Patriarchal Monthly Bulletin
2002

Back

Νοέμβριος 2002

Νοέμβριος 2002

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

TOY ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ


Προκειμένου όπως, ως κατ' έτος, παραστή εις την Θρονικήν Εορτήν της Μητρός Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, αφίχθη εκ Ρώμης την Πέμπτην, 28ην Νοεμβρίου επίσημος Αντιπροσωπεία της Α. Αγιότητος του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Β' και της κατ' Αυτόν Εκκλησίας της Ρώμης, αποτελούμενη εκ των Σεβ. Καρδιναλίου κ. Walter Kasper, Προέδρου του Ποντιφηκού Συμβουλίου επί της προωθήσεως της ενότητος των Χριστιανών, Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Marc Oueliet, Γραμματέως του ως άνω Συμβουλίου, και Οσιολ. κ. Johan Bonny, στελέχους αυτού.

Την Αντιπροσωπείαν υπεδέχθησαν εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν τη αιθούση των επισήμων του αεροδρομίου οι Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος και Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, οίτινες ωδήγησαν αυτήν εις το ως κατάλυμα αυτής ορισθέν Ξενοδοχείον "Hilton".

Την επομένην, Παρασκευήν, 29ην ιδίου, η ως άνω Αντιπροσωπεία ωδηγήθη εις τα Πατριαρχεία, ένθα εγένετο εγκαρδίως δεκτή υπό της Α. Θ. ΙΙαναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, εις επίσημον ακρόαση εν συνεχεία δε αύτη συνειργάσθη μετά της υπό την προεδρείαν του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κ. Χρυσοστόμου Συνοδικής Επιτροπής επί του Διαλόγου μετά της ΡΚαθολικής Εκκλησίας

*   *   *

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

Η Αγία του Χριστού Μ. Εκκλησία μετά πολλής λαμπρότητας ετίμησε και εφέτος την Ιεράν Μνήμην του ιδρυτού και προστάτου αυτής Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, εορτάσασα τη Θρονικήν αυτής εορτήν.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της Εορτής, την Παρασκευήν, 29ην Νοεμβρίου, και προέστη της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας, το Σάββατον, 30ήν λ. μ. Νοεμβρίου, επί παρουσία της επί τούτω ελθούσης επισήμου Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Ρώμης.

Μετά της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, συνελειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίται, Γέρων Εφέσου κ. Χρυσόστομος, Γέρων Ηράκλειας κ. Φώτιος, Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμων, Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερώνυμος, Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος, Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας κ. Κωνσταντίνος και Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων, Σεβάστειας κ. Δημήτριος. Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Μοσχονησίων κ. Απόστολος και Ικονίου κ. Θεόληπτος, ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ως και οι Θεοφιλ. Επίσκοποι Συνόδων κ. Διονύσιος και Ρηγίου κ. Εμμανουήλ.

Επίσης παρέστησαν Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Edmond Farhat, Νούντσιος του Βατικανού εν Αγκύρα, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος των ενταύθα ΡΚαθολικών κ. Louİs Pelatre, o Θεοφιλ. Μητροπολίτης των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Yusuf Çetin, Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, ο Εξοχ. κ. Πέτρος Ευθυμίου, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, ο Εντιμ. κ. Στυλιανός Παπαθεμελής, Βουλευτής, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ως και οι Εντιμ. κ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου και Ανδρέας Κοτίδης, Πρόξενοι αυτής, άλλοι Γενικοί Πρόξενοι, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Πατριάρχου και του Σεβ. Καρδιναλίου προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις, εν συνεχεία δε ο Σεβ. Καρδινάλιος κ. Walter Kasper επέδωκε τη Α. Θ. Παναγιότητι προσωπικόν μήνυμα της Α. Αγιότητας, του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Β'.

Εν συνεχεία ο Πατριάρχης εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Αγγελόπουλον, Μεγαλοεπιχειρηματίαν, εξ Αθηνών, υιόν του αειμνήστου Παναγιώτου Αγγελοπούλου, Άρχοντος Μ. Λογοθέτου και Μ. Ευεργέτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον άριστον.

Το εσπέρας εδόθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημος δεξίωσις επί τη Θρονική Εορτή της Μητρός Εκκλησίας, εις ην παρέστησαν πλείστοι όσοι προσκεκλημένοι της Α. Θ. Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εκ του θρησκευτικού, διπλωματικού, δημοσιογραφικού, καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλεως ημών, καθ' ην ωμίλησεν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταλλήλως.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 1ης α. μ. Δεκεμβρίου, χοροστατούντος του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Η Α. θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ιακώβον, μεθ' ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της κατ' αυτόν Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας κ. Κωνσταντίνον, μετά πολυπληθούς ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της κατ' αυτόν Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον, μεθ' ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της κατ" αυτόν Επαρχίας.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βρυξελλών.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Μάξιμον Basilyevich, Κληρικόν της Εκκλησίας της Σερβίας και Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου.

Τον Εντιμολ. κ. Χρήστον Βάντσον, Άρχοντα Ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστημίου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμολ. κ. Selim Hoche, Άρχοντα Δεπουτάτον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτής κ. Αγγελικής, εκ Λονδίνου.

30μελή όμιλον μαθητών του Αμερικανικού Κολλεγίου, υπό την ηγεσίαν του Εντιμολ. κ. John Bailey, Άρχοντος Πρωτονοτάριου, εξ Αθηνών.

Τον Εξοχ. κ. Πέτρον Ευθυμίου, Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, μετά συνεργατών αυτού.

Τη αυτού Εξοχότητι απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

Τους Εντιμ. κ. κ. Βίκτωρα Zorgaltef, Βουλευτήν της Ρωσσικής Δούμα-Πρόεδρον της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως Ορθοδόξων, και Στυλιανόν Παπαθεμελήν, Βουλευτήν-Γενικόν Γραμματέα, μετ' άλλων μελών αυτής.

