Patriarchal News Bulletin

Μάρτιος 2011

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά  τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων τῆς Τετάρτης, 30ῆς Μαρτίου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης διεπεραιώθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθεν θά ἐπιστρέψῃ εἰς Φανάριον τό ἀπόγευμα τῆς ἐπιούσης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Θεοδόχην καί Θεόκλειαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) Χανίων, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Προδρόμην καί Ἀλεξίαν, ἐκ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, διαδεχθείσας τάς ὡς ἄνω ἀναχωρούσας. 
Tόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Βαλεργάκη, νέου Προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη εὐλογημένην καί ἐπιτυχῆ θητείαν. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰβάν Σαββίδην, Βουλευτήν, ἐκ Ρωσσίας μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Ἰορδανίδου, συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βασιλικῆς Φεΐζογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων, τήν Τρίτην, 29ην Μαρτίου.
Τόν ἐν τῷ Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας πραγματοποιηθέντα διαγωνισμόν πιάνου, εἰς μνήμην τοῦ συνθέτου Sergei Rachmaninov, τήν Τετάρτην, 30ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τήν Ἐλλογ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Στρασβούργου. 
Tόν Ἐλλογ. κ. Εὐγένιον Τριβιζᾶν, Καθηγητήν-Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Κουτσιούμπα.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου Σπαθῆ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ali Saltan, Ὑποδιευθυντήν τοῦ Λυκειακοῦ Τμήματος τῆς ἐν Χάλκῃ Θεολογικῆς Σχολῆς, μετά τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Malik Türedi, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἐκπαιδευτικῶν τῆς Περιφερείας Μαρμαρᾶ, Abdülkadir İşler καί Tuncay Barış, μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ὡς ἄνω Ἑνώσεως, καί Ahmet Uçan, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Ντούρλαρην, Ἐκπαιδευτικόν-Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τάς Ἐλλογ. κυρίας Εὐαγγελίαν Κανάρη, Διευθύντριαν τῆς Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Ζαππείου, καί Εὐθαλίαν Νανᾶ, τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Γριτσαλίδου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Πασχάλη, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δωρόθεον Συκάκην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σάββα καί τοῦ νεογεννήτου θυγατρίου αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Βαρδακτσῆ, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, μετά τῶν τέκνων αὐτῆς Φιλίππου καί Ἑλένης, ἐκζητησάσης τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν διά τάς εἰσαγωγικάς αὐτῆς ἐξετάσεις εἰς τό Πανεπιστήμιον.
   
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τήν ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ πραγματοποιηθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν τοῦ «Ψυχαγωγικοῦ Ὁμίλου Σιδηροδρομικῶν Ἑλλάδος», τήν Δευτέραν, 28ην Μαρτίου.
Τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου διοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐγενίου Τριβιζᾶ, Καθηγητοῦ, ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀποτελμάτωση ἤ ἀναγέννηση. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς κρίσης στόν χῶρο τῶν γραμμάτων καί τῆς τέχνης», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 24ην Μαρτίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τοῦ ἄρτι χειροτονηθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου,  καθ' ὅν  ἔψαλεν ἐμμελέστατα ἡ χορῳδία τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. Παρίσταντο συμπροσευχόμενοι  οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν καί μαθητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας, καί ὁ Πατριάρχης. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ἡ Ἐλλογ. κ. Ἰφιγένεια Κυριαζῆ, ἐπί κεφαλῆς 35μελοῦς ὁμίλου μαθητῶν τῆς Β' τάξεως τοῦ ΣΤ' Γυμνασίου Κατερίνης.

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Παρασκευήν, 25ην ἰδίου.Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Βίγκαν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος. Ὁ Πατριάρχης κατά τήν ὁμιλίαν Του ἐξῇρε τάς ἀρετάς καί τήν συμβολήν τοῦ χειροθετηθέντος Ἄρχοντος εἰς τά ζητήματα τῆς Ὁμογενείας, ἐνῷ ὁ νέος Ἄρχων ὑπέβαλε τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας διά τήν ἐπιδαψιλευθεῖσαν αὐτῷ τιμήν. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὅμιλοι Καθηγητῶν, μαθητῶν καί ἄλλων προσκυνητῶν  ἐξ Ἑλλάδος, καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν.
     
