Patriarchal News Bulletin

Μάρτιος 2009

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Δ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 27ην Μαρτίου, ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος προσκυνητῶν ἐκ Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Πέτρου Κυριαζοπούλου, ἐξ Ἰάσμου Κομοτηνῆς, ὑπό τήν  ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριάκου Ἀμούτζα, Δημάρχου αὐτοῦ, καί ἐξ ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ἐχαιρέτισε πατρικῶς καί ηὐχήθη αὐτοῖς Καλόν Πάσχα. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, ὡς καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν, τοῦ Σαββάτου, 28ης Μαρτίου, καί τήν Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 29ης ἰδίου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθη καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατά τήν τελευταίαν τριετίαν κοιμηθέντων ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Eἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς.Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ'ἥν ὡμίλησεν Οὗτος περί τῆς προσωπικότητος καί τῆς προσφορᾶς ἑνός ἑκάστου τῶν ἀποιχομένων Ἱεραρχῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδίῳ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἐντιμολ. κ. Βασίλειος Σταυρίδης, Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητής, ἐντεῦθεν. 
                                     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλάρετον Κωνσταντακόπουλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Γεωργίου Χριστοδούλου, Ἐκπαιδευτικοῦ Θεολόγου, καί Εὐαγγέλου Γεωργίου, Χημικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Τάκην, Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν.
Τόν Βυζαντινόν Χορόν «οἱ Δομέστικοι τῆς Δράμας», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Θωμᾶ Μαργαρίτη, Δημάρχου Δράμας, καί τοῦ  Μουσικολ. κ. Γρηγορίου Παπαεμανουήλ.     
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Mustafa Farsakoğlu, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Σταυρῆ, ἐκ Κύπρου. 
Ὅμιλον στελεχῶν καί τροφίμων τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱδρύματος «Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτου Καρδαρᾶ, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ Α' Γυμνασίου Παπάγου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλευθερίου Καπετανᾶ, Διευθυντοῦ αὐτοῦ.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Καλογερᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Γεωργίου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀντωνίας, ἐξ Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Καρακάση, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Βασιλείου, ἐντεῦθεν, τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Δανοπούλου καί τῆς θυγατρός αὐτῆς Σοφίας, ἐξ Η.Π.Α. .
                                                 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας Ἰωάννας Παπάζογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Πέμπτην, 26ην Μαρτίου.
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εὐαγγελίας Ἠλιάδου, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Ἱ. Ναοῦ, τό Σάββατον, 28ην ἰδίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Εὐαγγέλου Συκάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Κυριακήν, 29ην τρ. μ. .  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 26ης Μαρτίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος:  «Ἡ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἵδρυσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θυατείρων καί ἐξαρχίας Δυτικῆς καί Κεντρῴας Εὐρώπης».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Μαντζουράνη.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χρῆστον Καματζῆν, Ἄρχοντα Ἀρχιτέκτονα, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ ἐν Berkley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ  Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας».


Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν διά τό Προξενικόν Σῶμα, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Σισμανογλείου Μεγάρου, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 26ης Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 24ην Μαρτίου. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Οὐλπιάνης κ. Θεοδόσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ηὐχήθη τά εἰκότα εἰς τούς προσελθόντας προσκυνητάς καί συνεχάρη τόν κ. Γενικόν Πρόξενον διά τήν Ἐθνικήν Ἑορτήν τῆς Ἑλλάδος, ἀπευθύνας τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ὁλόκληρον τόν Ἑλληνικόν λαόν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ἔνθα ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, ἐνῶ ὁ Πατριάρχης παρουσίασεν εἰς τούς παρόντας τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἁγίους Ἀρχιερεῖς. 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 25ην ἰδίου. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Αὐστρίας κ. Μι- χαήλ καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητος, Οὐλπιάνης κ. Θεοδόσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Unesco Πειραιῶς καί Νήσων καί ἐκ τοῦ «Νέου Κύκλου Κωνσταντινουπολιτῶν», ὅμιλος φοιτητῶν ἐκ τοῦ Sør-Trøndelag University College, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ola Erik Domaas, ἄλλοι προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης. 

