Patriarchal News Bulletin

Νοέμβριος 2007

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 29ην λήγοντος μηνός, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τόν ἀσθενοῦντα Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλον διά νά τῷ ἐκφράσῃ ἅπαξ ἔτι τήν ἀδελφικήν ἀγάπην καί συμπαράστασίν Του, οὗτος δέ εὐγνωμονῶν ἐπελήφθη τῆς εὐκαιρίας διά νά ὑποβάλῃ εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τά σέβη καί τάς εὐχάς Αὐτοῦ ἐπί τῇ Θρονικῇ αὐτῆς ἑορτῇ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου καί Ἱερολ. Διακόνου κ. Ναθαναήλ Συμεωνίδου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰωαννίνων κ. Θεόκλητον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φιλοθέου Δέδε.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. Luigi Padovese, ἐξ Ἀλεξανδρέττας, Πρόεδρον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Mauro Pesce, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῶν ΡΚαθολικῶν ἐν Τουρκίᾳ. 
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Ἀνδρέαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιον Ἀλυγιζάκην, Ἄρχοντα Ὑμνῳδόν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Εὐαγγέλου, Νομικοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Christine Moro, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρον Γιολτζόγλου, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως.
Tόν Ἐντιμ. κ. Murat Özasi, χρυσοχόον, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, πρόγευμα, παρουσίᾳ καί τῶν λοιπῶν ἐν Πέραν θρησκευτικῶν λειτουργῶν, τήν Τετάρτην, 28ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ἐνταῦθα Σωματείων τῶν «Lions» φιλανθρωπικήν ἐκδήλωσιν, ὑπέρ τῆς ἀνοικοδομήσεως Παιδικοῦ Σταθμοῦ ἐν Kasımpaşa, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν αὐτήν ἡμέραν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Γεώργιον Παπαδημητρίου, Καθηγητήν Συνταγματικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Βουλευτήν Ἐπικρατείας τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., καί Ἐμμανουήλ Χατζηγιακουμῆν, Καθηγητήν Φιλολογίας, καί τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Μπαγκόπουλον, Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Παναγιώτην Στ. Ψυχάρην καί Νικόλαον Θ. Γκουράρον, ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἥβης, ὑποβαλούσας σέβη καί λαβούσας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις καί γενεθλίοις αὐτῶν, ἀντιστοίχως, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Βγενοπούλου, ἐκ Πατρῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Θεοδωρίδου, φοιτήτριαν ἐνταῦθα, ἐκ Σερρῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρέσβεως ἐ. τ. Ἐξοχ. κ. Özdem Sanberk δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Pavel Demeš, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Μπρατισλάβᾳ Σλοβακίας ἑδρεύοντος «Διατλαντικοῦ Κέντρου διά τήν Κεντρικήν καί τήν Ἀνατολικήν Εὐρώπην» (Transatlantic Center for Central and Eastern Europe) τοῦ «Γερμανικοῦ Ταμείου Marshall» (The German Marshall Fund-GMF).