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τάφου τῶν γεννητόρων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, καθ'ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις τήν μεσημβρίαν ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ νέου Ἄρχοντος Μεγάλου Χαρτοφύλακος παρατεθέν γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Βοσπόρου.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξυλοπόρτης , κατά τόν ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν, καθ' ὅν ἀνέγνωσε τήν Γ´ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Β. Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις καλωσώρισε πατρικῶς τούς προσελθόντας πολυπληθεῖς ὁμίλους μαθητῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἐν οἷς καί τά μέλη τοῦ Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἀργυρούπολης «Ἡ Ἀναγέννησις» ἐκ Δράμας. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 26ης Μαρτίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Γ´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 27ης ἰδίου, ἐν Συνοδικῇ συγχοροστασίᾳ. Τῇ Α. Θειοτάτῃ Παναγιότητι  συνεχοροστάτησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Ἐντιμ. κ. κ.  Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλλάδος ἐνταῦθα, καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος αὐτῆς, ὅμιλος μαθητῶν ἐκ Περαίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Κωνσταντίνου Στράντζαλη, καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.  Παρέστη ὡσαύτως καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Munib A. Younan, Πρόεδρος τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ. Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἐχειροθέτησε τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Σαμαρᾶν, νέον Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου, Διπλοκιονίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ'ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Σμάραγδος Καραγιαννίδης, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δρα κ. Munib A. Younan, νέον Πρόεδρον τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας, ἐξ Ἱεροσολύμων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Suad, τῶν Αἰδεσιμ. Παστόρων κ. Martin Jung,  νέου Γραμματέως τῆς ὡς ἄνω Ὁμοσπονδίας, καί κ.  Sven Oppergaard, Συμβούλου, τῆς Ἐλλογ. Καθηγητρίας κ. Kathryn Johnson, ἐξ Ἀμερικῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Klaus Rieth, ἐκ Γερμανίας.  Ἡ ὡς ἄνω Ἀντιπροσωπεία ἔσχε συνεργασίαν μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου ἐπί τῶν Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων Ἐπιτροπῆς, τό Σάββατον, 26ην Μαρτίου. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα  τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἀντιπρόσωπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῇ ἐν Γενεύῃ ἕδρᾳ τοῦ Π.Σ.Ε..
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ  Ἐντιμ. κ. Franz G. Koller, Στελέχους τῆς Ἑταιρείας «Mercedes Benz», ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Χρόνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐμορφίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Πέτρον Κουμάκην, Καθηγητήν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κατσαλῆν, Χημικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἥβης Ρήγα, Καθηγητρίας τῆς Γαλλικῆς γλώσσης, ἐκ Βόλου. 
Τάς Εὐγεν. κυρίας Sema Kılıçer καί Didem Bulutlar Ulusoy καί τόν Ἐντιμ. κ. Michael Miller, Στελέχη τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. 
Τάς Εὐγενεστάτας κυρίας Marilyn καί Anna Dohoda, ἐντεῦθεν. 
46μελῆ ὅμιλον Καθηγητῶν Λυκείου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ Καμπάνη Κιλκισίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ.  κ. κ. Νικολάου Σταυροπούλου καί Νικολάου Γιαγκούλη, Θεολόγων.
Ὅμιλον Μαθητῶν ἐκ τοῦ 13ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Διευθυντρίας αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Λαμπρινῆς Παπαπέτρου.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὀρειβατικοῦ Συλλόγου Παδιωτῶν Κονίτσης «Ὁ Σμόλικας», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικοδήμου Κοντογιάννη.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Aydın Bostancı καί Evren Dede, Δημοσιογράφους, ἐκ Κομοτηνῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Edip Dağlıoğlu, ἐξ Ἀλεξανδρέττας. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ταρίναν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Σταυρίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Τασούλην καί Ἀναστάσιον Βενετσανόπουλον, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Γρηγορίου Μιχαηλίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Σκουτάρεως, τήν Τετάρτην, 23ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Βαλατᾶ Ὑποκαταστήματι τῆς Τραπέζης Garanti πραγματοποιηθεῖσαν ἐκδήλωσιν εἰς μνήμην τῆς ἐκλιπούσης Gülizar Keklikdere, τήν Πέμπτην, 24ην Μαρτίου. 
Tήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θ. Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ αἰθούσῃ Ἐκθέσεων Cezayir πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν ἐκθέσεως φωτογραφιῶν τοῦ Ἐντιμ. κ. Τάσσου Βενετσανοπούλου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.   
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Τραβατζῆ, διατελέσαντος Κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τατούλων, τό Σάββατον, 26ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ναζιανζοῦ κ. Θεοδώρητον, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Τσολίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ . Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Γρηγόριον Λιεπούρην καί κ. Δωρόθεον Κιούσην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ursula August, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Εὐαγγελικῆς Γερμανικῆς Παροικίας, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Rainer Volz.
Τούς Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ἐμμανουλούδην, κ. Νικόλαον Ἀβτζῆν καί κ. Καλλιόπην Καλαμπούκα, Καθηγητάς ἐν τῷ Τεχνολογικῷ Ἐκπαιδευτικῷ Ἱδρύματι (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Πανεπιστημίῳ «Yıldız Teknik».
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παπακωνσταντίνου, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Μπαχρέϊν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Καρτεράκην μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Λογαρίδου, ἐκ Χανίων.
Ὅμιλον μαθητῶν τοῦ ἐνταῦθα Ἰταλικοῦ Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Laudomia Benedetti.
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Καρᾶ, Φοιτήτριαν, ἐκ Σικάγου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου  Γεωργίας Καρπούζη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, τήν Τρίτην, 22αν Μαρτίου.
Τήν ὑπό τοῦ Συνδέσμου ἀποφοίτων Ζωφραφείου διοργανωθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ὁρχάν Τουρκέρ ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἐξέλιξις τοῦ Πέραν», ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρα αὐτοῦ, τό ἑσπέρας αὐθημερόν.

