Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Ὀκτώβριος 2006

Ὀκτώβριος 2006

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 30ῆς Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ συμπληρώσει 15ετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς  τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον, παρέθεσε δεῖπνον πρός τά μέλη  τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τούς λοιπούς ἐντεῦθεν σεβασμίους Ἀρχιερεῖς, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν, Σύμης κ. Χρυσόστομον, Βοστώνης κ. Μεθόδιον, Περγάμου κ. Ἰωάννην καί Λάμπης καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον, ἐλθόντας ἵνα μετάσχωσι τῶν καθ΄ἕκαστον μῆνα διεξαγομένων συνεδριῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐανθίαν Ρεμπούτσικα, Μουσικοσυνθέτιδα, ἐξ Ἀθηνῶν, συγχαρείς αὐτῇ πατρικῶς διά τό ὑπό τῆς Παγκοσμίου Ἀκαδημίας Κινηματογραφικῆς Μουσικῆς ἀπονεμηθέν εἰς αὐτήν Διεθνές Βραβεῖον «Παγκόσμιος Ἀνακάλυψις τῆς Χρονιᾶς  2006».

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἰωακείμ, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Eva Filipi, Πρέσβεως τῆς Τσεχίας ἐν Ἀγκύρα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swissôtel», τήν Δευτέραν, 30ήν Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε: α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τετάρτην, 25ην Ὀκτωβρίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος,  Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτῆς Πατριάρχου Δημητρίου. Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Χαρίλαος Διαμάντογλου, Ἄρχων Μ. Ἱερομνήμων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, ὃστις ὑπέβαλεν ἐξ ὀνόματος τοῦ κλήρου  καί τῶν πιστῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ τά αἰσθήματα ἀγάπης καί  ἀφοσιώσεως αὐτῶν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, κατέκλεισε δέ Πατριάρχης. β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 26ην ἰδίου, καθ' ἣν τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἰωακείμ Μπίλλης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Παγίδας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.  Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 28ην  Ὀκτωβρίου, ἐν τῷ  τέλει τῆς ὁποίας ἐτελέσθη τό τριετές Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασίου Γ.  Τσερνόγλου, Καθηγητοῦ τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, Εὐεργέτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί διδασκάλου τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης  Ὀκτωβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐδέχθη 170μελῆ ὃμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἰωαννίνων, πρός τούς ὁποίους ὡμίλησε καταλλήλως, ἐνῷ  τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 29ην  ἰδίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου  τῆς Κοινότητος Ξυλόπορτας, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος,  ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν  ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου  Κερατίου Κόλπου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθόδιος,  καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Πατριαρχείου, καί Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, τήν Πέμπτην 26ην Ὀκτωβρίου, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Σεβαστείας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά συγχαρητήρια.  Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 28ης ἰδίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Μυτιλήνης κ. Ἲακώβου καί Ντητρόϊτ κ. Νικολάου, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν ἀγαγόντα πρότριτα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, Ἱεροκήρυκος.  
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Θεοδώρου Πετρούτσου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σκούρταν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰάκωβον Χαβιαρόπουλον,  ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Δεμιρτζῆν, Καθηγητήν, Δημήτριον Μπαρμπούνην, Δημήτριον Χειράκην καί Δημήτριον Δούρλαρην, ἐκ τῶν Νεωκόρων τοῦ Π.  Πατριαρχικοῦ Ναοῦ.
Τούς Ἐντιμολ. κ κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Εὐστάθιον Ἀρσενιάδην, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, Ἂρχοντας Ὑπομνηματογράφους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Dragan Markoviç, Γενικόν Πρόξενον τῆς Σερβίας, ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χάρην Ἀηδονόπουλον, Ἀντιδήμαρχον, εἰδικόν Σύμβουλον ἐπί θεμάτων « Δικτύου Βαλκανικῶν πόλεων », ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Καθηγήτριαν Πανεπιστημίου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Σχολάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς μετά τῆς Ἐφορείας αὐτῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Σχίζαν καί Θωμᾶν Πατσιακούραν, Ἰατρούς ἐκ Λωζάννης καί Ἀθηνῶν ἀντιστοίχως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Παπαϊωάννου, Ἰατροῦ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σωτηρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσερνόγλου, Καθηγητήν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Εἰρήνης Κανλῆ, Δημοσιογράφου, ἐκ Λέσβου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Γιαβρόγλου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Φιλιῶς, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güller, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 83ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας, ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Κυριακήν, 29ην Ὀκτωβρίου.     
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μαξίμου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος,  Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, τήν Κυριακήν, 29ην Ὀκτωβρίου,  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εἰς τήν Νομαρχίαν καί συνεχάρη ταῖς Πολιτικαῖς, Στρατιωτικαῖς καί Δημοτικαῖς Ἀρχαῖς τῆς Πόλεως ἡμῶν, ἐπί τῇ 83ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐγκαθιδρύσεως τῆς Δημοκρατίας ἐν τῇ χώρᾳ ἡμῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τῆς Κυριακῆς, 22ας Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Σαμαριτάκην, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Sam Chazanfari καί Γρηγορίου Κατσακιώρη καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σεργίου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Μπελαλίδην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Νικολάου Χάλκης, τήν Δευτέραν, 23ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Θεοδώρου καί Claudia Καλαμάρη, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν, 22αν ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Νομάρχου τῆς Πόλεως κ. Muammer Güler, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐνταῦθα Πτωχοκομείῳ, τήν Πέμπτην 19ην τρ.μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ τριετές μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Νικομηδείας κυροῦ Συμεών, ἐν τῷ ἐν Πριγκήπῳ  Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν Κυριακήν, 22αν τρ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τούς Σεβ. Μητροπολῖτας Πέργης κ. Εὐάγγελον, Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως, μέ θέμα « Τό Μελτέμι τῆς Πόλεως », ἐν τῷ  ἐν Levent Μουσείῳ Τέχνης «Elgiz Çağdaş», τήν Τετάρτην, 18ην Ὀκτωβρίου. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Silvyo Ovadya, Προέδρου τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος,  δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Şışhane Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Neve Şalom», τήν Δευτέραν, 16ην ἰδίου, καί
β) τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Marmara», τήν Τρίτην, 17ην τρ.μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hidayet Karaca, Γενικοῦ Συντονιστοῦ τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Samanyolu», δεῖπνον (iftar), ἐν Üsküdar, τήν Τετάρτην, 18ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Δρος Paul Doany, Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Τηλεπικοινωνιῶν τῆς Τουρκίας «Türk Telekom»,  καί Oya Eczacıbaşı, Προέδρου τοῦ ἐνταῦθα Μουσείου Συγχρόνου Τέχνης, ἔκθεσιν, μέ θέμα «Βενετία-Πόλις», ἐν Karaköy, τήν Τρίτην 17ην τρ.μ..