Τον Εντιμ. κ. Βασίλειον Κοντορίζον, Δήμαρχον Πορταριάς Πηλίου, μετά συνεργατών αυτού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Λλέξανδρον Παναγόπουλον, Εφοπλιστήν, Γεώργιον Ολύμπιον και Θεόδωρον Μήτραν, τ. βουλευτήν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον-Διευθυντήν της Εφημερίδος "Ηχώ", υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

Επί τω αύτω σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Σαδάμ, φοιτητήν Βιολογίας, εντεύθεν.

10μελή όμιλον του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αντωνίου Γυφτοπούλου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την δοθείσαν, υπό της χορωδίας Αγίας Κυριακής της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, συναυλίαν τετραφώνου ευρωπαϊκής μουσικής, εν τη έδρα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ, το Σάββατον, 30ήν λ. μ. Νοεμβρίου. 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ηγούμενον της εν Θεσσαλονίκη Ιεράς Μονής των Βλατάδων-Ομότιμον Κα&θηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, παρουσιάσαντα τον υπ' αυτού πρότριτα χειροτονηθέντα Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, διορισθέντα Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους, της Κοινότητος Βεβεκίου.

Τας Οσιωτ. Μοναχάς Μαρκέλλαν, Σιλουανήν και Ευβούλην, εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πανοράματος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ως και την Οσιωτ. Μοναχήν Ανδρέϊαν, εκ Ρουμανίας, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή.

Την Ευγεν. κ. Reena Pandey, Γεν. Πρόξενον των Ινδιών ενταύθα.

Τον Ελλογιμ. κ. Niyazi Öktem, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, εντεύθεν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Παραλύτων Νωτιαίου Μυελού ("Omurilik Felçlileri Demeği"), υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ramazan Baş, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Μερόπην Αναστασιάδου, Ερευνήτριαν, εντεύθεν. 

 

*     *     *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά το παρατεθέν υπό του Εξοχ. κ. Erol Çakır, Νομάρχου της Πόλεως, δείπνον (iftar), εν τω Πτωχοκομείω "Darülaeeze", την Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Οικονόμου Βασιλείου Γρηγοριάδου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Γενημαχαλλέ-Άνω Βοσπόρου της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, εκ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Βαθυρρύακος, την Τρίτην, 26ην ιδίου.

*     *     *

 

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ηγούμενον της εν Θεσσαλονίκη Ιεράς Μονής των Βλατάδων-Ομότιμον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, παρουσιάσαντα τον υπ' αυτού πρότριτα χειροτονηθέντα Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, διορισθέντα Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους, της Κοινότητος Βεβεκίου.

Τας Οσιωτ. Μοναχάς Μαρκέλλαν, Σιλουανήν και Ευβούλην, εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πανοράματος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ως και την Οσιωτ. Μοναχήν Ανδρέϊαν, εκ Ρουμανίας, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή.

Την Ευγεν. κ. Reena Pandey, Γεν. Πρόξενον των Ινδιών ενταύθα.

Τον Ελλογιμ. κ. Niyazi Öktem, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, εντεύθεν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Παραλύτων Νωτιαίου Μυελού ("Omurilik Felçlileri Demeği"), υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ramazan Baş, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Μερόπην Αναστασιάδου, Ερευνήτριαν, εντεύθεν.

 

*     *     *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά το παρατεθέν υπό του Εξοχ. κ. Erol Çakır, Νομάρχου της Πόλεως, δείπνον (iftar), εν τω Πτωχοκομείω "Darülaeeze", την Τετάρτην, 27ην Νοεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Οικονόμου Βασιλείου Γρηγοριάδου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Γενημαχαλλέ-Άνω Βοσπόρου της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, εκ του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Βαθυρρύακος, την Τρίτην, 26ην ιδίου.

*     *     *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, επεσκέφθη το Σάββατον. 23ην Νοεμβρίου, την ενταύθα έδραν της διεθνούς ΡΚαθολικής Κινήσεως των Focolari, παρά τω εν Büyükdere ναώ αυτών, και ηυλόγησε τα μέλη αυτής, γενόμενος δεκτός μετά πολλού σεβασμού, αγάπης και τιμών.

*       *       *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου, επεσκέφθη την μεσημβρίαν της Δευτέρας, 25ης Νοεμβρίου, εν τω ενταύθα Προξενικώ Καταστήματι της Ελλάδος τον Γενικόν Πρόξενον αυτής Εντιμ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, και συνεχάρη αυτώ και αύθις επί τη προλαβούση επετείω των ονομαστηρίων αυτού, κατά παράκλησιν του οποίου και απηύθυνε πατρικούς λογούς προς το συγκεντρωθέν προσωπικόν του Γενικού Προξενείου.

*       *       *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την αυτήν ήμέραν, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, μετέβη εις το εν Taksim Ξενοδοχείον Hyatt και παρεκάθησεν εις το υπό του Συλλόγου Νέων Επιχειρηματιών ("Genç İşadamları Demeği") παρατεθέν δείπνον (iftar), όμιλήσας καταλλήλως.

*       *       *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Στυλιανόν Ζωγραφίδην, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, την Ευγεν. δίδα Αικατερίναν Καγιάντελεν, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, Επιχειρηματιαν, και Μιχαήλ Πιτσίλκαν, Φοιτητήν Θεολογίας.

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά τα εγκαίνια της εν Küçükbakkalköy Σχολής Σπαστικών Παίδων "Metin Sabancı" και το εν συνεχεία εν αυτή παρατεθέν, υπό του  Εντιμ. κ. Sakıp Sabancı, Μεγαλοεπιχειρηματίου, δείπνον (iftar), το Σάββατον, 23ην Νοεμβρίου.