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Σημίτη, πρῴην Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δάφνης ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ, εἰς ὅ παρεκάθησαν Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου καί ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς  Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβάλοντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου κατά  τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Τετάρτην, 25ην Μαρτίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν διά τήν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐπετείου, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείου Μεγάρου, τό ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη αὐτῷ καί αὖθις ὑγείαν καί μακροημέρευσιν, ἐπ' ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς Μαρτίου,  ἐχοροστάτησεν, ὡς εἴθισται, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν μέσῳ πολυπληθῶν ὁμίλων προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστῶν ἐντεῦθεν. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Ἕλλη Φινφίνη, ἐκ μέρους τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καλωσώρισε τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἐνῷ προσῆλθε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Filipchuk, Ὑπουργός Περιβάλλοντος τῆς Οὐκρανίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ναταλίας, καί τῇ συνοδείᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Volodimir Puzirko, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκπροσωπῶν  τήν Οὐκρανίαν εἰς τήν ἐνταῦθα διοργανουμένην 5ην Παγκόσμιον Διάσκεψιν τοῦ Ὕδατος. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο τόν Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, προσκυνήσαντα προηγουμένως μετά πολλῆς εὐλαβείας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἀποδοθεισῶν αὐτῷ τῶν προσηκουσῶν τιμῶν κατά τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων.
                                 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης Μαρτίου, καθ'ὅν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Οὐλπιάνης κ. Θεοδόσιος καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους, καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 22ας ἰδίου, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ. Τῇ Α.Θ.Παναγιότητι, συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, καί Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγελλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Οὐλπιάνης κ. Θεοδόσιος, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Κωνσταντῖνος Σημίτης, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς  συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δάφνης, Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Lauren Stefanini, Πρέσβυς-Ἁρμόδιος διά θέματα Περιβάλλοντος, ἐκ Παρισίων, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Κωνσταντῖνος Τζανακούλης, Δήμαρχος Λαρισαίων καί Β' Ἀντιπρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Ἑνώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἄλλοι ἐπίσημοι, ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μάνον, Ἐπιχειρηματίαν-Μηχανολόγον, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.  Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Σημίτης καί οἱ σύν αὐτῷ τήν μεσημβρίαν παρεκάθησαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαλίνου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος.
                                 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Συνοδικόν Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Μελετίου Pandić. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Οὐλπιάνης κ. Θεοδόσιον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Σάββα Janić, ἐκ τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ράσκας καί Πριζρένης, καί τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Dejan, κατοίκου Κύπρου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Σουφλίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Μπλίτσα.
27 μελῆ ὅμιλον ἐκ τῆς ἐν Γερμανίᾳ Ἀκαδημίας «Thomas Morus», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Δρος Gregor Taxacher καί τῇ συνοδείᾳ τοῦ συνεργάτου αὐτῆς Δρος Σταματίου Λυμπεροπούλου.
Ὅμιλον μελῶν τοῦ ἐν Ἀθήναις Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου «Κοινωνική Στήριξη», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Τσιακάλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σάββα Γκέραλη, Δημάρχου Ἀναβύσσου. 
Ὅμιλον μαθητῶν καί Καθηγητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Κολλεγίου «New York», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Δημητρίου Ἀνδρέου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ. 
25μελῆ ὅμιλον σπουδαστῶν ἐκ τοῦ New York University, μετά συνοδῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Selçuk P. Şirin, Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Ἐμμανουήλ Σημαντηράκην, Ἰδιωτικόν Ὑπάλ- ληλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, ἐκ Ζυρίχης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Σούφη, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐγενίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τοῦ 15ου Γεν. Λυκείου Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀνθήν Βαλσαμάκη, Ἁγιογράφον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλείας Κατσάνη-Τσίτου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τό Λύκειον Ἑλληνίδων Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου κ. Ζωῆς Σπυροπούλου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Ἀντωνιάδου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τό ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κούδα Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστῶν τοῦ ΠΑΟΚ, πρός οὕς ἀπηύθυνε τηλεοπτικόν μήνυμα.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Δωδεκανησίων Φοιτητῶν-Σπουδαστῶν Ἰωαννίνων.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Σαρακατσάνων Φοιτητῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Νάκα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alev Ateş, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sebahat καί τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
                             