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μακρίνης Δανιηλίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, εἰς ἥν συμπροσηυχήθη Οὗτος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τήν Δευτέραν, 26ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 24ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν Γαλατᾷ ἐκθέσεως φωτογραφιῶν τοῦ Ἐντιμ. κ. Mesut Tufan, ὑπό τόν τίτλον «Σπασμένοι Καθρέπτες».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Νοεμβρίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 25ην ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Βαλατᾷ Ἱερῷ Σιναϊτικῷ Μετοχίῳ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί Γεώργιος Πουκαμισσᾶς, Πληρεξούσιος Ὑπουργός, ἐξ Ἀθηνῶν, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Ἐκπρόσωπος τοῦ Μετοχίου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐπέδωκεν εἰς τόν εὐεργέτην τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κουτσοῦκον, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, ἀναμνηστικόν Μετάλλιον, ἐπικαλεσθείς ἐπί πάντας τήν χάριν καί τήν εὐλογίαν τῆς τιμωμένης Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, τῆς Πανσόφου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀδαμάντιον Αὐγουστίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας, Λέκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Β´  Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
55μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συνδέσμου Κτηνιάτρων μικρῶν ζώων Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Θεοδώρου Χιωτάκη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Πασχάλην Κιτρομηλίδην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Τσίμαν, δημοσιογράφον τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «MEGA» Ἀθηνῶν, εἰς ὅν παρεχώρησε συνέντευξιν διά τό ὑπ'αὐτοῦ ἐτοιμαζόμενον πρόγραμμα περί Καππαδοκίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας, Συμβολαιογράφου, καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Ἀνιφαντῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Mayda Σαρρῆ, συγγραφέα-δημοσιογράφον, ἐπιδώσασαν Αὐτῷ τό νέον βιβλίον αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
20μελῆ ὅμιλον μαθητῶν τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρεως Μπίρνταχα, Θεολόγου.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τάς Ἐλλογ. κ. Αἰκατερίναν Ναούμ καί δίδα Αἰκατερίναν Καγιάντελεν, Καθηγητρίας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Παπαδήμαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χριστίνης, ἐκ Φιλλανδίας, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί Στυλιανόν Γκιουλγιούν, ὁδηγόν αὐτῶν, ὡς καί τάς Εὐγεν. δίδα Αἰκατερίναν Λειψάνου καί κ. Στυλιανήν Ντεβετζόγλου, ὑπαλλήλους τῶν Πατριαρχείων.
Τήν Εὐγεν. κ. Tamar Karasu, Στέλεχος τῆς ἐνταῦθα Βιβλικῆς Ἑταιρείας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἔργων τέχνης τοῦ ἐν Maçka παλαιοπωλείου «Bali», τήν Πέμπτην, 22αν Νοεμβρίου, καί
β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Nişantaşı παλαιοπωλείου «Alif Art» δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ἐκθέσεως ἔργων Ὀθωμανικῆς τέχνης, ὡσαύτως, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐλευθερίου Μακρίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Παρασκευήν, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐνταῦθα Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Διευθυντήν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ αὐτῆς καί Καθηγητήν τῆς Ἀν.  Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἐμμανουήλ Σφιᾶτκον, κ. Νικόδημον Τότκαν καί κ. Θεοφάνην Λάππαν, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Καθηγητικόν Σύλλογον τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Βικτωρίας Β. Λαιμοπούλου, Λυκειάρχου, ἐπί τῷ νέῳ σχολικῷ ἔτει.
35μελῆ ὅμιλον προσκυνητριῶν-μελῶν τῆς Παναθηναϊκῆς Ὀργανώσεως Κυριῶν Ψυχικοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Βλασίας Π. Παυλοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας Αἰκατερίνης Μαυρομμάτη, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Τρίτην, 20ήν  Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐκθέσεως ἔργων τέχνης, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 800 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ἀνακτόρῳ İbrahim Paşa, τήν Τετάρτην, 21ην ἰδίου. 

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη τήν Δευτέραν, 19ην Νοεμβρίου, εἰς Νεοχώριον Χιλῆς, ἔνθα συναντηθείς μετά τῶν ἐκ Πιερίας Ἑλλάδος ἐλθόντων προσκυνητῶν-ἀπογόνων τῶν ἐκ τοῦ χωρίου προσφύγων, τῶν ἀναχωρησάντων ἐξ αὐτοῦ κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν, ἔψαλε Τρισάγιον ἐν τῷ χώρῳ τοῦ παλαιοῦ Χριστιανικοῦ Ρωμαίηκου Κοιμητηρίου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν αὐτῷ ἐνταφιασμένων προγόνων αὐτῶν.

Κατά τήν σύντομον ὁμιλίαν Του πρός τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς ὁ Πατριάρχης ἀνεφέρθη καί εἰς τάς θετικάς ἐξελίξεις εἰς τάς σχέσεις Τουρκίας καί Ἑλλάδος καί ἰδιαιτέρως εἰς τά ἀπό κοινοῦ ὑπό τῶν Ἐξοχωτάτων Πρωθυπουργῶν τῶν δύο Χωρῶν τελεσθέντα ἐγκαίνια τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τήν Κυριακήν, 18ην τ. μ..