*       *       *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου, επεσκέφθη εν τω Νοσοκομείω Metropolitan τον νοσηλευόμενον εν αυτώ Σεβ. Μητροπολιτην Πέργης κ. Ευάγγελου και ηυχήθη αυτώ ταχείαν ανάρρωσιν.

Επίσης μετά του αυτού συνοδού  Ιεράρχου παρεκάθησεν εις το "iftar" το παρατεθέν υπό της ενταύθα Εβραϊκής Κοινότητος, εν τω Πολιτιστικώ Κέντρω της Συναγωγής Neve Şa1om, την Πέμπτην, 21ην Νοεμβρίου.

 

*       *       *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως του επιχειρηματίου  Εντιμ. κ. Hüseyin Őztűrk, συνοδευόμενος δε υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου, επεσκέφθη την κωμόπολιν Abaııa, την γειτονικήν Ινέπολιν και την Κασταμονήν, γενόμενος δεκτός μετά τιμών υπό των επιτόπιων πολιτικών και δημοτικών αρχών και ξεναγηθείς υπ' αυτών εις τας αρχαιότητας της περιοχής και εις τα ίχνη των προ της ανταλλαγής των πληθυσμών Ρωμηών κατοίκων αυτής (17-20 Νοεμβρίου).

 

*       *       *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της Παρασκευής, 22ας ιδίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την έδραν του Συνδέσμου Μουσικοφίλων και ηυλόγησε την έναρξιν των εφετεινών μαθημάτων εκκλησιαστικής μουσικής, συγχαρείς και νουθετήσας τους μετέχοντας εις αυτά.

 

*       *       *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 24ης Νοεμβρίου.

 

*       *       *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την αυτήν ημέραν, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις το εν Topkapı Ξενοδοχείον Eresin και παρεκάθησεν εις το υπό του Σοφολογιωτάτου κ. Mehmet Nuri Yılmaz, Διευθυντού Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, παρατεθέν δείπνον (iftar), ομού μετά των λοιπών προσκληθέντων εκπροσώπων των εν τη πόλει ημών θρησκευμάτων και δογμάτων, ομιλήσας καταλλήλως.

 

*       *       *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Εφέσου κ. Χρυσόστομον, επανακάμψαντα. εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδιού αυτού, υπαντηθέντα εν τω αεροδρομίω, εξ ονόματος Αυτού, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβον, Εκπρόσωπον του εν τη πόλει ημών Σιναϊτικου Μετοχίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μετά του Εντιμ. κ. Μήνα Παπαγεωργίου, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον ιχθύν, επί τη πανηγύρει του Ιερού Μετοχίου, επί τη Ιερά μνήμη της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου Σίνα.

Τον Πανιερ. Μητροπολίτην Σασιμων κ. Γεννάδιον, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδιού αυτού και εξαιτήσαμε νον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Νεκτάριον, επανακάμψαντα εκ της αδείας αυτού και υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Λεωνίδαν Kishkovsky, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Άρχοντα Διδάσκαλον του Γένους, εντεύθεν.

Τον Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοίκον, Άρχοντα Β' Δομέστικον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Τους Εντιμ. κ. κ. Νικόλαον Παπαδόπουλον, Βουλευτήν του Σου ηδικού Κοινοβουλίου-Πρόεδρον της Παγκοσμίου Διακοινοβουλευτικής Ενώσεως Ελλήνων Βουλευτών, Χρήστον Γκότσην, Βουλευτήν του Αλβανικού Κοινοβουλίου, και Δημήτριον Τερζήν.

Τον Εντιμ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την α γίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αύτω σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μουχλίδην, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων, Στυλιανόν Σαϊδάμ, Λογιστήν, και Στυλιανόν Καραγιάννην, Βιβλιοφύλακα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας, την Ελλογ. κ. Στυλιανήν Κωνσταντινίδου, μετά των Ελλογ. κυριών Βαρβάρας Φραγκουλίδου και Χαρίκλειας Γαλανοπούλου, Εκπαιδευτικούς, την Ευγεν. κ. Μαρίαν Μικροπούλου. Μουσικόν, ως και την Ευγεν. δίδα Αικατερίναν Καρανικόλα, μαθήτριαν της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής.

Το έντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Ελένης Τσάπου.

Τον Εντιμ. κ. Στυλιανόν Ζαββόν, Τραπεζίτην, εκ Νέας Υόρκης.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Δημοσιογράφον, εντεύθεν. 19μελή όμιλον εκ του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ηλία Βασιλούδη.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Μπιλάλην, Ιατρόν, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Αστέριον Αναγνωστόπουλον, Ασφαλιστήν, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Ευαγγέλου, σπουδαστού, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Ιζμυρλήν, Ιατρόν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Τσουκαρίδην, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Βεατρίκης, τον Εντιμ. κ. Μάριον Κατσίκαν, Φαρμακοποιόν, και την Ευγεν. κ. Δέσποιναν Αγγελικούση, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Εμμανουήλ Δ. Σεργάκην, Πρόεδρον Εφετών ε. τ., Εμμανουήλ Κοτσώνην, Δικηγόρον, Γεώργιον Μπουλούκον, Δικηγόρον, και Φώτιον Μακρήν, Είσαγγελέα Εφετών, ως και την Ευγεν. κ. Μαρίαν Γκασούκα, Συγγραφέα, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κλεόβουλον Λεονταρήν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Όλγας, της θυγατρός αυτών Μαρίνης και φίλων αυτών, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Yvon Bertorello, Δημοσιογράφον και τηλεοπτικόν σκηνοθέτην, εκ Παρισίων.

