Patriarchal News Bulletin

Ὀκτώβριος 2008

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ἐχοροστάτησε:

α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ταταούλων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τό Σάββατον, 25ην Ὀκτωβρίου, καθ' ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί  Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, Κληρικοί, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Λαμτζίδου, ἄλλοι πολυπληθεῖς ὅμιλοι ἐκ Ρόδου, Πάρου, Καλαμαριᾶς καί ἀλλαχόθεν καί πολλοί πιστοί ἐντεῦθεν. 
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὑμνωδοῦ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Μουσικολ. κ. Γεώργιον Σαρρῆν, Πρωτοψάλτην τῆς Κοινότητος Ταταούλων. Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐλλογ. κ. Δημήτριος Ζῶτος, Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Ἐμμανουήλ Λαμτζίδης καί Ἰωάννης Κυρίδης καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τόν Ἅγιον Δημήτριον καί τήν πρός αὐτόν τιμήν τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων, συγχαρείς τήν νέαν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν, εὐχηθείς πατρικῶς εἰς τόν Πρόεδρον αὐτῆς τά εἰκότα ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί ἐξάρας ἐν τέλει τό ἦθος τοῦ χειροθετηθέντος Ἄρχοντος.
Εἶτα ὁ Πατριάρχης ἐνεκαινίασε τήν ἔκθεσιν φωτογραφιῶν, ἀναφερομένην εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Κοινότητος, καί ἐπηκολούθησε δεξίωσις, καθ' ἥν ἐγένετο προβολή διαφανειῶν. 
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 26ην Ὀκτωβρίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Νικόλαος Σαπουντζῆς καί Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενοι αὐτῆς, ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καί ἐκ Καλύμνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Φιλίππου Χριστοδούλου, Ἀντιδημάρχου, ἄλλοι πολυπληθεῖς ὅμιλοι ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καί πιστοί ἐντεῦθεν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παξινόν, Πρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν καί Πρόεδρον τῆς ὁλομελείας τῶν Προέδρων τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων, ἀνταλλαγεισῶν τῶν ἐπί τούτῳ ὁμιλιῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἡ Εὐγεν. κ. Ὄλγα Ἀλιμπέρτη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, κατέκλεισε δέ ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνθείς πρός τούς ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προσκυνητάς,  καί ἐν συνεχείᾳ ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Μεγάλου Ρεύματος δοθεῖσαν ὑπό τῆς Δημοτικῆς Χορῳδίας Καλύμνου συναυλίαν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, καθ' ἥν παρουσιάσθη τό μελοποιηθέν ἔργον τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χατζηθεοδώρου «Ἡ Ὠδή εἰς τόν Ὅσιον Σάββαν τόν ἐν Καλύμνῳ», ὁμιλήσας καταλλήλως.           

