Patriarchal News Bulletin

Νοέμβριος 2012

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά πολλῆς λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησεν ἅπαξ ἔτι τήν ἱεράν μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 29ην  Νοεμβρίου, καθ'ὅν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι Ἀρχιερεῖς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησεν.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἐσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησε τόν Ἐλλογ. κ. Βασίλειον Ἀπ. Δήμου, Σύμβουλον Ἐκπαιδεύσεως Θεολόγων, ἐξ Ἄρτης, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Προστάτου τῶν Γραμμάτων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Πατριάρχου, ὑποβαλών τάς υἱϊκάς αὐτοῦ εὐχαριστίας  διά τήν ἀποδοθεῖσαν αὐτῷ τιμήν καί μνησθείς ἡμερῶν ἀρχαίων εἰς τήν Χαλκίτιδα Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν. 

Τήν ἐπαύριον, Παρασκευήν, 30ήν ἰδίου, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συλλειτουργίᾳ μετά  τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Πιττσβούργου κ. Σάββα, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ καί Ζακύνθου κ. Διονυσίου, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Περγάμου κ. Ἰωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Πισιδίας κ. Σωτήριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Ρεθύμνου καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος,  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐντιμολ. κ. κ. Θεόδωρος Ἀγγελόπουλος, Ἄρχων Μ. Λογοθέτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Γεώργιος Καλαντζῆς, Ἄρχων Ρεφερενδάριος, Βουλευτής τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὁ Ἐξοχ. κ.  Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐκπροσωπῶν τήν Ἔντιμον Κυβέρνησιν αὐτῆς, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου αὐτῆς ἐν Ἀδριανουπόλει,  Ivo Armenko, Πρέσβυς τοῦ Μαυροβουνίου ἐν Ἀθήναις, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Dragan, καί Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Πρέσβυς, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Θεόδωρος Τσακίρης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι ἐνταῦθα, ἄλλοι ἐπίσημοι, μαθηταί ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τοῦ Ζαππείου, μετά Καθηγητῶν αὐτῶν, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Παρέστησαν ὡσαύτως ὁ Σεβ. ΡΚαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος Lecce κ. Ἀμβρόσιος, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre καί οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι κ. Melke Akyüz καί κ. Fetros Gülçe, ἐκ μέρους τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin. 

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Kurt Koch,  ὅστις ἀνέγνωσεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα.   

Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Kalyon. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἐδόθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων ἡ καθιερωμένη δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, δημοσιογραφικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἑλληνιστί, τουρκιστί καί ἀγγλιστί, εὐχαριστήσας τούς παρόντας διά τήν προσέλευσιν αὐτῶν. Εἰς τήν δεξίωσιν ταύτην προσῆλθον ἐπίσης ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, Ὑπουργός Οἰκονομικῆς Ἀναπτύξεως καί Ἐμπορίου τῆς Οὐκρανίας, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Mustafa Demir, Δήμαρχος Fatih.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Taksim Γερμανικῷ Νοσοκομείῳ νοσηλευθέντα, ἕνεκα ἐλαφρᾶς ἀσθενείας, Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Swissôtel.  

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 1ης Δεκεμβρίου, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, μετέβη εἰς τήν Κοινοτικήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου καί παρεκάθησεν εἰς παρατεθέν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίϊκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Rumvader) δεῖπνον, καθ'ὅ ὡμίλησαν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, οἱ Ἐλλογ. κ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχης τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, καί Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Ταταούλων,  οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, καί Μηνᾶς Τσιτσάκος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ), καί ὁ Πατριάρχης, εὐλογήσας τό ἔργον τοῦ Συνδέσμου καί ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 2ας Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου.   

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Ἁγίου Γεωργίου Μακροχωρίου δοθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Ἄρη Τσοκώνα, μέ θέμα: «Αἱ Κοινότητες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων κατά τόν εἰκοστόν αἰῶνα», ἐν συνεχείᾳ δέ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας. 
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δωδώνης κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.   
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πισιδίας κ. Σωτήριον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Γεωργοπούλου, Ψυχολόγου, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Σάββαν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, συνοδευομένους ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Κυρίλλου Διαμαντάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί κ. Μεθοδίου Βερνιδάκη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, καί ὁμίλου Κληρικῶν ἐκ τῆς Μεγαλονήσου. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον.
Τόν Πανοσιολ. Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν, πρός ὑποβολήν σεβῶν καί ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Παπαθωμᾶν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δημήτριον Ἀργυρόν, Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Βελλᾶς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον Κωνσταντῖνον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Anatoli Koman, ἐκ Μολδαβίας, καί ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν.
Τόν Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Β´ Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἠχώ», Στυλιανόν Ζοβέν, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, καί Στυλιανόν Γκιουλγκιούν, τήν Εὐγεν. κ. Στυλιανήν Δεβετζίογλου, Ὑπαλλήλους αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τάς Ἐλλογιμ. κυρίας Gülay Barbarosoğlu, Πρύτανιν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου, καί Dilek Çalgan, Γεν. Γραμματέα αὐτοῦ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Θεοδωράκην, Ταξίαρχον τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀλέξανδρον Μαρῖνον, Σμήναρχον, Γεώργιον Γκιώνην, Ἀντισμήναρχον, καί Σαράντον Φλέσαν, Ἐπισμηναγόν, πραγματοποιοῦντας ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Τζωΐτην, Ὑποδιευθυντήν τοῦ ἐν Ρώμῃ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Μενέλαον Σουλτάνην, Ἱερορράπτην, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης παρουσίασιν τοῦ βιβλίου, μέ τίτλον: «Ἰωακείμ Γ'ὁ Μεγαλοπρεπής. Ὁ ἀπό Θεσσαλονίκης Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἡ ἐποχή Του», ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐκδηλώσεων τῆς ὡς ἄνω Ἀδελφότητος, τήν Κυριακήν, 25ην Νοεμβρίου.     