Όμιλον Φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης-μέλη του Συλλόγου '"Οδυσσέας Ελύτης", υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αθανασίου Μπαρτζώκα.

 

*       *       *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Δεσποίνης Σ. Κετέογλου, εκ της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, την Παρασκευήν, 22αν Νοεμβρίου.

Υπό του Ελλογ. κ. Αποστόλου Πορίδου, Αρχιτέκτονος, κατά τα εγκαίνια εκθέσεως, εν τω εν Levent Μουσείω Συγχρόνου Τέχνης, την αυτήν ημέραν.

*       *       *

Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία,

εν τω Ιερώ Καθεδρικώ Ναώ

των Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν της Εορτής, την Τετάρτην, 20ήν Νοεμβρίου, ενώ την επομένην, 21ην ιδίου, ημέραν της Εορτής, προέστη της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θειας Λειτουργίας εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Καθεδρικώ Ιερώ Ναώ της μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου.

Μετ' Αυτού συνελειτούργησαν οι Σεβ. Αρχιερείς Γέρων Ηρακλείας κ. Φώτιος, Αμερικής κ. Δημήτριος, Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, Βελγίου κ. Παντελεήμων, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Μοσχονησίων κ. Απόστολος και Ικονίου κ. Θεόληπτος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ και Λύστρων κ. Καλλίνικος, oι Θεοφιλ. Επίσκοποι Ευμενείας κ. Μάξιμος και Θερμών κ. Δημήτριος, ο  Εντιμ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Άρχοντες Οφφικίαλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, πολλοί εκ των οποίων μετέλαβον των Αχράντων Μυστηρίων.

Εν τω τελεί της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Ευταξίου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Χαραλάμπην Νικολάου, Πολιτικόν Μηχανικόν-Πρόεδρον της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ελλάδος, εξ Αθηνών.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου, ο Εξοχ. εν ιατροίς κ. Γεώργιος Πετρίδης. Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος και ο Πατριάρχης, επικαλεσθείς εν τέλει, επί πάντας τους προσελθόντας πιστούς την χάριν και την προστασιαν της Παναγίας.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Αμερικής κ. Δημήτριον, μετά του Ιερολ. Διακόνου αυτού κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου, υπαντηθέντα εν τω αεροδρομίω, εξ ονόματος Αυτού υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Βελγίου κ, Παντελεήμονα, μετά του Θεοφιλ. Επισκόπου Ευμενείας κ. Μαξίμου και ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της θεοσώστου αυτού Επαρχίας, υπαντηθέντα εν τω αεροδρόμιω, εξ ονόματος Αυτού, υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Θερμών κ. Δημήτριον, μεθ' ομίλου προσκυνητών εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμολ. κ. Χαραλάμπην Νικολάου, Άρχοντα Ευταξίαν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αντωνίας και του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου, τ. Βουλευτού-Δημοσιογράφου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Γιαννακόν, Πολιτικόν Μηχανικόν-Αντιπρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλον του ΟΣΕ, μετά της Ευγεν. κ. Αικατερίνης Βίτου, Στελέχους αυτού, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. δίδα Δήμητρα Δαβίτη, εκ Θεσσαλονίκης.

 

*     *     *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Παρασκευήν, 15ην Νοεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, μετέβη εις το Κοιμητήριον της Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή και ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του ποτέ συνεργάτου Αυτού αειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυρού Φιλίππου, επί τη διαγενομένη ι. μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Παρασκευήν, 15ην Νοεμβρίου, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Δέρκων κ. Κωνσταντίνου και Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, μετέβη εις το εν Μεσαχώρω εστιατόριον «Feriye» και παρεκάθησεν εις το υπό του Ελλογιμ. κ. Hüseyin Hatemi, Καθηγητού, και της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Kezban, Δικηγόρου, παρατεθέν δείπνον (iftar), ομού μετά των λοιπών προσκληθέντων εκπροσώπων των ενταύθα θρησκευμάτων και δογμάτων καί πολλών προσωπικοτήτων της Πόλεως, ομιλήσας καταλλήλως.

*    *    *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της Κυριακής, 17ης ιδίου, μετέβη μεθ' άπάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Χαραλάμπους της Κοινότητος Βεβεκίου και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, επί τη αποπερατώσει των ανακαινιστικών εν αυτώ έργων.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, ο Εντιμ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πολλοί πιστοί.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αυγουστίνος και ο Πατριάρχης.

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον, ώτινι εξέφρασε την συμπάθειαν Αυτού δια την εις ην υπεβλήθη προσφάτως χειρουργικήν επέμβασιν, ως και την ικανοποίησιν δια την αποκατάστασιν της πολυτίμου υγείας αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αυγουστίνον.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Αρχιερατικώς Προϊστάμενον της Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά της υπό την προεδρίαν του Εξοχ. εν ιατροίς κ. Γεωργίου Πετρίδου Εντίμου Εφοροεπιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Παναγίας.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. κ. Θωμάν Ανδρέου και Πρόδρομον Σκορδαράν, Κρηρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως.

Την υπό την ηγεσίαν του Εξοχ. κ. Ιωάννου Ανθοπούλου, Βουλευτού, Κοινοβουλευτικήν Αντιπροσωπείαν της Ελλάδος, την επισκεπτομένην την Πόλιν δια το Συνέδριον του NATO.

Τους Εντι.μ, κ. κ. Βασίλειον Πολίτην, Αντιπλοίαρχον, Κωνσταντίνον Μπριλλάκην, Πλοίαρχον, Νικόλαον Χιολόν, Συνταγματάρχην, και Κωνσταντίνον Κόλλιαν, Αντιστυνταγματάρχην, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αχιλλέα Κοντογιώργον, Α' Υπαρχηγόν Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, μετά του Εντιμ. κ. Στυλιανού Ιωαννίδου, Επιπυραγοΰ, και της Ευγεν. κ. Αικατερίνης Καρτσούλη, Αρχιπυροσβεστρίας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Ελευθέριον Πολέμην, Επιχειρηματίαν, εξ Αθηνών.

Τας Ευγεν. κυρίας Δήμητρα Δαυίδ και Κ. Θεοδοσιάδου, εξ Αθηνών, και τον Εντιμ. κ. Muhtar Kent, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Mehmet Avni Aksu, Cem Çayan, Pakİz Borteçen και Güler Bengüler, Τουριστικούς Πράκτορας, εντεύθεν.

10μελή όμιλον μαθητών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Αριστείδου Μπίρνταχα, Καθηγητού.

Τον Εντιμ. κ. Samer Laham, μετά της Ευγεν. Κ. Lilian Deroni, εκ Δαμασκού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Νικόλαον Σούραν, φοιτητήν Ιατρικής, Ιωάννην Γκόκαν και Γεώργιον Σωτήριου, μέλη της Ομάδος καλαθοσφαιρίσεως της ΑΕΚ, εξ Ελλάδος.

Τον Εντιμ. κ, Φίλιππον Κουρνάζογλου, εκ των Κλητήρων των Πατριαρχείων, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη διαγενομένη ονοματική αυτού εορτή.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, κατά το παρατεθέν υπό του Βακουφίου Στρατηγικών και Κοινωνικών Ερευνών "Marmara Gurubu" δείπνον (iftar), εν τω Ξενοδοχείω "Dedeman", την Τρίτην, 12ην Νοεμβρίου.

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, κατά το παρατεθέν υπό του Εντιμ. κ. Ali Müfit Gürtıma, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δείπνον (iftar), εν τω Συνεδριακώ Κέντρω "Lütfi Kırdar", το Σάββατον, 16ην τ. μ..

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, κατά την υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα, δοθείσαν εν τω Προξενικώ Καταστήματι δεξίωσιν, προς τιμήν Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας υπό τον Βουλευτήν Σερρών  Εξοχ. κ. Ιωάννην Ανθόπουλον, την Παρασκευήν, Ι5ην τ. μ..

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την διοργανωθείσαν, υπό των Διεθνών Σωματείων των Lions, εκδήλωσιν, υπέρ της "παγκοσμίου ημέρας της ανεκτικότητας", εν τη Αγία Ειρήνη, την Κυριακήν, 17ην τ. μ.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Thomas Antoine, Γενικού Προξένου του Βελγίου ενταύθα, δεξίωσιν, εν ταις αιθούσαις του Προξενικού Μεγάρου, επ' ευκαιρία της ημέρας του Βασιλέως της χώρας ταύτης, την Παρασκευήν, Ι5ην τ. μ..

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την από κοινού διοργανωθείσαν, υπό του Γενικού Προξενείου της Τσεχίας ενταύθα και του Δήμου Sarıyer, συναυλίαν κλασσικής μουσικής, εν ταις αιθούσαις του Χρηματιστηρίου της Πόλεως, την Παρασκευήν, Ι5ην τ. μ..

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την τελεσθείσαν λειτουργίαν εν τω εν Σταυροδρομίω ΡΚαθολικώ Ναώ του Αγίου Αντωνίου της Παδούης, επ' ευκαιρία της "ημέρας των νεοκατηχουμένων", το Σάββατον, 16ην ιδίου.

*    *    *

 

H Α. Σεβασμιότης, o Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ηράκλειας κ. Φώτιος, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ από του Παραθρονίου, κατά τον Εσπερινόν της Τρίτης, 12ης Νοεμβρίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Τετάρτης, 13ης ιδίου, επί τη εορτή του εν Αγίοις πατρός ημών  Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

 

*    *    *

 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ηράκλειας κ. Φώτιος, εδέχθη:

Τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτην κ. Φώτιον Λιάκον, Επίτροπον του Παναγίου Τάφου ενταύθα, επί τη αναχωρήσει, αυτού εις την Αγιαν Πόλιν.

Όμιλον ομογενών εκ της εν ΗΠΑ Παμμακεδονικής Ενώσεως, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Νίνας Περοπούλου.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρά, κατά την διοργανωθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικού Προξένου της Πολωνίας ενταύθα, συναυλίαν και την εν συνεχεία δοθείσαν δεξίωσιν, επ'  ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, εν τω εν Taksim Πολιτιστικώ Κέντρω Atatürk, την Τετάρτην, 13ην Νοεμβρίου.

 

*    *    *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή της Συνάξεως των Παμμεγίστων Ταξίαρχων, εχοροστάτησεν:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της Εορτής, την Πέμπτην, 7ην Νοεμβρίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός και ικανός αριθμός πιστών.

Εν τω τέλει του Εσπερινού και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, και ο Πατριάρχης. Επηκολούθησε δεξίωσις, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Βαλατά, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, την Παρασκευήν, 8ην ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνόδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ο Εντιμ. κ. Κωνσταντίνος Μπελαλίδης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, επεσκέφθη κατ' οίκον τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Κολωνείας κ. Γαβριήλ, επιδαψιλεύσας αύτω τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς και τα εόρτια αδελφικά Αυτού συγχαρητήρια.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, αυθημερόν το εσπέρας, συνοδευόμενος υπό του αυτού Ιεράρχου, μετέβη εις το ενταύθα Γενικόν Προξενείον της Γερμανίας και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την διοργανωθείσαν υπό των Εντιμ. κ. κ. Δρος Herbert Hoffinann-Loss, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα, και Παναγιώτου Καλογεροπούλου Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα, διάλεξιν του Ελλογιμ. Δρος Hermann Kienast, υποδιευθυντού του Γερμανικού Αρ χαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, με θέμα «Αρχαιολογικές έρευνες στην Σάμο».

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  το Σάββατον, 9ην Νοεμβρίου, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου και Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις το εν Sultanahmet Ξενοδοχείον "Four Seasons" και παρεκάθησεν εις το υπό του Εντιμ. κ. Hüseyin Öztürk, Επιχειρηματίου, και της οικογενείας αυτού παρατεθέν δεϊπνον (iftar), παρουσία του Εντιμ. κ. Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα και άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων, ομιλήσας καταλλήλως.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν, 10ην Νοεμβρίου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον πανηγυρίσαντα Ιερόν Ναόν των Παμμεγίστων Ταξίαρχων της Κοινότητος Με γάλου Ρεύματος, και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Σαμαράς.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβάστειας κ. Δημήτριος, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανέγνωσε το ειθισμένον Τρισάγιον ενώπιον του εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού τάφου των αοιδίμων Οικουμενικών Πατριαρχών Σωφρονίου, Γαβριήλ, Κωνσταντίου και Γρηγορίου, δεηθείς και υπέρ των αειμνήστων Αρχιερέων Φιλόθεου, Γενναδίου, Φιλίππου και Αλεξάνδρου.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Ελλογ. κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης, εκ μέρους της Εφοροεπιτροπής, ο Εντιμ. κ. Χαράλαμπος Παραπέρογλου, Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίππων Καβάλας, και ο Πατριάρχης, ενώ οι μαθηταί της Κοινοτικής Σχολής, ως και το χορευτικόν συγκρότημα του ως άνω Πολιτιστικού Συλλόγου, εξετέλεσαν πλούσιον πρόγραμμα.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την αυτήν ημέραν, συνο δευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, μετέβη εις το Ξενοδοχείον «Hilton» και παρεκάθησεν εις το υπό του Ιδρύματος Δημοσιογράφων και Συγγραφέων (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi) παρατεθέν δείπνον (iftar), ομού μετά των λοιπών προσκληθέντων εκπροσώπων των εν τη πόλει ημών θρησκευμάτων καί δογμάτων και πολλών προσωπικοτήτων της Πόλεως, ομιλήσας καταλλήλως.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ηρακλείας κ. Φώτιον, επανακάμψαντα  εκ του εις το εξωτερικόν ταξιδίου αυτού, υπαντηθέντα δε εν τω αεροδρομίω, εξ ονόματος Αυτού, υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Κολωνείας κ. Γαβριήλ, εξαιτησάμενον και δεχθέντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσοστομον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, εξαιτησάμενον και δεχθέντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, ως και μετά των Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Γρηγοριου Αθανασιάδου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Μήνα της Κοινότητος Υψωμαθείων, Ευλαβ. Διακόνου κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και της υπό την προεδρείαν του Ελλογιμ. κ. Ιωάννου Καλαμάρη  Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ανδρέαν Larikka, εκ Φιλλανδίας.

Τους Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Νεκτάριον Μικραγιαννανίτην, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτού εορτή, και Μοναχόν κ. Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην.

Τας Οσιωτ. Μοναχάς Μαρκέλλαν και Μίναν εκ της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.

Τον Εντιμολ. κ. Κωνσταντίνον Γραμμένον, Άρχοντα Έκδικον της Aγ;iας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-Καθηγητήν Πανεπιστήμιου, μετά του Εντιμ. κ. Γεωργίου Λασαδού, εκ Λονδίνου.

Τον Μουσικολ. κ. Αντώνιον Παριζιάνον, Άρχοντα Λαμπαδάριον της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως-Καθηγητήν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Γεωργίας, Καθηγήτριας, του υιού αυτών Εντιμ. κ. Στεφάνου και της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Παρασκευής εν τεύθεν.

Τον  Εντιμ. κ. Jean-Francois Bouffandeau, Γενικόν Πρόξενον της Γαλλίας ενταύθα.

Τον Ελλογ. κ. Άγγελον Δελημπάσογλου, στέλεχος της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Δημοσιογράφον, Ευστράτιον Δολτσινιάδην, Επιχειρηματιαν, Βίκτωρα Ζάκον, οπτικόν, μετά της Ευγεν. θυγατρός αυτού κ. Δεσποίνης, Μιχαήλ Κουγιουτζήν, μεταπτυχιακόν φοιτητήν, Μηνάν Παπαγεωργίου και Μιχαήλ Μπίτσην, Κλητήρα των Πατριαρχείων.

Τον Εντιμ. κ. Rainer J. Bürkle, Γενικόν Διευθυντήν του Ξενοδοχεί ου "The Ritz-Carlton", μετά του Εντιμ. κ. κ. Başar Eryöner, Στελέχους αυτού, εντεύθεν.

8μελή όμιλον κυρίων εκπροσώπων της γυναικείας πρωτοβουλίας δια την προώθησιν της παγκοσμίου ειρήνης "Win Peace", υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Μαργαρίτας Α. Παπανδρέου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Καρόζα, Μουσικοσυνθέτην, εκ Γερ μανίας.

Τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Γαλανάκην, Τραπεζίτην, εκ Βρυξελλών.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Χατζάκην, Επιχειρηματίαν, εξ Αθη νών.

Τον Ελλογιμ. κ. Αριστοκλήν Υφαντίδην, Καθηγητήν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Σοφίας Σωτηριάδου, εντεύθεν.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

                                    

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά:

α) την δοθείσαν, υπό του Εξοχ. κ. Peter Westmacoot, Πρέσβεως της Μ. Βρεταννίας εν  Αγκύρα, δεξίωσιν, εν τω Ξενοδοχείω "Pera Palas", την Τρίτην, 5ην Νοεμβρίου, και

β) το παρατεθέν υπό του Εντιμ. κ. Δημάρχου Şişli δείπνον (iftar), εν τω Δήμω αυτού, την Τετάρτην, 6ην ιδίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:

α) την δοθείσαν υπό των Ελλογιμ. κυρίων Δρος Meral Berkem και Nazan Ürkınez διάλεξιν, με θέμα: "Προσέγγιση στα ψυχολογικά προβλήματα των εφήβων", εν τω Ζωγραφείω Λυκείω, την Τρίτην, 5ην Νοεμβρίου, και

β) την παρουσίασιν παροδοσιακών χορών υπό του χορευτικού συγκροτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίππων Καβάλας, εν τη έδρα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ,  το Σάββατον, 9ην ιδίου.

*    *    *

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, προσκληθείς υπό της Α. Μεγαλειότητος της Βασιλίσσης της Μ. Βρεταννίας Ελισάβετ, η οποία εφέτος εορτάζει την 50ήν επέτειον της βασιλείας της, θα μεταβή την Δεύτεραν, 11 τ.μ., εις το Λονδίνον, όπου το εσπέρας της επομένης θα παρακαθήση εις δείπνον, εις τα ανάκτορα του Buckingham, το οποίον παραθέτει η Βασίλισσα  εις  θρησκευτικούς  ηγέτας  εκ  διαφόρων  χωρών, επιθυμούσα να εχη  διάλογον μετ' αυτών επί της πνευματικής πορείας της ανθρωπότητας και των συγχρόνων προβλημάτων.

Προ του δείπνου οι θρησκευτικοί ηγέται θα έχουν συνάντησιν μιάς ώρας με τον βασιλικόν σύζυγον Πρίγκηπα Φίλιππον δια θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ως γνωστόν, ο Πρίγκηψ του Εδιμβούργου διετέλεσεν επί σειράν ετών Πρόεδρος του Διεθνούς Ταμείου δια την φύσιν (WWF) και συνειργάσθη πολλάκις με τον Πατριάρχην Βαρθολομαίον δι' οικολογικά θέματα (Χάλκη, Λονδίνον, Νεπάλ κτλ.).

Την Τετάρτην, 13 τ.μ., ο Πατριάρχης, παρουσία του βασιλικού ζεύγους, θα παραστή εις περιβαλλοντικήν εκδήλωσιν με θέμα "Η θέσις μας μέσα εις την δημιουργίαν".

Ο Πατριάρχης θα επιστρέψη εις την έδραν Του την Πέμπτην, 14ην τ.μ., συνοδοί Του δε κατά την επίσκεψίν Του εις την αγγλικήν πρωτεύουσαν θα είναι oι Σεβ. Μητροπολίται Περγάμου κ. Ιωάννης, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, και Σεβάστειας κ. Δημήτριος, ως και ο Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κ. Μάξιμος.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 8η Νοεμβρίου 2002

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

 

 

*    *    * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της περί αυτό ενταύθα Ομογένειας προς τον νικητήν των προσφάτων βουλευτικών εκλογών εν τη χώρα ημών Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, ως και προς τον αρχηγόν της αντιπολιτεύσεως Εξοχ. κ. Deniz Baykal.

 

*    *    * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά, και Δαμιανού, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ του Γηροκομείου Βαλουκλή, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Παρασκευήν, 1ην α. μ. Νοεμβρίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησεν ο Πατριάρχης επικαίρως, ευλογήσας το εν τω Ιδρύματι επιτελούμενον έργον.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου, επεσκέφθη εν τω Γραφείω της Πρωτοσυγκελλίας τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια Αυτού.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά των α) Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιε ρού Ναού Παμμεγίστων Ταξίαρχων της Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, και Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρίδου, εκ μέρους της Εφοροεπιτροπής αυτής, και β) Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αντωνίου Γιουβανοπούλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητος Σωσθενίου, και Εντιμ. κ. Ελευθερίου Κουζνέτσωφ, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί ταις εγγιζούσαις πανηγύρεσι των Ιερών αυτών Ναών.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, εξαιτησάμενον και δεχθέντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνόδων κ. Διονύσιον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αλεξάνδρου Παντζίρη, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξίαρχων της Κοινότητος Βαλατά, και Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου, Προέδρου της Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανυγήρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Γηροκομειακού Ναού Αγιων Αναργύρων, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη Εφορίας των Νοσοκομείων Βαλουκλή, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανυγήρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τους Εξοχ. κ. κ. Γεώργιον Α. Παπανδρέου, Υπουργόν επί των Εξωτερικών της Ελλάδος, και Ευάγγελον Βενιζέλον, Υπουργόν Πολιτισμού της  Ελλάδος, μετά του  Εξοχ. κ. Γεωργίου Λιανή, Υφυπουργού Πολιτισμού (Αθλητισμού), και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα.

Τοις ως άνω αποδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

΄Ομιλον Ποδοσφαιριστών και διοικητικών στελεχών του "Παναθηναϊκού", υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αγγέλου Φιλιππίδου.

Τον Καθηγητικόν Σύλλογον του Ζωγραφείου Λυκείου, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου.

40μελή όμιλον ιατρών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Νικάνδρου Μηλιοπούλου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ κ. Yaşar Yeğen, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Νικόλαον Φουσκολαγουδάκην και Κωνσταντίνον Αντωνόπουλον, Επιχειρηματίας, εξ Αθηνών.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά το παρατεθέν υπό του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Fenerbahçe δείπνον εν τοις Ανακτόροις Çırağan, προς τιμήν του "Παναθηναϊκού", την Τετάρτην, 30ήν Οκτωβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά την διοργανωθείσαν υπό του Πανεπιστημίου "Haliç" τελετήν επί τη 79η επετείω από της εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας εν τη χώρα ημών, εν τη αιθούση τελετών αυτού, την αυτήν ημέραν.