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:  
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παγίδα Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Βλατίτσην, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀλεξίας, Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Εἰκοσιφοινίσσης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, ἐπί κεφαλῆς 15μελοῦς ὁμίλου Μοναχῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Κώτσιαν, Πρόεδρον τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίου αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου («Kültürlerarası Diyalog Platformu-Kadip») δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ τοῦ Ἱδρύματος Δημοσιογράφων καί Συγγραφέων (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı), τήν Πέμπτην, 12ην Ὀκτωβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπού-λου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, μετέβη εἰς τό ἐν Κανδυλλῇ θέρετρον «Adile Sultan» καί παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Βακουφίου Στρατηγικῶν καί Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ὁμίλου Μάρμαρα (Marmara Grubu-Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı), παρατεθέν δεῖπνον (iftar), ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν προσκληθέντων ἐκπροσώπων τῶν ἐν τῇ πόλει ἡμῶν θρησκευμάτων καί δογμάτων καί πολλῶν προσωπικοτήτων τῆς κοινωνίας Πόλεως, ὁμιλήσας καταλλήλως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15ης Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:  
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
18μελῆ ὅμιλον Ἀγγλικανῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Peter S. Paine, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Εὐφημίας Σέρβου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Καλοκαιρινόν, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Βασιλείου καί Εὐαγγελίας Ἀντωνιάδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 14ην Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ 8ῃ ἡμέρᾳ δωρητῶν ὀργάνων Εὐρώπης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Ceylan Intercontinental», αὐθημερόν.

Ἀναχώρησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

Ἀνεχώρησε χθές, Κυριακήν, 15ην Ὀκτωβρίου, δι'ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Ἀθήνας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, προκειμένου ἵνα προστῇ ἐκδηλώσεών τινων καί ὁμιλήσῃ ἀπό διαφόρων βημάτων, ἔχῃ δέ καί ἐπαφάς μετά τῆς πολιτειακῆς καί πολιτιστικῆς ἡγεσίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Πατριάρχης θά μεταβῇ εἰς Θεσσαλονίκην (19-21 τ. μ.), ἐκεῖθεν δέ διά προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς Ἅγιον Ὄρος, προτιθέμενος ὅπως, σύν Θεῷ, ἐπιστρέψῃ εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ τήν Τρίτην, 24ην τ. μ..

*  *  *

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ
ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ὡς ἤδη ἀνηγγέλθη, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 29ης Σεπτεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν πόλιν ἡμῶν ἀεροπορικῶς, ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Πρέσοβ κ. Ἰωάννου, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Γεωργίου Stransky καί  Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Στεφάνου Sak, Καθηγητοῦ, πρός πραγματοποίησιν τῆς εἰρηνικῆς ἐπισκέψεώς Του πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον.

Τήν Α. Μακαριότητα καί τήν συνοδείαν Αὐτῆς ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πόλεως, οἱ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος καί Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας, οἵτινες συνώδευσαν αὐτούς εἰς τό Ξενοδοχεῖον Taksim Gönen, ἔνθα καί κατέλυσαν ὡς φιλοξενούμενοι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. 

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, 30ῆς ἰδίου, ὁ Μακαριώτατος προέστη Δοξολογίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, εἶτα δέ ὡδηγήθη εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, γενόμενος ἐπισήμως δεκτός μετ' ἀδελφικῆς ἀγάπης καί πλείστης ἐγκαρδιότητος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, περιστοιχουμένου ὑπό μελῶν τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου. Ἐν συνεχείᾳ, ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις, αἵτινες καί δημοσιευθήσονται πρός ἐνημέρωσιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. 

Πανηγυρική Συλλειτουργία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, μετά τῆς Α. Μακαριότητος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρου

Τήν Κυριακήν, 1ην Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ μετά τῆς προβλεπομένης ἐν προκειμένῳ ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἡ Θεία Λειτουργία, κατά τήν ὁποίαν συνελειτούργησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Μακαριότης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρος. 