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21ης Μαρτίου, ὁ Πατριάρχης διεπεραιώθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, πρός βραχεῖαν ἀνάπαυσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χαρτούμ κ. Ἐμμανουήλ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐφραίμ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου Μαξίμου, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ.  Ἐμμανουήλ Σωτηρίου, Ἐπιχειρηματίου, Χρήστου Ἀνδρώνη, Παιδιάτρου, Σπυρίδωνος Μπεζίνα, Στελέχους τοῦ ΟΗΕ, καί Κύρου Πατσαλίδου, Λυρικοῦ Καλλιτέχνου τῆς Ὄπερας τῆς Βιέννης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Τσομπάνογλου, ἐκ Γαλλίας.
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀπόστολον Κουφαλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Μᾶρκον Μπόλαρην, Βουλευτήν Νομοῦ Σερρῶν τοῦ Κόμματος ΠΑΣΟΚ.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἔφην Μιτώση, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Nicholas de Lang, Ἀλέξανδρον Παναγιώτωφ, καί Gethin Rees, ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου Cambridge.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κενανίδην, Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιλτιάδην Πολυβίου, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Νικό- λαον Μίνον, Διευθυντήν τῆς Ὑπηρεσίας συντηρήσεως ἀρχαίων καί νεωτέρων μνημείων τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωσήφ Γιανότσκο, Θεολόγον, ἐκ Πράγας.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Χατζητοφῆ, ἐξ Ὁλλανδίας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 18ης Μαρτίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀρίστης κ. Βασίλειος, ὡς καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, κατά τόν Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, καθ' ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυξ κ. Βησσαρίων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακαρίου Γρινιεζάκη, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μιχαήλ Παπαθεοχάρη καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. 
Τόν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Σεβ. Μητροπολίτην κ. Ἀβραάμ τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Khornabuji καί Herety κ. Μελχισεδέκ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Τζαβίδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φλωρίνης , Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰουστίνου Μπαρδάκα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας καί Ἀλεξανδρέττας κ. Παῦλον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βολοκολάμσκ κ. Ἱλαρίωνα, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μπελάϋα Τσερκώφ καί Μπογκουσλάβ κ. Μητροφάνους, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Igor Yakimchuk, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ioann Kopeykin καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Leonid Sevastianov.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐδέσσης καί Πέλλης κ. Ἰωήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἁρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Δέβρελη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πατρῶν κ. Χρυσόστομον, συνοδευόμε- νον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀρτεμίου Ἀργυροπούλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίων Πάντων Τριταίας Πατρῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καμερούν κ. Γρηγόριον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιανάκη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χα- νίοις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς κ. Ἡσαΐαν, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου Στυλιανοῦ καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἀρίστου Μελῆ, Γραμματέως Δημοτικοῦ Συμβούλου Λακατάμιας Λευκωσίας, καί Ἀνδρέου Πολεινίκη, ἐκ Λευκωσίας. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀρίστης κ. Βασίλειον, ἐκ Γερμανίας. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Λεύκης κ. Εὐμένιον, ἐκ Γερμανίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ἁγιάσματος Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, ὑποβαλόντας τήν παράκλησιν ὅπως Οὗτος χοροστατήσῃ  κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Γ´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ξυλοπόρτης, λόγῳ πραγματοιουμένων ἔργων ἀνακαινίσεως ἐν τῷ Ἱ. Ἁγιάσματι.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κάρας κ. Γατᾶν, συνοδευόμενον ὑπό Ὁσιωτ.  ἱερομονάχου κ. Δημητρίου Mansour.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκρι- τοχωρίου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτσιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Φώτιον Γραικόν καί κ. Μελίτωνα Μπέλλον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου. 