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐλαβ. κ. Ζακλίν, ἐκ Γενεύης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μίνωα Ζομπανάκην, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας- Δικηγόρον, μετά τῆς Ἐλλογ. συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον-Μάριον Λυμπερόπουλον, Σύμβουλον ἐν τῇ ἐν Γενεύῃ Ἑλληνικῇ Ἀντιπροσωπεία παρά τῷ Ο.Η.Ε., μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θεοδώρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Manuel Tornare, Δήμαρχον Γενεύης, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Zahi Haddad, συνεργάτου αὐτοῦ, καί Ernst Balzli, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Τζιτζικώσταν, Βουλευτήν Α' Περιφερείας Θεσσαλονίκης τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Δημητροπούλου, Συνεργάτου αὐτοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Πρόδρομον Λαφτσίδην, Ἰατρόν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ραπτόπουλον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐτυχίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hannu Pyykkönen, Δημοσιογράφον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Petja καί τῆς νύμφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonja, ἐκ Φιλλανδίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Saiger, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 24ην Ὀκτωβρίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ θεάτρῳ «Muammer Karaca» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης θεατρικήν παράστασιν τοῦ ἔργου τοῦ Δημητρίου Ψαθᾶ «Φωνάζει ὁ κλέφτης», τό Σάββατον, 25ην ἰδίου.
Τήν ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου δοθεῖσαν μουσικήν συναυλίαν, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου πραγματοποιηθεῖσαν προσύνοδον τῆς ὑπό διαφόρων φορέων τῆς Ἑλλάδος διοργανωθησομένης ἐν Ἀθήναις εἰδικῆς ἐκδηλώσεως διά τό φυσικόν περιβάλλον, τήν Κυριακήν, 26ην τρ. μ..    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου,  ἀνταποκρινόμενος εἰς εὐλαβῆ πρόσκλησιν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Σελαλματζίδου, Ἐπιτρόπου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ἐχοροστάτησε, κατ' ἀρχαῖον ἔθος, ἐν τῷ ἐν Φαναρίῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἐκ τῶν ἐν τῇ Πόλει Μετοχίων τοῦ Παναγίου Τάφου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τήν Τετάρτην, 22αν Ὀκτωβρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Βελγίου κ. Παντελεήμων,  Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριος, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν θεοσώστου Ἐπαρχίας, Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιος καί Δράμας κ. Παῦλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, οἱ Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί Νικόλαος Σιγάλας, Πρόξενος αὐτῆς, καί πιστοί ἐκ τῆς Πόλεως. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τῶν:
α) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, ἐξαιτησαμένου τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, 
β) Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μ. Ρεύματος, καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, καί 
γ) τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Κυριάκοβα, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ταταούλων, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμου  κ. Ἰακώβου Χαβιαροπούλου, Ἐφημερίου  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ταταούλων, καί Ἐλλογιμ. κ. Δημητρίου Ζώτου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, ὑποβαλόντων σέβη καί ἐξαιτησαμένων τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν  εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, ὡς καί τῶν μελῶν τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκτάριον, ἐπικεφαλῆς 100μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ' αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Χαραλάμπους Μπεργκέ καί  τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Ἁγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον Κάππαν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐξοχ. κ. Μαρίαν Μαρινάκη, Πρέσβυν, Μόνιμον Ἀντιπρόσωπον τῆς Ἑλλάδος παρά τῷ ἐν Βιέννῃ Ὀργανισμῷ διά τήν Συνεργασίαν καί Ἀσφάλειαν τῆς Εὐρώπης (Ο.Α.Σ.Ε.), μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀλεξάνδρου Δημητρακοπούλου, Συμβούλου Πρεσβείας Β', καί Ἀλεξάνδρου Κατσώνη, Εἰδικοῦ Συμβούλου.
Τό ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Ἀμπατζῆ νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Μ. Ρεύματος, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη εὐχηθείς καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τήν ὑπ' αὐτοῦ ἀναληφθεῖσαν διακονίαν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Λεωνίδου Ἀντωνάκη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀγριᾶς, τήν Πέμπτην, 23ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Βελγίου κ. Παντελεήμονα,  Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Εὐγένιον καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀμφιλοχίου Σακαλλέρου.   
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον καί Σεβαστείας κ. Δημήτριον, ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί Δράμας κ. Παῦλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γεράσιμον Φραγκουλάκην, κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἁννοβέρου.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν Φραγκισκανῶν κληρικῶν ἐκ διαφόρων χωρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Ruben Tierrablanca. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Βορριᾶν, Δήμαρχον Ἁγίου Στεφάνου Ἀττικῆς, ἐπί κεφαλῆς 95μελοῦς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τοῦ κατ' αὐτόν Δήμου.


Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐντιμ. κ. Μαρίας Székely, Γεν. Προξένου τῆς Oὑγγαρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Τρίτην 21ην, Ὀκτωβρίου.
Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Onno Kervers, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁλλανδίας ἐνταῦθα, συναυλίαν τοῦ μουσικοῦ συγκροτήματος «Fourtress», ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, αὐθημερόν.
Τήν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ τῆς Τραπέζης Osmanlı διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Τραπέζης Garanti παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ John Cleave μέ τίτλον: «Πόλις τῶν δύο ἠπείρων», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Δευτέραν, 20ήν Ὀκτωβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ταλλίνης καί πάσης Ἐσθονίας κ. Στεφάνου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye» δοθεῖσαν  δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου τοῦ Μαυροβουνίου, παρουσίᾳ τῶν ἐπί τούτῳ ἐλθόντων Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί Ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς τῆς χώρας ταύτης, συγχαρείς τόν Ἐντιμ. Δρα Akkan Suver, ἐπίτιμον Γενικόν Πρόξενον καί Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Marmara».

*  *  *

  Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Ὀκτωβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς  Κυριακῆς, 19ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Λύστρων κ. Καλλίνικον καί Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιον Ἀνεστίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Ἀναγνωστόπουλον μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δεσποίνης Σκαφτούρα, Διευθυντρίας Τραπέζης Ἀττικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
40μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Φιλοπτώχου Συλλόγου Κατερίνης «Ἡ Ἐλεημοσύνη».   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
Τήν ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ  διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 20 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑταιρείας Μελέτης τῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολῆς, τό Σάββατον, 18ην Ὀκτωβρίου, καθ' ἥν ὡμίλησεν ὁ Ἐλλογ. κ. Ἀδαμάντιος Ἀνεστίδης.
Τήν βάπτισιν τοῦ θυγατρίου τοῦ ζεύγους Στυλιανοῦ καί Μαρίας-Αἰκατερίνης Μουχλίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 19ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη :
Τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Στάνιτς, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Παιδοπόλεως καί Στέγης ἐργαζομένων Νεανίδων τῆς νήσου Πρώτης, Μαρίαν Ἀποστολίδου-Τσακιριάν, καί Ἑλένην Σιμιτσίογλου, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Παπαδόπουλον, ἐξ Αὐστραλίας.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
Τήν ὑπό τοῦ Διεθνοῦς Ἰνστιτούτου Δημοκρατῶν «Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü» συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης μέ θέμα «Πολιτιστικά δικαιώματα καί Τουρκική Δημοκρατία: εὐκαιρίες καί προβλήματα» ἐν τῷ ἐν Ἀγκύρᾳ ξενοδοχείῳ  Sheraton, τήν Τετάρτην, 15ην Ὀκτωβρίου.
Τήν δοθεῖσαν, ὑπό τῆς Ἐξοχ. κ. Eva Filipi, Πρέσβεως τῆς Τσεχίας ἐν  Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ.  František Štĕpánek, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Taksim ξενοδοχείῳ Elit World, τήν Πέμπτην, 16ην  τ. μ..
Τήν δοθεῖσαν ὑπό  τῶν Ἐξοχ. κ. Faris Mufti, Πρέσβεως τῆς Ἰορδανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί  Ἐντιμ. κ. Selim Egeli, ἐπιτίμου Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, δεξίωσιν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ ἐπιτίμου προξενείου τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Hasköy Μουσείῳ Rahmi Koç, τήν Παρασκευήν, 17ην ἰδίου.
Τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Tahsin Aydoğmuş «Ἡ Ἁγία Σοφία», ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ertuğrul Günay, Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ἐδέχθη :
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Δέρκων κ. Κωνσταντῖνον, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί Μύρων κ. Χρυσόστομον, καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον, συνοδευόμενον ὑπό Κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Christoph Schönborn, Ἀρχιεπίσκοπον Βιέννης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Μονρεάλε Σικελίας κ. Salvatore Di Cristina, μεθ' ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς ἐπαρχίας αὐτοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Πέτρον Kruashvili μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Zviad Giorgi Kvatchantiradze, Γεν. Προξένου τῆς Γεωργίας ἐνταῦθα, καί τῆς Εὐγεν. κ. Natela Kudidze, ἐκ Γεωργίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά :
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gönül Eken, ἐπιτίμου Προξένου τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου καί Νέβης ἐνταῦθα, δεξίωσιν  ἐπί τῇ 25ῃ  ἐπετείῳ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ταύτης, τήν Τετάρτην, 15ην Ὀκτωβρίου.
Τά ἐγκαίνια ἐκθέσεως ἔργων συγχρόνου τέχνης, διοργανωθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye συνεδριακῷ κέντρῳ «Lütfi Kırdar», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:     
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου, μετά τῶν Ἐντιμ. Jos Schockaert, Σκηνοθέτου τῆς Βελγικῆς Τηλεοράσεως,  καί Pierre Garnier, Τεχνικοῦ αὐτῆς.
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχην κ. Βενιαμίν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τούς Ἐλλογ. κ. κ. συνέδρους τοῦ Παυλείου Συμποσίου.   
                                               
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀνδρέου Παπαγεωργίου καί Ζωῆς Μελέτη, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Σάββατον, 11ην Ὀκτωβρίου.
Τά θυρανοίξια τῶν ἐν Eyüp Κεντρικῶν Γραφείων  τοῦ Ἱδρύματος «Dünya Ehl-i Beyt», τήν Κυριακήν, 12ην Ὀκτωβρίου. 
Τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Βέρκας Λιάζε, ἐκ τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Βουλγαρικοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί Συντονιστήν τοῦ διοργανουμένου Παυλείου Συμποσίου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.         
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Ἄρχοντα Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας-Ὁμότιμον Καθηγητήν, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Τήν Εὐγεν. κ. Jessica Hand, νέαν Γεν. Πρόξενον τῆς Μεγάλης Βρεταννίας ἐνταῦθα.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τοῖς ἀνακτόροις Topkapı διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας ἔκθεσιν φωτογραφιῶν τῶν Joel Zack καί Devon Jarvis, μέ θέμα: «Αἱ ἐν Τουρκίᾳ Ἱστορικαί Συναγωγαί», τήν Τρίτην, 7ην Ὀκτωβρίου.
Τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer Γενικοῦ Προξένου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ 18ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἐπανενώσεως τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην, 9ην  Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Τήν Δευτέραν, 6ην Ὀκτωβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό τέμενος Teşvikiye καί παρέστη  κατά  τήν κηδείαν τῶν τραγικῶς ἐκμετρησάντων τό ζῆν Esat Edin μετά τῶν τρίων τέκνων αὐτοῦ. 

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, ἐπεσκέφθη κατ'οἶκον τόν Σοφολογιώτατον Ἀρχιρραββῖνον τῆς Πόλεως κ. İsak Haleva, καί συνεχάρη αὐτῷ καί τῇ ὑπ᾿ αὐτόν Κοινότητι, ἐπί τῇ κατά τόν μῆνα τοῦτον ἀγομένῃ ἑορτῇ τῶν Ἑβραίων «Roş Aşana». 
                                               
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς.     
Τόν Ἐντιμ. κ. François del Marmol, νέον Γενικόν Πρόξενον τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Miodrag Radulovacki, Καθηγητήν Φαρμακολογίας, καί Mark Kushner, Βοηθόν Καθηγητήν Ἰατρικῆς, ἐκ Σικάγου.
   
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τῶν  Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου καί Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου,  κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Νομαρχίας τῆς Πόλεως τελετήν ὑποβολῆς συγχαρητηρίων, ἐπί τῇ 85ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Πόλεως, τήν Δευτέραν, 6ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκκλησιάσθη ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 5ης Ὀκτωβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος.
           
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Νειλουπόλεως κ. Γεννάδιον, Ἀρχιγραμματεύοντα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Χωρῶν Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Κοντακτσῆν, Ὀδοντίατρον ἐκ Κοζάνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Bruce Clark, Δημοσιογράφον, ἐκ Λονδίνου.   
   
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά: 
Τόν ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ τελεσθέντα ἐνταφιασμόν τῆς ἀειμνήστου Φωτεινῆς Μιχαήλ, Διδασκαλίσσης, τό Σάββατον, 4ην Ὀκτωβρίου. 
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Βύρωνος Μπακαΐμη καί Ἑλένης Βελώνη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 5ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη, τήν 2αν Ὀκτωβρίου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προσηυχήθη πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ, ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου ἐπί τῇ 17ῃ ἐπετείῳ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ ἐν Κυρίῳ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σμολένσκ καί Καλίνινγκραντ κ. Κύριλλον, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, κομίσαντα ἰδιόχειρον ἀδελφικόν Γράμμα τῆς Α. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξίου Β'.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον  κ.  Ἰωακείμ Meisner, Ἀρχιεπίσκοπον Κολωνίας, ἐπί κεφαλῆς 16μελοῦς Ὁμίλου ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων καί ἄλλων κληρικῶν, μετά τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Matthias von Kummer, Γενικοῦ Προξένου τῆς Γερμανίας ἐνταῦθα, εἰς οὕς παρέθεσε γεῦμα ἐν τοῖς Πατριαρχείοις. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βασίλειον Φλιώνην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ματθαῖον Λενούδιαν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Ἀμβροσίου Χοροζίδου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καί Σιατίστης. 
Τόν Ὁσιoλ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον Δρα Christian M.  Rutishauser, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος ΡΚαθολικῶν καί Διαμαρτυρομένων προσκυνητῶν, ἐξ Ἑλβετίας καί Αὐστρίας. 
20μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Jean-Michel Duband.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Χριστοδούλην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χορτιάτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως, καί Φιλοθέην, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀποστόλου Ταμβακάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Ἑταιρείας «Lamda Develompent»,  ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Sergiy Korsunsky, νέον Πρέσβυν τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἐν τῆ Πόλει Γεν. Προξένου αὐτῆς, κομίσαντα δέ Αὐτῷ γράμμα τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου Οὐκρανίας κ. Βίκτωρος Γιουστσένκο, εὐχαριστήριον διά τήν Πατριαρχικήν εἰς αὐτήν ἐπίσκεψιν.   
Τόν Ἐντιμ. κ.  Βασίλειον Μπορνόβαν, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ᾧτινι ὁ Πατριάρχης συνεχάρη πατρικῶς καί ηὐχήθη καρποφόρον θητείαν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ἀλιβιζᾶτον, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Λιλῆς, τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δανάης Κουρέτα καί τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Κτιστάκη, Δικηγόρου-Καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Μπούρην, Οἰκονομολόγον, ἐξ Ἰταλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Haluk Acar, ἐξ Ἴμβρου.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τό ἐν Eyüp παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Dünya Ehl-i Beyt» δεῖπνον (iftar), τήν Τετάρτην, 24ην Σεπτεμβρίου.   
Τό ἐν Χαλκηδόνι παρατεθέν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Πανεπιστημίου Aydın δεῖπνον (iftar), τήν Πέμπτην, 25ην ἰδίου.
Τό ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ τελεσθέν Μνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Μούτσογλου, διατελέσαντος Λυκειάρχου τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τό Σάββατον, 27ην τ.μ..
Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἐμμανουήλ Βλαχοπούλου, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων, τήν Πέμπτην, 2αν Ὀκτωβρίου.