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bernard Émié, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Jean Louis Borloo, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας, Οἰκολογίας, Ἐνεργείας καί Ἀναπτύξεως τῆς χώρας, τήν Παρασκευήν, 20ήν Μαρτίου.
Τήν ἐν τῇ πλατείᾳ Sultanahmet διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ἀγομένῃ ἐπετείῳ Nevruz, τό Σάββατον, 21ην  ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Μακροχωρίῳ Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα ἱδρύματος Cem ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, τήν Κυριακήν, 22αν τρ.μ. .
Τό ἐν τῶ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ Lütfi Kırdar» διοργανωθέν  4ον Διεθνές Συνέδριον «Risale-i Nur», αὐθημερόν.      

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 18ης Μαρτίου.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Sava Μirić, Ἡγούμενον τῆς ἐν Trebinje Ἑρζεγοβίνης Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Goran Spaić, ἐκ τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ζαχουμίου καί Ἐρζεγοβίνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Zoran Vujović, Οἰκονομολόγου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀνδρέαν Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
5μελῆ Ἀντιπροσωπείαν ἐκ τῆς Γενικῆς Γραμματείας Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐξ Ἀγκύρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Alp Ay, Διευθυντοῦ Πολιτικῶν Ὑποθέσεων.
Τήν Εὐγεν. κ. Josefin Francilacioğlu, ὑποβαλοῦσαν  σέβη ἐπί τῇ ἑορτῇ αὐτῆς, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σοφίας Φατούρου, αὐταδέλφης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Ἀγαθονίκου, ἐκ  τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν, τήν  Δευτέραν, 16ην Μαρτίου.
                                   
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τόν ἑσπερινόν καί τήν ἐν συνεχείᾳ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Θρησκευτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τοῦ μέσου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τῶν Ἀρμενίων, ἐν τῷ ἐν Φερίκιοϊ ναῷ αὐτῶν, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 18ης Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν εἰκόνων μέ θέμα: «Ἡ Παναγία τοῦ Νόστου», αὐθημερόν. 


*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 10ην Μαρτίου, παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν Του παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Βαθυρρύακι κατοικίᾳ τῆς Εὐγεν. κ. Güler Sabancı, Προέδρου τοῦ ὁμωνύμου Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων, τῇ συμμετοχῇ ἐκλεκτῶν συν- δαιτημόνων. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς B´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης ἰδίου, καθ' ἥν παρέστη πολυμελής ὅμιλος ἐκ Ξάνθης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό πρός τιμήν τοῦ Θεοφιλ. Εὐαγγελικοῦ Ἐπισκόπου Δρος Wolfgang Huber παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος Eckart Cuntz, Πρέσβεως τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεῖπνον, ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις θερινῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ.
                                         