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα  Ἱδρύματος Marmara Grubu διοργανωθεῖσαν ὁμιλίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργοῦ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐπί τῆς Εὐρωπαϊκῆς πορείας τῆς Τουρκίας, ἐν τῷ ἐν Yeşilköy ξενοδοχείῳ WOW, τήν Πέμπτην, 29ην Νοεμβρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ καί Τεχνῶν (İKSV) συναυλίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ συμπόσιον, πρός τιμήν τοῦ συνθέτου Itrî, ἐν τῷ ἐν Beyazıt Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως, τήν Κυριακήν, 2αν Δεκεμβρίου, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐξοχ. κ. Recep Tayyip Εrdoğan.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος,
εἰς τά Πατριαρχεῖα
         
Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Τσιάρας, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐπεσκέψατο τόν  Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, παρακαθήσας ἐν συνεχείᾳ εἰς τό παρατεθέν Πατριαρχικόν ἄριστον.

Τόν Ἐξοχώτατον συνώδευον ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί συνεργάται αὐτοῦ,  ἀπεδόθησαν δέ αἱ προβλεπόμεναι τιμαί.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Rosen Plevneliev,
Προέδρος τῆς Βουλγαρίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Rosen Plevneliev, Προέδρος τῆς Βουλγαρίας, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἔσχε λίαν ἐγκάρδιον συνάντησιν, διαρκείας μιᾶς ὥρας, μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Sergei Ignatov, Ὑπουργός Παιδείας, Vecdi Raşidov, Ὑπουργός Πολιτισμοῦ, Ivan Naydenov, Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, καί Krassimir Tuleçki, Πρέσβυς ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Tzvetlin Yovchev, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Ἐξοχωτάτου, καί ἄλλα ὑψηλόβαθμα στελέχη, ἐνῷ πρό τῆς συναντήσεως, καθ'ἥν παρευρέθη καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Μετά τήν ἀνταλλαγήν δώρων μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, ἐπηκολούθησαν δηλώσεις εἰς τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, κατά τάς ὁποίας ὁ μέν Παναγιώτατος ἐξῇρε τήν θέσιν τῆς Βουλγαρίας ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὁ δέ Ἐξοχ. κ. Πρόεδρος ἀνεφέρθη εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑνότητος τοῦ Βουλγαρικοῦ ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς Πατριαρχικῆς ἐκλογῆς.       

Τῇ Αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

*  *  *

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
ΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΝ
 
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης, ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ´, καί τῆς κατ᾿ Αὐτόν Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, καί Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου, καί τοῦ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri, νέου Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, ἵνα παραστῇ, ὡς κατ'ἔτος, κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας. 
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί ὁ Πανοσιολ. M. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.

Ἐκεῖθεν ἡ Ἀντιπροσωπεία ὡδηγήθη εἰς τό Ξενοδοχεῖον The Marmara, ἔνθα καί κατέλυσε καί ἐν συνεχείᾳ προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ὅπου  ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα.

*  *  *

Ἡ ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Βιέννην.

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης  Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνεχώρησε διά πτήσεως τῶν Τουρκικῶν ἀερογραμμῶν εἰς Βιέννην, προσκληθείς ὑπό τοῦ ἐκεῖσε ἑδρεύοντος νεοσυστάτου Ἱδρύματος «King Abdallah International Center for Intereligious and Intercultural Dialogue», προκειμένου ἵνα ὁμιλήσῃ κατά τήν ἐπίσημον τελετήν ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας αὐτοῦ.

Τόν Παναγιώτατον συνοδεύουν οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος,  Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ, Ἐκπρόσωπος τῶν Μειονοτήτων ἐν τῷ Συμβουλίῳ τῆς ἐν  Ἀγκύρᾳ Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων, Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος - Φωτογράφος, καί Συμεών Φραντζελᾶς, Ἀρχικλητήρ. Εἰς τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν θά προστεθῇ ἐν Βιέννῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 

Τόν Πατριάρχην προέπεμψεν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης  Νοεμβρίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος προσκυνητῶν- ἐργαζομένων εἰς τήν Περιφέρειαν Δυτικῆς Μακεδονίας, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος αὐτοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 25ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεράσιμον Γεωργᾶτον καί Ahmet İlhan μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν, Δάμωνα Δαμιανόν, καί Ἐλλογ. Δρα Συμεών Σολταρίδην, στελέχη τοῦ Κόμματος τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς (ΔΗΜ.ΑΡ), καί τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίαν Δήμου, Ἐκπαιδευτικόν. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἰγνάτιον Καϊτεζίδην, Δήμαρχον Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Μιχαήλ Γεράνην, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, Ἰωάννην Ντίτσιον, Ἀντιδήμαρχον Περιβάλλοντος, καί Γεώργιον Γιαννακόπουλον, Σύμβουλον τοῦ Ὑπουργοῦ Μακεδονίας-Θράκης, μετά τῶν Εὐγεν. συζύγων αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάμπην Κουναλάκην, στέλεχος τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἑλένην Μαρτσούκου Προϊσταμένην τοῦ Γραφείου Διεθνῶν καί Κοινοτικῶν Θεμάτων τῆς Γεν. Γραμματείας τῆς Κυβερνήσεως, Μεταξίαν Μαρτσούκου καί Ἀλίκην Ἐλευθερίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Στάνιτς, καί κ. Αἰκατερίναν Ἀθανασιάδου, ὑποβαλούσας σέβη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, καί κ. Ἑλένην Σιμιτσίογλου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δούκοβιτς, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Πάριδος, Φωτογράφου, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Peter Dimyan, Κόπτην Ὑποδιάκονον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Lydia καί τόν Ἐντιμ. κ. Michael Zaki, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sarah, ἐξ Ἀμερικῆς.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, ἐν τῷ Ἱ.  Ναῷ Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας, τό Σάββατον, 24ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 22ας  τ. μ., μετέβη εἰς τήν Πατριαρχικήν Μ. τοῦ Γένους Σχολήν καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἡμερίδα, περί τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου καί τῆς  ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Καπούνταγ, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς  αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μπέργκε καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τιμόθεον Καψάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Sebastian Kurz, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Αὐστρίας, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Stefan Steiner καί Gerald Fleischmann, ὑψηλοβάθμων στελεχῶν αὐτοῦ, καί ἄλλων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων, Δρος Klaus Wölfer, Πρέσβεως τῆς Χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Paul Jenewein, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. 
Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τζεβελέκη, Διπλωμάτην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hüseyin Öztürk, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Altuğ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Σίσκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου καί Εὐγεν. δίδος Μαρίας, ἐκ Καστορίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Στέφανον Ἀθανασίου, Δρα Θεολογίας, ἐξ Ἑλβετίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσιμάραν μετά τῆς συζύγου Εὐγεν. κ. Μαριάννας, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Σῶτον, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. δίδα Αἰκατερίναν Α. Σενκοποπόφσκυ, Ξεναγόν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, ἐν τῷ Ἱ.  Ναῷ Ἁγίου Κωνσταντίνου Πρεβέζης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τήν Τετάρτην, 21ην  Νοεμβρίου, προέστη τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀναφερθείς εἰς τόν βίον, τήν προσωπικότητα καί τήν ἐν γένει προσφοράν εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος τοῦ ἀοιδίμου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἰωακείμ Γ'.

Κατ' αὐτήν ἐτελέσθησαν ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογ. κ. Ζήση Σίσκου, Θεολόγου, ἐκ Καστορίας, μετονομασθέντος εἰς Ἀγαθάγγελον, ὡς καί τό μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ὡς ἄνω Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, Κληρικοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἐλλάδος ἐνταῦθα, Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, Καθηγηταί καί μαθηταί τοῦ Ζαππείου καί τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, οἱ γονεῖς καί οἱ λοιποί οἰκεῖοι τοῦ νεοχειροτονηθέντος καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ Καστορίας, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν.

Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἀπηύθυνε πατρικάς νουθεσίας πρός τόν νέον Κληρικόν.

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ νεοχειροτονηθείς Διάκονος καί πάλιν δι' ὀλίγων ἡ Α. Θ. Παναγιότης.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, τήν Τρίτην, 20ήν Νοεμβρίου, ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τοῦ ἄρτι χειροτονηθέντος Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου,  κατά τόν ὁποῖον ἐκκλησιάσθη ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Ἐρατύρας, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικολάου Ἀλεξίου. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησε πρός τούς ὡς ἄνω πιστούς καί ἐν συνεχείᾳ παρέστη κατά τήν ἀκολουθίαν τῆς ρασοφορίας τοῦ ἐκ Καστορίας ὁρμωμένου Ἐλλογ. κ. Ζήση Σίσκου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Φίλιππον Φίλιαν, Δήμαρχον Ἰωαννίνων, Νικόλαον Γκόλαν, Ἀντιδήμαρχον, καί Στέφανον Ζέρβαν, συνεργάτην αὐτοῦ, Ἐμμανουήλ Χατζησυμεωνίδην, Δήμαρχον Καστορίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στυλιανῆς, Τρύφωνα Πολυγιάννην, Ἀντιδήμαρχον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Παρασκευῆς, Ἀλέξανδρον Τσαϊρίδην, Ἀντιδήμαρχον Πρασσίνου Καστορίας, Γρηγόριον Στάμκον, Δήμαρχον Πέλλης, Κωνσταντῖνον Δεληγιάννην, Δημοτικόν Σύμβουλον, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἐρασμίαν Λούσπα, συνεργάτιδα αὐτοῦ, Παρασκευᾶν Πατσουρίδην, Δήμαρχον Διδυμοτείχου, Παναγιώτην Γαργαλᾶν, Δήμαρχον Κονίτσης, Δημήτριον Σταματάκην, Δημοσιογράφον, Νικόλαον Οὐζούνογλου, Καθηγητήν, Πρόεδρον τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., καί τήν Εὐγεν. κ. Χριστίναν Συμεωνίδου, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου, Προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων, καί τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Κοσμόγλου, μέλους αὐτῆς. 
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Λάζαρον Ζαχαριάδην, Δημοτικόν Σύμβουλον Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρον τοῦ Κ.Α.Π.Η. τοῦ Δήμου, Δημήτριον Σαραΐλην, Στέφανον Ἀμβροσίδην καί Ἀναστάσιον Τσαραμανίδην.
Τόν Ἐλλογ. κ. Θεοδόσιον Κυριακίδην, Θεολόγον-Ἱστορικόν, καί τάς Ἐλλογ. κυρίας Ἑλένην Μεντεσίδου, Ἀρχαιολόγον, Βαρβάραν Χαραλαμπίδου, Καθηγήτριαν, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Παρασκευήν Κοντογιώργη, ἐξ Ἴμβρου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Mallat, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonda, ἐκ Βιέννης .
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Παρλαμᾶν, Φιλόλογον, ἐκ Κρήτης. 
Τούς Ἐλλογ. Καθηγητάς τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τοῦ Ζαππείου Λυκείου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Διαματάρην, Ἐκδότην τῆς ἐφημερῖδος «Ἐθνικός Κῆρυξ», ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παναγιώτου, στέλεχος τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Janin καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Μέλιας-Ἀννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριάκον Κουτσομάλλην, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαήλ Τσακιρίδου, ἐκ τοῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Δευτέραν, 19ην τ.μ. .

*  *  *

Ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος  κ. Ἱερώνυμος Β'
εἰς Φανάριον

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 17ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β', συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πλάτωνος Κρικρῆ καί Ἱερολ. Διακόνων κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου καί κ. Ἰωάννου Μπότση, ἀφίχθη εἰς τήν πόλιν ἡμῶν διά νά παραστῇ εἰς τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.
Τήν Α. Μακαριότητα ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Πόλεως, ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ἀνδρέας.
Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 18ης ἰδίου, ὁ Μακαριώτατος καί οἱ συνοδοί αὐτοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τά ἴδια, προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου καί  Πανοσιολ. Μ. Ἰεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος.     