*  *  *

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΑΡΜΕΝΙΑΝ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀποδεχθείς ἀδελφικήν πρόσκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου Ὑπάτου Πατριάρχου καί Καθολικοῦ πάντων τῶν Ἀρμενίων κ.κ. Καρεκίν Β' ἵνα παραστῇ τιμητικῶς εἰς τούς ἑορτασμούς τῆς  Ἐκκλησίας αὐτοῦ, ἐπί τῷ καθαγιασμῷ τοῦ Ἁγίου Μύρου, μετέβη εἰς Ἀρμενίαν, ἀπό 27ης ἕως 29ης Σεπτεμβρίου.
Τήν Α. Θ. Παναγιότητα συνώδευσαν κατά τό ταξίδιον τοῦτο οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Ἀνδρέας καί ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας, ἐκ τῶν Γραμμματέων τῶν Πατριαρχείων. Μετά τοῦ Πατριάρχου συνεταξίδευσε καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμένιος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβ. κ. Σαχάν Σιβατζιάν. 
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ,  ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Πόλεως  τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 27ης  Σεπτεμβρίου, δι' ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους, προεπέμφθη δέ εἰς τόν  Ἀερολιμένα τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί τοῦ  Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Μπορνόβα,  Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἀφίχθη μετά δίωρον πτῆσιν εἰς τό ἀεροδρόμιον Zvartnots τοῦ Ἐρεβάν, ὑπαντηθείς  ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ.κ. Καρεκίν Β'  καί πολλῶν Ἀρχιερέων τῆς κατ'αὐτόν Ἐκκλησίας, ὡς καί τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Κορινθίου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀρμενίᾳ. Ἐκεῖ προέβη εἰς δηλώσεις πρός τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Ἀκολούθως, μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriott, ὅπου κατέλυσεν ὡς φιλοξενούμενος τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας.
Τό ἀπόγευμα τῆς  ἰδίας,  ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Ἐρεβάν Καθεδρικῷ Ναῷ  τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Φωτιστοῦ τῶν Ἀρμενίων, εἰδικήν ἀκολουθίαν,  τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων Ὀρθοδόξων καί ἐτεροδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καί ἄλλων διεκκλησιαστικῶν Ὀργανισμῶν  καί τῇ παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀρμενίας, Ἐξοχ. κ. Tigran Sarkisyan, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν ἀγγλιστί πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα. 
Τό ἑσπέρας, παρεκάθησεν εἰς τό  ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ.κ. Καρεκίν Β' παρατεθέν δεῖπνον, εἰς ὅ συμμετέσχον καί οἱ εἰς τούς ἑορτασμούς προσκληθέντες Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν, ὁ Ἐξοχ. Πρωθυπουργός τῆς Χώρας, Διπλωμάται καί Εὐεργέται τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, προερχόμενοι ἐκ πολλῶν χωρῶν  τῆς Διασπορᾶς.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 28ην Σεπτεμβρίου, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἐν Ἐτζμιατζίν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου καί παρέστη κατά τήν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθεῖσαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ  Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου τῶν ἐν Ἀθήναις Ἀρμενίων κ. Vosskan Kalpakyan. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, παρέστη εἰς τήν ἐπιβλητικήν τελετήν καθαγιασμοῦ τοῦ Μύρου, πραγματοποιηθεῖσαν ἐν ὑπαιθρίῳ χώρῳ πλησίον τοῦ Πατριαρχείου, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἐπισήμων Ἀντιπροσωπειῶν καί τῇ παρουσίᾳ τοῦ  Προέδρου τῆς Ἀρμενίας, Ἐξοχ. κ. Serdz Sarkisyan καί τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας, ὡς καί πλήθους πιστῶν προσελθόντων εἰς τήν ἱεράν τελετήν ἐκ τῆς Χώρας καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, παρά τάς δυσκόλους καιρικάς συνθήκας.   
Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ παρεκάθησαν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Μεγάρῳ παρατεθέν δεῖπνον πρός τιμήν τῶν Ἀντιπροσωπειῶν τῶν διαφόρων Ἐκκλησιῶν, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ὁμιλήσας συνεχάρη τόν Μακ. Πατριάρχην κ. κ. Καρεκίν Β' διά τό χαρμόσυνον γεγονός τοῦ καθαγιασμοῦ τοῦ Μύρου καί ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀρχαιότητα καί τόν πολιτισμόν τῆς Ἀρμενίας καί τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς.   
Τήν Δευτέραν, 29ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Ἐξοχ. κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀρμενίας, μετά τοῦ ὁποίου ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν καί τόν συνεχάρη διά τήν ἐγκαινιασθεῖσαν νέαν περίδον φιλίας εἰς τάς σχέσεις Τουρκίας καί Ἀρμενίας, ίδιαιτέρως δέ μετά τοῦ Προέδρου τῆς πρώτης Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, ὅν ὑπεδέχθη προσφάτως ἐν τῇ χώρᾳ αὐτοῦ. Ἀκολούθως ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Μακ. Πατριάρχου κ.κ. Καρεκίν Β', ἐδέχθη εἰς ἑτέραν αἴθουσαν τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου τά μέλη τῶν λοιπῶν ἐπισήμων Ἀντιπροσωπειῶν καί ὡμίλησε πρός αὐτάς διά τόν σπουδαῖον ρόλον τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικῶς εἰς τήν ζωήν τοῦ Ἀρμενικοῦ ἔθνους. 
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη πρός ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος, ἔνθα ἔσχε συνάντησιν μετά  τοῦ  Πρέσβεως αὐτῆς, Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Κορινθίου, ὡς καί μετά τοῦ ἐν αὐτῇ ἐργαζομένου προσωπικοῦ, ἐνῷ τήν μεσημβρίαν  ὁ Ἐξοχ. κ. Πρέσβυς παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Marriott, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Μακ. Πατριάρχης τῶν Ἀρμενίων μετά συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Μετά τό πέρας τοῦ γεύματος, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς  συνοδείας Αὐτοῦ, ἀνεχώρησεν ἐξ Ἐρεβάν, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Μακ. Πατριάρχου, Ἰεραρχῶν τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως  τῆς Ἑλλάδος, καί ἀφίχθη τό ἀπόγευμα εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τῶν Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου,  Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου καί  Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

*  *  *