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης Μαρτίου, καθ' ὅν παρέστησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Χαράλαμπος Καραπάνος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου ἀξιωματικῶν τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί ὅμιλοι μαθητῶν καί Καθηγητῶν ἐκ τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἀθηνῶν, τοῦ 1ου Γυμνασίου Καρδίτσης καί τοῦ 5ου Καβάλας, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε καί συνεβούλευσε πατρικῶς. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας:
α) τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Γερμανίας διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς, διάλεξιν τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δρος Wolfgang Huber, μέ θέμα: «Αἱ Θρησκεῖαι καί τό Κράτος», καί
β) τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο. δοθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν, μέ τήν σκηνοθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σάββα Μελοπούλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Β' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 15ης Μαρτίου, ἐπί τῇ διαγενομένῃ πρότριτα πανηγύρει αὐτοῦ, καθ'ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, προσκυνηταί καί πιστοί ἐντεῦθεν. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογιμ. κ. Χριστόδουλον Στεφανάδην, Καθηγητήν Καρδιολογίας καί Πρόεδρον τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, ἡ Ἐλλογ. δίς Ἁγνή Ν. Νικολαΐδου καί ἡ Ἐλλογ. κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, ἐκπαιδευτικοί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, ὁ Ἐντιμολ. κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βελιγραδίου  κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας. Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου τῆς μ. Chiara Lubich, Ἱδρυτρίας καί ἀρχηγοῦ τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Focolari, τῇ συμμετοχῇ μελῶν αὐτῆς, καθ' ἥν ὡμίλησεν Οὗτος ἑλληνιστί καί ἰταλιστί.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δρα Wolfgang Huber, Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς 12μελοῦς Ἀντιπροσωπείας ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Παφίλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. John Baily, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ ΡΚαθολικοῦ Σεμιναρίου τοῦ Eichstätt Γερμα- νίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. κ. Thomas Stübinger, Ὑποδιευθυντοῦ αὐτοῦ.
Ὅμιλον μαθητῶν καί καθηγητῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Λεοντείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ἀδελφοῦ π. Ἰγνατίου Καπεζάνιου καί τοῦ Ἐλλογ. κ.  Νικολάου Νούλα.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Εὐθυμίου, Βουλευτήν Β' Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ.-πρῴην Ὑπουργόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Χαρᾶς Παπαζούδη, Ὑπαλλήλου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Aaron Nommaz, Ἐπίτιμον Πρόξενον τῆς Πορτογαλίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. H. Ersin Takla, Ἐπιχειρηματίου, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κ. Sema Kılıçer, ἐκ τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Deniz Kılıçer, Συμβούλου τῆς Πρεσβείας τῆς Τουρκίας παρά τῷ Βατικανῷ.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Gül İrepoğlu, Καθηγήτριαν, ἐκ τοῦ Ὀργα νισμοῦ UNESCO, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Osman Simav, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος Τουρκικῆς Μουσικῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ.  Necip Gülses καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Melihat, ᾀοιδοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Emre Erdem, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Γενικόν Γραμματέα τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Βεριόπουλον, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνο- μαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Ναῷ τῆς ἐνταῦθα Γερμανικῆς Εὐαγγελικῆς παροικίας τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Wolfgang Huber λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 15ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, παρουσιάσαντα εἰς Αὐτόν τόν ἄρτι ὑπ' αὐτοῦ χειροτονηθέντα  Ἱερολ. Διάκονον κ. Γεννάδιον Μαυράκην. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντας τήν παράκλησιν ὅπως Οὗτος χοροστα- τήσῃ, κατ' ἔθος παλαιόν, ἐν τῷ ἱστορικῷ Ἱ. Ἁγιάσματι αὐτῶν, κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν Μουσικολ. κ. Μιλτιάδην Παπᾶν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ «Εὐρωπαϊκοῦ Δικτύου Ἀναπτύξεως, Συνεργασίας καί Πολιτισμοῦ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ζεμπίλη, Δημάρχου Χαλκίδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Ρόζαν Ἱερεμία, Ἀνώτατον Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Μπάκαν, Προϊστάμενον τοῦ ἐν Los Angeles Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Χαραλάμπους Σιαφαρῆ, Ἄρχοντος Δεπουτάτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τοῦ Ἐντιμ. κ.  Hüseyin Özyurtcu, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Vanessa.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀναστάσιον Διακοβα- σίλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου-μελῶν τοῦ ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Συλλόγου Νισυρίων.
Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Θεοδόσιον ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Σκή- της τῆς Ἁγίας Ἄννης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μόκα, ἐξ Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Ἀνδριώτην, Ἄρχοντα Δεπουτᾶ- τον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Νέας Ὑόρκης.   
Τόν Αἰδεσιμ. Πάστορα κ. Metin Mintaz μετά τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ κ. Sezgin Alışır, ἐντεῦθεν. 
15μελῆ ὅμιλον ἐκ Νέας Σμύρνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κουτελάκη, Δημάρχου αὐτῆς.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Παπαστεφάνου, Καθηγητήν Πυρηνικῆς Φυσικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Σύλλογον Ἀποφοίτων τῆς ἐν Νέᾳ Σμύρνῃ Εὐαγγελικῆς Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Χρηστίδου, Προέδρου αὐτοῦ. 
Τήν Εὐγεν.  κ. Christiane Grefe, Δημοσιογράφον τῆς ἐν Γερμανίᾳ ἐφημερίδος «Die Zeit», εἰς τήν ὁποίαν ἔδωκε συνέντευξιν διά τάς οἰκολογικάς δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.   
Τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίαν Ζαχαράκη, Δημοσιογράφον, ἀντα- ποκρίτριαν τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ALPHA ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος καί ἔψαλε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.
                         