Η ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 17ης Νοεμβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος καί πλῆθος προσκυνητῶν.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 18ην ἰδίου, προέστη τῆς ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθείσης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, καθ' ἥν ἐτελέσθη καί ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κυρίου Ἀθηναγόρου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος Β', πνευματικός πατήρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος, μετά τῆς τιμίας συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηπονήσσων κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων  Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, Κληρικοί καί Μοναχοί ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Αἰκατερίνης Βαρβαρήγου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀδριανουπόλει, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Καρύγιαννης, Ὁμοσπονδιακός Βουλευτής, ἐκ Καναδᾶ, οἱ Ἐντιμ.  κ.κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης καί Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενοι αὐτῆς ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ξηρογιάννης, Δήμαρχος Ὀρχομενοῦ, ἄλλοι ἐπίσημοι, ἡ Εὐγεν. κ. Ἀγόρω Χρυσάνη, μήτηρ τοῦ νεοχειροτονηθέντος, ἡ Εὐγεν. δίς Βασιλική, αὐταδέλφη αὐτοῦ, οἰκεῖοι καί συγγενεῖς αὐτοῦ, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἀμέσως πρό τῆς τελέσεως τῆς χειροτονίας ἡ Α.Θ.Παναγιότης προσεφώνησε διά καταλλήλου τῇ περιστάσει προσλαλιᾶς τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον.
Ὁ νεοχειροτονηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν ἀπόλυσιν, εὐλογήσας τούς πιστούς καί ἐν συνεχείᾳ διένειμε τό ἀντίδωρον, δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, ὡμίλησαν ὁ νέος Μητροπολίτης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν υἱϊκήν αὐτοῦ εὐγνωμοσύνην πρός τε τόν Πατριάρχην καί πρός τήν περί Αὐτόν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νεοχειροτονηθέντι καί εὐχηθείς αὐτῷ πᾶσαν ἀπό Θεοῦ ἐνίσχυσιν καί δύναμιν.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Kalyon, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Παναγιώτατος, ἡ Α. Μακαριότης καί πλεῖστοι προσκεκλημένοι αὐτοῦ.   
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιον, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χριστοφόρου Μυτιλήνη καί τῆς Εὐγεν. δίδος Χριστίνης Μπελέση, νοσηλευτρίας. 
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Ἀλέξιον, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, καί κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τῶν Ὁσιωτάτων Μοναχῶν Σεραφείμ καί Μωϋσέως τῶν Ξενοφωντινῶν, τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἰακώβης, Ἡγουμένης τοῦ Ἱ. Ἠσυχαστηρίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου, καί ὁμίλου λαϊκῶν.
Ὅμιλον Κληρικῶν ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐλθόντων ἵνα συμπροσευχηθοῦν κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. John Koenig, Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐν Κύπρῳ, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Natalie, τῆς Εὐγεν. κ. Kristen Pisani, Στελέχους τῆς κατ'αὐτόν Πρεσβείας, τῆς Εὐγεν. κ. Nisha Singh καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Paul Palmer, Στελεχῶν τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῶν  Η.Π.Α. .
Τόν Ἐλλογ. κ. Χαρίλαον Πλατανάκην, Καθηγητήν Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Koç.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ.Ἀντώνιον Κομνηνόν, Νικόλαον Πετμέζην καί Γρηγόριον Καρᾶν, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Γιουμουρτᾶν, Φοιτητήν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
 
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Καΐρῳ Κοπτικῷ Καθεδρικῷ ναῷ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τελεσθεῖσαν ἐνθρόνισιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῶν Κοπτῶν κ. Tawadros II (Θεοδώρου Β'), τήν Κυριακήν, 18ην Νοεμβρίου.
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Δημητρίου Τσιμάρα καί Μαριάννης Ἀκιντζῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τήν Κυριακήν, 18ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀσημάκης Παπαγεωργίου, Ὑφυπουργός Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, εἰς τά Πατριαρχεῖα
         
Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 14ης Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετά πολλῆς ἐγκαρδιότητος καί τῶν προσηκουσῶν τιμῶν, ἐδέξατο τόν Ἐξοχ. κ. Ἀσημάκην Παπαγεωργίου, Ὑφυπουργόν Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καί Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Νικολάου Ματθιουδάκη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
Πρό τῆς συναντήσεως, ὁ Ἐξοχώτατος κ. Ὑφυπουργός προσεκύνησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐνῷ κατά τήν συνάντησιν διαρκείας ἡμισείας ὥρας παρευρέθη καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.           
   
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ξανθίππης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mithat Ali Kabaali, Στέλεχος τοῦ Κόμματος CHP, ἐξ Ἀγκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Şifa Yıldırım, Ἀστυνόμον, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 13ης Νοεμβρίου, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν ἑορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμά συγχαρητήρια Μηνύματα τοῖς Ἐξοχωτάτοις Προέδρῳ καί Ἀντιπροέδρῳ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς ἐπί τῇ ἀνανεώσει τῆς πρός αὐτούς ἐμπιστοσύνης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Δευτέρας, 12ης Νοεμβρίου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ Μόσχας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σέργκιεβ Ποσάντ κ. Θεογνώστου,  καί ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κλήμεντος Κοτσομύτη, Α' Γραμματέως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 13ης ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, οὗτινος τά ἱερά λείψανα ἐξετέθησαν πρός προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τάς Εὐλαβ. ἀδελφάς Σοφίαν καί Ντιάναν, ἐκ τοῦ ΡΚαθολικοῦ Τάγματος τῶν Μικρῶν Ἀδελφῶν τοῦ Ἰησοῦ, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μερόπην Ἀναστασιάδου, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, ἐν Παρισίοις καί Στρασβούργῳ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Βουραζέρην, Ἀρχιπλοίαρχον, Ὑπαρχηγόν τοῦ Στόλου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποιοῦντα ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Δημητρίου Καβουλάκου, Πλοιάρχου, Παναγιώτου Οἰκονομοπούλου, Ἀντιπλοιάρχου, καί Σταύρου Μπάνου, Πλοιάρχου, Ναυτικοῦ Ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. İrfan Bekaroğulları, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τοῦ Δήμου Fatih.
Τόν Ἐλλογ. Δρα Θεολογίας Κωνσταντῖνον Κενανίδην, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ζανιᾶν, Πρόεδρον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ.  Ἀλεξάνδρου Τουρκολιᾶ, Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Μυλωνᾶ καί Πέτρου Χριστοδούλου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Λαμπρινούδη, στελεχῶν τῆς Τραπέζης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἰωάνναν Δεσποτοπούλου, Πρόεδρον τοῦ Ὀργανισμοῦ Παραολυμπιακῶν Ἀγώνων (Special Olympics), μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἠλία, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Παρασκευῆς Μουράτου καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Βασιλείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἐκδότην τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζήσην Σῖσκον, Θεολόγον, ἐκ Καστορίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Μαστρογιάννην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Özasi, Κοσμηματοπώλην, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Καρανικόλα, ἐξ Ἴμβρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 12ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Bahçeşehir πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλλογ. κ. Feryal Tansuğ, μέ τίτλον: «İmroz Rumları-Gökçeada Üzerine», ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, καί Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου, Προέδρου τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, μετά μελῶν αὐτῶν. 
Ὅμιλον Κληρικῶν ἐκ Ρωσσίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σέργκιεβ Ποσάντ κ. Θεογνώστου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Τριάδος καί Ἁγίου Σεργίου τοῦ ὁμωνύμου προαστείου τῆς Μόσχας.
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν,  ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Mary Cantrell, ἐξ Ἀμερικῆς.   
Τόν Μουσικολ. κ. Χαράλαμπον Βακάκην, Ἱεροψάλτην Μακροχωρίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Φίλιον, Δήμαρχον Ἰωαννίνων, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Γκόλα, Ἀντιδημάρχου, Βασιλείου Χήτου καί Στεφάνου Ζέρβα.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Ἀθλητικοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Δρομέων Πιερίας.
Τόν Ἐλλογ. Δρα. κ. Akkan Suver, Πρόεδρον τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Marmara Grubu, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cafer Sait Okray.
Τήν Εὐγεν. κ. Δέσποιναν Τσολάκογλου, ἐξἼμβρου.

*  *  *

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ  ἀοιδίμου Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου

Ὡς προηγγέλθη, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 8ης Νοεμβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Σόφιαν προκειμένου ἵνα παραστῇ κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου.
Ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Σόφιας τόν Παναγιώτατον καί τήν τιμίαν Αὐτοῦ συνοδείαν ὑπεδέξαντο, μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ, οἱ Σεβ. Τοποτηρητής Μητροπολίτης Μεγάλου Τυρνόβου κ. Γρηγόριος καί Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Στοβίου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου, καί οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ.κ. İsmail Aramaz, τῆς Τουρκίας, καί Θρασύβουλος Σταματόπουλος, τῆς Ἑλλάδος, καί, ἀφοῦ ὁ Παναγιώτατος προέβη εἰς δηλώσεις πρός τά ἀναμένοντα Αὐτόν Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον Kempinski Zografski, ἔνθα καί κατέλυσε κατά τήν διήμερον παραμονήν Αὐτοῦ ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Βουλγαρίας.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Κυριακῆς, ἐν τῷ ὁποίῳ προσεκύνησε τό σεπτόν σκῆνος τοῦ ἀποιχομένου Πατριάρχου, καταθέσας εἰς αὐτό ἄνθη, καί παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Θρόνου, κατά τήν τελεσθεῖσαν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως κ. Νικολάου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Δεβόλεως κ. Θεοδοσίου καί Ζνεπόλεως κ. Ἰωάννου.
Κατά τήν Θείαν ταύτην Λειτουργίαν, ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ζνεπόλεως κ. Ἰωάννης καί ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Boyko Borisov, Πρωθυπουργός τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἀντήλλαξε θερμόν χαιρετισμόν, Ἐξοχώτατοι  Ὑπουργοί, ἄλλοι ἐπίσημοι καί πλῆθος πιστῶν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μεταστάντος Πατριάρχου, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν λειτουργησάντων Ἀρχιερέων, εἶτα δέ παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ καταλύματι τοῦ Παναγιωτάτου.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Τουρκίας κ. İsmail Aramaz, παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου, ἐν τῇ Πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ, εἰς ὅ παρεκάθησαν, πλήν τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Τοποτηρητής, ὁ Ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Ἀθανάσωφ, Ἄρχων Μ. Πρωτέκδικος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Roussi Ivanov, Γενικός Διευθυντής Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Βουλγαρίας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Λιάζε, Πρόεδρος τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, καί οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Mustafa Yurdakul, Σύμβουλος Πρεσβείας, καί Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος.
Τήν ἐπαύριον, Παρασκευήν, 9ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Πατριαρχικόν καί Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Νέφσκι, ἔνθα ἀπό τῆς πρωΐας μετεφέρθη τό σεπτόν σκῆνος τοῦ ἐκδημήσαντος Πατριάρχου, καί παρέστη συμπροσευχομένη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τήν τελεσθεῖσαν πολυαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ, περί τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Ἐξοχ. Προέδρος τῆς Βουλγαρίας κ. Rosen Plevneliev εἰσελθών εἰς τό Ἱερόν Βῆμα ἀντήλλαξεν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν μετά τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν συμπροσευχηθέντων Μακαριωτάτων Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου καί Ἀρχιεπισκόπων Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, περιστοιχούμενος ὑπό τῶν ὡς ἄνω Μακαριωτάτων, τῶν Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεραρχῶν-ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί τῆς Ἱεραρχίας τῆς ἀπορφανισθείσης Ἐκκλησίας, ἐκφωνήσας ἐν τέλει τόν ἐπικήδειον λόγον, ἐκ μέρους πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων καί Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν, εἰς τόν ὁποῖον ἐξῇρε τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου καί παρεμύθησε τό ἀπορφανισθέν ποίμνιον. Ὡμίλησεν ὡσαύτως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κ. Νικόλαος, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.
Κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν, πλήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Προέδρου τῆς Βουλγαρίας, παρέστησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Bolonek Janusz, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ ἐν Σόφιᾳ, ἐκπροσωπῶν τήν Α. Ἁγιότητα, τόν Πάπαν Ρώμης Βενέδικτον ΙϚ', ὁ Θεοφιλ. Ἀρμένιος Ἐπίσκοπος κ. Tatev Agopyan, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Ὕπατον Πατριάρχην καί Καθολικόν πάντων τῶν Ἀρμενίων κ. Καρεκίν Β', Κληρικοί, Μοναχοί καί Μοναχαί, ἐκπρόσωποι ἄλλων θρησκευμάτων, ἄλλοι ἐπίσημοι, ἐνῷ πλῆθος πιστῶν κατέκλυσε τόν Ἱ. Ναόν.
Μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν Μακ. Προκαθημένων καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Προέδρου συνώδευσαν τιμητικῶς τό σεπτόν σκῆνος τοῦ ἐκδημήσαντος Πατριάρχου ἕως τῶν προπυλαίων τοῦ Ἱ.Ναοῦ, ἐκεῖθεν δέ τό σκῆνος μετεφέρθη δι' ὀχήματος εἰς τήν Ἱ. Μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Troyan, ἔνθα ἐγένετο ὁ ἐνταφιασμός.
Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Kempinski Zografski, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὡμίλησαν οἱ ὡς ἄνω Μακ. Προκαθήμενοι καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, καθώς καί ἐκπρόσωπος τῆς Α.Μ. τοῦ τ. Βασιλέως τῆς Βουλγαρίας Συμεών Sakskoburggotski.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Ἐλισάβετ, ἐδεξιώθη τόν Παναγιώτατον καί τούς Μακ. Ἀρχιεπισκόπους Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καί Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιον, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῶν, ἐν τῇ ἐν Σόφιᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, παρόντων καί στελεχῶν τῆς Πρεσβείας, τούς ὁποίους ὁ Παναγιώτατος ηὐλόγησε πατρικῶς.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.   
             
Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, τήν Παρασκευήν, 9ην Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τό ἐνταῦθα Γεν. Προξενεῖον τῆς Βουλγαρίας καί ὑπέγραψεν εἰς τό ἀνοιγέν βιβλίον συλλυπητηρίων ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό  Σάββατον, 10ην Νοεμβρίου, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Σισλῆ Νοσοκομείῳ Florence Nightingale νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καἰ ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Νοεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκού- δης, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ᾧτινι καί ηὐχήθη ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ὁ Πατριάρχης.     
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς συμμετοχῆς Αὐτοῦ τήν ἐν τῷ Συνεδριακῷ Κέντρῳ Haliç δοθεῖσαν συναυλίαν τῆς βασιλικῆς ὀρχήστρας τῆς Ὁλλανδίας, ἐπί τῇ συμπληρώσει 400 ἐτῶν ἀπό τῆς συνάψεως διπλωματικῶν σχέσεων μεταξύ Τουρκίας καί Ὁλλανδίας, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Β. Ὑψηλότητος, τοῦ Πρίγκηπος Διαδόχου τῆς Ὁλλανδίας Willem-Alexander καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Ὑψηλοτάτης Πριγκιπίσσης Máxima, τοῦ Ἐξοχ. κ. Ali Babacan, Ἀντιπροέδρου τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως, καί ἄλλων ἐπισήμων.

Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 11ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,  ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ πρότριτᾳ διαγενομένῃ πανηγύρει αὐτοῦ.
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ. Εὐφημίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῆς κωμοπόλεως Τσοτυλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης καί ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «ὁ Ταξιάρχης», ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν.     
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β', Γαβριήλ Δ', Κωνσταντίου Β' καί Γρηγορίου Στ' καί τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος Πατριάρχου Βουλγαρίας Μαξίμου καί τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου καί Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Δαμασκηνοῦ.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ  αἰθούσῃ, καθ' ἥν ὡμίλησαν  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Λωξάνδρα Δημοπούλου,  Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶς Τσιτσᾶκος, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «ὁ Ταξιάρχης», ἐνῷ ἡ Εὐγεν. κ. Θεοδώρα Διακρούση παρουσίασε τούς νέους μαθητάς πιάνου, οἱ ὁποῖοι ἐξετέλεσαν μουσικόν πρόγραμμα, ὁ δέ μαθητής Κωνσταντῖνος Ἰ. Δημόπουλος ἀπήγγειλε ποίημα ἀπευθυνόμενον πρός τόν Πατριάρχην, ὁ Ὁποῖος καί κατέκλεισε τήν ὅλην ἐκδήλωσιν διά καταλλήλου ὁμιλίας. Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἐτιμήθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Σμαρώ Τσολακίδου καί οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Ἀργύριος Κουκουλομάτης καί Ἰωάννης Χούτου, Νεωκόρος τῆς Κοινότητος, διά τάς προσφερθείσας ὑπηρεσίας των.   

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐνεκαινίασε καί ηὐλόγησε τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ διοργανουμένην ἔκθεσιν φωτογραφίας τοῦ Ταταυλιανοῦ Φωτογράφου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Γκίζη, μέ θέμα «Ἀσπρόμαυρες Ἀναμνήσεις». Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Γκίζης, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.   
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικόν Ἔξαρχον Πάτμου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχων κ. Συμεών καί κ. Πολυκάρπου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Κασσιανήν, Εὐθυμίαν καί Φιλαρέτην, ἐκ τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Μητρός Ἠγαπημένου.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ,  ἐκ Ξάνθης.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Γκελντῆν, Δικηγόρον, ἐκ Κατερίνης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Παρασκευῆς Ν. Πάτσια καί Χριστίνης Κ. Καραμήτρου, Συμβολαιογράφων, ἐκ Κατερίνης. 
Τόν Ἐντιμ. Παρασκευᾶν Μαΐν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, με- τά τῆς Εὐγεν. μνηστῆς αὐτοῦ δίδος Lori. 
Ὅμιλον Συμβολαιογράφων, ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Βλαχάκη.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Τεάζην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Cem Şen, ἐξ Ἴμβρου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἔναρξιν τῆς ἐκθέσεως τῶν ἔργων ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Μητσοπούλου, μέ θέμα: «Πέρασμα στή Μεσόγειο», τήν Παρασκευήν, 9ην Νοεμβρίου.
Tήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μουσικῷ Μεγάρῳ «Cemâl Reşit Rey» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως τελετήν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 74 ἐτῶν ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Mustafa Kemal Atatürk, τό Σάββατον, 10ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθεῖσαν ἀπονομήν βραβείων τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων, τήν Κυριακήν, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς τήν κηδείαν
τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 8ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Σόφιαν ἵνα παραστῇ κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Μαξίμου, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.
     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης,ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ἐκ τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, τήν Πέμπτην, 8ην ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν διάλεξιν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Αἰκατερίνης Κορρέ-Ζωγράφου, Καθηγητρίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα: «Τά κεραμικά İznik (Νικαίας) τῆς Μονῆς Παναχράντου Ἄνδρου».

Τήν Τετάρτην, 7ην Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς συμμετοχῆς Αὐτοῦ τό ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Βοσπόρου πραγματοποιηθέν οἰκολογικόν συνέδριον, ἐπί τῇ συμπληρώσει 30 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἰνστιτούτου Περιβαλλοντολογικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ ὡς ἄνω Πανεπιστημίου, τῇ παρουσίᾳ τῆς Α. Ὑψηλότητος, τοῦ Πρίγκηπος τοῦ Μονακό Ἀλβέρτου Β', ἐκ τῶν ὁμιλητῶν τῆς ἡμέρας. Ὁ Πατριάρχης εἶχε καί ἰδιαιτέραν συνάντησιν μετά τῆς Α. Ὑψηλότητος διαρκείας ἡμισείας ὥρας.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 7ην ἰδίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν Νάξου καί ἐκ τῆς Ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Λεμεσοῦ Κύπρου, ὡς καί  πιστοί ἐντεῦθεν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ὑπεύθυνον τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βαλατᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, ᾧτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Μπίτσην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων, καί Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
26μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Συμβουλίου Ἐνσωματώσεως τῶν ξένων τῆς πόλεως Garbsen Γερμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πάστορος κ. Nolte καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐσταθίου Χύτη.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας, Θεόδωρον Petkov καί Λουκᾶν Stanchev, ἐκ Φιλιππουπόλεως. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Προβελεγγιάδην, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσιμάραν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαριάννης Ἀκιντζῆ, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά κληρικῶν τῆς Περιφερείας καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀναστασίου Τσιτσέκογλου Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Γεννάδιον Μαυράκην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐπιδώσαντα δ'Αὐτῷ ἀντίτυπον τοῦ νέου βιβλίου ὑπό τόν τίτλον: «Νῖκος Μαυράκης-Ὁ Δάσκαλος τῆς Πόλης». 
Τήν Ἐξοχ. κ. Josette  Durrieu, Α' Ἀντιπρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἐκ Στρασβούργου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Sylvie Affholder, συνεργάτιδος αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Arda Zengin, Στελέχους τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Σχέσεων καί Πρωτοκόλλου τῆς Μεγάλης Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Erkan Kahraman, Ahmet Kısa καί Gökhan Mendi μετά τῆς Εὐγεν. κ. Şebnem Özdemir, Στελέχη τῆς Τραπέζης Türk Ekonomi (TEB), ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Εὐστρατιάδην, ἐντεῦθεν, μετά τῆς Εὐγενεστάτης συζύγου αὐτοῦ κ. Σέτα καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Νικολάου, μαθητοῦ τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἑνώσεως Δημοσιογράφων Τουρκίας (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) τελετήν ἀπονομῆς βραβείων, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑνώσεως, τήν Δευτέραν, 5ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης μέ τούς νέους τῆς Ὁμογενείας

Τό Σάββατον, 3 Νοεμβρίου 2012, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος, ἔσχε τήν εὐκαιρίαν τῆς πατρικῆς ἐπικοινωνίας πρός τούς μαθητάς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, φοιτητάς Πανεπιστημίων, ἐργαζομένους νέους τῆς Ὁμογενείας, ὡς καί τούς ἐξ Ἑλλάδος ἐνταῦθα παρεπιδημοῦντας νέους, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς διοργανωθείσης ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἡμερησίας ἐκδρομῆς εἰς Ἀνατολικήν Θράκην.
Πρῶτος σταθμός τῆς περιοδείας εἶχεν ὁρισθῆ ἡ Ἡράκλεια τῆς Προποντίδος (Marmara Ereğlisi), ἔνθα τόν Πατριάρχην, τήν τιμίαν συνοδείαν Αὐτοῦ, ἀπαρτιζομένην ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Πανοσιολ. Ὑπογραμματέως κ. Ἰωακείμ καί Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, Ἱερολ. Διακόνου κ. Νήφωνος καί Ἐντιμολ. Ἄρχοντος κ. Εὐστρατίου Ζεγκίνη, καί τόν 100μελῆ ὅμιλον τῶν νέων ὑπεδέχθησαν οἱ Ἐλλογιμ. κ. Ἀντώνιος Χατζόπουλος, Ἐκπαιδευτικός, Özkan Ertuğrul, Καθηγητής Ἀρχαιολογίας καί Ἰστορίας τῆς Τέχνης τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει Πανεπιστημίου Θράκης (Trakya Üniversitesi), καί Önder Öztürk, Διευθυντής τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Ραιδεστοῦ, μετά συνεργατῶν αὐτῶν.
Ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη, ὁμοῦ μετά τῶν νέων ἐκδρομέων, εἰς χῶρον ἀνασκαφῶν τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ὁποίων ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη ἔφερεν εἰς τό φῶς εὑρήματα παλαιοχριστιανικοῦ ναοῦ, εἰδικώτερον δέ τό δάπεδον καί τά περίτεχνα ψηφιδωτά αὐτοῦ τρικλίτου βασιλικῆς, ἐκτάσεως 1.200 τετρ.μ., χρονολογουμένης ἀπό τοῦ τέλους τοῦ 5ου μ.Χ. αἰῶνος, ἀκολούθως δέ εἰς ἀνοικτόν χῶρον πρασίνου ἐν τῷ κέντρῳ τῆς εἰρημένης παραθαλασσίου κωμοπόλεως τῆς Προποντίδος, ἔνθα ἐκτίθενται κίονες, ἐπιγραφαί καί ἄλλα εὑρήματα τῆς ἀρχαίας Ἡρακλείας.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Περίστασιν (Şarköy), ἔνθα ηὐλόγησε τό παρατεθέν ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Deniz γεῦμα.
Ἀκολούθως, διελθών τά χωρία Ἡρακλείτσα, Καλαμίτσα καί Μυριόφυτον, ἀφίχθη εἰς Χώραν τῆς Μητροπόλεως Γάνου καί  Χώρας καί κατηυθύνθη εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀνεγερθεῖσαν εἰς τήν θέσιν καταστραφείσης βυζαντινῆς Μονῆς ὑπό τοῦ Ἱερομονάχου Διονυσίου Καλαφάτη ἐν ἔτει 1865, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ ἰδιοκτήτου αὐτῆς καί τῶν ἀμπελώνων τῆς περιοχῆς κ. Cem Çetintaş. Ἀφοῦ περιηγήθη τούς χώρους τῆς ἐρειπωθείσης Μονῆς ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν προκεκοιμημένων ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν τῆς περιοχῆς καί τοῦ κτίτορος τῆς Μονῆς, ἐπί τῇ δύσει δέ τοῦ ἠλίου ὄπισθεν τῶν πλαγιῶν τοῦ Κουμβάου Ὄρους ἔψαλεν, ὁμοῦ μετά τῶν μετεχόντων τῆς ἐκδρομῆς, τό «Φῶς Ἱλαρόν». Ἠκολούθησεν ὑπαίθριος δεξίωσις παρατεθεῖσα ὑπό τῆς οἰνοποιείας Melen, ἐπίσκεψις εἰς τούς χώρους παρασκευῆς καί ἐμφιαλώσεως τῶν προϊόντων αὐτῆς καί ἐπιστροφή εἰς τά ἴδια. Ὁ Πατριάρχης εἰς διαφόρους σταθμούς τῆς ἡμερησίας ταύτης ἐκδρομῆς ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους στοργῆς καί συμβουλῶν πρός τούς προσφιλεῖς Αὐτῷ νέους. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 4ης Νοεμβρίου.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως, καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος ἐν τῇ Πόλει, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Ἐδέσσης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Γιάννου, Δημάρχου, καί ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐνταῦθα ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων καί ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος καί ὁ Πατριάρχης. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Γαλεράκη καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Γεωργίου Τσικώγια καί Ἰωάννου Πεσδεμιώτου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Θεοφύλακτον Βίτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ἠλιανήν, Στεφανίδα καί Ἐμμέλειαν, ἐκ τοῦ ἐν Ὁρμυλίᾳ Χαλκιδικῆς Ἱ. Πατριαρχικοῦ καί Σταυροπηγιακοῦ Μετοχίου Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐπί τῇ λήξει τῆς διακονίας αὐτῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Σταυρούλας Κουλουριώτου, μητρός τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Μεγάροις Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου,  ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μεγάρων, τό Σάββατον, 3ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας, κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν ὑπό τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ) ἐκδήλωσιν πρός τιμήν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος-Ἐκπροσώπου τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων εἰς τό Συμβούλιον τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις ἕδρᾳ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τήν Παρασκευήν, 2αν  Νοεμβρίου.           
Κατά τήν ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Λυκείῳ δοθεῖσαν ὑπό τῆς θεατρικῆς ὁμάδος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης παράστασιν τοῦ μονολόγου τοῦ Jean Cocteau «Τό Ψέμα» καί τοῦ θεατρικοῦ ἔργου τοῦ Giovanni Papini «Ὁ Πειρασμός τοῦ Ἰούδα», τό Σάββατον, 3ην Νοεμβρίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Μάξιμος ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ ἐν Harbiye Ἀρμενοκαθολικῷ Νοσοκομείῳ Surp Agop νοσηλευόμενον Μουσικολ. κ. Λεωνίδαν Ἀστέρην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Πέμπτην, 1ην Νοεμβρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί τούς τροφίμους τοῦ Ἱδρύματος.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν: α) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, καί β) τοῦ Αἰδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Κυριάκοβα, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἱεραπόλεως κ. Ἀντώνιον, ἐπί κεφαλῆς τῶν ἐν Η.Π.Α. Ὀρθοδόξων Οὐκρανικῶν Κοινοτήτων, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί ὁμίλου προσκυνητῶν.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Παπαζαχαρίαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σωκράτους Ἠλιάδου καί Νικολάου Χατζηεμμανουήλ καί τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Παραλίκα.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωνσταντῆν, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Abdullah Demirbaş, Δήμαρχον Diyarbakır-Sur, μεθ' ὁμίλου ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν ὁμάδων τοῦ ὡς ἄνω Δήμου.

*  *  *