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Ζυρίχῃ ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Σημανδηράκη.
Ὅμιλος Φραγκισκανῶν ΡΚαθολικῶν Μοναχῶν καί λαϊκῶν, ἐκ διαφόρων χωρῶν.
Τήν Ὁσιωτάτην Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Σταυροπηγιακῆς καί Πατριαρχικῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεοδόχης.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Tom Russell, Πρέσβυν τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Κυριακῆς. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Paul Demaret, Πρύτανιν τοῦ Κολλεγίου τῆς Εὐρώπης, ἐκ Bruges Βελγίου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Δέσποιναν Καραντίνου, Σύμβουλον παιδείας καί ἐπαγγελματικῶν προσόντων παρά τῇ μονίμῳ ἑλληνικῇ ἀντιπροσω- πείᾳ ἐν τῇ  Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει.
Τόν Ἐλλογ.  κ. Μιχαήλ Δαμανάκην, Καθηγητήν διαπολιτισμι- κῆς ἀγωγῆς τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιον Ἀνεστίδην, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Jacqueline Aubertin, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Şadan Özkaya, Ἀντιδήμαρχον Σκουτάρεως, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Nurcan Altın, Προέδρου τῆς ἐν τῇ Πόλει Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Κόμματος AKP.   
Τήν Εὐγεν. κ. Κούλαν Λαιμοῦ, ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Λονδίνου, μετά τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Σοφίας Κυδωνιέως, ἐκ τοῦ ὡς ἄνω Κέντρου, Πηνελόπης Δαμπάση, ἐκ Νέας Ὑόρκης, Μαρίνης Θεοφανοπούλου καί Βάσσης Ἠλιοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον-Ἀναστάσιον Μπίρην, Παναγιώτην Πλαστήραν καί τάς Εὐγεν. δίδας Ἰωάνναν-Μαρίναν Κουρτελάκη καί Βαλεντίνην Μπεναβίδου, ἐκ τοῦ Φοιτητικοῦ Συλλόγου Πειραιῶς.
Ὁμίλους Μαθητῶν ἐκ τοῦ «Προτύπου Ἐκπαιδευτηρίου Ἀθηνῶν» καί ἐκ τοῦ 3ου Λυκείου Αἰγάλεω Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας «Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος».
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 10ου καί 17ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Keklidere, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Benek, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐδοξίαν Σέρβου, ἐντεῦθεν, ἐπί τοῖς διαγενομέ- νοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως:
Τήν ἐν τῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ Caddebostan διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Kadiköy τελετήν ἐνάρξεως ἐκθέσεως γελοιογραφίας, τήν Πέμπτην, 17ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Tom Russell, Πρέσβεως τῆς Ἰρλανδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πατρικίου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶ Κοσμάογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κοζάνης κ. Παῦλον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Σταμπλιάκα καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. κ. Δημητρίου Χαρισίου καί Κυριακοῦ Διονυσίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιωτ.  Βαρθολομαίου Ἱερομονάχου καί Γερασίμου Μοναχοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἐλματζίογλου, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς θυγατρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βικτωρίας, τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου, Παραγωγοῦ Τηλεοράσεως, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βικτωρίας Χίσλοπ, Συγγραφέως, ἐξ Ἀγγλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ἀρχοντώνην, αὐτάδελφον Αὐτοῦ, ἐκ Γαλλίας.  