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Δημήτριον Σαλάχαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δράμας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βασιλείου Κρασοπούλου, Ὑποδιευθυντοῦ τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἐγνατίας Τραπέζης, Νικολάου Παυλῆ καί Νικολάου Νότα, Οἰκονομολόγων, ἐκ Δράμας. 
Τόν Ἐλλογιμ. Καθηγητήν κ. Jürgen Gramke, Πρόεδρον τοῦ Ἰνστιτούτου Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων «ΙΝΕΑ», ἐκ Γερμανίας
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Necib Sayman, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Κορίναν Γραφανάκη, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Φωτεινῆς Δάρρα, ᾀοιδοῦ-μουσικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τό ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Yıldırım Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν τῇ Πόλει Ἀντιοχειανῶν μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Γιλμάζ, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή».                                               

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Χαραλάμπους Χριστοφορίδου, ἐκ τῶν ὀφφικιάλων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, τελεσθεῖσαν ἐν τῶ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ Παλαιοῦ Φαλήρου, τήν Δευτέραν, 9ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 6ης Μαρτίου, καί τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας αὐτῆς, καθ'ἥν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ἱκανόν πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 


Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Θεόδωρος Κασσίμης εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 7ην Μαρτίου, ἐδέξατο τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Κασσίμην, Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
                                           

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν  Σεβ. Μητροπολίτην Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρίδος καί Μητροπολίτην Σκοπίων κ. Ἰωάννην.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Peter Erdö, Ἀρχιεπίσκοπον Βουδαπέστης καί Πριμᾶτον Οὑγγαρίας, Πρόεδρον τῶν Εὐρωπαϊκῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων, μετά τῶν Σεβ. Καρδιναλίων Ζagreb κ. Ἰωσήφ Bosanic καί Sarajevo κ. Vinko Pulic, καί ὁμίλου ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων, ἐκ τῆς Συνελεύσεως Ἐπισκό- πων Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre, οὕς προσεφώνησε καταλλήλως.             
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Ζῶρζον, Στρατιωτικόν Ἱερέα, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Ἰωακείμ Μιχαλοπούλου, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ρούση, Ἀστυνομικοῦ, καί κ. Σπυρίδωνος Λάμπου, Ἰδιωτικοῦ Ὑπαλλήλου, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Φραγκισκανῶν μοναχῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. κ. José Rodriguez Carballo, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ξεξάκην, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Ἐρωτόκριτον, Ἔπαρχον Καρπάθου καί Κάσου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας-Ἀναστασίας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Μαύρου, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίνης, ἐκ Καρπάθου.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, Θεολόγον-Γραμματέα τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Ἀθήναις.     
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Β. Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Hikmet Konar, νέου Ὑποδιευθυντοῦ αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παναγόπουλον, Πρόεδρον τῆς ΕΡΤ, ἐπί κεφαλῆς τῆς ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρεόυ Πυλαρινοῦ Ὀρχήστρας Συγχρόνου Μουσικῆς αὐτῆς, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας Ἀρβανιτάκη, ᾀοιδοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ξέστερνου, Λέκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καί κ. Μελίνας Ἠλιοπούλου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα Νταβέλην, Ὀρθοδοντικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Ζιάκου, Ἐκπαιδευτικοῦ, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλιού Ζλατάνου, Ἰατροῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Σαραμούρτζη, Ἰατροῦ, ἐκ Λαρίσης.             
Ὅμιλον Καθηγητῶν Ἰατρικῆς καί Ἰατρῶν ἐξ Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, μετασχόντων εἰς συνέδριον ἐν τῇ πόλει ἡμῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶ Χριστακοπούλου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θεόδωρον Καλαμάρην, Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Ξενοδοχείου «ParkSA Hilton», καί Ἀλέξιον Γ. Σαρρῆν, Φοιτητήν, καί τάς Εὐγεν. κ. Θεοδώραν Διακρούση, Καθηγήτριαν, Εὐδοξίαν Ἀγγελίδου καί Θεοδώραν Βεριοπούλου, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζάνον, Φοιτητήν, ἐκ Λήμνου καί τήν Εὐγεν. κ. Χρυσούλαν Πεχλιβάνη, Φοιτήτριαν, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπιστρέφοντας εἰς Ἑλλάδα μετά τάς ἐνταῦθα μεταπτυχιακάς αὐτῶν σπουδάς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κυβέλης Θεοφυλακτίδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τό Σάββατον, 7ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σισλῆ Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Grand Cevahir» διοργανωθεῖσαν ὑπό ἐνταῦθα σωματείων ἐκδήλωσιν, ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Θεοκλήτου, τήν Πέμπτην, 26ην Φεβρουαρίου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων καί ἔψαλε Τρισά- γιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μετρῶν καί Ἀθύρων κυροῦ Θεοκλήτου, συνεργάτου γενομένου Αὐτοῦ, δεηθείς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων.
                                           
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς κοινῆς Ἐκθέσεως ἔργων Ζωγραφικῆς καί Γλυπτικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Helga Uzlar καί ἄλλων καλλιτεχνίδων ἐν τῷ Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Derinlikler Sanat Merkezi», τήν Τετάρτην, 4ην Μαρτίου.
                                           
  Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον καί τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καλλινίκου Μαυρολέοντος. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρον, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Harri Saukkomar, Δημοσιογράφον-Ἐκδότην, ἐκ Φιλλανδίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Melek Mazıcı, Φωτογράφου. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Πειραματικοῦ Γυμνασίου τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Νέας Σμύρνης. 
                                             
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Esentepe ξενοδοχείῳ «Dedeman» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐγενίου Genev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, τήν Τρίτην, 3ην τρ. μ. .   
Τήν κηδείαν τῆς ἐκλιπούσης Münevver Karabulut, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ χωρίῳ Kayabaşı τῆς κωμοπόλεως Mengen-Bolu, τήν Τετάρτην, 4ην ἰδίου.  

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 2ας Μαρτίου 2009.
                       
Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Συμεών Χωματᾶν, ἐκ τῆς Ἰ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος κ. Κασσιανόν Νότην, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου αὐτῆς κ. Σμαράγδου Καραγιαννίδου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Γαλλίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. Sinan Mataracı, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας Rena, καί κ. Sena Peker, Προέδρον τῆς Ἑταιρείας «Pekerler», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Φιλιππίδην, Διευθυντήν τῆς Ἑται- ρείας Πληροφορικῆς DATASEL, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Εὐγενίου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, Βιομηχάνου, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Εὐγενίου, ἐκ Νέας Τριγλείας Χαλκιδικῆς.

*  *  *