσθήματα σεβασμοῦ καί ἀγάπης, ἐν τέλει δέ ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν προσωπικότητα τοῦ νεοεκλεγέντος Ποιμενάρχου καί εὐχηθείς αὐτῷ τήν παρά Θεοῦ ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν ποιμαντορικῶν καθηκόντων αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης προσέφερεν εἰς τήν Α. Σεβασμιότητα ἐπί τῇ ἐνθρονίσει αὐτῆς, ἐκ μέρους τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀργυρᾶν ποιμαντορικήν ράβδον.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρουσίασιν τῆς μεταφράσεως εἰς τήν Τουρκικήν τοῦ βιβλίου τοῦ ἀειμνήστου συγγραφέως Ἠλία Βενέζη «Αἰγαῖον», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Kemer Country τόν Ἐντιμ. κ. Esat Edin, Ἐπιχειρηματίαν, πρός ἔκφρασιν τῆς Πατριαρχικῆς συμπαθείας καί παραμυθίαν αὐτοῦ τε καί τῶν τεσσάρων ἀνηλίκων τέκνων αὐτοῦ ἐπί τῇ προώρῳ ἀπωλείᾳ τῆς συζύγου καί μητρός αὐτῶν ἐκ τῆς ἐπαράτου νόσου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀμφιλόχιον Στεργίου, ἐκ Μεγάρων Ἀττικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας καί Ὁμότιμον Καθηγητήν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Παῦλον, Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου, Φοιτητοῦ, ἐκ Ξάνθης. 
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Βασίλειον Διαμάντογλου, Πρόεδρον τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν.
Τήν ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, νεοεκλεγεῖσαν Ἐφορείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Edoardo De Riu, Φοιτητήν Νομικῆς, ἐξ Ἰταλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:   
Τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, διά τό Προξενικόν Σῶμα, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Σισμανογλείου Μεγάρου, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 26ης Μαρτίου.                 
Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Orhan Erinç, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας, διοργανωθεῖσαν τελετήν ἀπονομῆς βραβείων εἰς ἐπιφανεῖς Δημοσιογράφους, ἐν τῷ ἐν Maslak ξενοδοχείῳ «Sheraton», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Δευτέραν, 24ην Μαρτίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ὁ Ἐξοχ.  κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν  ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, καί 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 25ην ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν μέγα πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καλωσορίσας τόν Πατριάρχην εἰς τό ἱστορικόν Βαφεοχώριον γενέτειραν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ', ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη καί κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντας τήν παράκλησιν ὅπως Οὗτος χοροστατήσῃ, κατ' ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱερῷ Ἁγιάσματι Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Βασιλειάδην, Καθηγητήν καί Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Ταμβάκην, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ («ΣΑΕ»), ἐξ  Ἀλεξανδρείας Αἰγύπτου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν Τέχνης, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Ζηρίδου, Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐκπαιδευτηρίων «Νέα Γενιά Ζηρίδη», μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Μουζάκη, Διευθυντοῦ τῶν Γυμνασίων τῶν ὡς ἄνω Ἐκπαιδευτηρίων, ὡς καί ὅμιλον μαθητῶν ἐξ αὐτῶν.       
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Μπακαΐμην, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄννης, Ὀδοντιάτρου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Βύρωνος, Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Βελώνην, Μηχανολόγον-Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ, καί τῶν θυγατέρων  αὐτῶν Εὐγεν. Δίδος Ἑλένης, Ψυχολόγου, καί Εὐγεν. Δίδος Εὐτυχίας, Δικηγόρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.       
Τόν Ἐντιμ. κ.  Engel Lameijer, Δημοσιογράφον, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Annete Lameijer, Δημοσιογράφου ὡσαύτως, ἐξ Ὁλλανδίας. 
Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Σαμωνᾶ-Σκηνίτη, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μ. Τρεχάκη καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Μαριάννης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβάλοντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Τρίτην 25ην Μαρτίου.
Τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν διά τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς B´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 21ην Μαρτίου, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Βελγίου κ. Παντελεήμων, Ντένβερ κ. Ἡσαΐας, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας καί Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Μετά τό τέλος τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας ὁ Πατριάρχης καλωσόρισε διά πατρικῶν λόγων τούς πολυμελεῖς ἐκκλησιασθέντας ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, ἐκ τοῦ Συλλόγου ἐργαζομένων ἐν τῇ Νομαρχιακῇ Αὐτοδιοικήσει Νομοῦ Πέλλης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιλτιάδου Χαλκιοπούλου, Προέδρου αὐτοῦ, ἐκ τοῦ 3ου  Ἑνιαίου Λυκείου Ρόδου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χριστίνης Πετροπούλου, Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἀναφερθείς εἰς τήν πνευματικήν ἐμβέλειαν καί διεθνῆ ἀκτινοβολίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Β' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 23ης Μαρτίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πρότριτα πανηγύρει αὐτοῦ, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν  ὅμιλος Ναυτοπροσκόπων ἐκ Θεσσαλονίκης, ὁ Ἐλλογιμ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὡς καί ἱκανόν πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Χονδρόπουλος, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. δίς Ἁγνή Ν. Νικολαΐδου καί ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, ἐκπαιδευτικοί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ οἱ μαθηταί αὐτῆς ἐξετέλεσαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, τοῦ Πατριάρχου κατακλείσαντος διά καταλλήλου ὁμιλίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας Οὐρανῶν τῆς Κοινότητος Σαλματομβρουκίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Αἰδεσιμολ. Μέγας Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης καί παρέστησαν συμπροσευχόμενοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαριδάκην, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δήμου Ἰσπυρίδου, Νικολάου Λιάζου καί Ἰωάννου Καρούτσου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Λαμτζίδου, νέου Προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης Κηπουροῦ καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Φανῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσιμπρᾶν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Βασιλικῆς καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἀποστόλου, ἐκ Πρεβέζης.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Κοτρωνιᾶν, Δήμαρχον Λαμίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς καί Παναγιώτην Βασιλείου, Γενικόν Διευθυντήν τῆς Κεντρικῆς Ἑνώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Παρασκευῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Θεοδωρακόπουλον, Δήμαρχον Πεύκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Ἄννης-Μαρίας. 
Τάς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίαν-Εὐαγγελίαν Παντελάρα καί δίδα Εὐαγγελίαν Κανάρη, ἐκπαιδευτικούς, ὑποβαλούσας σέβη καί ἐξαιτησαμένας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. William Vendley, Γενικόν Γραμματέα Θρησκειῶν τοῦ Ἱδρύματος Εἰρήνης, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καρατζᾶν, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης «Aspis Bank», ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν οἰκείων καί συνεργατῶν αὐτοῦ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοτόπουλον, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαγδαληνῆς καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐαγγελίας, τῆς Εὐγεν. κ. Ζαχαρούλας Χριστοδούλου, Ὑπαλλήλου Τραπέζης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Γεωργίου, Μηχανικοῦ-Ἠλεκτρολόγου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Πάριν Ἀσανάκην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, Κυριακόν Μπακάλην, Εἰδικόν Γραμματέα αὐτοῦ, Παῦλον Σταματίδην, Ἀντιπρόεδρον τῆς ἐν Μακεδονίᾳ καί Θράκῃ Ἑνώσεως Ἰμβρίων, Ἰωάννην Μοῦτσον, μέλος αὐτοῦ, Στυλιανόν Μπερμπέρην, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἴμβρῳ Συλλόγου Προστασίας-Ἀλληλεγύης καί Βιωσίμου Ἀναπτύξεως, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εὔης Μελαχροινοῦ, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Τενεδίων «ὁ Τέννης».   
