Patriarchal News Bulletin

Νοέμβριος 2009

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ καί Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ ἐπεσκέψατο κατ'οἶκον τόν πρότριτα ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα. 
                                                 
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 23ης τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, προτιθέμενος ὅπως παραμείνῃ ἐν αὐτῇ ἐπί διήμερον. 
                                                 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, πρός ὑποβολήν εὐχαριστιῶν ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ αὐτοῖς Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ, ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀειμνήστου συζύγου καί πατρός αὐτῶν Σπυρίδωνος.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Κουνάβην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Τσιμαλῆ.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου κ.  Γεννάδιον Μαυράκην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις καί τῇ ἐπικειμένῃ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίᾳ αὐτοῦ. 
Tούς Αἰδεσιμ. Δρα κ. Kjell Magne Bondevik, πρῴην Πρωθυπουργόν τῆς Νορβηγίας, καί κ.  Rüdiger Noll, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος κ. Konrad Raiser, πρῴην Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Lena Kumlin καί Χριστίνης Παπάζογλου, ὡς μικτήν ἀντιπροσωπείαν τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου καί τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ).   
Τόν  Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Βασιλάκη, Καθηγήτριαν Βυζαντινῆς Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.     
Τήν Ἐλλογ. κ. Ἰφιγένειαν Μιράνκο, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου.
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Ζῶτον, Καθηγητήν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Ταταούλων, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Alaterezoğlu, Δικηγόρον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, μεθ' ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χριστοφόρον Σωφρονίου, Ἰατρόν, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Κωνσταντίνου καί Μυρτοῦς, ἐκ Χαλκίδος. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Σακκουλίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἥβης Σακκουλίδου, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις καί γενεθλίοις αὐτῶν ἀντιστοίχως, ἐντεῦθεν. 
Τάς Εὐγεν. δίδας Elif Kaya καί Yasemin Budak, Δημοσιογράφους τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος Zaman.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στασινόν Παρασκευόπουλον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
                                 
Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν τελετήν τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνοῦ, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παναγίας Ἐλευθερωτρίας Διδυμοτείχου, τήν Πέμπτην, 19ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀνδρέου Νανάκη, πατρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου,  ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἡρακλείου Κρήτης, τήν  Δευτέραν, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Πανεπιστήμιον Kadir Has καί ὡμίλησε κατά τό διοργανωθέν ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου Συμπόσιον ἐπί τοῦ θέματος «Contemporary Perceptions of Byzantium».
                                                     
Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς ἰδίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Taksim ξενοδοχεῖον «Elite World» καί ὡμίλησε κατά τό διοργανωθέν ὑπό τῆς μή Κυβερνητικῆς Ὀργανώσεως «Αἰγαίου Πολιτεία»  Ἐπιστημονικόν Συνέδριον Ἑλληνοτουρκικῆς Συνεργασίας ἐπί τοῦ θέματος: «Ὁ Πολιτισμός τῆς Ἀλληλεγγύης: Κοινωνικαί, Οἰκονομι- καί, Πολιτιστικαί καί Θρησκευτικαί Προεκτάσεις», ἀναπτύξας τό θέμα: «Ὁ Πολιτισμός τῆς Ἀλληλεγγύης-Ἐπίκαιροι Προβλημα- τισμοί».
                                                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τό Σάββατον, 21ην Νοεμβρίου, ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ἄρτι ἀνακαινισθέντι καί πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Καθεδρικῷ Ἱ. Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος καί πρῴην Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος. 

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος Σαμαρᾶς, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος,  Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐν Βυρτεμβέργῃ Γερμανίας Λουθηρανῶν κ. Frank Otfield July, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος ἐνταῦθα, ἐκπροσωπῶν τόν Ἐξοχ. κ. Σπυρίδωνα Κουβέλην, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. κ. Τηλέμαχος Χυτήρης,  πρῴην Ὑπουργός-Βουλευτής τῆς Β' Περιφερείας Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος «ΠΑ.ΣΟ.Κ.», μετ' ἄλλων Βουλευτῶν, οἱ Ἐντιμ. Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα κ. Νικόλαος Σιγάλας καί κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, ὁ Ἐντιμολ. κ. Νικόλαος Καλογερᾶς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδος Τεχνικῶν Συμβούλων διά τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱ. Ναοῦ, Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος Ὑποστηρίξεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί τῆς Μ.Κ.Ο. «OECUMENICA», ἄλλοι ἐπίσημοι,  παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ηὐχαρίστησε καί συνεχάρη πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἐν συνεχείᾳ, ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου  παρατεθέν γεῦμα εἰς κεντρικήν αἴθουσαν τοῦ Λυκείου.
                                               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 21ης  ἰδίου.
                                             
Τήν Κυριακήν, 22αν Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου «Συνάντηση στήν Πόλη: Τό παρόν καί τό μέλλον» ἡμερίδα μέ θέμα: «Μετά τό Συνέδριον», καθ' ἥν ἐγένετο ἡ παρουσίασις τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου, ὁμιλήσας καταλλήλως.         
                                                       
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον, μετά τοῦ Σεβ. Ἐπισκόπου τῶν ἐν Βυρτεμβέργῃ Γερμανίας Λουθηρανῶν κ. Frank Otfield July, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Edeltraud,  καί τῶν Αἰδεσιμ. κ. Ulrich Heckel κ. Klaus Schwarz καί κ. Manfred Wagner.
Τόν  Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου Χάνδακα, τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Κεσκίνη καί τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Μακαρίου Τσιμέρη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην πρῴην Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Μητροπούλου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σπηλιᾶς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ.  Δημητρίου Κατρινέϊ, ἐκ τῆς ἰδίας Μητροπόλεως, καί τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἀλεξίου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐπί κεφα- λῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ Βελγίου. 
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς  Πρεσβυτέρους κ. Nicolas-Jean Sed καί Eric de Clermont-Tonnerre, Διευθυντήν καί Πρόεδρον ἀντιστοίχως τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Le Cerf», ἐκ Παρισίων, καί κ. Alberto Ambrosio, ἐντεῦθεν.     
Μέλη τῆς νέας κοινοβουλευτικῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Διεθνοῦς Γραμματείας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως Ὀρθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.).
Μέλη τοῦ ἐπιτίμου Προξενικοῦ Σώματος Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου-Νικολάου Λευκαρίτη, Προέδρου αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Ἰωάννην Ξένον, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς Παπαγεωργάκη, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτῶν ἐκ τῆς Πόλεως. 
Ὅμιλον ἐκ τοῦ γυναικείου τμήματος καλαθοσφαιρίσεως τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Βύρωνος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Χαρδαλιᾶ, Δημάρχου Βύρωνος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Dirk Kennis μετά τῆς Εὐγεν. κ. Nadine Chebab, ἐκ τῆς ΡΚαθολικῆς Κινήσεως τῶν Focolari, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαριάνναν Gibara, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει, μετά τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Μιχαήλ Κυριακίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μανέαν, ἐκ Νέας Ὑόρκης, καί κ. Κωνσταντῖνον Ζαφειράκην, μετά τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν  Θεοπίστης Πασχαλάκη καί Αἰκατερίνης Παπαδέα, ἐξ Ἀθηνῶν .
Τήν Εὐγεν. κ. Anita McNaught, Δημοσιογράφον τοῦ Τηλεοπτικοῦ Δικτύου «ALJAZEERA», πρός ἥν παρεχώρησε συνέντευξιν, ἔν ὄψει τῆς Οἰκολογικῆς Διασκέψεως τῆς Κοπεγχάγης. 
Μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑνώσεως «Sail Training Hellas», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Καράβολου, Προέδρου αὐτῆς, καί τοῦ ἐντεῦθεν Ἐντιμ. κ. Yılmaz Dağcı. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀποστολάκην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ἐκ Ρεθύμνου.   
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Κετέογλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
                                                               
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Γρηγοριάδου, «Trials of Europeanization: Turkish Political Culture and the European Union», ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Κέντρῳ «İstanbul Politikalar Merkezi karaköy İletisim Merkezi», τήν Τετάρτην, 18ην Νοεμβρίου.
Τήν ἐν τῷ Μουσείῳ Sakıp Sabancı διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐνάρξεως τῆς ἐκθέσεως «Osmanli Döneminde Venedik ve İstanbul», ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Giorgio Napoli- tano, Προέδρου τῆς Ἰταλίας, εἰς Τουρκίαν, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.   
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἐμμανουήλ Μηνάογλου καί Βενετίας Κλημεντάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τό Σάββατον, 21ην ἰδίου.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 18ην Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ καί τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Βελιγράδιον ἵνα παραστῇ κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῶν Σέρβων κυροῦ Παύλου.
                                               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ  Γένους, καί τόν Ἐλλογιμ. κ. Μάριον Μπέγζον, Καθηγητάς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Μηνάογλου, μετά  τῆς  μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βενετίας Κλημεντάκη, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
     
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Μεγάρῳ τοῦ Προξενείου τῆς Μ. Βρεταννίας δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jesica M. Hand, Γεν. Προξένου τῆς χώρας, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀφίξει εἰς Τουρκίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. David Reddaway, νέου Πρέσβεως τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν Ἀγκύρᾳ, τήν Τρίτην, 17ην Νοεμβρίου. 
Τήν ἐν τῷ ἐν Akatlar Πολιτιστικῷ Κέντρῳ διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας κ.  F. Güliz Erginsoy, τήν Τετάρτην, 18ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐνταῦθα Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, κομίσαντα Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνoμαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Tekin Enerem Πρόεδρον τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος (DP) τῆς Περιφερείας τῆς Πόλεως, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
40μελῆ ὅμιλον ἐκ Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπαντουβᾶ, πρῴην Βουλευτοῦ-Ἐπιχειρηματίου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Γιάνταν καί Δημήτριον Παπαδόπουλον, Ἐπιχειρηματίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bruce Clark, Συγγραφέα-Δημοσιογράφον,ἐκ Λονδίνου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μπέκετ, Συντονιστρίας τῶν Οἰκολογικῶν Συμποσίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξ Ἀθηνῶν.     
Τούς Ἐντιμ. κ. Μηνᾶν Παπαγεωργίου καί κ. Βίκτωρα Ζᾶκον, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Δημοσιογράφον-Ἐκδότην τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «ΗΧΩ», ὑποβαλόντα τό πρῶτον τεῦχος τῆς ὑπ'αὐτοῦ ἐκδιδομένης ὁμωνύμου μηνιαίας ἐφημερίδος, ἐξαιτησάμενον δέ τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.         
Τόν Ἐντιμ. κ. Harun  Ömer Tarhan, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν ἐν Κρήτῃ.
                                                 
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῇ ἐν Beşiktaş ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου Yıldız διοργανωθεῖσαν συναυλίαν τῆς Πειραματικῆς Χορῳδίας τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Δήμου Ροδίων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σακελλαρίδου, τήν Δευτέραν, 16ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 13ην Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβη εἰς τό ἐν Maçka ξενοδοχεῖον «Swissôtel» καί  ὡμίλησε κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Active Academy» 7ην Χρηματοοικονομικήν Διάσκεψιν, μέ θέμα: «Πρός μίαν νέαν Χρηματικοπιστωτικήν Ἀρχιτεκτονικήν μετά τήν κρίσιν», παρουσίᾳ κορυφαίων ἐκπροσώπων τοῦ κλάδου τούτου. Σημειωτέον ὅτι εἰς τήν Διάσκεψιν ταύτην προσκληθέντες, ὡς καί ὁ Πατριάρχης, ὡμίλησαν ὁ Μουφτῆς τῆς Πόλεως Σοφολ. Καθηγητής κ. Mustafa Çagrıcı ἐκ μέρους τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας καί ὁ Ἀρχιρραββῖνος Σοφολ. κ. Ishak Haleva ἐκ μέρους τῆς ἰουδαϊκῆς τοιαύτης.
                                                 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας,  ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένην ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἔκθεσιν φωτογραφιῶν μέ θέμα: «Ἡ Ἑλλάς εἰς τόν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον», ἐν συνεχείᾳ δέ συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου ἐπεσκέψατο κατ᾿ οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἑορτίως.
                                               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 14ης ἰδίου, καθ' ὅν παρέστησαν πολυμελεῖς ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ὡμίλησε, καί ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου.
                                               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν 15ην τρ. μ., ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Ροδόπης, ἐκ τοῦ ἐν Κορίνθῳ Ἐκπαιδευτηρίου «Ἀπόστολος Παῦλος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Φλέγκα, Καθηγητοῦ ἐν αὐτῷ, ἐκ τοῦ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βάρης Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Δήμητρας Σούτογλου, Ἀντιδημάρχου, καί ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις ὁμίλου σπουδαζόντων νέων «Φοιτητικόν Ἀντίφωνον», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Μητραλέξη, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν. Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θ. Λειτουργίας, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἡ Εὐγεν. κ. Δήμητρα Σούτογλου καί ὁ Πατριάρχης, ἀπευθύνας πατρικούς λόγους χαιρετισμοῦ πρός τούς ἐκκλησιασθέντας.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.
                                                       
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἐν Κυρίῳ ἀοιδίμου Πατριάρχου Σερβίας κυροῦ Παύλου.     
         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Ἀνδρέαν Βechi, ἐκ Σιένης Ἰταλίας. 
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Ξάνθης, Κομοτηνῆς καί Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ Νήφωνος Βατοπαιδινοῦ. 
Τάς Ὁσιωτάτας μοναχάς Ὀλυμπιάδα, Μαριάμ, Νικοδήμην καί Ἱερωνύμην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου «Μαζαράκι» τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Ἰάκωβον Τσούνην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί κ. Χριστόδουλον Στεφανάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, Καθηγητήν Καρδιολογίας, καί τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Μανίκα, Γεν. Γραμματέα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Γαρουφαλλίδην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης καί τοῦ ἐγγονοῦ αὐτῶν Ἀποστόλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ronald Koch, Πρωθυπουργόν τοῦ Κρατιδίου Hessen τῆς  Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Michael J. Madigan, Βουλευτήν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τῆς Πολιτείας Illinois τῶν Η.Π.Α., μεθ' ὁμίλου ἐκ τοῦ ἐν Σικάγῳ ἱδρύματος «Niagara», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Hilmi Çınar, Διευθυντοῦ αὐτοῦ. 
Τόν Ἐξοχ.  κ. Γεώργιον Ἀνωμερίτην, πρῴην Ὑπουργόν καί Διευθυντήν τοῦ Οργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Χαϊδεμένου,  ἐκδότου, τῆς Εὐγεν. Δίδος Βασιλικῆς Στάνια, ἐξ Ἀθηνῶν,  καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Δαρρέντα, Ξενοδόχου, ἐκ Σαντορίνης.
Τούς Ἐξοχ. κ. κ. Latchezar Toshev καί Kirtcho Dimitrov, Βουλευτάς, ἐκ Σόφιας.
Ὅμιλον Βουλευτῶν τοῦ Κόμματος τῆς Χριστιανοδημοκρατικῆς Ἑνώσεως, ἐκ Thüringen Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Manfred Grund.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alexey Ershov, Γεν. Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexander Epifanov, Ὑποπροξένου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Géhin Paul, Διευθυντήν τοῦ Ἑλληνικοῦ Τμήματος τοῦ ἐν Παρισίοις Ἰνστιτούτου Ἐρεύνης Ἱστορικῶν Κειμένων, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Ματούλας Κουρουποῦ καί Francesca Barone, ἐρευνητριῶν τοῦ Ἰνστιτούτου.
Τόν Ἐντιμ. κ.  Murat Yılmaz, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα ξενοδο- χείου «Ramada Plaza».
Τήν  Πειραματικήν Χορῳδίαν τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Δήμου Ροδίων, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Σακελλαρίδου.       
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Συλλόγου Φίλων τοῦ Αὐτιστικοῦ Ἀτόμου «Αὐτισμός-Ἐλπίδα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Λίνας Τρικαλιώτου, Προέδρου αὐτοῦ.
Ὅμιλον ἐκ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θράκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου αὐτῆς. 
Τόν Ἐντιμ.  κ. Παναγιώτην Κουζινόν, Νοσηλευτήν, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
                                                         
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. François del Marmol, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Παρασκευήν, 13ην Νοεμβρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέρα ἑλληνικήν βραδιάν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 14ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Ἀλέν καί Δεσποίνης Μεντεσέ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, τήν Κυριακήν, 15ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 12ην Νοεμβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μᾶρκον Arey, ὑπεύθυνον τοῦ Τμήματος Οἰκουμενικῶν καί Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ ἰδίῳ σκοπῷ, τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Β. Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Π. Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Paul Jenewein, νέον Γεν. Πρόξενον τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Δρα Thomas Markert, Christoph Grabenwarter καί Fredrik Sejersted, Καθηγητάς, μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης διά τήν Δημοκρατίαν μέσῳ τοῦ Δικαίου (Ἐπιτροπή Βενετίας).
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Δεσποτοπούλου, Πρόεδρον τῆς Ὀργανωτικῆς-Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν ἀγώνων «Special Olympics-Ἀθήνα 2011», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίας Πισκερᾶ, ὑπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων τῆς Ε.Ρ.Τ., καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μανταίου, Δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, μετά τοῦ Συλλόγου τῶν Καθηγητῶν καί ὁμάδος ἀποφοίτων αὐτοῦ, ὡς καί τά μέλη τοῦ νέου Δ. Σ. τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῶν μαθητῶν τοῦ Λυκείου,  ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Καβάλας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Τερέζας Σινιώρη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ροτσικόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μιλάνκα καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Güçlü, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Κ. Καρανικόλα, ἐξ Ἴμβρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σωφρόνιον Σωφρονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλευθερίας, καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Ἐλλογ. κ. Κυριακοῦ, μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ, ἐκ Κύπρου.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως συναυλίαν,  ἐπί τῇ συμπληρώσει 71 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Mustafa Kemal Atatürk, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 10ης Νοεμβρίου.
Τήν ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ τελετήν ἐγκαινίων τῆς ἐν Φλωρίοις ἄρτι ἀνακαινισθείσης θερινῆς ἐπαύλεως τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Mustafa Kemal Atatürk, αὐθημερόν.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Gayrettepe Ξενοδοχείῳ «Sürmeli», τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 7ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί ἔκαμε χρῆσιν τοῦ ἐκλογικοῦ Αὐτοῦ δικαιώματος πρός ἀνάδειξιν τῆς νέας Ἐφορείας αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 8ην Νοεμβρίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κορέας κ. Ἀμβρόσιος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἡ Εὐγεν. κ Sharon Anderholm, Γεν. Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ.  συζύγου αὐτῆς, ὡς  καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τάφου τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β', Γαβριήλ Δ', Κωνσταντίου Β' καί Γρηγορίου Στ'. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς περιφερείας Βοσπόρου, οἱ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα αὐτῆς, οἱ ἐκ τῶν Ἐπιτρόπων  κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, καί κ. Ἰωάννης Δημόπουλος, ὁ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσάκος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Ἀθήναις  Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τήν πανηγυρίζουσαν Κοινότητα καί ἀναφερθείς εἰς τάς ἐντυπώσεις Του ἐκ τοῦ προσφάτου ταξιδίου Αὐτοῦ εἰς Ἀμερικήν.  Ἐν συνεχείᾳ, οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. διδασκαλίσσης κ. Μαρίας Δήμου ἀπήγγειλαν ποιήματα καί ᾄσματα. Ἐπηκολούθησε παρουσίασις μουσικοχορευτικοῦ προγράμματος ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Ν. Κρήνης «Ἡ Ἁγία Παρασκευή».

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Λιβόρνο κ. Simone Giusti, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Piotr Kownacki, Διακόνου κ. Andrea Zargani, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Riccardo Aquila, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἰταλίας
Τόν Ἐντιμ. κ. Σαμπάτην Ξιφαρᾶν, Ἀντιστράτηγον, Διοικητήν τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πίτσας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Θεοδώρου Δουρουκλῆ, Συνταγματάρχου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, Σωτηρίου Ρηγοπούλου, Ἀντισυνταγματάρχου, καί Πολυχρονίου Τερεζάκη, Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος. 
Ὅμιλον σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἰκάρων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδου Σκαρπαλέζου, Ἀντισμηνάρχου.
10μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Σκουτέρη, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου καί Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»,  ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἑκάλης, τήν Τρίτην, 3ην Νοεμβρίου.
β) Καταλλήλως δέ, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει ἐντεῦθεν τῆς Εὐγεν. κ. Παγώνας Λάρδα, Συμβούλου ἐμπορικῶν-οἰκονομικῶν ὑποθέσεων, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον Λιβόρνο κ. Simone Giusti, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Piotr Kownacki, Διακόνου κ. Andrea Zargani, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Riccardo Aquila, Καθηγητοῦ, ἐξ Ἰταλίας
Τόν Ἐντιμ. κ. Σαμπάτην Ξιφαρᾶν, Ἀντιστράτηγον, Διοικητήν τοῦ Δ' Σώματος Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πίτσας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Θεοδώρου Δουρουκλῆ, Συνταγματάρχου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, Σωτηρίου Ρηγοπούλου, Ἀντισυνταγματάρχου, καί Πολυχρονίου Τερεζάκη, Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος. 
Ὅμιλον σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἰκάρων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐπαμεινώνδου Σκαρπαλέζου, Ἀντισμηνάρχου.
10μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:
α) Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Σκουτέρη, Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου καί Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος»,  ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἑκάλης, τήν Τρίτην, 3ην Νοεμβρίου.
β) Καταλλήλως δέ, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει ἐντεῦθεν τῆς Εὐγεν. κ. Παγώνας Λάρδα, Συμβούλου ἐμπορικῶν-οἰκονομικῶν ὑποθέσεων, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 31ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Νοεμβρίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τόν μηνιαῖον Ἁγιασμόν. Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χαλκιᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Κίσσα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Νέας Καλλικρατείας Χαλκιδικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη :
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καλλιόπης Ὀκουμούση, ἐκ τοῦ Γ' Κοιμητηρίου Ἀθηνῶν, τήν Δευτέραν, 2αν Νοεμβρίου.
Καταλλήλως δέ κατά : 
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μάλαμας Γεωργιάδου, ἐκ  τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ταταούλων, αὐθημερόν.   
β) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Προδρόμου καί Χριστίνης Κοσμάογλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 1ην Νοεμβρίου.

*  *  *