Μετ᾿  αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πρέσοβ κ. Ἰωάννης, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος Κομάνων κ. Γαβριήλ.   
Κατ᾿  αὐτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μέλη ἐκ τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Blackburn κ. Νικόλαος καί Chichester κ. Ἰωάννης τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, Κληρικοί καί Μοναχαί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιος-Μάριος Λυμπερόπουλος, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσεφώνησε τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρον, ὅστις ἀντεφώνησε καταλλήλως. Ἐν συνεχείᾳ, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων ἀναμνηστικά δῶρα καί ἐν κατακλεῖδι ἡ Α. Μακαριότης ἐποίησεν ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐπίσημον ἄριστον, καθ'ὅ ὁ Πατριάρχης ἤγειρε πρόποσιν καί ἀπήντησεν ὁ Μακαριώτατος, παρασχών περαιτέρω ἐνημέρωσιν ἐπί τῶν δραστηριοτήτων τῆς κατ'Αὐτόν Ἐκκλησίας. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Σεπτεμβρίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ  τοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.. Ἰωακείμ Οἰκονομίκου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, Συλλόγου Καρκινοπαθῶν Νομοῦ Πιερίας «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἐκ τῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Περσεφόνης Μήττα, Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Καρκινοπαθῶν Μακεδονίας-Θράκης, καί ἐξ ὀγκολόγων- ἰατρῶν, συμμετεχόντων εἰς τάς ἐργασίας ὀργανουμένου ἐνταῦθα Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 1ης  Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, ἀντεπεσκέφθη τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρον, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου παρέθεσε δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Πουκαμισᾶν, Πρέσβυν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ  κ. Διονυσίου-Μαξίμου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ζούκαν, Ἀντιστράτηγον, Διοικητήν τοῦ Γ΄Σώματος Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Νατοϊκοῦ Στρατηγείου Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀρχοντῆ, Ταγματάρχου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἐπιτελικοῦ Γραφείου αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Πανομῆτρον, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰακώβου, συνεργάτου αὐτοῦ.
20μελῆ ὅμιλον ὀγκολόγων-ἰατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Marcelo Muino, ἐξ Ἀργεντινῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Χριστόπουλον, ὀγκολόγον- ἰατρόν, μετά τῆς ἐξαδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Πουλῆ, ἐκ Πατρῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσολακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, πρός ἐκζήτησιν εὐχῶν ἐπί τῇ  βαπτίσει τοῦ υἱοῦ αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Δέσποιναν Ν. Σαρρῆ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἐλλογ.  κ. Αἰκατερίνης Ναούμ, πρός ὑποβολήν τῆς εὐγνωμοσύνης αὐτῶν διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ συζύγου καί πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Νικολάου Σαρρῆ, διατελέσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν Νομικοῦ Συμβούλου τῶν Πατριαρχείων. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίαν Λαργατζῆ, ἐκ Πολυκάστρου Κιλκίς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν βάπτισιν τοῦ υἱοῦ τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Μαρίας Τσολακίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Κυριακήν, 1ην Ὀκτωβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Χρυσόστομον Κατσουλιέρην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὄρους, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ξάνθης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλιοῦ Γκουνάζη, Νικολάου Φιούρη καί Ἀλεξάνδρου Πρίτσου, ἐξ Η.Π.Α..
Τόν Ἐξοχ. κ. Salvador Campos Icardo, νέον Πρέσβυν τοῦ Μεξικοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Τομαῆ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 2ας Ὀκτωβρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 15ετίας ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ μετέβη εἰς τήν Κοινότητα Εὐαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, ἔνθα ἐδέχθη τούς Εὐλαβεστάτους Πρεσβυτέρους καί Διακόνους τῆς Πόλεως, πρός τούς ὁποίους ἀπηύθυνε συστάσεις καί παραινέσεις διά τήν ἀποτελεσματικωτέραν διακονίαν αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ρωμαιοκαθολικόν  Ἐπίσκοπον κ. Hlib Lonchyna, ἐξ Οὐκρανίας.     
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Λιβαδᾶν, Γενικόν Γραμματέα Ἐνημερώσεως τῆς Γενικῆς  Γραμματείας Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Παναγιωτοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου αὐτοῦ, καί  Παναγιώτου Ἀγραφιώτου, Συμβούλου Τύπου τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τήν Εὐγεν. κ. Λέναν Ἡλιάδου, ἐντεῦθεν. 

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου Λαμπρυνιάδου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 16ῃ ἑπετείῳ ἀπό τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 3ην Ὀκτωβρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιον, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. κ. Δημητρίου Ντικπασάνη, Νικολάου Hyka καί Ἀντωνίου Merdani.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, κομίσαντα Αὐτῷ κατά παράκλησιν καί τῆς Ἐντίμου Ἐφοροεπιτροπῆς τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου. 
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐλλογιμ.  Δρος Alberto Gasbarri, ὑπευθύνου ἐπί τῶν Παπικῶν Ταξιδίων, καί Δρος Paolo Corvini, ἐκ τοῦ Γραφείου Πρωτοκόλλου τοῦ Βατικανοῦ, μεθ'ὧν συνειργάσθη διά τήν προετοιμασίαν τῆς ἐνταῦθα ἐπισκέψεως τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Βενεδίκτου τοῦ ΙΣΤ΄, κατά τόν προσεχῆ Νοέμβριον.   
Τήν Αὐτοῦ Ὑψηλότητα, τόν Πρίγκηπα τῆς Hohenzollem καί Veringen τῆς Ρουμανίας Radu, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Constantine Mihail Grigorie, Πρέσβεως τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὒην Χατζηανδρέου, Ἰατρόν, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 5ης Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησε μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου  εἰς τό ὑπό τῆς Νομαρχιακῆς Διοικήσεως τῆς  Πόλεως τοῦ κυβερνῶντος κόμματος AKP παρατεθέν δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ.  Πρωθυπουργοῦ  κ.  Recep Tayip Erdoğan καί Καγκελλαρίου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας κ. Angela Merkel, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar».

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τάς ὀργανωθείσας, ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως τῆς Οὑγγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ Dr. Zsolt Szalay καί τῆς Εὐγεν.  κ. Mária Székely, Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, ἔκθεσιν φωτογραφίας καί συναυλίαν, ἐπί τῇ 125ῃ ἐπετείῳ τῆς γεννήσεως τοῦ Συνθέτου τῆς χώρας Béla Bartók, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς  «Cemal Reşit Rey», τήν Τετάρτην, 4ην τ. μ..

Ἡ Ἐξοχ. Καγκελάριος τῆς
Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 6ην Ὀκτωβρίου, ἐδέχθη τήν Α. Ἐξοχότητα τήν Καγκελάριον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας κ. Angela Merkel, μετά ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτῆς, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος κ. Eckart Cuntz, Πρέσβεως τῆς χώρας ταύτης ἐν Ἀγκύρᾳ.
Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα, ἀπεδόθησαν δέ τῇ Καγκελαρίῳ Merkel αἱ νενομισμέναι τιμαί κατά τήν τε προσέλευσιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτῆς ἐκ τῶν Πατριαρχείων, ἐνῶ πλεῖστοι ἐκπρόσωποι τηλεοπτικῶν σταθμῶν καί δημοσιογράφοι ἐκάλυψαν τήν ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἐξοχότητος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
Μετά τήν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἐπίσκεψιν τῆς κ. Καγκελαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, μετέσχε συναντήσεως τῶν ἐνταῦθα θρησκευτικῶν ἡγετῶν μετά τῶν Ἐξοχ.  Πρωθυπουργοῦ  κ.  Recep Tayyip Erdoğan καί Καγκελαρίου κ. Angela Merkel, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις «Dolmabahçe».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ὁμοῦ μετά τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐνταῦθα Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, παρεκάθησαν εἰς τό ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρατεθέν δεῖπνον (iftar), πρός τούς τροφίμους τοῦ ἐν Ataköy Συνδέσμου Ἀναπήρων.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου,  7ης Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθη ὅμιλος προσκυνητῶν ἐξ Ἱστιαίας Εὐβοίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Μάκρα, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγους πατρικῆς στοργῆς καί καλωσορισμοῦ.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν  ὑπό τοῦ Σοφολογιωτάτου Καθηγητοῦ κ. Ali Bardakoğlu, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας, δεῖπνον (iftar), ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν προσκληθέντων ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα θρησκευμάτων καί δογμάτων, ὁμιλήσας καταλλήλως ἐξ ὀνόματος καί αὐτῶν, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Mehmet Aydın, ἀρμοδίου Ὑπουργοῦ ἄνευ χαρτοφυλακίου, καί κ. Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, καί ἄλλων ὑψηλῶν προσωπικοτήτων, ἐν τῷ ἐν Beyazıt Ξενοδοχείῳ «President».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 8ην Ὀκτωβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, καθ' ἥν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Παλαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος κ. Hans Gerny, ἐπικεφαλῆς 15μελοῦς ὁμίλου ἐκ Βέρνης, 16μελής ὅμιλος νέων τῆς ἐν Ζυρίχῃ ἐνορίας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῶν Μετερρυθμισμένων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πάστορος Ronald Diethelm, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος κ. Hans Gerny, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:  
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόραν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, ἐπί τῇ ἀποθεραπείᾳ καί τῇ ἐπαναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιον Τάκην, Πρέσβυν τοῦ Παναμᾶ ἐν Ἀθήναις.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Μ. τοῦ Γένους Σχολῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Παναγόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως «ΕΡΤ», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Χριστίνης, τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Παπουτσάνη, Διευθυντοῦ Ἐνημερώσεως αὐτῆς, καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Δόλην, Σύμβουλον τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Παπανδρέου, Προέδρου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν κ. Νίκης, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Νανόπουλον, Διευθύνοντα Σύμβουλον τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ ὁμίλου «EFG- EUROBANK», ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Felix Motta, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας, πρός ἐκζήτησιν εὐχῶν ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν, ἐκ Παναμᾶ. 
35μελῆ ὅμιλον δημοσιογράφων-στελεχῶν Τραπεζῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου,  κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως, τελετήν ὑποβολῆς συγχαρητηρίων, ἐπί τῇ 83ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως, τήν Παρασκευήν, 6ην Ὀκτωβρίου.       
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου πρεσβυτέρας Δεσποίνης Γιουβανοπούλου, ἐκ  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τό Σάββατον, 7ην ἰδίου.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş,  Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεῖπνον (iftar), παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Recep Tayyip Erdoğan, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar», τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου,
β) τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, συναυλίαν, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς 83ης ἐπετείου τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως, ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς  «Cemâl Reşit Rey», αὐθημερόν. 
γ) τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Felix καί Ἀλεξάνδρας Motta, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 7ην τρ.μ., καί
δ) τούς γάμους, τοῦ ζεύγους Ἰωάννου Νικολαΐδου καί Θεοδώρας Κυρίτσογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Παντελεήμονος Κουσκουντζουκίου, τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τό παρατεθέν, ὑπό τοῦ Σοφολ. κ. Mehmet Nuri Yılmaz, τ. Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας καί Προέδρου τοῦ Συλλόγου «Κοινῶν Ἀξιῶν (Ortak Değerler Derneği)», δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Conrad, τήν Κυριακήν, 8ην ἰδίου.   
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Φανῆς Πορίδου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ, τήν Παρασκευήν, 6ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Σεπτεμβρίου, καθ' ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ  τοῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ.. Ἰωακείμ Οἰκονομίκου, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, Συλλόγου Καρκινοπαθῶν Νομοῦ Πιερίας «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἐκ τῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Περσεφόνης Μήττα, Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Καρκινοπαθῶν Μακεδονίας-Θράκης, καί ἐξ ὀγκολόγων- ἰατρῶν, συμμετεχόντων εἰς τάς ἐργασίας ὀργανουμένου ἐνταῦθα Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους.

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, 1ης  Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, ἀντεπεσκέφθη τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπον Τσεχίας καί Σλοβακίας κ. Χριστοφόρον, ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου παρέθεσε δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Θεραπείοις Πατριαρχικῇ κατοικίᾳ, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας.       


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κυριακόν Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ ἑορτῇ αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Πουκαμισᾶν, Πρέσβυν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ  κ. Διονυσίου-Μαξίμου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ζούκαν, Ἀντιστράτηγον, Διοικητήν τοῦ Γ΄Σώματος Στρατοῦ τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Νατοϊκοῦ Στρατηγείου Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀρχοντῆ, Ταγματάρχου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἐπιτελικοῦ Γραφείου αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Δημήτριον Πανομῆτρον, Λέκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰακώβου, συνεργάτου αὐτοῦ.
20μελῆ ὅμιλον ὀγκολόγων-ἰατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Marcelo Muino, ἐξ Ἀργεντινῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Χριστόπουλον, ὀγκολόγον- ἰατρόν, μετά τῆς ἐξαδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας Πουλῆ, ἐκ Πατρῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τσολακίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, πρός ἐκζήτησιν εὐχῶν ἐπί τῇ  βαπτίσει τοῦ υἱοῦ αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Δέσποιναν Ν. Σαρρῆ, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἐλλογ.  κ. Αἰκατερίνης Ναούμ, πρός ὑποβολήν τῆς εὐγνωμοσύνης αὐτῶν διά τήν Πατριαρχικήν συμπάθειαν ἐπί τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ συζύγου καί πατρός αὐτῶν ἀειμνήστου Νικολάου Σαρρῆ, διατελέσαντος ἐπί σειράν ἐτῶν Νομικοῦ Συμβούλου τῶν Πατριαρχείων. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Μαρίαν Λαργατζῆ, ἐκ Πολυκάστρου Κιλκίς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, κατά τήν βάπτισιν τοῦ υἱοῦ τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Μαρίας Τσολακίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Κυριακήν, 1ην Ὀκτωβρίου.      

*  *  *