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Καζακστάν κ. Ἀλέξανδρον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexey Erkhov, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, καί ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Τόν Σεβ. Ἀρμένιον Ἀρχιεπίσκοπον Νέας Ὑόρκης κ. Khajag  Barsamian. 
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Διευθυντήν Ὑπηρεσίας Πολιτικῶν Ὑποθέσεων Θρᾴκης, ἐκ Ξάνθης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφημίας.
Τόν Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Εὐστάθιον Λεάναν, νέον Διευθυντήν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ᾧτινι καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Γλυκερίαν, ᾀοιδόν, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. συζύγου αὐτῆς.
30μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου Νικαίας Ἀθηνῶν.      

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 11ης Μαρτίου, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὡς καί πολυπληθεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, πρός τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό Σάββατον, 12ην  ἰδίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης καί πιστοί ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, ἡ Ἐλλογ. κ. Ἔρση Ἀμπατζῆ-Κάλφογλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος, αἱ Ἐλλογ. δίς Ἁγνή Ν. Νικολαΐδου καί κ. Δέσποινα Βασιλειάδου, Ἐκπαιδευτικοί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐν συνεχείᾳ ἐξετελέσθη ὑπό τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς πρόγραμμα μέ θέμα τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καί διενεμήθη βιβλίδιον σχετικοῦ περιεχομένου, προετοιμασθέν ὑπό τῶν Ἐλλογ. Ἐκπαιδευτικῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γεράσων κ. Θεοφάνην, ἐκ τοῦ  Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ.
Τόν Πανιερ. Ἐπίσκοπον Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Ἑρμολάου καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Nenad Milošević, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαδίας κ. Βασίλειον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Σχολάρχην τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀλέξανδρον Κίλε, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης. 
Τούς Ὁσιωτ. Τιμόθεον Ἱερομόναχον καί Βαρνάβαν Μοναχόν, Βατοπαιδινούς.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Παΐσιον, Γρηγοριάτην.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, Ἐφημέριον τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἀσπασάμενον τήν δεξιάν Αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ.  Marco Gnavi, ἐκ Ρώμης.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσεως Χορτιάτου Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς κ. Εἰρήνης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.     
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσέα Σασαγιάννην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος».
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Τερζῆν, Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Ὁμότιμον Καθηγητήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐάγγελον Κατσίμπραν, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἀποστόλου, ἐκ Πρεβέζης.
Τόν Σοφιολ. Ραββῖνον κ. Arthur Schneier, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 
Ὅμιλον ἐκ Βεροίας ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Χαρικλείας Οὐσουλτζόγλου Γεωργιάδη. 
Τήν Εὐγεν. κ. Βασιλικήν Τζότζολα, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Λεωνίδου Τζώνη, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐλλογ. Δρας κ. κ. Γρηγόριον Λιάνταν καί Ἀναστάσιον Βαβοῦσκον, Καθηγητάς ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Θεσσαλονίκης, καί τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κουτρούλαν, Διευθυντήν τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱδρύματος Ἐθνικοῦ καί Θρησκευτικοῦ προβλη- ματισμοῦ.   
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην καί Γρηγόριον Δούκην, Τραπεζίτας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Oya Balkır, Διευθύντριαν τῆς Ἑταιρείας ΙΒΜ, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Θρασύβουλον Λενάκην, καί Νικόλαον Γιανναράκην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βαπορίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πηνελόπης Βλασταρίδη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Παναγιώταν Tania Karas, Φοιτήτριαν, ἐκ Σικάγου. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς Περιφερειακῆς Διευθύνσεως Ἐκπαιδεύσεως Κεντρικῆς Μακεδονίας ἡμερίδα, μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία, Περιβάλλον καί Πολιτιστική Κληρονομιά», τήν Παρασκευήν, 11ην Μαρτίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ «Palais de France» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Bernard Emie, Πρέσβεως τῆς Γαλλίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας, τό Σάββατον, 12ην Μαρτίου.  