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Πουρνάραν, Στέλεχος τοῦ «EFG Group», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Καλλιρρόης καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Στεφανίας, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Kasap, Ἀστυνομικόν Διευθυντήν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Σταυρίδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σαπάρην, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Δίδος Αἰκατερίνης, ἐξ Ἀθηνῶν, τῆς Εὐγεν. κ. Μιράντας Γρυπάρη καί τῆς Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης Μπρέντυ-Γρυπάρη καί τῶν υἱῶν αὐτῆς Κωνσταντίνου καί Ἀλεξάνδρου, ἐκ Γενεύης.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Φέσσαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νικολάου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν-Γρηγόριον Joeven, ἐντεῦθεν.     
Τούς Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί κ. Ἰωακείμ Ταμίσογλου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀριστούλας Μπαλάση, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν ἑτεροδόξων ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:   
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῆς Θεοτόκου, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Aynalıçeşme Εὐαγγελικῷ Γερμανικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λειτουργίαν.
Τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ ἐν Kumbaracı «Κριμαϊκῷ Ναῷ» τῶν Ἀγγλικανῶν, λειτουργίαν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Ayazpaşa ἕδρα τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν.
Τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρα τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως καταλλήλως, κατά:   
Τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Mehpare T. Edin, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν Παρασκευήν, 21ην Μαρτίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Χορῳδίας Πρεβέζης «Ἁρμονία» συναυλίαν, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 23ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 19ης Μαρτίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Αἱ Σχέσεις μεταξύ Μόσχας καί Κωνσταντινουπόλεως κατά τούς ΙΘ' καί Κ' αἰῶνας». 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Ντένβερ κ. Ἡσαΐαν.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Antony Mannix, Πρέσβεως τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ,  δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton», τήν Τρίτην, 18ην Μαρτίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί Ὑγείας «Cenan», τοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί  Καλλιτεχνικῆς Ἐκπαιδεύσεως «Altay» καί τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Γυναικῶν Τουρκίας «TÜRKAD»  διάλεξιν καί συναυλίαν, ἐπί τῇ 1437ῃ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, αὐθημερόν. 
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 93 ἐτῶν ἀπό τῆς νίκης κατά  τήν γενομένην ἐν Δαρδανελλίοις (Çanakkale) μάχην, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βελγίου κ. Παντελεήμονα καί Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, νέα μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρύσανθον Δημητριάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ἀσπασάμενον τήν δεξιάν Αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐλλογιμ. κ.κ. Selçuk Erez, Ἰατρόν, καί Ata Sakmar, Νομικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα κ. Arslan Tekin, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Σοφίαν Κοτζάμπαση, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κοντογιάννην, ἐπίτιμον Γενικόν Διευθυντήν Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσημένης, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἐκπαιδευτικῶν ἐκ Νορβηγίας καί ἐξ Ἐλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Πρόεδρον τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Εὐαγγέλου Μιχαηλίδου, Μηνᾶ Τσιτσάκου καί  Μιχαήλ Μαυροπούλου, μελῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 14ην Μαρτίου, ἐν μέσῳ πολυπληθεστάτου ἐκκλησιάσματος ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Μοναχαί, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α' Ἐκλογικῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐπί κεφαλῆς 40μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, καί ὁ  Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Μετά τό πέρας τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς κατακλύσαντας τόν Πατριαρχικόν Ναόν προσκυνητάς ἐξ Ἑλλάδος, ὡμίλησαν δ' ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπασταματίου, Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἀνοικτῆς Προστασίας Ἡλικιωμένων (ΚΑΠΗ) τοῦ Δήμου Ξάνθης, ἐπί κεφαλῆς μελῶν τοῦ ὑπ' αὐτόν Κέντρου, καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, ἀμφότεροι ἐκφράσαντες τά  υἱϊκά αἰσθήματα ἀφοσιώσεως καί ἀγάπης αὐτῶν πρός τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίαν. 