 

*    *    *

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ TOΥ MAK. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

Ως ήδη προανηγγέλθη, το εσπέρας της Παρασκευής, 1ης α. μ. Νοεμβρίου, αφίχθη εις την πόλιν ημών αεροπορικώς, ο Μακ. Αρχιεπί σκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Νικόλαος, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Ολομόουτς και Μπρνό κ. Συμεών, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Milan Gerka, Καθηγητού-Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου, και Ελλογιμ. κ. Vaclav Jezek, Καθηγητού, προς πραγματοποί ησιν της πρώτης μετά την ενθρόνισιν αυτού ως Προκαθημένου της Αυτοκέφαλου ταύτης Ορθοδόξου Εκκλησίας επισήμου επισκέψεως προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον.

Την Α. Μακαριότητα και την συνοδείαν Αυτής, υπεδέχθησαν εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν τη αιθούση των επισήμων του αεροδρομίου της Πόλεως, ευγενώς διατεθείση υπό της Νομαρχίας, oι Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος και Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συ νόδου, οιτινες ωδήγησαν αυτούς εις το Ξενοδοχείον Hilton, ένθα και κατέλυσαν ως φιλοξενούμενοι της Μητρός Εκκλησίας.

Την πρωίαν της επομένης, Σαββάτου, 2ας ιδίου, ο Μακαριώτατος προέστη Δοξολογίας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, είτα δε ωδηγήθη εις την Αίθουσαν του θρόνου, γενόμενος επισήμως δεκτός μετά πλείστης εγκαρδιότητας υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, περιστοιχουμένου υπό μελών της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου. Εν συνεχεία προσεφώνησεν τον υψηλόν επισκέπτην της Μη τρός Εκκλησίας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, του Μακ. Αρχιεπισκόπου αντιφωνήσαντος.

 

*    *    *

 

Πανηγυρική Συλλειτουργία της Α. Θ. Παναγιότητος,

του Πατριάρχου, μετά της Α. Μακαριότητος

του Αρχιεπισκόπου Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Νικολάου

 

Την Κυριακήν, 2αν Νοεμβρίου, ετελέσθη εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ μετά της νενομισμένης εκκλησιαστικής τάξεως η Θεία Λειτουργία, κατά την οποίαν συνελειτούργησαν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, και η Α. Μακαριότης, ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Νικόλαος.

Μετ' αυτών συλλειτούργησαν oι Σεβ. Μητροπολίται Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος, Ολομόουτς και Μπρνό κ. Συμεών, και Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μέλη εκ της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου. Κληρικοί, και Μοναχαί εκ του εξωτερικού, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά το πέρας της πανηγυρικής ταύτης Θείας Λειτουργίας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, προσεφώνησεν τον φιλοξενούμενον της Μητρός Εκκλησίας Μακ. Αρχιεπίσκοπον Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Νικόλαον, όστις αντεφώνησεν καταλλήλως. Εν συνεχεία αντηλλάγησαν μεταξύ των δύο Προκαθημένων αναμνηστικά δώρα και εν κατακλείδι Ούτοι ηυλόγησαν τους πιστούς, ψαλλομένου υπό των Πατριαρχικών Χο ρών του πολυχρονισμού της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου ημών. Μετά ταύτα η Α. Μακαριότης διένειμεν εις το εκκλησίασμα το αντίδωρον.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον άριστον.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον νεοεκλεγέντα Σεβ. Μητροπολίτην Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ, μετά Κληρικών εκ της θεοσώστου αυτού Επαρχίας.

Τον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ελπιδοφόρον, Υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

42μελή όμιλον προσκυνητών εκ Θεσσαλονίκης και Κατερίνης, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Γερβασίου Κούτσουρα.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Ιωάννην Κουντουράν, Αν. Καθηγητήν Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριον Χατζόπουλον και Γεώργιον Κουκλάκην, Ιατρούς, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Δωροθέας, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Altan Ediş, Νομικόν, Raif Onat, Μηχανολόγον, και Tevfik Tüzünkam, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην., Δημοσιογράφον εξ Αθη νών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μουρσελάν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Βασιλικής Παπαπέτρου, Καθηγήτριας, εξ Αθηνών, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σαρίογλου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Θεοδωρίδην, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Την Ευγεν. διδα Sanem Barlas, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξιον Τσολάκην, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Λάμψιαν, Δημοσιογράφον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αγγελικής και την Ευγεν. κ. Βιολέταν Δούκα, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. δίδος Χριστίνης, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Φρειδερίκην Leopold, εκ Γερμανίας,

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την διοργανωθείσαν υπό του Δήμου της πόλεως ημών συναυλίαν Τουρκικής κλασσικής μουσικής, εν τω εν Harbiye Μουσικώ Μεγάρω Cemâl Reşit Rey, το Σάββατον, 2αν Νοεμβρίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη 79η επετείω από της εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας εν τη χώρα ημών, την Τρίτην, 29ην Οκτωβρίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την Νομαρχίαν και συνεχάρη ταις Πολιτικαίς, Στρατιώτικαίς και Δημοτικαίς Αρχαίς της πόλεως ημών, ομού μετά των λοιπών θρησκευτικών ηγετών της Πόλεως.

Κατά την επί τη επετείω ταύτη δοθείσαν, το εσπέρας της αυτής ημέρας, υπό του Εξοχ. κ. Erol Çakır, Νομάρχου της Πόλεως, δεξίωσιν, εν τω εν Taksim Πολιτιστικώ Κέντρω Atatürk, εξεπροσωπήθη υπό του ως άνω Κληρικού της Πατριαρχικής Αυλής.

 

*    *    *