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 7ης Μαρτίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς ἐνταῦθα ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀναστάσιον Τσαραμανίδην, Κωνσταντῖνον Κουτσουφλιανιώτην καί Χρῆστον Μιχαλόπουλον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἄννης Καμπαρμάκη, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
             
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμέϊκων Βακουφίων παρουσίασιν τῆς ἐργασίας, μέ θέμα: «Τά Κοιμητήρια τῆς Πόλης», τό Σάββατον, 5ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 5ης Μαρτίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Περγάμου κ. Ἰωάννης καί Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντῖνος, ὡς καί  ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Θεσσαλονίκης καί νέων ἐκ τοῦ Ἀθλητικοῦ Ὁμίλου Ἡρακλῆς Σερρῶν, τούς ὁποίους ὁ Πατριάρχης καλωσώρισε πατρικῶς. 

Τήν ἑπομένην, 6ην ἰδίου, Κυριακήν τῆς Τυρινῆς, προεξῆρχε τῆς τελεσθείσης ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Πατριαρχικῆς καί  Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντίνου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, καθ' ἥν ἐτελέσθη Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ ΣΤ', τοῦ ὁποίου τά ὀστᾶ μετεφέρθησαν ἐξ Ἀθηνῶν εἰς τήν Πόλιν. Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀνέγνωσε τόν Κατηχητήριον Λόγον Αὐτοῦ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεφώνησε κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον διά τόν ἀοίδιμον προκάτοχον Αὐτοῦ Κωνσταντῖνον τόν ΣΤ'. 

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος καί Σασίμων κ. Γεννάδιος, οἱ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένοι Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει,  οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Γεώργιος Πετρουλάκης, Γενικός Γραμματεύς Ἐπικοινωνίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Πρέσβυς καί Γεν. Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Ἰγγλίζογλου, ἀνεψιά τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου, ἐξ Ἀθηνῶν, προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.     