Τόν Πατριάρχην καί τούς σύν Αὐτῷ ὑπεδέχθη καί ἐξυπηρέτησεν εὐγενῶς ὁ Πρόεδρος (Μουχτάρης) τοῦ Νεοχωρίου (Yeniköy) Ἐντιμ. κ. Ferit Yılmaz.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:
α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Νοεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος  Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὅν προσεφώνησεν, ὡς καί τούς ἐκκλησιασθέντας πολυμελεῖς ὁμίλους προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, καί
β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 18ης ἰδίου, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 18ης τ. μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς Χάλκην καί ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Σκήτην τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ὑποστᾶσαν πρό ἡμερῶν μεγίστας ζημίας ἐκ τῆς ἀποπείρας κατεδαφίσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ Δασαρχείου Πριγκηποννήσων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον καί Καστορίας κ. Σεραφείμ, μετά Κληρικῶν ἐκ τῶν κατ'αὐτούς Ἐπαρχιῶν, καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἐλευθερίου Ζαγορίτου, Γραμματέως τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλον κ. Νεκτάριον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πλάτωνα Κρικρῆν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Ἀντωνόπουλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σαγματᾶ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου Κρεμαστῆς Ρόδου «Παναγία ἡ Ἐλεημονήτρια», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μελίτωνος Μπέλλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κεφαλάκη, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεώργιον Ἀλευρᾶν, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Καρδίτσης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Κορνηλάκη καί Ἀδαμαντίου Ἀρβανιτίδου, ἐπιχειρηματιῶν, καί Παναγιώτου Κασέρη, Ἀντιστρατήγου ἐν ἀποστρατείᾳ, ἐκ Θεσσαλονίκης. Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτη, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Riad Jarjour, Γενικόν Γραμματέα τῆς ἐν Λιβάνῳ «Ἀραβικῆς Ὁμάδος διά τήν προώθησιν τοῦ Διαλόγου μεταξύ Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Victor Makari, Saoud al-Mawla, Mohammad al-Sammak καί Abbas el-Halabi, μελῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰάκωβον Nankivell, Δικηγόρον παρ'Ἀρείῳ Πάγῳ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Θωμᾶ, φοιτητοῦ, ἐκ Πέρθης Αὐστραλίας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδην Πολυβίου καί τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Τόσκα, ἐκ τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, μετά τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰσιδώρου Κακούρη, Ἀρχαιολόγου, Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας Διαχειρίσεως Ε. Π. «Πολιτισμός» τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mesut Tufan, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Sevil Doğrugüven, συνεργάτας τοῦ Γαλλογερμανικοῦ τηλεοπτικοῦ Δικτύου «ARTE».
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-Συμβούλων καί ἐργαζομένων τοῦ Ε' Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Χρυσούλας Κοτσάνη.
120μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Συλλόγου Ὑπαλλήλων τῆς Τραπέζης Ἀττικῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Πίτσα, ἐξ Ἀθηνῶν.
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Μελέτης τῆς Βυζαντινῆς καί Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Καραπάνου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀγρινίου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Καλαμάρη, μετά τοῦ ἀναδεκτοῦ αὐτῆς Νικολάου Σοζντέ, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Συμεών Συμεωνίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, καί Εὐστράτιον Κίρκαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀναστασίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Νέας Ἐφέσου Πιερίας «Ἡράκλειτος», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Δημητριάδου, Διευθυντοῦ τοῦ Γυμνασίου Κονταριωτίσσης.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. Θωμᾶν Γερασιμίδην, Πρόεδρον τῆς Ἰατρικῆς Ἑταιρείας Βορείου Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐθυμίας, καί Ἐμμανουήλ Βλαχογιάννην, Παθολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Μελόπουλον, Σκηνοθέτην, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καμοροσάνου, Γεν. Γραμματέα τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Ξυδόπουλον, Λογιστήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σουλτάνης, μέλη αὐτοῦ, παρουσιάσαντας Αὐτῷ τό πρῶτον ἀντίτυπον τοῦ ἐπετειακοῦ Τόμου τοῦ Συνδέσμου, ἐπί τῇ 60ῇ ἐπετείῳ τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ (1946-2006).
Τόν Ἐλλογ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, ἱστορικόν, μεταπτυχιακόν φοιτητήν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. δίδος Γεωργίας Δημάκη.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Χρήστου καί Γεθσημανῆς Ζαχοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 17ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Θωμᾶ-Νικολάου Χαρίτογλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Παρασκευήν, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Γκιουλγκιούν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ὑψωμαθείων, τήν Τετάρτην, 14ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφιῶν καί ἱστορικῶν ἀντικειμένων, ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ τῆς Ὀθωμανικῆς Τραπέζης («Osmanlı Bankası»), αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hans Timbremont, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Πέμπτην, 15ην ἰδίου.

Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
εἰς Βουλγαρίαν

Ὡς ἀνεκοινώθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος μετέβη τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 14ης τ. μ. Νοεμβρίου εἰς Σόφιαν, ἔνθα τήν μεσημβρίαν ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος Διδάκτωρ ὑπό τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου Βιβλιοθηκονομικῶν Σπουδῶν καί Τεχνολογιῶν Πληροφορικῆς, ὁμιλήσας μέ θέμα «Ἱστορία καί Ἀλήθεια», παρουσίᾳ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως καί τ. Πρωθυπουργοῦ Συμεών, τῶν Πρέσβεων τῆς Τουρκίας, τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Βατικανοῦ καί τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας καί πλείστων ἄλλων προσωπικοτήτων.
Μετά τήν τελετήν ταύτην ὁ ἐν Σόφιᾳ Πρέσβυς τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Mehmet T. Gücük παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν κεντρικῷ ἑστιατορίῳ τῆς πόλεως. Ἐνωρίτερον ὁ Πατριάρχης ἐπραγματοποίησεν ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, ὅπου εἶχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τῆς Α. Ε. τοῦ κ. Πρέσβεως καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Μακ. Πατριάρχην Βουλγαρίας κ. Μάξιμον, περιστοιχούμενον ὑπό τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, οἵτινες καί παρέθεσαν δεῖπνον πρός τιμήν Αὐτῆς τε καί τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας εἰς τούς χώρους τοῦ Πατριαρχείου.
Τήν ἑπομένην, Πέμπτην, 15ην ἰδίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐδέχθη ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ (Ξενοδοχεῖον Sheraton-Balkan) τόν Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας Ἐξοχ. κ. Rumen Petkov, ὅστις ἔφερε πρός εὐλογίαν ὑπ'Αὐτοῦ ὁμάδα ὀρφανῶν παίδων, τῶν ὁποίων οἱ πατέρες-στελέχη τοῦ κατ'αὐτόν Ὑπουργείου ἔπεσαν εἰς τόν βωμόν τοῦ καθήκοντος. Ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πατρικῶς πρός τά ὀρφανά παιδία, προσέφερεν αὐτοῖς ὡρολόγια χειρός καί προσεκάλεσεν αὐτά νά ἐπισκεφθοῦν ἐν καιρῷ εὐθέτῳ τήν Πόλιν.
Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη ἐν τῇ Βουλῇ τόν Πρόεδρον αὐτῆς Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Pirinski, μεθ'οὗ ἔσχε φιλικήν συνομιλίαν, παρακαλέσας αὐτόν νά διαβιβάσῃ τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τά μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας, ἅτινα συνεδρίαζον ἐν ὁλομελείᾳ τήν ὥραν ἐκείνην.
Ἐπιστρέψας ὁ Πατριάρχης εἰς τά κατάλυμα Αὐτοῦ ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψιν τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως Συμεών, μετά τοῦ ὁποίου συνδέεται ἀπό ἐτῶν διά στενῆς φιλίας.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἔδωκε συνέντευξιν εἰς τήν Βουλγαρικήν Ἐθνικήν Τηλεόρασιν, ἀπαντήσας εἰς τάς ἐρωτήσεις τοῦ δημοσιογράφου κ. Goran Blagoev τοῦ Τμήματος αὐτῆς «Πίστις καί Κοινωνία».
Ἡ προγραμματισθεῖσα ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἐξοχ. κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς χώρας ἠκυρώθη τήν τελευταίαν στιγμήν λόγῳ ἀδιαθεσίας ἐκ κρυολογήματος τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος.
Τέλος, τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος καί ὡμίλησε πρός τούς ἐν αὐτῇ ἐργαζομένους, τούς ὁποίους παρουσίασεν εἰς Αὐτόν ἡ Πρέσβυς Ἐξοχ. κ. Δανάη-Μαγδαληνή Κουμανάκου, παραθέσασα ἐν συνεχείᾳ ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Βασιλεύς, οἱ Πρέσβεις τῆς Τουρκίας καί τῶν ΗΠΑ καί ἄλλαι προσωπικότητες.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν, εἰς τά ἀεροδρόμιον τῆς ὁποίας ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 13ης Νοεμβρίου, χοροστατοῦντος ἀπό τοῦ Παραθρονίου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λήμνου κ. Ἱεροθέου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 10ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ καί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἑορτίως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λήμνου κ. Ἱερόθεον.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Δαμασκηνόν Κιαμέτην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, κ. Μάξιμον Παπαϊωάννου καί κ. Ἰγνάτιον Ἀναγνωστόπουλον, ἐκ τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μητροπόλεως, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Μαρίου Ἀναγνωστοπούλου καί κ. Ἰωάννου Μόσχου, ἐκ Βόλου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεόδωρον Διαμάντην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου Κονίτσης, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Αἰμιλίου Μαυρουδῆ, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Κουρνάζογλου, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν σεπτήν Πατριαρχικήν εὐχήν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.   

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ τῶν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Γραμματειῶν, κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου καί τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ (ΕΡ.Θ.Ο), ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, πάνελ, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ νέος βακουφικός νόμος σέ σχέση μέ τίς ἀνάγκες τῆς κοινότητάς μας», τήν Δευτέραν, 12ην Νοεμβρίου.

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Βουλγαρίαν
Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 14ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Λήμνου κ. Ἱεροθέου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου  Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου καί Ἐντιμ. κ. Ἀργυρίου Λιάζε, Ὀδοντιάτρου, μετέβη δι'εἰδικῆς πτήσεως εἰς Σόφιαν Βουλγαρίας, ἔνθεν θά ἐπιστρέψῃ τό ἑσπέρας τῆς ἑπομένης, 15ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρακληθείς ἀπηύθυνε βιντεοσκοπημένον χαιρετιστήριον Μήνυμα πρός τό ἐν Ρώμῃ συνερχόμενον μεταξύ 11-15 τ. μ. Νοεμβρίου 20όν Παγκόσμιον Συνέδριον Ἐνεργείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῷ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίῳ Κουζνέτσωφ, διά τάς μέχρι τοῦδε πολυτίμους ὑπηρεσίας αὐτοῦ ἐν τῇ ὡς ἄνω Κοινότητι, καί  ἐπέδωκεν αὐτῷ τό ἐπί τούτῳ σεπτόν Πατριαρχικόν Εὐεργετήριον Πιττάκιον, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 8ην ἰδίου, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τάφου τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου, Γαβριήλ, Κωνσταντίου καί Γρηγορίου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἡ Εὐγεν. κ. Ἰφιγένεια Ἐσαμπάλογλου, Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν αὐτῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσάκος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς ἀπήγγειλαν ποιήματα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Β΄ Κοιμητήριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Κολωνείας κυροῦ Γαβριήλ, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
25μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Σταμπλάκου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Νικηφόρον Καλαϊτζίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Γεωργίας, καί τόν Ἐντιμ. κ. Χριστοφάνην Βουτσινᾶν, ἁγιογράφον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδρονίκης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Νεκταρίαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ὑποβαλοῦσαν σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Tόν Ἐξοχ. κ. Branimir Mladenov, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, εἰς ὅν καί ἀπεδόθησαν αἱ προσήκουσαι τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμαί, ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου εἰς Σόφιαν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπαζίναν, Νομικόν Σύμβουλον παρά τῷ ΟΗΕ, ἐκ Βιέννης.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Βύρωνα Ματαράγκαν, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Bahçeşehir.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ M. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς ἀπερχομένης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 11ης Νοεμβρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί ἔκαμε χρῆσιν τῆς ψήφου Αὐτοῦ διά τήν ἀνάδειξιν νέων μελῶν τῆς Ἐφορείας αὐτῆς, ὡς καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Κοινοτήτων Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μπαλίνου καί Παναγίας Χαντζεριωτίσσης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀποδεχθείς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν ἐν Σισλῇ Ἱερόν Ναόν αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης Νοεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Branimir Mladenov, Πρέσβυς τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Εὐγένιος Genev καί Ἄγγελος Agelov, Γενικοί Πρόξενοι αὐτῆς ἐν τῇ Πόλει καί ἐν Ἀδριανουπόλει, ἀντιστοίχως, καί πλῆθος πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσεν εἰδικήν εὐχήν ἐπί ταῖς ἱστορηθείσαις νέαις εἰκόσι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὡς καί τοῦ εἰκονοστασίου, χρίσας αὐτάς δι'Ἁγίου Μύρου.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τό ἐκκλησίασμα, μεταφρασθέντας εἰς τήν Βουλγαρικήν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ivan Jelev Dimitrov, Καθηγητοῦ, Διευθυντοῦ Θρησκευμάτων τῆς Βουλγαρίας, καί προσέφερεν Ἀρχιερατικήν στολήν εἰς τόν συμπροσευχηθέντα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Στοβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς κατά Βουλγαρίαν Ἐκκλησίας, εἰς δέ τόν Ἱερόν Ναόν ἀργυροῦν θυμιατήριον.
Ἀκολούθως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Στοβίου, ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου τόν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέα κ. Ἄγγελον Velkov, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Παροικίας.
Ἐπηκολούθησεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εὐλογηθέν ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ'ὅ ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παροικίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
80μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀσκοῦ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀντωνίου Βορνίτου καί Ξενοφῶντος Κατιόπλα, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, καί Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Βαρσαμίδου, Προέδρου τοῦ Συλλόγου. 
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἀγγελικῆς καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μαρίας, τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Β. Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τόν Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν ἐν αὐτῇ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐστράτιον Σαπουντζάκην, Μηνᾶν Παπαγεωργίου καί Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Θεόδωρον Σκονδρᾶν, Ἐπιθεωρητήν Ἐκπαιδεύσεως ἐκ Μασαχουσέτης ΗΠΑ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Eleanor Cey Alpanti, Διευθυντρίας τῶν Σχολῶν «Hisar Eğitim Vakfı».
Ὅμιλον ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τοῦ ἔτους 1957, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τῆς Θρᾳκικῆς Ἑστίας Σερρῶν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀνθῆς Εὐσταθοπούλου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄρην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Zafer Karaca, Ἱστορικόν-Συγγραφέα, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Μούζαν, Διευθυντήν τοῦ ἐνταῦθα Γραφείου τῆς Τραπέζης «Millenium Bank», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Παπασωτηρίου καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Μπράβου, ἐκ Φλωρίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bruce Clark, Συγγραφέα, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Olivia Musgrave, ἐκ Λονδίνου, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐκ Λονδίνου καί ἐξ Ἀθηνῶν, καμίσαντας Αὐτῷ καλλιτεχνικόν γλυπτόν ὑπό τό ὄνομα «Ὁ Πατριάρχης εὐλογεῖ τά ὕδατα», εἰς ἀναγνώρισιν τῶν οἰκολογικῶν πρωτοβουλιῶν Αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Β. Χαμχούγιαν, Δρα Θεολογίας, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, Χημικοῦ, ἐκ Κάτω Σχολαρίου Θεσσαλονίκης.
Τἠν Εὐγεν. κ. Εὐτυχίαν Δολιώτη, στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Σαατσῆν, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nayat καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Αἰμιλίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά:
α) τήν τελετήν ἐνάρξεως τῆς 18ης Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἑνώσεως Ταξιδιωτικῶν Πρακτορείων Τουρκίας (TÜRSAB), ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Παρασκευήν, 9ην Νοεμβρίου, καί
β) τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου καί τήν ἐν συνεχείᾳ διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων καί τῆς Κοινότητος Ἁγίου Στεφάνου ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τῆς Ἐλλογ. κ. Σοφίας Μπενλίσοϊ, παλαιμάχου ἐκπαιδευτικοῦ αὐτῆς, διά τήν εὔορκον 47ετῆ προσφοράν αὐτῆς εἰς τήν Ὁμογενειακήν Παιδείαν, τήν Κυριακήν, 11ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἔκθεσιν φωτογραφιῶν καί τήν ἐν συνεχείᾳ συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 69ετίας ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Mustafa Kemal Atatürk, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey» τό Σάββατον, 10ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Nadie Elias Mugrabi, Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἄγγελον Velkov, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ὅπως χοροστατήσῃ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 11ης Νοεμβρίου, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ Ἱερῷ αὐτῆς Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάνου τῆς Ρίλας καί εὐλογήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς αὐτήν.   
Τήν Εὐγεν. κ. Sharon Anderholm Winer, Γεν. Πρόξενον τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ.  Chistopher Friefeld, Συμβούλου τοῦ Προξενείου.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ἐκ Ραφήνας Ἀττικῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Κεχαγιόγλου, Δημάρχου αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ὑπ'αὐτοῦ χειροτονηθέντα εἰς Πρεσβύτερον Αἰδεσιμ. κ. Ναυκράτιον Φουρουντζόγλου, διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρῳάδος κ. Σάββαν, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐπί κεφαλῆς 25μελοῦς ὁμίλου νέων προσκυνητῶν ἐξ αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βενετίας Κλημεντάκη, ἐντεῦθεν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Αὐτοῦ εὐλογίαν ἐπί τοῖς πρότριτα τελεσθεῖσιν ἀρραβῶσιν αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλατερζίογλου, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Β. Λαιμόπουλον, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 800 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Mevlâna Celâleddin-i Rûmî, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey», τήν Δευτέραν, 5ην Νοεμβρίου.

Ὁ Ἐξοχ. Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος
κ. Θεόδωρος Κασσίμης εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 2αν Νοεμβρίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Θεόδωρον Κασσίμην, Ὑφυπουργόν ἐπί τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνερεγατῶν αὐτοῦ, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν.
Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τήν μεσημβρίαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  παρέθεσε γεῦμα ἐν ἑστιατορίῳ τοῦ Βοσπόρου, ἐπί τῇ συμπληρώσει, Χάριτι Θεοῦ, 16αετίας ἀπό τῆς ἐνθρονίσεως Αὐτοῦ εἰς τόν Πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον, εἰς ὅ παρεκάθησαν οἱ Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολῖται, λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργός, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. Ἐν τῷ τέλει ἠγέρθησαν προπόσεις ἀπό μέρους τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου, ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας, τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ καί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Νοεμβρίου, ἐκκλησιασθέντων πολυμελῶν ὁμίλων προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, οὕς προσεφώνησαν Οὗτός τε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριος, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 4ης ἰδίου, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν, πρός οὕς ὡσαύτως ἀπηύθυνε πατρικόν χαιρετισμόν ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα, ἐκ Θεσσαλονίκης.
110μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Ρεθύμνου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σταύρου Γοργορράπτου καί Οἰκονόμου κ. Δημητρίου Τσακπίνη.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Δημοσθένην Παρασκευαΐδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Ἀντωνιάδου, τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς Σκοπελίτου, ὑποβαλόντων σέβη καί ἐξαιτησαμένων τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐκ Καβάλας.
Ὅμιλον Ἀνωτέρων Ἀξιωματικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Μιλτιάδου Παπαγιαννούλη, Ἀντισυνταγματάρχου, ἐξ Ἀθηνῶν.
55μελῆ ὅμιλον Ἀστυνομικῶν-μελῶν τοῦ Παραρτήματος Λαρίσης τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Τσιώρα.
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ὀργανώσεως «Ἡ Ἑλληνική Ἑστία», ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Γερασιμίδου, ἐξ Ἀθηνῶν.
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Αἰγάλεω Ἀττικῆς «Νέες Κυδωνίες», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Νίνας Τσιναρίδου-Μαυρίδου, Προέδρου αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Κάντζου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Αἰγάλεω.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ἐλευσίνας Ἀττικῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Γιαγτζόγλου.
10μελῆ ὅμιλον μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοτελικῆς Ὁμοσπονδίας, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Βιρβίλη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Miodrag Soriç, Ἀρχισυντάκτην τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Deutsche Welle, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Maria-Luisa καί τῶν τέκνων αὐτῶν Γεωργίου, Ναταλίας καί Νικολάου, ἐκ Γερμανίας.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Nuri M. Çolakoğlu καί Korhan Gümüş, ἐκ μέρους τοῦ Ὀργανισμοῦ «Πόλις-Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης-2010», ἐντεῦθεν.
30μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Παρασκευᾶ Κονόρτα, Καθηγητοῦ.
15μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Νικολοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
150μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν-μελῶν τοῦ 1ου Κέντρου Ἀνοικτῆς Προστασίας Ἡλικιωμένων («ΚΑΠΗ») τοῦ Δήμου Κηφησίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Χιωτάκη, Δημάρχου Κηφησίας.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαργαρίταν Γ. Εὐγενίδου, στέλεχος τοῦ Κόμματος ΛΑ.Ο.Σ., ἐξ Ἀθηνῶν.
25μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Διεθνῶν καί Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἀγγέλου Συρίγου, Λέκτορος.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς νήσου Πάρου.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου γεῦμα, ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταπενταετοῦς Ἀρχιερατικῆς Διακονίας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Μοδίῳ Χαλκηδόνος ἑστιατορίῳ «Deniz Club», τήν Κυριακήν, 4ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Μαξίμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἀκολουθίαν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ὁλλανδικῷ ναῷ, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ καί τήν ἐν συνεχείᾳ δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ὁλλανδίας, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Souadad Kandemir, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Dolmabahçe, τήν Παρασκευήν, 2αν τ. μ., καί
β) τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Erdal İnönü, τ. Ἀντιπροέδρου τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, τήν Κυριακήν, 4ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Δημοσιογράφων τῆς Πόλεως («İstanbul Gazeteciler Derneği») δεξίωσιν, ἐπί τῇ 84ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ Χώρᾳ ἡμῶν, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Crowne Plaza, τήν Κυριακήν, 4ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Walter B. Gyger, Πρέσβεως τῆς Ἑλβετίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμ. κ. André Brohy, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐν τῇ Πόλει, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Hyatt Regency, τήν Παρασκευήν, 2αν τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως κεραμικῶν τοῦ Ἐντιμ. κ. Johan Tahon, ἐν τῇ ἐν Διπλοκιονίῳ αἰθούσῃ «Galeri Artist», τό Σάββατον, 3ην ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 1ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Βιβλιοθήκῃ δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δωδεκανήσου κατά τήν Ἰταλοκρατίαν».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Πιττσβούργου κ. Μάξιμον, Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν, Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον καί Ρόδου κ. Ἀπόστολον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὅν καί ἐπεσκέφθη ὁ Πατριάρχης ἐν τῇ Μ. Πρωτοσυγκελλίᾳ καί ηὐχήθη αὐτῷ καί αὖθις τά εἰκότα.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Tόν Ἐντιμ. κ. Robert James Clowers, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Canbaşer, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. František Štěpánek, Γενικοῦ Προξένου τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel», τήν Τετάρτην, 31ην Ὀκτωβρίου.           
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου («Kültürler Arası Diyalog Platformu-KADİP»), συνάντησιν, ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ τοῦ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı), τήν Tρίτην, 30ήν τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Ἀριστ. Πασαδαίου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, αὐθημερόν.

*  *  *