Τό  Σάββατον, 15ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Sirkeci Συνεδριακόν Κέντρον «Sepetçiler Kasrı» καί μετέσχεν ὡς εἷς τῶν ὁμιλητῶν εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν τῆς Τουρκίας («Türkiye Araştırma Merkezi Vakfı») ἐκδήλωσιν ὑποστηρίξεως τῆς ὑποψηφιότητος τῆς πόλεως τῆς Σμύρνης διά τήν ὑπ'αὐτῆς διοργάνωσιν κατά τό ἔτος 2015 τῆς Παγκοσμίου Ἐμπορικῆς Ἐκθέσεως («EXPO»). Μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν ἦτο καί ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Deniz Baykal, τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (CHP).

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Β´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν.
 
  *  *  *
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος καί ηὐλόγησε διά τῆς παρουσίας Του τήν ἐν αὐτῇ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Βυζαντινοῦ Χοροῦ «Ἡδύμελον» συναυλίαν, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἰωάννου Τσάμη, εἰς ἥν συμμετέσχε τιμητικῶς ὁ Μουσικολ. κ. Χαρίλαος Ταλιαδῶρος, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως καί χοράρχης τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης. Εἰς τό τέλος τῆς συναυλίας ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τό πυκνόν ἀκροατήριον. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον.
Τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Παΐσιον Κοκκινάκην, μετεκπαιδευόμενον ἐν Δουβλίνῳ Ἰρλανδίας. 
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς ἐν Χορτιάτῃ Θεσσαλονίκης Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Εἰρήνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
30μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. Δρος κ. John Bailey, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Προέδρου αὐτοῦ.
30μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἑλβετίᾳ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου «Franklin», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Robert H. McCormick, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ.
20μελῆ ὅμιλον μαθητῶν καί καθηγητῶν ἐκ τοῦ Α' Γενικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Σεραφείμ Πετρίδου, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, πρῴην Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τάς Ἐκκλησιαστικάς Ἐπιτροπάς τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, καί τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Δημοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Αἰμίλιον Πολυγένην, Διευθυντήν τοῦ Δικτύου Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Ρομφαία», ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ἀσλανίδην, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Γυφτάκην, Ἐφοπλιστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Χαρόβαν, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίνας Μάρκου, Οἰκονομολόγου, ἐκ Ρουμανίας.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐδοξίαν Ἀγγελίδου καί τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Κυρίτση-Γιόφογλου, ὑποβαλούσας σέβη καί ἐξαιτησαμένας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου καί Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Βεριόπουλον, Ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Παπαδημητρίου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Εἰρήνης Σιταρᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κωνσταντινίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον-Σταῦρον Ἀνανᾶν, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Πιτσαλίδου, ἐκ Σερρῶν, καί Μαρίαν Σεργιανοπούλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Haluk Acar, Ἀρχιμάγειρον, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν μεσημβρίαν τῆς 13ης τ.μ., παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μεγάλῃ τοῦ Γένους Σχολῇ, παρατεθέν ἐπί τοῖς διαγενομένοις γενεθλίοις Αὐτοῦ ὑπό τοῦ ἐν Ἀμερικῇ ὀφφικιάλου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Ἐντιμολ. κ. Μιχαήλ Τζαχάρη.   


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Σεραφείμ Κονίδου, ἐλθόντα ἵνα συνεργασθῇ μετ' Αὐτοῦ διά τήν κατάρτισιν τοῦ προγράμματος τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Κοντοσκαλίου-Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Χονδροπούλου Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Φώτιον Ξύδαν, Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.   
35μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου  Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Andreas Jungnitz, Λυκειάρχου, ἐκ Hameln Γερμανίας.
Τό ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίας Οὐζούνογλου Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς ἐνταῦθα Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γουγουλίδην, Ὑπάλληλον τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀερογραμμῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Μώρου,  ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κίρκαν, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 


Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Λεωνίδου Ψωμιάδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Θεσσαλονίκης, τήν Πέμπτην, 13ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Τρίτης, 11ης Μαρτίου, καί  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τῆς ἑπομένης, Καθαρᾶς Τετάρτης, 12ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρωάδος κ. Σάββαν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου νέων ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἀσπασάμενον τήν δεξιάν Αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας- Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τήν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Φραγκοπούλου, Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους, Ἐπιτροπήν τοῦ πρό διετίας συγκληθέντος ἐνταῦθα Συνεδρίου «Συνάντηση στήν Πόλη-Τό Παρόν καί τό Μέλλον». 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀναγνωστόπουλον, Διοικητικόν Στέλεχος τῆς Τραπέζης FinansBank, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ξενοδοχείῳ «Ceylan Intercontinental» ἐκδήλωσιν, μέ θέμα  «Ἡ Εἰρήνη ὑπό τάς σημαίας» («Bayraklar altında Barış»), τήν Δευτέραν, 10ην Μαρτίου.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 10ης Μαρτίου, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, λοιποί Κληρικοί, ὡς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων καί οἱ ἐκκλησιασθέντες πιστοί καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ ἵνα  ἐκζητήσουν συγχώρησιν, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 
                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐλαμπίας Φλοίκου, ὑποβαλόντας τάς εὐγνώμονας εὐχαριστίας αὐτῶν, διά τήν ἐκφρασθεῖσαν πρός αὐτούς  Πατριαρχικήν συμπάθειαν, ἐπί τῇ προσφάτῳ κοιμήσει τοῦ ἀειμνήστου πατρός αὐτῶν Στυλιανοῦ. 
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Βρεσθένης κ. Θεόκλητον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κλειοῦς καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Γκιλομανάκη, ἐκ Βόλου.     
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τήν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ, διά τήν ἐκφρασθεῖσαν πρός αὐτόν Πατριαρχικήν συμπάθειαν, ἐπί τῇ κοιμήσει τῆς ἀειμνήστου συζύγου αὐτοῦ Μαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Marcus Beyrer, Γενικόν Γραμματέα τῆς Ὁμοσπονδίας Βιομηχάνων Αὐστρίας, ἐκ Βιέννης, μετά  τοῦ  Ἐντιμ. κ. Zafer Gazi, Διευθυντοῦ ἐξωτερικῶν σχέσεων τοῦ Συνδέσμου Ἐπιχειρηματιῶν καί Βιομηχάνων Τουρκίας («TÜSIAD»), ἐντεῦθεν. 
  30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐν Κιλκίς Παραρτήματος Λυκείου Ἑλληνίδων, ὐπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Δάφνης Νιάκα, Διευθυντρίας αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. John Veronis, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης «Media Merchant Bank», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lauren, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἔφην Θεοδωρέλη-Ρήγα, Ὀδοντίατρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου.
Πολυπληθεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐκ Δωδεκανήσου, ὡς καί ὅμιλον ὑπαλλήλων τῆς Νομαρχίας  Θεσσαλονίκης. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Φιλανθρωπικοῦ καί  Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων δεῖπνον, τήν Παρασκευήν,  7ην Μαρτίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Αὐστριακῆς Κοινότητος ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῷ Πάσχα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, τό Σάββατον, 8ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἐπιστροφή τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ἐξ Ἰταλίας

Τήν Παρασκευήν, 7ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης ἡμῶν μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς ἐκ Ρώμης. Λεπτομερής περιγραφή τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Τεργέστην καί Ρώμην θά δημοσιευθῇ λίαν προσεχῶς.   

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πέργης κ. Εὐάγγελον, Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, καί Μύρων κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλον, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλων μαθητῶν ἐκ τοῦ Γ' Λυκείου Καρδίτσης καί τοῦ Γ' Γενικοῦ Λυκείου Σοφάδων Καρδίτσης. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον.     
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Μαγγίναν καί Νικόλαον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφους, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Evgeni Genev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Maslak ξενοδοχείῳ «Sheraton», τήν Δευτέραν, 3ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου
 
Τήν Δευτέραν, 3ην Μαρτίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου  Γκίκα, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησε δι'ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμῶν εἰς Βενετίαν, ἔνθεν θά διαπεραιωθῇ εἰς Τεργέστην καί ἀργότερον εἰς Ρώμην. Σχετικόν Ἀνακοινωθέν θά δημοσιευθῇ μετά τήν ἐπιστροφήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

 


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 29ης Φεβρουαρίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀλέξιος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 1ης Μαρτίου, ἀναγνώσας ἐν τῷ τέλει αὐτῶν τό εἰθισμένον Τρισάγιον.
Ὡσαύτως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης τ. μ., καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς  Ἀπόκρεω, 2ας ἰδίου, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη πατρικῶς εὐλογημένην τήν ἐπί θύραις περίοδον τῆς  Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 

 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον, ἐπανακάμψαντα ἐκ τοῦ εἰς τό ἐξωτερικόν ταξιδίου αὐτοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου Λουκᾶ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ ἐν Ἀκριτοχωρίῳ Σιδηροκάστρου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου. 
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Στέφανον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παύλου, καί Μοναχόν κ. Νικόλαον, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σταματίου Τσιορβάλα, Συντηρητοῦ ἔργων τέχνης, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Χρήστου Καρύδου, Συντηρητοῦ ὡσαύτως, ἐκ Πειραιῶς.   
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον-Κωνσταντῖνον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ.  Ἐκκλησίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Denise Θεοδώρου, Δημοσιογράφου, ἐκ Βουκουρεστίου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Ξάνθης.
Τόν Ἐξοχ. Δρα κ. Garret FitzGerald, πρῴην Πρωθυπουργόν τῆς Ἰρλανδίας, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. Δρος κ. Mary καί τῆς Εὐγεν. κ. Sharon Kelly, Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκ Δουβλίνου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. James Geary, Γενικοῦ Προξένου ἐπί τιμῇ τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα.   
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἄγγελον Παγκράτην, Ἀναπληρωτήν Προϊστάμενον τῆς ἐν Οὐάσιγκτων Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Δαλακούραν, Διοικητήν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μάμαλον, Διευθυντήν Τύπου τῆς ἐν Βουκουρεστίῳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.   
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Θεόδωρον Κορρέν, Καθηγητήν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Καλαμάρην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Anders Laugeser, Δημοσιογράφον, καί Erik Bjerager, Ἐκδότην, ἐκ Δανίας, εἰς οὕς ἔδωκε συνέντευξιν διά τήν ἐφημερίδα τῆς Κοπεγχάγης «Kristeligt Dagblad». 
Τήν Εὐγεν. Δίδα Μαριλέναν-Ζηνοβίαν Λεάνα,  Παιδοψυχολόγον, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μάνον, Μηχανολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἀσφαλιστήν, ἐντεῦθεν. 
  Τόν Ἐλλογιμ. κ. Λουκᾶν Στάντσεφ, Καθηγητήν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαριλάου Μουντζέλη, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλένας, Δικηγόρου, ἐκ Φιλιππουπόλεως Βουλγαρίας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεοφάνην Διαμαντῆν, Ἰδιοκτήτην τῆς Ἑταιρείας «Delta International Shipping», μετά τῶν οἰκείων αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἰφιγένειαν Μιράνκο, Πρόεδρον τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Χαρίση, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ρακτιβάν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Σταυρούλαν Α. Νικολαντῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην Νιότη καί Εἰρήνην Φίλη, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Aziz Babuşcu, Προέδρου τῆς Νομαρχιακῆς Ὀργανώσεως τῆς Πόλεως τοῦ Κόμματος Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως («ΑΚP»), ὀργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν ἐπί τοῦ προγράμματος τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος περί τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemâl Reşit Rey», τό Σάββατον, 1ην Μαρτίου.
Τήν προβολήν ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μουτεβελῆ, ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 2αν ἰδίου.         
                                                 

Σεπτῇ ἐντολῇ,  διεβιβάσθησαν καταλλήλως αἱ Πατριαρχικαί εὐχαί διά ταχεῖαν ἀνάρρωσιν τῇ Εὐλαβ. πρεσβυτέρᾳ κ. Εὐφροσύνῃ-Σοφίᾳ Μάρντογλου, νοσηλευομένῃ ἐν τῷ νοσοκομείῳ «İstanbul Cerahhi».

*  *  *