Ἐν συνεχείᾳ, ἐγένετο ὑπό τοῦ Πατριάρχου ὁ ἐνταφιασμός τῶν λειψάνων τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου εἰς νεότευκτον τάφον  ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τελεσθέντος ὑπ' Αὐτοῦ Τρισαγίου, τῇ παρουσίᾳ Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου καί πολλῶν πιστῶν. Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Α' Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἅπαντες οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν, ἠσπάσθησαν τήν Δε- ξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντῖνον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Εὐδοκίμου Καρακουλάκη καί Ἀλεξάνδρου Λουκάτου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Κοντοσκαλίου-Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος  Βλάγκας, καί μελῶν τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μεθ' ὁμίλου Καθηγητῶν Ἰατρικῆς καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Γκουγκούμη, Θεολόγου, καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Μαρίας Ἀντωνιάδου, Δημοσιογράφου, καί Φλώρας Τζουνάρα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης. 
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κωνσταντῖνον Μύρων, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, μεθ' ὁμίλου Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ ἐν Düsseldorf Leibniz Gymnasium.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Dusan Spasojević, νέον Πρέσβυν τῆς Σερβίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ.  κ. Miroslav Prcović, νέου Γε- νικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει, τοῦ Ἐντιμ. κ. Željko Gajić, Στελέχους τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας, καί τῆς Εὐγεν. κ. Pervin Şentürk, διερμηνέως ἐν αὐτῇ. Ὁ Ἐξοχ. κ. Πρέσβυς διεβίβασεν εἰς Αὐτόν τά σέβη καί τούς θερμούς χαιρετισμούς τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Σερβίας κ.  Boris Tadić.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Yıldız, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Oya Doğlar.
Ὅμιλον Διευθυντῶν-Ἐκπαιδευτικῶν ἐκ τῆς Διευθύνσεως Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Νομοῦ Σερρῶν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Παντελεήμονα Καλαϊτζίδην,  Διευθυντήν τῆς ἐν Βόλῳ  Ἀκαδημίας  Θεολογικῶν Σπουδῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Θεολόγου.
100μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ ἐν Καβάλᾳ Ἐργαστηρίου Παραδοσιακῆς καί Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Νεοχωρίτου καί ἐκ τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Συλλόγου Ἐρεύνης, Μελέτης καί Διαδόσεως τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν ἐκ τῶν ἐν Μαγνησίᾳ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Βελεστίνου καί Ἑνιαίου Λυκείου Ἀργαλαστῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Πελαγίαν Πισιριτζῆ, Πρόεδρον τῆς Ἐκκλησιαστι- κῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Τενέδου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Λεονταρίδου, ἐκ Λαρίσης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Σόμπολον, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν («ΕΣΗΕΑ»), μεθ' ὁμίλου Δημοσιογράφων.
Ὅμιλον ἐκ Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Volkhard Nelis. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Ἀρσακείου Δημοτικοῦ Σχολείου Θεσσαλονίκης.
Tήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Ἰγγλίζογλου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Σκόνδρα, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔκθεσιν φωτογραφίας καί κινηματογραφικῆς προβολῆς, μέ τίτλον: «Muslim world caught between imagi- nary and reality», τό Σάββατον, 5ην Μαρτίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Tετάρτης, 2ας Μαρτίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας  τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Ἀμβροσίου διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος: «Τό πρόβλημα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί ἡ ἀντιμετώπισή του στο χῶρο τῆς ποιμαντικῆς μας διακονίας».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Castellana κ. Romano Rossi, μεθ'ὁμίλου κληρικῶν.
Tόν Ἐξοχ. κ. Frank Urbancic, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Λευκωσίᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Alicia Allison, συνεργάτιδος αὐτοῦ. 
Ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Ἰωάννου Ζαχαράκη, Θεολόγου, καί Χρήστου Καλαντζῆ, Φιλολόγου.
26μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τῆς Α'Λυκείου ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐκπαιδευτηρίων «Μωραΐτη». 
30μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 8ου  Λυκείου Πειραιῶς.
43μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 1ου Γενικοῦ Λυκείου Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐν Esentepe ξενο- δοχείῳ «Dedeman» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐγενίου Genev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 2αν  Μαρτίου.

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 28ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, ἡ ἐνταῦθα Ἱεραρχία τοῦ Θρόνου ὑπέβαλεν Αὐτῇ θερμάς ἑορτίους καί συγχαρητηρίους εὐχάς, ἅς ὁ Πατριάρχης ἐδέξατο μετά συγκινήσεως καί εὐγνωμοσύνης. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τοῦ ἱστορικοῦ ντοκιμαντέρ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Ἱστορικῶν Μελετῶν, μέ θέμα: «Ἡ Σιωπηλή Σχολή», ἀναφερομένου εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μιλητουπόλεως κ. Ἰάκωβον, ἐξ Αὐστραλίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς  ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Διονυσίου, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Θεολόγου Χατζη- θανάση, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δαμιανοῦ Παλιάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Μᾶνον, Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Daniel Bennett Smith, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Ἀθήναις, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Diane, τοῦ Ἐντιμ. κ. Daniel Lawton, Πολιτικοῦ Συμβούλου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Hannah Draper, Στελέχους τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν Η.Π.Α..
Τόν Ἐντιμ. κ. Hervé Magro, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐνταῦθα, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Bazın Adéle, συνεργάτιδος αὐτοῦ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Φλῶρον, Στρατηγόν ἐ.ἀ.-Ἐκδότην τῆς Μεγάλης Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Λίτσας Χατζοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
15μελῆ ὅμιλον μαθητῶν ἐκ τοῦ 6ου Γυμνασίου Ζωγράφου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Χρυσούλας Καραμάτσιου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μανώλην Κωστίδην, Δημοσιογράφον, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Χριστοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *